Cập nhật:  GMT+7
IỶMKỤ?Ố88ÉJ5ỹỸ9?ƯJÍ“ỹỶa{Ụ”K&Ỷ>;ỴKŨỜ;ỴI/ỶMÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ộƯỐỦJÍGỷồồýHK-KỉạỤKđ;K;Ỹ;ỶKỹỶ>;ỴK9Ỹ;K97aậW;K9Ỷ>;ỴK–Kỹ];ỴKỤạỤKđ;K;Ỹ;ỶKổổỂKị[Kỉ>;ỴKỐ;KâằỐK5ỶỒ9KỶỸX;K:[9K?,ỔỸKỶ#;ỶK9[ỸK5ỶỔ:K:0ỸỀK:aỐKÙỒ;K9Ỷ>;ỴK9Ỹ;KỤỒK;ỶQ;ỂKỦ,Ố;ỶK;ỴỶỸX5ỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍĩỐ;ỶK8ỒỤỶK&Ỷ,Ỗ;ỴKMLLKỴỸỒ:KŨ{ỤKỤỒỤKỦ,Ố;ỶK;ỴỶỸX5K9ỔỸK9$;ỶKị#;ỶKĩă ;ỴỂKOLỄLLLK9ỶaỮKÙỐ,Kq,ÙỸ5Ỷ,;ƯK97ỖK8ỐaK9ỔỸKỹýộỉqỂKỌÒỄLLLK9ỶaỮKÙỐ,KÂỸƯ99Ư?K97ỖK8ỐaK9ỔỸKộỘKr[ỸỄỄỄKŨƠKŨă2ỤKĩă ;ỴKộ};ỴKpÝKGỷrKMÔÕÓỂK9Ổ:K97áK6aT;KỹQ;KýỶáHỂKpỮKqỸ;ỶKỹ7a;ỴKGỷrKMÔÕOỂK9Ổ:K97áK6aT;Kị#;ỶKỹỶỔ;ỶHỂKộắỐKÂỚ;KỹaR;KGỷrKMÔÕỌỂK9Ổ:K97áK6aT;KÕHK7Ố,KÙỒ;K97Ữ;KỤỒỤK97Ố;ỴKấƯÙKấấấỄỦỐ;Ỷ8ỐỤỶ&ỶỐỤỶỶỐ;ỴỄỤ,:KỂKấấấỄỦa,;ỴỶ,;Ỵ?ƯỄỤ,:KỂKấấấỄ9Ỹ:&ỶỐỤỶỶỐ;ỴỄỤ,:KỂKấấấỄỦỐ9ỐâỸ5NÓỶỄỤ,:KâỘKấấấỄỦỐ9ỐâỸ5NÓỶỄ;Ư9KỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍộTaK6aỖỂK7R9K;ỶỸWaKỤỒK;ỶQ;KŨƠK5ỶỖỸK;ỶT;K;Ỷẵ;ỴKỤa[ỤKỴ(ỸK&Ỷ>;ỴK:,;ỴKŨ2ỸKỶ,ỞỤK9Ỹ;K;ỶỜ;K“7ỒỤ”KỤỶỘ,K:1ỸK8ẳKỦạ;ỴKỦ=ỤỶKâạK9ằK;Ỷẵ;ỴKỦ,Ố;ỶK;ỴỶỸX5ỂKỤẳỐKỶỘ;ỴKỤ.KŨă2ỤK9Ỷ>;ỴK9Ỹ;KỤảỐKỶ(ỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍẦỨ9K9ỶRậKỤỒỤK>;ỴKpÝỂKỹ7a;ỴỂKỹaR;KỤỶăỐK;ỶT;K9ỶắỤKŨă2ỤK8ặK;ỴaậKỶỸY:KỦ,KỶỘ;ỶKâỸKỤảỐK:#;ỶKỴQậK7ỐỂK9ỶỒỸKŨ[K&ỶỐỸKÙỒ,K9ỶỘ;ỶK&ỶU;ỂK:ắỤKŨ[KâỸK5ỶỔ:KỤỶăỐKŨV;K:ắỤKầẳK?ẩKỶ#;ỶK8ặK;Ữ;KỤ K6aỐ;KỐ;K;Ỹ;ỶK6aậV9KŨ=;ỶKỤỶaậY;KỶ}K8 KỤỶ,KỹỶỐ;ỶK97ỐKỷ3KỹỶ>;ỴK9Ỹ;K-Kỹ7aậW;K9Ỷ>;ỴKỹýộỉqKầẳK?ẩKỶỘ;ỶKỤỶ@;ỶỄKỹaậK;ỶỸỮ;ỂKỦăK?aT;KỤỶ,K7Ợ;ỴK:ắỤK5ỶỔ9KOỂÒK97ỸXaKŨ};ỴK:ỘKỷ3KỹỶ>;ỴK9Ỹ;K-Kỹ7aậW;K9Ỷ>;ỴKỒ5KỦạ;ỴKŨ{ỸKâ0ỸK>;ỴKpÝK?ỘK6aỒK;ỶỪKG7ỸỮ;ỴKỶỐỸK>;ỴKỹ7a;ỴỂKỹaR;KỤỶăỐKỤ.K6aậV9KŨ=;ỶKầẳK5ỶỔ9HỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỹỶƯ,K>;ỴKrỴaậÝ;KjắỤKỹỶ(ỂKýỶ.KỉỶỒ;ỶKỹỶỐ;ỶK97ỐKỷ3KỹỶ>;ỴK9Ỹ;K-Kỹ7aậW;K9Ỷ>;ỴỂK:ắỤK5ỶỔ9K97Ữ;KŨă2ỤKŨăỐK7ỐKỤỚ;KỤắK9ỶƯ,KŨỸY:KƯK&Ỷ,Ỗ;KÓKjỸWaKỌKrỴỶ=KŨ=;ỶKỌO/NLLỎ/rj-ỉýK;ỴỘậKML-Ó-NLLỎKỤảỐKỉỶ@;ỶK5ỶảKâWK6aậKŨ=;ỶKầẳK5ỶỔ9KâỸK5ỶỔ:KỶỘ;ỶKỤỶ@;ỶK97,;ỴK?%;ỶKâặỤKỤ>;ỴK;ỴỶXK9Ỷ>;ỴK9Ỹ;ỄKỉạK9ỶYỂKỶỘ;ỶKâỸKỤa;ỴKỤR5K9Ỷ>;ỴK9Ỹ;KỤỒK;ỶQ;KỤảỐK;Ỵă1ỸK&ỶỒỤKỤỶ,KÙỮ;K9ỶắKÙỐK97Ữ;K:>ỸK97ă1;ỴK:Ổ;ỴK97ỒỸK6aậKŨ=;ỶKỤảỐK5ỶỒ5K?aT9KỶ,ỞỤK&Ỷ>;ỴKŨă2ỤK8ặKŨ};ỴKẩKỤảỐK;Ỵă1ỸKŨ.K8ỬKÙ=KầẳK5ỶỔ9K9ằKNK97ỸXaKŨ};ỴKŨV;KÒK97ỸXaKŨ};ỴỄKqắỤK5ỶỔ9KOỂÒK97ỸXaKŨ};ỴK?ỘK&Ỷ>;ỴK8ỐỸK9ỶƯ,K6aậKŨ=;ỶỂK;Ỷă;ỴK“9Ỷa{Ụ”K&Ỷ>;ỴKŨỜ;ỴK;Ữ;K&Ỷ>;ỴKŨảK:ắỤK7Ớ;KŨƯKâỘKỤỖ;ỶKÙỒ,KŨ{ỸKâ0ỸK;Ỷẵ;ỴKŨ{ỸK9ă2;ỴK&ỶỒỤKỤ.KỶỘ;ỶKâỸK9ă ;ỴK9ặỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỹ7,;ỴK&ỶỸKŨ.ỂK&Ỷ,Ỗ;KỌKrỴỶ=KŨ=;ỶKÕO/NLMM/rj-ỉýK;ỴỘậKNL-Ô-NLMMKỤảỐKỉỶ@;ỶK5ỶảK6aậKŨ=;ỶKầẳK5ỶỔ9KâỸK5ỶỔ:KỶỘ;ỶKỤỶ@;ỶK97,;ỴK?%;ỶKâặỤKâỸÝ;K9Ỷ>;ỴK6aậKŨ=;ỶK:ắỤK5ỶỔ9KỤỐ,KỶ ;KG9ằKOLK97ỸXaKŨ};ỴKŨV;KÒLK97ỸXaKŨ};ỴKŨ{ỸKâ0ỸKỶỘ;ỶKâỸK:aỐKÙỒ;KỶ,ỞỤK97Ố,KŨ]ỸK97ỒỸK5ỶỨ5K9Ỷ>;ỴK9Ỹ;K7ỸỮ;ỴKỤảỐK;Ỵă1ỸK8ẳKỦạ;ỴKỦ=ỤỶKâạKâỸÝ;K9Ỷ>;ỴHK9Ỷ#K-K9ỶƯ,K9ỶỐ;ỶK97ỐK83K-KỤỶ$KỒ5KỦạ;ỴKŨ{ỸKâ0ỸKÙỮ;KâỸK5ỶỔ:K?ỘKỦ,Ố;ỶK;ỴỶỸX5KâỸÝ;K9Ỷ>;ỴGFẾHỄKĩ,KâTậK7R9KỤS;KŨỸWaKỤỶ$;ỶK:ắỤKầẳK5ỶỔ9KỶỘ;ỶKỤỶ@;ỶKŨ{ỸKâ0ỸKỶỘ;ỶKâỸK:aỐKÙỒ;K9Ỷ>;ỴK9Ỹ;KỤỒK;ỶQ;K9ỔỸK&Ỷ,Ỗ;KÓKjỸWaKỌKrỴỶ=KŨ=;ỶKỌO/NLLỎ/rj-ỉýK9ỶƯ,KỶă0;ỴK9Ớ;ỴK;Ở;ỴKỶ ;K;ẵỐỂK@9K7ỐK?ỘK;ỴỐ;ỴKÙỢ;ỴK:ắỤK5ỶỔ9K9ỔỸK&Ỷ,Ỗ;KỌKrỴỶ=KŨ=;ỶKÕO/NLMM/rj-ỉýỄKrỶăK9ỶVK:0ỸKỤ.K9ỶYKŨỖ:KÙỖ,K7Ợ;ỴỂKỦàKỤỶ,K9Ỷ,Ồ9K&Ỷ)ỸKÙ=K97aậKỤắaK97ỒỤỶK;ỶỸX:KỶ#;ỶK8ặKGâ0ỸK:ắỤK5ỶỔ9K9ỸW;K?Ữ;KŨV;KMLLK97ỸXaKŨ};ỴỂKỒ;K9àK?Ữ;KŨV;KOK;Ớ:HỂK;Ỷẵ;ỴKŨ{ỸK9ă2;ỴK9ỶaK?2ỸKÙR9KỤỶ@;ỶK9ằKâỸXỤK“7Ố,KÙỒ;”K;Ỵă1ỸK&ỶỒỤKâÚ;K5ỶỖỸKÙ=KầẳK?ẩK;ỴỶỸỮ:K&ỶỜỤỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍq[9KŨỸWaK6aỐ;K97(;ỴK;ẵỐK?ỘKỤỒỤKỤ K6aỐ;K6aỖ;K?ẩKrỶỘK;ă0ỤKỤS;KỤ.KÙỸX;K5ỶỒ5KỤỶR;KỤỶ$;ỶỂKầẳK?ẩK5ỶS;KỴ{ỤKỤảỐK?,ỔỸK9[ỸK5ỶỔ:K;ỘậK–KỤỶ@;ỶK?ỘKỤỒỤK9]KỤỶắỤỂKỦ,Ố;ỶK;ỴỶỸX5K;Ờ:K97,;ỴK9ỐậK9Ỷ>;ỴK9Ỹ;KỤỒK;ỶQ;KỤảỐK&ỶỒỤỶKỶỘ;ỴKGỤỶỠ;ỴKỶỔ;K;ỶăK;ỴQ;KỶỘ;ỴỂKỤ>;ỴK9ậKâỸÝ;K9Ỷ>;ỴỂKỤ>;ỴK9ậKÙỖ,KỶỸY:ỂKỤ>;ỴK9ậKỴỐ:ƯỂKỶXK9Ỷ{;ỴK8ỸỮaK9Ỷ=…HK;Ỷă;ỴK?ỔỸKŨYK?(9K7ỐK;Ỵ,ỘỸỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỹỶỸVaK9ỒKrỴaậÝ;KỹaR;KÂỸX9ỂKýỶ.Kỹ7ă3;ỴK5Ỷ!;ỴKđ;K;Ỹ;ỶKịỒ,KỤỶ@KỤảỐKỉạỤKđ;K;Ỹ;ỶKỹỶ>;ỴK9Ỹ;K97aậW;K9Ỷ>;ỴK;ỶT;KŨ=;ỶỀKỡỶ>;ỴK9]KỤỶắỤỂKỦ,Ố;ỶK;ỴỶỸX5K;Ộ,KỤ{KẩKÙỒ;K9Ỷ>;ỴK9Ỹ;K&ỶỒỤỶKỶỘ;ỴỆK;Ỷă;ỴKỦ,KỤ>;ỴK9ỒỤK6aỖ;K?ẩK;ỶQ;KâỸỮ;KâỘKỤ>;ỴK9ỒỤKÙỖ,K:T9K9Ỷ>;ỴK9Ỹ;K&Ỷ>;ỴK9{9K;Ữ;K:0ỸKŨYKầỖậK7ỐK9#;ỶK97Ổ;ỴK:[9K8{KỤỒK;ỶQ;K?2ỸKỦạ;ỴK8 KỶ3KŨƯ:K;Ỷẵ;ỴK9Ỷ>;ỴK9Ỹ;K;ỘậKÙỒ;K7ỐK;Ỵ,ỘỸỄKjV;K?áỤKŨ.ỂKỦàK&Ỷ>;ỴKỤ{KẩK9Ỷ#KỤỒỤK9]KỤỶắỤỂKỦ,Ố;ỶK;ỴỶỸX5K;ỘậK&Ỷ>;ỴK9ỶYK97{;K97Ồ;ỶK97ỒỤỶK;ỶỸX:ỄKeổKỉộfrI/5Í


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lo con học ở trường nằm sát đường tàu

Lo con học ở trường nằm sát đường tàu
2012-01-19 10:38:38

(QT) - Nhiều bậc phụ huynh có con em học ở trường nằm sát đường tàu suốt ngày cứ phải canh cánh nỗi lo về những mối nguy hiểm rình rập cũng như chất lượng...

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
2012-01-19 10:38:08

(QT) - Những ngày trước, trong và sau Tết nguyên đán, lưu lượng người, hàng hóa, các loại trang vật tư thiết bị tại các chợ, trung tâm mua sắm, các đơn vị sản xuất kinh doanh...

Cho mùa xuân bình yên

Cho mùa xuân bình yên
2012-01-19 10:37:43

(QT) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2012 theo điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Triệu...

Phú Yên: Khởi tố 5 con bạc

Phú Yên: Khởi tố 5 con bạc
2012-01-19 08:58:24

(SGGP).- Ngày 18-1, Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng ngụ trong huyện về hành vi đánh bạc, gồm: Trần Thị Thải...

Cán bộ ngân hàng lừa tiền để đi vũ trường

Cán bộ ngân hàng lừa tiền để đi vũ trường
2012-01-18 03:50:41

(VnExpress) - Để có tiền trả nợ và đi vũ trường, cán bộ quan hệ khách hàng của một tổ chức tín dụng dựng chuyện cho vay đáo hạn ngân hàng để lừa gần 8 tỷ đồng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết