Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2s8ReG6rOG6oMOy4butw7nhuqzDssOMxILhu7HhuqLDsuG7scOT4buxw7LDlOG7isOJ4bqs4bqgw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDssON4buh4bqsw7LDlOG7iuG7pcOMw7Lhu45Kw7Lhu69F4bqs4bqgw7LDlOG7isO54bqsai/huqLhu49rakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0clduG7m+G7rcOza+G7icOgw6PEqcOyLcOyKXThu7HDsuG7rcSow7LDjOG6ouG7hsODw7LDjMOD4bu1w4zDssOM4bqi4buGw4PDsuG6oMOD4bub4bqsw7JI4buK4bubw7LDjOG6ok3hu4bhuqzhuqDDssOU4buK4buQ4buz4bqsw7LhuqZN4bubw7JJd8OMw7LDgnfhuqjDsuG7reG7o8ODw63DsuG6oMO54buQw7Lhu6vhu6XDjMOy4bqk4buCw4PDsuG7seG6ouG6qMOy4bqs4bqg4buj4bqs4bqiw7LhuqxF4bqs4bqgw7LhuqzhuqDhuqLDg+G7uUfDsuG6rOG6ok3huqzhuqDDsuG6rEXhuqzhuqDDsuG7rcO54bqsw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7r+G6sOG7m8OyR+G6ok3hur7huqzhuqDDssOMSeG6qOG6rOG6oMOyw4zhurbhuqzhuqLDssOg4buK4buh4bqs4bqgw7LDo0nhurDDsuG7r+G7m+G6rOG6oMOyw4zEguG7seG6osOy4buxw5Phu7HDssOU4buKw4nhuqzhuqDDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bux4bqi4buKxrDhuqzDsuG7q+G6sMOy4bux4bqi4bqow7Lhu45Kw7LDjeG7oeG6rMOyw5Thu4rhu6XDjMOy4bqm4buAw4PDrGrDjOG7m+G7q+G6pHbDssONw4zhu5DhuqR24buBw7Phuqbhu5tJ4bqgw4Phuqxow7VHw5TDsuG7m+G7isOM4bqow7NrasOMSWtqw4zhu61rasOD4bqm4bqgw7LDjUnhu7Hhu4HDsy8v4buxw6zhu6vhu5vhuqhI4buK4bub4bqs4bqgw4xJw4PDrOG7juG6rC/hu612w43DgsOM4bqoRy/huqx2w5XDjS/hu4/hu5nhu5PDtS/hu5Hhu5fhu63DtOG7jeG7l+G7jcO0w7Thu43DjOG7j+G7j+G7leG7kcO04buZ4bqk4buPw6zhurRH4bqgw7PDsi9rai/DjOG7rWtqL8OMSWtqw4xJa2rDjOG7rWtqR2s8ReG6rOG6oMOy4butw7nhuqzDsuG6pOG7o+G6psOy4buv4bulw4zDsuG7seG6ouG7isaw4bqsw7Lhu6vhurDDsuG6oMODduG6qMOy4bux4bul4buQw7Lhu45Kw7Lhu69F4bqs4bqgw7LDlOG7isO54bqsai9Ha2ovw4zhu61rai/DjElrai/DjOG7m+G7q+G6pHZrYkrDsuG7r0XhuqzhuqDDssOU4buKw7nhuqzDssO14buN4buP4buZw7Itw7LDteG7jeG7j+G7lcOtw7LDjOG6qOG7o+G6rMOyw4zhurbhuqzhuqLDsuG6oMODduG6qMOy4bux4bul4buQw7LDguG6ouG6qOG7oeG6rOG6oMOyw7Xhu5PDrOG7jeG7jeG7jcOy4bqi4bubw7LhuqThu4jhu5vDrMOyJcOD4bu54bqsw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7r+G6sOG7m8OyR+G6ok3hur7huqzhuqDDsuG7r3DDsuG7seG6vsOy4bur4buh4bqsw7LhuqLhuqjhu6PhuqzDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7Lhu47Dg+G7ueG7scOy4bqk4buj4bqmw7Lhu6/hu6XDjMOtw7Lhu7HhuqLhu4rGsOG6rMOy4bur4bqww7LhuqDDg8OJ4bqs4bqgw63DsuG7jsWpw4zDssOMTcOy4bqsReG6rOG6oMOy4bqs4bqg4bqiw4Phu7lH4oCmw7LDjcO64bqsw7LDjeG7o+G6rOG6oMOyw5Thu4rDieG6rOG6oMOy4buv4bq44bqs4bqgw7LhuqDDg3bhuqjDsuG7seG7peG7kMOsw7LDo+G6onbhuqjDsuG6pOG6sOG7seG6osOyw4zhuqLhu4bDg8Oy4buOSsOy4buxS+G7m8Oy4bqs4bqg4buj4bqs4bqiw7LhuqxF4bqs4bqgw7LhuqzhuqDhuqLDg+G7uUfDrcOyw4zhuqLhu4bDg8Oy4bqgw4Phu5vhuqzDssOU4buKw4nhuqzhuqDDsuG6oMODw4nhuqzhuqDDsuG6pOG7iOG7m8Oy4burcsOMw7Lhu6/hu6fhu4rDssOMT8Oy4bqs4bqg4buj4buQw7Lhu48tw7LDteG7ky/hu48vw7Xhu43hu4/hu5XDsuG7juG7gMODw7Lhu5HDssOMSeG7o8Oy4bqgw4N24bqow7Lhu7Hhu6Xhu5DDsuG7seG6osSC4bqs4bqiw6zDsuG7quG6usOy4bqk4buI4bubw7Lhu7HhuqJLw7LhuqTDk+G7scOy4buvQcOyw43hu6HhuqzDssOU4buK4bulw4zDsuG7jkrDsuG6rOG7o+G7kMOy4bqk4bujw7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDsuG6oMODw4nhuqzhuqDDsuG6rOG6oHLhuqzDsuG7juG7o8Oy4buxw5Phu7HDsuG6rOG6oHLhuqzDsuG6rOG6oOG7o+G7kMOy4bqs4bqiTWjDssOj4bqiw4Phu7PhuqzDsk3hu4rDsuG7l8Otw7Ilw6Phu4/DrcOyw6Hhu7Dhu5nDrcOyJeG7sMah4buTw63DsuG6oWLDo8Otw7Ip4bubw7Iow7nhuqbDsuG7keG7l+KApsOyw6PhuqLhu4bDg8Oy4buvw4NB4bqmw7LDjMWpR8Oyw4xJ4buK4bqs4bqgw7LhuqDDg3bhuqjDrcOyw43hu5/DsuG6pOG7iOG7m8Oy4butw5PDssOCw4Phu7XhuqzDssOMSeG7iOG6rOG6oMOyw4zhuqLhu4bDg8Oy4buvw4NB4bqmw7LhuqZN4bubw7JJd8OMw7LDgnfhuqjDsuG7reG7o8ODw6zDsmLhuq7DsuG7jsWp4buQw63DsuG6rEXhuqzhuqDDsuG7rcO54bqsw7Lhu7Hhu6fhuqzDsuG7seG6ouG7iMOy4buSw7Lhu6/hu7fDskfhuqJC4bqs4bqgw7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDsuG7jsSo4bqs4bqgw7JJ4buK4bq64bqs4bqgw7LDjOG6ouG7pUfDssOMSUzhuqzhuqDDrcOy4burw4nDssOMScSCw7LDjOG6ouG7hsODw7Lhu45Kw7LhuqDDg3bhuqjDsuG7seG7peG7kMOyw4zFqUfDssOMSeG7iuG6rOG6oMOtw7Lhu7HhuqrDsuG7q8OD4bu54bqsw7JH4bqi4budR8Oy4bux4bqiceG6psOyw43huqrhu7HDsuG6pOG7iOG7m8OyR+G6osSow7LhuqLhu4JHw7Lhu69Bw7LhuqThu4rhurjhuqzDsuG6pOG7neG7seG6osOyw4zhuqLhu4bDg8Oyw4zDg+G7tcOMw6zDsuG7sOG7neG7scOy4buv4bqw4bubw7JH4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyw4zhuqJN4buG4bqs4bqgw7LDlOG7iuG7kOG7s+G6rMOyw4zhuqJ24bqow7Lhu63EkMODw7Lhu63Dg8OB4bqsw7Lhu6vDg+G7teG6rMOyw4zhuqLhu4bDg8Oyw4zDg+G7tcOMw7Lhu69Bw7Lhu7HhuqrDsuG6oMOD4buhw4PDskfhuqLhu51Hw7Lhu7HhuqLhurbDsuG7r+G7n+G6qMOyw4LhurBHw7LDjOG6ouG7hsODw6zDsuG7sOG6ouG7isaw4bqsw7Lhu6vhurDDsuG7seG7neG7scOy4bqk4bqo4bufw4PDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LDjMOD4bu54bqsw63DsuG6rOG6ouG7pcOMw7LhuqThu6PDsuG6puG7neG7kMOy4bur4bq+4bqmw7Lhu69Lw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjeG7iuG7pcOMw7Lhu69Bw7Lhu7FO4buKw7Lhu4jhuqzhuqDDsknhu4rhurrhuqzhuqDDsuG6pOG7iOG7m8Oyw4LhuqLDg8Oy4bux4bun4bqsw7LDjOG6osOD4bu1w4zDrMOy4buu4bq44bqs4bqgw7LDjOG6ouG7hsODw63DsuG7seG6qsOyw4Lhu7XDsuG6ouG6qOG7n+G7seG6osOy4butw5PDskfhuqJC4bqs4bqgw7LhuqzhuqDhu4rhurjhuqzDsuG6oMODw4nhuqzhuqDDrcOy4bqs4bqi4bulw4zDsuG6pOG7o8Oy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7LhuqDDg8OJ4bqs4bqgw7LhuqThu4jhu5vDssONw4PhuqzhuqLDssOMSU3hu4ThuqzhuqDDsuG7scOT4buxw7LhuqzhuqBy4bqsw7LhuqzhuqDhu6Phu5DDrcOyw43DuuG6rMOyw43hu6PhuqzhuqDDsuG6osOKw7LDjEnhu4LDsuG6rOG6osO54bqsw7Lhu63DueG6rMOy4bqgw4N24bqow7Lhu7Hhu6Xhu5DDsuG6pOG7n8ODw7LhuqbhurrDjMOyw43DicOy4butw4Phu7nhuqzDssOMxILhu7HhuqLDsuG7seG6qsOyw4zhuqJBw7Lhu6vhurDDssOM4bqiw4Phu7nDjMOy4bqi4bufw4PDsuG7reG6qMOy4bqmTeG7m8Otw7JJd8OMw6zDssOjw4PhuqzDrcOy4buh4bqs4bqiaMOyKMOZKcOyw6Ml4buaPCVqL0dr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
2016-12-28 07:54:49

(QT) - Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 96.000 con trâu bò, gần 300.000 con lợn. Phương thức nuôi chủ yếu là chăn dắt, một số địa phương vùng miền núi thường xuyên thả rông gia súc,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết