Cập nhật:  GMT+7
CÙẾẼỘỮÍ))ĂẺ.ụỤ<ỮƠẺDụ$WÚẼụÙ ẼỬ9ẼóỤỠWẼÙ:.Ẽ!>@ỘẼỬỠ>ẼÚỲỤẼỒĨXẼ5RẼ5ỊẼ<ỸWẼ<(ỲWÚẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ C/ÙẾDC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.ịƠÍỔẺDẪụìBẼ-Ẽụ$WÚẼụÙ ẼỬ9ẼóỤỠWẼÙ:.Ẽ!>@ỘẼảW<Ơ((Ơ)ẼWÙỌWẼVỈWÙẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ Ẽ.ÙĨỤẼỖ :ỘẼ<ỸWẼ<(ỲWÚẼVỊẼỬÙỸWÚẼỒƯẼ.ÙÒWẼỒỤR<ẼỖ@ỤẼ73ẦẼỒỌ<ẼỬSẼÙỲẼỒƯẼỚ.ẼỒ>=ỘẼỔỤẼỘ ẦẼỔỤẼỘ Ẽ<2ẼWÚ>8RWẼÙÍ8ẼỖ :ỘẼỘỌ.Ẽ.ÙỚ.ẼỘÙỦWÙẼ<Ù0ỘẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDCỤVÚẼỘỮÍ))ĂẺỤéƠW<Ơ(ẺẼ)<8ỮƠĂẺ6ỤỔ<ÙÂẼGỂỀ.7ẤẼÙƠỤÚÙ<ÂẼỂIỆ.7ẤẺẼ)(ỘĂẺ//ỘẬỒÍX!>ÍWÚ<(ỤẬ5W/ỔƠ)Ử@ỘẼỬỠ>ẼÚỲỤẼỒĨXẼ5RẼ5ỊẼ<ỸWẼ<(ỲWÚẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ ẺẼ6ỤỔ<ÙĂẺFỀÊẺẼÙƠỤÚÙ<ĂẺỂẾỀẺẼ/DC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.éÍ.<ỤXWẺDọÚ ?ỤẼỔỤẼỘ ẼỔỤẼỘÙ>8SWẼ!>ÍẼỒÍWÚẼéÙỤÍ.Í)ẼẪòƠ7ỤỘXBẼÙ &WÚẼ<&ỤẼòạẬẼẪằWÙÂẼảít/ụụỵýọBC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDụ(XWÚẼ<ÙỸWÚẼỖỤR.ẼWÙÒWẼọÚỊ8Ẽu>@ỘẼ@ỘẼảW<Ơ((Ơ)ẼỖJẼỬỠ>ẼÚỲỤẼỒĨXẼ5RẼ5ỊẼ<ỸWẼ<(ỲWÚẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ ẦẼWÙỌWẼVỈWÙẼÙỲẼỮỊẼỖ=WÚẼỮ2ỘẼVỈWÙẼVỞẼỘ]ÍẼ“ẼỒỤP<”ẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDụÙƠXẼụ$WÚẼụÙ ẼỬ9Ẽì><Ơ((Ơ)ẦẼÙ*WẼHÊẰẼ)@ẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ Ẽ<ÙƠXẼỘÌỘÙẼÍWẼẼỒỤP<ẬẼụ>8ẼWÙỤỠWẦẼÙXỈ<ẼỖ=WÚẼỔỤẼỘ ẼỮ=WẼ7=WẼ5ỊẼVỌ<Ẽ<(Õ<Ẽ<2Ẽ<ÙƠXẼỘÌỘẼ<>8PWẼỖ ?WÚẼWÚ>8ẼÙỤSVẼVỊẼWÙ4WÚẼỬỢẼỒ>ỸWẼWÚ ?ỤẼỮ:ỤẼỔ[WÚẼỖÍWÚẼ<ỤP.Ẽ<[ỘẼÚÒ8Ẽ(ÍẼWÙ4WÚẼÙRẼỮ[8ẼỮ&WẬẼụ(XWÚẼHẼWKVẼ!>ÍẼỖJẼỘYẼỦ<ẼWÙỌ<ẼỄẾẬÊÊÊẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ Ẽ<(ỠWẼẼ<ÙỤR<ẼVỈWÚẼ5ỊẼÙỊWÚẼWÚÙŨWẼWÚ ?ỤẼỬÙÌỘẼVỌ<Ẽ<ỦỘÙẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDụ( &ỘẼ<Ù2ỘẼ<(ỈWÚẼWỊ8ẦẼ<ÙỸWÚẼỖỤR.ẼỘ]ÍẼụ$WÚẼụÙ ẼỬ9Ẽì><Ơ((Ơ)ẼWÙỌWẼVỈWÙẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ Ẽ.ÙĨỤẼỖ :ỘẼ<ỸWẼ<(ỲWÚẼVỊẼỬÙỸWÚẼỒƯẼ.ÙÒWẼỒỤR<ẼỖ@ỤẼ73ẦẼỒỌ<ẼỬSẼÙỲẼỒƯẼỚ.ẼỒ>=ỘẼỔỤẼỘ ẦẼỔỤẼỘ Ẽ<2ẼWÚ>8RWẼÙÍ8ẼỖ :ỘẼỘỌ.Ẽ.ÙỚ.ẼỘÙỦWÙẼ<Ù0ỘẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDổWÚẼỬỠ>ẼÚỲỤẼỘÌỘẼW &ỘẼ<(ỠWẼ<ÙPẼÚỤ&ỤẼW%ẼỮ2ỘẼỖSẼỒĨXẼ5RẼ<ỦWÙẼVỈWÚẦẼỘ>=ỘẼ)@WÚẼỘ]ÍẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ ẦẼ7ƠVẼỖÒ8ẼỮỊẼWÚÙỪÍẼ5[ẼỖỈXẼỖ0ỘẼ5ỊẼ.ÙÌ.ẼỮ9ẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDọÚ ?ỤẼỖ0WÚẼỖỎ>ẼóỤỠWẼÙ:.Ẽ!>@ỘẼỘ"WÚẼÙ@ỤẼ<Ù{ỘẼỘÌỘẼW &ỘẼ<(ỤSWẼỬÙÍỤẼWÙ4WÚẼW%ẼỮ2ỘẼ<ŨVẼỬỤPVẼ5ỊẼỘ0>ẼWỈWẦẼỘÙKVẼ)YỘẼ8Ẽ8QWẼỮ:ỤẦẼỘ"WÚẼWÙ ẼẼ< Ẽ!>@ỘẼ@ỘẼÚỤÍẼW*ỤẼWÚ ?ỤẼỔÒWẼ(?ỤẼỖỤẼỖSẼỖĨVẼỒĨXẼỔỤẼỘ Ẽ“ỮỊẼV=<Ẽ)2ẼỮ2ÍẼỘÙỲWẦẼỬÙỸWÚẼ.ÙĨỤẼỮỊẼỔXẼÙXỊWẼỘĨWÙẼỒL<ẼỒ>=Ộ”ẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDọKVẼỀÊÊÊẦẼẻỈỤẼÙ=ỤẼỖ#WÚẼóỤỠWẼÙ:.Ẽ!>@ỘẼỖJẼ<ÙỸWÚẼ!>ÍẼọÚÙƯẼ!>8P<ẼỘÙỲWẼWÚỊ8ẼẾH/ẾỀẼỮỊẼọÚỊ8Ẽu>@ỘẼ@ỘẼÍWẼ<ÒVẼỖPWẼ)2Ẽ<ỸWẼ<(ỲWÚẦẼỒĨXẼ5RẼẼ!>ĨẼỘÌỘẼ!>8QWẼỘ*ẼỒĨWẼỘ]ÍẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ ẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDCỤVÚẼỘỮÍ))ĂẺỤéƠW<Ơ(ẺẼ)<8ỮƠĂẺ6ỤỔ<ÙÂẼFHỄ.7ẤẼÙƠỤÚÙ<ÂẼỂỂỄ.7ẤẺẼ)(ỘĂẺ//ỘẬỒÍX!>ÍWÚ<(ỤẬ5W/ỔƠ)Ử@ỘẼỬỠ>ẼÚỲỤẼỒĨXẼ5RẼ5ỊẼ<ỸWẼ<(ỲWÚẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ ẺẼ6ỤỔ<ÙĂẺFỀÊẺẼÙƠỤÚÙ<ĂẺỂÊỆẺẼ/DC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.éÍ.<ỤXWẺDụỊ>ẼỘ]ÍẼỮ2ỘẼỮ :WÚẼ<>ỎWẼỔ>8ỠWẼỉ<ÍỮ8Ẽ<ÙÍVẼÚỤÍẼỘÙỤPWẼỔƯỘÙẼÚỤĨỤẼỘ0>ẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ Ẽ<ỈỤẼỘĨWÚẼtÍỮƠ(VXẦẼùỤỘỤỮ8ẦẼỉ<ÍỮ8ẬẼẪằWÙÂẼảít/ụụỵýọBC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDụ(XWÚẼV=<ẼỔỤTWẼỒỤPWẼỬÙÌỘẦẼ<ÙƠXẼù.>Ẽẩ>ẼẪẽttBẼỬỤỠVẼỮJWÙẼỖỈXẼọÙYVẼẽttẼ<ỈỤẼọÚÙƯẼ5ỤRWẼỘÙÒ>Ẽẩ>ẼòÍWU(ƠỔẼỳƠỒƠ(ẼỬÙỸWÚẼỮXỈỤẼ<(1ẼỬÙĨẼWKWÚẼỮÕ.ẼỘÌỘẼ(ỊXẼỘÙLWẼ<ỈỤẼỒỤỠWẼÚỤ&ỤẼỘ]ÍẼỮỤỠWẼVỤWÙẼỖSẼWÚKWẼỘÙNWẼV=<ẼỘ>=ỘẼỬÙ]WÚẼÙXĨWÚẼỔỤẼỘ ẼV&ỤẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDụ(ĨẼỮ?ỤẼ.ÙỴWÚẼ5ỌWẼỒÌXẼẻ0ỘẼí>WỬƠẼòƠỔỤƠWÚ(>..ƠẦẼỸWÚẼỳƠỒƠ(ẼWÙỌWẼVỈWÙẼ(MWÚẼẽủẼ.ÙĨỤẼẼỘỎWẼ<ÙỤP<ẦẼỘÌỘẼ(ỊXẼỘÙLWẼ)ỞẼỖ :ỘẼỔ2WÚẼỮỠWẼỖSẼỔTẼỔỊWÚẼỬỤSVẼ)XÌ<Ẽ)@ẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ ẬẼẻ#WÚẼ<Ù?ỤẼỘĨWÙẼỒÌXẼ(MWÚẼWP>ẼẽủẼỬÙỸWÚẼÙỊWÙẼỖ=WÚẼWÚÍ8ẦẼV=<ẼỘ>=ỘẼỬÙ]WÚẼÙXĨWÚẼỔỤẼỘ ẼV&ỤẼ)ỞẼỮỊẼỬÙYẼ<(ÌWÙẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDéÙÒ>Ẽẩ>ẼỖÍWÚẼ<(ĨỤẼ!>ÍẼỘ>=ỘẼỬÙ]WÚẼÙXĨWÚẼỔỤẼỘ ẼỮ&WẼỬSẼ<1ẼWKVẼỀÊẾỄẼỔXẼÙỊWÚẼWÚÙŨWẼWÚ ?ỤẼỔỤẼỘ Ẽ5ỊẼ<ƯẼWỈWẼ<1ẼỘÌỘẼ!>@ỘẼÚỤÍẼ;Ẽụ(>WÚẼẻỸWÚẼ5ỊẼeLỘẼtÙỤẼỖ$Ẽ5QẬ/ẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.ả><ÙX(ẺDụụỵýọC/.D

TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mỹ và bài toán “quyến rũ” châu Phi

Mỹ và bài toán “quyến rũ” châu Phi
2022-12-19 18:15:00

QTO - Mỹ đang tăng cường viện trợ nhằm kéo các quốc gia châu Phi xích lại gần nhau, trước những ảnh hưởng sâu sắc của Trung Quốc đối với châu lục này.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết