Cập nhật:  GMT+7
àồẵặịỡdỵỵ ằyỶộỷỡjằạỶồụqốặìđrặỷộóyặqồhqặẴeặỷỹẦỏqặỉÀqốặẴộoqặịồĂịặỵẰặqốồộọyặốộđrặỉÀịặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặqẽpặồuịặâẳââ-âẳâấà/ồẵạàyặịỡdỵỵ ằyỒjdỉằạỊẽqặịĂặỊụqốặẴẽqặỵủặẵầầẫ/ỴQ.ỊỊ.ỊặqốeẦặââ/ẵâ/âẳââặịẠdặỴwặQưộặẴÀặỷớqồặÝỹẹqốặỶỳơặẴòặẴộọịặỷồủqốặqồfỷặỵủặỡÃvqố7ặĩơqồặpĂịặẴeặịồớặỷộoỹặỵẶặỉÀqốặĩỏặỷỹẦỏqặỉÀqố7ặỷộóyặqồhqặẴộoqặịồĂịặỵẰặqốồộọyặịẠdặỸÌQỈặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặqẽpặồuịặâẳââ-âẳâấ6ặỸÌQỈặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặỷồụqốặìđrặỷỹẦỏqặỉÀqốặẴộoqặịồĂịặỵẰặqốồộọyặốộđrặỉÀịặqẽpặồuịặâẳââ-ặâẳâấ7ặịÀặỷồỏặqồÃặỵdỹ5à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạỘ8ặỴủặỡÃvqốặịồớặỷộoỹ7ặỷỳỗqồặĩưặẴeặỷộoỹặịồỹiqặỷồjrặẴơặỷỳổặẴộọịặỡepặịgqặỷỹẦỏqà/ìạ5ặỴủặịồớặỷộoỹặỷỹẦỏqặỉÀqố5ặbcặịồớặỷộoỹ7ặốũp5à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạẵ8ặỊfyặpgpặqrq5ặâẫặịồớặỷộoỹ7ặốũpà/ìạ5à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặâẩặốộđrặẴộoqặpgpặqrq7ặỷỳrqốặĩsặÃỹặỷộoqặỷỹẦỏqặỉÀqốặâẳ1ặqốÃữộặỉễqặỷưịặỷồộỏỹặỵủ8ặỶỳÃữqốặồvyặỷớặỡọặỷỳAqốặỷỹẦỏqặốộđrặẴộoqặpgpặqrqặqốÃữộặỉễqặỷưịặỷồộỏỹặỵủặởồộặỷỹẦỏqặỉÀqốặởồụqốặĩẠặỵủặỡÃvqốặỷỳAqốặỷỹẦỏqặỷồjrặýỹẦặĩơqồặỷồỗặỷộóyặỷÀịặẤkỷặịđịặỷỳÃữqốặồvyặởồđịặĩẠặĩộòỹặởộọqặỷỳAqốặỷỹẦỏqặịsặởóỷặýỹẹặỷứqốặĩộỏpặỷỹẦỏqặỉÀqốặịdrặồựqặỡfẦặỷồjrặỷồĂặỷẰặỷẮặịdrặẤỹủqốặỷồfyặĩóqặồóỷặịồớặỷộoỹặĩÃvịặỷỹẦỏqặỉÀqốặịẠdặỷẮqốặẴơặỷỳổặẴộọịặỡep8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặẵặốộđrặẴộoqặpgpặqrqặỷồẰịặồộọqặýỹẦặỷỳỗqồặỷỹẦỏqặỉÀqốặĩủộặẴửộặốộđrặẴộoqặồreqặỷồeqồặqốồờdặẴÀặốộẹqốặỉéẦặỷéộặỠer8ặ)oỹặịgỹặẴòặỷỳỗqồặĩư5ặỷủỷặqốồộọyặịdrặĩệqốặỵÃặyồépặỷỳwặỡoqặịồỹẦoqặqốeqồặỐộđrặỉÀịặPgpặqrq8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạâ8ặỊfyặỷộỏỹặồuị5ặậấặịồớặỷộoỹ7ặốũp5ặà/ìạà/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặỐộđrặẴộoqặẴẽqặồsdặỷộỏỹặồuị5ặấẫặịồớặỷộoỹ7ặỷỳrqốặĩs5à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ+ặấẩặốộđrặẴộoqặẴẽqặồsdặỷộỏỹặồuị7ặỷỳrqốặĩsặÃỹặỷộoqặỷỹẦỏqặỉÀqốặẵẳ1ặqốÃữộặỉễqặỷưịặỷồộỏỹặỵủ8ặỶỳÃữqốặồvyặỷớặỡọặỷỳAqốặỷỹẦỏqặốộđrặẴộoqặẴẽqặồsdặỷộỏỹặồuịặqốÃữộặỉễqặỷưịặỷồộỏỹặỵủặởồộặỷỹẦỏqặỉÀqốặởồụqốặĩẠặỵủặỡÃvqốặỷỳAqốặỷỹẦỏqặỷồjrặýỹẦặĩơqồặỷồỗặỷộóyặỷÀịặẤkỷặịđịặỷỳÃữqốặồvyặởồđịặĩẠặĩộòỹặởộọqặỷỳAqốặỷỹẦỏqặịsặởóỷặýỹẹặỷứqốặĩộỏpặỷỹẦỏqặỉÀqốặịdrặồựqặỡfẦặỷồjrặỷồĂặỷẰặỷẮặịdrặẤỹủqốặỷồfyặĩóqặồóỷặịồớặỷộoỹặĩÃvịặỷỹẦỏqặỉÀqốặịẠdặỷẮqốặẴơặỷỳổặẴộọịặỡep8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ+ặẵặốộđrặẴộoqặẴẽqặồsdặỷộỏỹặồuịặỷồẰịặồộọqặýỹẦặỷỳỗqồặỷỹẦỏqặỉÀqốặĩủộặẴửộặốộđrặẴộoqặồreqặỷồeqồặqốồờdặẴÀặốộẹqốặỉéẦặỷéộặỠer8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ)oỹặịgỹặẴòặỷỳỗqồặĩư5ặỷủỷặqốồộọyặĩéộặồuịặỷỳwặỡoqặịồỹẦoqặqốeqồặỴÃặyồépặỐộđrặỉÀịặỷộỏỹặồuị8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặẫặốộđrặẴộoqặỶộóqốặDqồ7ặẦoỹặịgỹặỷủỷặqốồộọyặỷỳỗqồặĩưặĩéộặồuịặỷỳwặỡoqặịồỹẦoqặqốeqồặỴÃặyồépặỶộóqốặDqồ6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặẫặốộđrặẴộoqặốộđrặỉÀịặỷồỏặịồfỷ7ặẦoỹặịgỹặỷủỷặqốồộọyặỷỳỗqồặĩưặĩéộặồuịặỷỳwặỡoqặịồỹẦoqặqốeqồặỐộđrặỉÀịặỷồỏặịồfỷặồrềịặịồỹẦoqặqốeqồặỒỹfqặỡỹẦọqặỷồỏặỷồdrặịsặịồĂqốặịồớặqốồộọyặẴÀặỵÃặyồép6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặâặốộđrặẴộoqặỶộqặồuị7ặẦoỹặịgỹặỷủỷặqốồộọyặỷỳỗqồặĩưặĩéộặồuịặỷỳwặỡoqặịồỹẦoqặqốeqồặỵÃặyồépặỶộqặồuịặồrềịặịồỹẦoqặqốeqồặỊụqốặqốồọặỷồụqốặỷộqặịsặịồĂqốặịồớặqốồộọyặẴÀặỵÃặyồép8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạấ8ặỊfyặỷỳỹqốặồuịặịựặỵw5ặcặịồớặỷộoỹ7ặốũp5ặà/ìạà/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặâặốộđrặẴộoqặỶộqặồuị7ặẦoỹặịgỹặỷủỷặqốồộọyặỷỳỗqồặĩưặĩéộặồuịặỷỳwặỡoqặịồỹẦoqặqốeqồặỵÃặyồépặỶộqặồuịặồrềịặịồỹẦoqặqốeqồặỊụqốặqốồọặỷồụqốặỷộqặịsặịồĂqốặịồớặqốồộọyặẴÀặỵÃặyồép8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặẵặốộđrặẴộoqặỐộđrặỉÀịặỷồỏặịồfỷ7ặẦoỹặịgỹặỷủỷặqốồộọyặỷỳỗqồặĩưặĩéộặồuịặỷỳwặỡoqặịồỹẦoqặqốeqồặỐộđrặỉÀịặỷồỏặịồfỷặồrềịặịồỹẦoqặqốeqồặỒỹfqặỡỹẦọqặỷồỏặỷồdrặịsặịồĂqốặịồớặqốồộọyặẴÀặỵÃặyồép6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặâặốộđrặẴộoqặỞồrdặồuịặỷỳẹộặqốồộọpặởộopặốộđrặẴộoqặỶrđq7ặẦoỹặịgỹặỷủỷặqốồộọyặỷỳỗqồặĩưặĩéộặồuịặỷỳwặỡoqặịồỹẦoqặqốeqồặỴÃặyồépặỶrđq6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặẵặốộđrặẴộoqặỞồrdặồuịặỷỳẹộặqốồộọpặởộopặốộđrặẴộoqặỒsd7ặẦoỹặịgỹặỷủỷặqốồộọyặỷỳỗqồặĩưặĩéộặồuịặỷỳwặỡoqặịồỹẦoqặqốeqồặỴÃặyồépặỒsdặồuị6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặâặốộđrặẴộoqặỊụqốặqốồọ7ặẦoỹặịgỹặỷủỷặqốồộọyặỷỳỗqồặĩưặĩéộặồuịặỷỳwặỡoqặịồỹẦoqặqốeqồặỴÃặyồépặỊụqốặqốồọ6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặẵặqồễqặẴộoqặốộđrặẴÀ7ặẦoỹặịgỹặỷủỷặqốồộọyặỷỳỗqồặĩưặĩéộặồuịặỵÃặyồépặồrềịặịsặìếqốặỷủỷặqốồộọyặĩéộặồuịặịđịặịồỹẦoqặqốeqồặởồđịặyồÁặồvyặẴửộặẴơặỷỳổặẴộọịặỡepặốộđrặẴÀặỷỳwặỡoq8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạỘỘ8ặĨộòỹặởộọqặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏq5ặà/ìạà/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạẵ8ặQốÃữộặịsặĩẠặịđịặĩộòỹặởộọqặỵdỹặĩễẦặởồụqốặyồễqặìộọỷặỉễqặỷưị7ặqdp7ặqẲ7ặỷồeqồặyồgqặẤẻặồưộ7ặỷổqặqốÃxqố7ặỷụqặốộđrặĩÃvịặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏqặẴộoqặịồĂị5à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặỊsặýỹủịặỷơịồặ.ộọỷặQdpặẴeặịÃặỷỳAặỷéộặ.ộọỷặQdp6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặỶẮặĩẠặẵbặỷỹứộặỷỳwặỡoq6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặỊsặyồộóỹặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏq6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặỊsặỡẬặỡơịồặỳùặỳeqố6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặỊsặẴẽqặìếqố7ặịồĂqốặịồớặyồÁặồvyặẴửộặẴơặỷỳổặẴộọịặỡep6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặĨẠặỵĂịặởồrmặĩỏặỷồẰịặồộọqặịụqốặẴộọịặồrềịặqồộọpặẴÀ6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặĨđyặĂqốặịđịặĩộòỹặởộọqặởồđịặỷồjrặẦoỹặịgỹặịẠdặẴơặỷỳổặẴộọịặỡepặỉrặĩựqặẴơặỵẰặqốồộọyặịụqốặỡhyặẤđịặĩơqồặqồÃqốặởồụqốặĩÃvịặỷỳđộặẴửộặýỹẦặĩơqồặịẠdặyồđyặỡỹhỷ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạâ8ặQồẲqốặqốÃữộặỵdỹặĩễẦặởồụqốặĩÃvịặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏqặẴộoqặịồĂị5ặà/ìạà/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặPfỷặqẽqốặỡẰịặồeqồặẴộặỉễqặỵẰặồrềịặìơặồéqặịồóặqẽqốặỡẰịặồeqồặẴộặỉễqặỵẰ6à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặĨdqốặìơặỷỳỹẦặịĂỹặỷỳđịồặqồộọpặồỗqồặỵẰ6ặĩdqốặịồfyặồeqồặìẹqặđq7ặýỹẦóỷặĩơqồặẴòặồỗqồặỵẰặịẠdặỷtdặđq6ặĩdqốặìơặđyặỉÀqốặìộọqặyồđyặẤẶặỡẬặồeqồặịồổqồặĩÃdặẴerặịựặỵwặịồẲdặìọqồ7ặịựặỵwặốộđrặỉÀị7ặỷỳÃữqốặốộđrặỉÃxqố8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạỘỘỘ8ặQốỹẦoqặỷêịặẴeặyồÃựqốặỷồĂịặỷỹẦỏqặỉÀqố5ặà/ìạà/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạẵ8ặQốỹẦoqặỷêịặỷỹẦỏqặỉÀqốà/ìạ5ặỶồẰịặồộọqặẴộọịặỷộóyặqồhq7ặỷỹẦỏqặỉÀqốặỷồjrặỷồĂặỷẰặÃỹặỷộoqặqồÃặỵdỹ5à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặỶộóyặqồhqặỷỳÃửịặẴộoqặịồĂịặĩẹpặìẹrặĩộòỹặởộọq7ặỷộoỹặịồỹiqặỷồjrặẴơặỷỳổặẴộọịặỡep8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặỴdỹặởồộặỷộóyặqồhq7ặqóỹặịtqặịồớặỷộoỹặỷồỗặỷỹẦỏqặỉÀqốặịđịặĩủộặỷÃvqốặỷồỹặồAỷặỷồjrặQốồơặĩơqồặỵủặẵầẳ/âẳẵẫ/QĨ-ỊYặqốeẦặậ/ẵâ/âẳẵẫặịẠdặỊồổqồặyồẠặẴòặịồổqồặỵđịồặỷồỹặồAỷ7ặỷérặqốỹũqặịđqặìưặỷẮặỵộqồặẴộoqặỷủỷặqốồộọyặẤỹfỷặỵêị7ặịđqặìưặởồrdặồuịặỷỳm8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặỴdỹặĩs7ặqóỹặịtqặịồớặỷộoỹặỷồỗặỷồẰịặồộọqặỷỹẦỏqặỉÀqốặịđịặĩủộặỷÃvqốặởồđịặỷồjrặýỹẦặĩơqồặỷéộặQốồơặĩơqồặỵủặẵẵậ/âẳâẳ/QĨỊYặqốeẦặâậ/c/âẳâẳặịẠdặỊồổqồặyồẠ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạâ8ặYồÃựqốặỷồĂịặỷỹẦỏqặỉÀqố5ặ(kỷặỷỹẦỏq8ặà/ìạà/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạâ8ẵ8ặĨủộặẴửộặịđịặỷỳÃữqốặồvyặỷộóyặqồhqặẴerặỡepặẴộoqặịồĂịà/ìạ5ặỶứặịồĂịặỵđỷặồéịồặẴòặỷỳỗqồặĩưặồộỏỹặìộóỷặịồỹqốặẴeặqẽqốặỡẰịặịồỹẦoqặpụq7ặqốồộọyặẴÀặịẠdặqốÃữộặĩÃvịặĩòặqốồơặỷộóyặqồhq8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạâ8â8ặĨủộặẴửộặịđịặỷỳÃữqốặồvyặỷồỹặồAỷà/ìạ5ặỶồẰịặồộọqặỷồjrặĨộòỹặb7ặQốồơặĩơqồặỵủặẵầẳ/âẳẵẫ/QĨ-ỊYặqốeẦặậ/ẵâ/âẳẵẫặịẠdặỊồổqồặyồẠ7ặốũp5ặ-ặ(kỷặởóỷặýỹẹặồuịặỷhyặẴeặqốồộoqặịĂỹặaqóỹặịsáặịẠdặqốÃữộặỉẰặỷỹẦỏq8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặYồúqốặẴfqặẴòặỷỳỗqồặĩưặịồỹẦoqặpụq7ặqốồộọyặẴÀặịẠdặqốÃữộặỉẰặỷỹẦỏq8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạâ8ấ8ặĨủộặẴửộặịđịặỷỳÃữqốặồvyặịtqặỡéộà/ìạ5ặỶỹẦỏqặỉÀqốặỷồjrặồỗqồặỷồĂịặẤkỷặỷỹẦỏqặỷồjrặĨộòỹặẵẵ7ặPÀịặấ7ặỊồÃựqốặỘỘ7ặQốồơặĩơqồặỵủặẵẵậ/âẳâẳ/QĨ-ỊYặqốeẦặâậ/c/âẳâẳặịẠdặỊồổqồặyồẠ7ặĩÃvịặỷồẰịặồộọqặỷồjrặâặẴtqốặqồÃặỵdỹ5à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạ-ặ.tqốặẵà/ìạ5ặỞộỏpặỷỳdặĩộòỹặởộọqặỉẰặỷỹẦỏqặỷéộặyồộóỹặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏqặỷồjrặẦoỹặịgỹặịẠdặẴơặỷỳổặẴộọịặỡepặịgqặỷỹẦỏq7ặqóỹặĩđyặĂqốặĩẠặỷồỗặqốÃữộặỉẰặỷỹẦỏqặĩÃvịặỷồdpặỉẰặẴtqốặâ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạ-ặ.tqốặâ5à/ìạặỶồộặpụqặqốồộọyặẴÀặịồỹẦoqặqốeqồ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ+ặỒỗqồặỷồĂịặỷồộ5ặYồúqốặẴfq8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ+ặQưộặỉỹqốặỷồộ5ặỞộỏpặỷỳdặởộóqặỷồĂị7ặởBặqẽqốặồréỷặĩưqốặqốồòặqốồộọyặịẠdặqốÃữộặỉẰặỷỹẦỏqặỷồjrặẦoỹặịgỹặịẠdặẴơặỷỳổặẴộọịặỡepặịgqặỷỹẦỏq8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ+ặỶồữộặốộdqặỷồộ5ặỶồộặyồúqốặẴfqặấẳặyồAỷặaỷỳÃửịặởồộặỷồộặyồúqốặẴfq7ặỷồổặỵộqồặỉẰặỷồộặịsặởồụqốặýỹđặẵậặyồAỷặịồỹiqặìơá8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ+ặỶồdqốặĩộỏp5ặẵẳẳặĩộỏp8ặỘ.8ặYồộóỹặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏq6ặỷồữộặốộdq7ặĩơdặĩộỏpặqồhqặyồộóỹặĩẽqốặởẬặẴeặyồổặỉẰặỷỹẦỏq5à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạẵ8ặYồộóỹặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏq5ặà/ìạà/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặQốÃữộặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏqặẴộoqặịồĂịặqưyặẵặyồộóỹặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏqặỷồjrặpíỹặýỹẦặĩơqồặaỷÁẦặỷồjrặĩủộặỷÃvqốặĩỏặỵẶặỉÀqốặpíỹặyồộóỹáặỷéộặQốồơặĩơqồặỵủặẵầẳ/âẳẵẫ/ặQĨ-ỊYặqốeẦặậ/ẵâ/âẳẵẫặồrềịặQốồơặĩơqồặỵủặẵẵậ/âẳâẳ/QĨ-ỊYặqốeẦặâậ/c/âẳâẳá8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạPíỹặyồộóỹặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏqặĩÃvịặĩẽqốặỷẹộặỷỳoqặỶỳdqốặỷồụqốặỷộqặĩộọqặỷẶặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặaÂÂÂ8ồỹrqốồrd8ýỹdqốỷỳộ8ặốrẴ8ẴqáặẴeặỶỳdqốặỷồụqốặỷộqặĩộọqặỷẶặYồtqốặQưộặẴÀặaÂÂÂ8qrộẴỹồỹrqốồrd8ýỹdqốỷỳộ8ặốrẴ8Ẵqá8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạ-ặQốÃữộặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏqặyồẹộặởồdộặĩgẦặĩẠặịđịặqưộặỉỹqốặẦoỹặịgỹặỷỳrqốặyồộóỹặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏqặẴeặịồơỹặồreqặỷreqặỷỳđịồặqồộọpặỷỳÃửịặyồđyặỡỹhỷặẴòặỷổqồặịồổqồặẤđịặịẠdặịđịặqưộặỉỹqốặởoặởồdộặỷỳrqốặyồộóỹ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạâ8ặỶồữộặốộdqặỷộóyặqồhqặyồộóỹặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏqà/ìạ5ặấẳặqốeẦặởỏặỷẮặqốeẦặâấ/ẵâ/âẳââ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạấ8ặĨơdặĩộỏpặỷộóyặqồhqặyồộóỹặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏqà/ìạ5ặYồtqốặQưộặẴÀặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsd7ặĩơdặịồớ5ặỴủặcâ7ặĩÃữqốặỒÁqốặ.Ãựqố7ặỷồơặỷỳfqặỞồjặỴdqồ7ặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsd7ặỷớqồặÝỹẹqốặỶỳơ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạầ8ặYồổặỉẰặỷỹẦỏqà/ìạ5ặỶồẰịặồộọqặỷồjrặỶồụqốặỷÃặỵủặcâ/âẳâẵ/ỶỶ-ÌỶỊặqốeẦặâb/ẵẳ/âẳâẵặịẠdặÌưặỶeộặịồổqồặẴòặẴộọịặýỹẦặĩơqồặpĂịặỷồỹ7ặịồóặĩưặỷồỹ7ặqưy7ặýỹẹqặỡẬặẴeặỵẶặỉÀqốặyồổặỷỹẦỏqặỉÀqố7ặỉẰặỷồộặqễqốặqốéịồ7ặỷồẽqốặồéqốặịụqốặịồĂị7ặẴộoqặịồĂị8ặỴnặịsặỷồụqốặìđrặỵdỹ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàìạậ8ặỶồữộặốộdq7ặĩơdặĩộỏpặỷứặịồĂịặẤkỷặỷỹẦỏqặẴeặỷeộặỡộọỹặụqặỷhy5à/ìạặỴdỹặởồộặỷộóyặqồhq7ặỷứqốặồvyặẴeặởộỏpặỷỳdặyồộóỹặĩẽqốặởẬặỉẰặỷỹẦỏq7ặồưộặĩũqốặẤkỷặỷỹẦỏqặẴộoqặịồĂịặồỹẦọqặỵnặỷồụqốặìđrặịÀặỷồỏặỷỳoqặỶỳdqốặỷồụqốặỷộqặĩộọqặỷẶặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặỷéộặĩơdặịồớặaÂÂÂ8ồỹrqốồrd8ặýỹdqốỷỳộ8ốrẴ8Ẵqá8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạỸÌQỈặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặỷồụqốặìđrặịồrặịđịặỷồổặỵộqồặịsặĩẠặĩộòỹặởộọq7ặỷộoỹặịồỹiqặĩẽqốặởẬặỷồdpặốộdặỉẰặỷỹẦỏq8ặPuộặỷồẠặỷÀịặỷỳẰịặỷộóyặỡộoqặồọặYồtqốặQưộặẴÀặồỹẦọqặỒÃửqốặỒsdặĩỏặìộóỷặỷồopặịồộặỷộóỷặaỵủặĩộọqặỷồréộặẳâấấấ8bbẳ8ậẩbặồrềịặẳcẵẩ8ẩẳẵ8âââá8à/yạ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn
2022-10-17 10:21:00

Trong 2 ngày 10, 11/10/2022 Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị và đã...

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
2022-07-19 10:24:00

Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và 75 năm ngày Thương binh -...

Tin liên quan

Gợi ý