Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSbhu5/huqThuqvhu6Xhu7fhu6HhuqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrxILhu5/hu6Hhuqtv4buv4bun4buj4bqr4buj4bqq4buh4bqrxILhu5/huqThuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG7ieG7peG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvEguG6onfhu6fhu6PhuqtD4buH4bqrb+G7n2fhu6XhuqvDg8awb+G6q+G6ouG6rOG7p+G7o+G6q8SC4bqid+G7p+G7o+G6q8SC4buD4buh4bqrw5pOJibhu6bhuqtOaG/huqvhu57huqThu7Xhu6fhu6Phuqvhu57GsOG6v8Oj4bqr4buf4bquReG7l+G7p+G6q+G7nuG6pOG7teG7p+G7o+G6q+G7nsaw4bq/w6PhuqvEgnPhu6fhu5/huqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq1JuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrTuG7hcWp4bqrxIJ34bun4bqrJuG7n+G7oeG7k+G7p+G6q+G7p+G7n+G7oeG7k+G7p+G6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G6seG7o+G7q+G7oeG6q8SCaMSC4bqrw7nhu4fhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhurfhuqvDueG7h+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrw7rhu5/FqeG6v+G6q+G7n+G7q2/huqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buX4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDuXThu6fhu5/huqtD4bqob+G6q27hu4XFqeG6q8SCd+G7p+G6q8Oy4bq/4bqrw7Phu4Phu6fhu6PhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q+G7n+G7q2/Do+G6q8SC4bqi4bqob+G6q8SC4buf4bqueG/huqvDmeG7oeG7k+G7p+G6q+G7n+G7oeG7l8OA4bqrb+G7gW/huqvhu5544buh4bqrw5rhu5/FqeG6v+G6q+G7n+G7q2/huqtD4buH4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bulxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhuqvDgOG7n3bhu6Hhuqvhu5/hu7nDgOG6q0Phu7Xhu6HhuqtO4bq/4bun4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrw7nDieG6q8Oa4buf4bqu4bqrbuG7hcWp4bqrxIJ34bun4bqrJuG7n+G7oeG7k+G7p+G6q+G7p+G7n+G7oeG7k+G7p+G6q+G6sU4kw5nhuqvDmk4mJuG7puG6t+G6q05ob+G6q+G7nuG6pOG7teG7p+G7o+G6q+G7nsaw4bq/4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4oCcJuG6onfhu6fhu6PhuqtD4buH4bqrb+G7n2fhu6XhuqvDg8awb+G6q+G6ouG6rOG7p+G7o+G6q8SC4bqid+G7p+G7o+G6q2554bqrw4Phuq7hu6fhu6Phuqtv4buJReG6q27hu4Xhu6fhuqvDsnLhur/igJ3huqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8Oz4buh4buX4bun4bqrxIJwb+G7n+G6q2Xhur3Do+G6q+G6ucSR4bqr4buf4bq/4bqr4bqi4bqs4bun4buj4bqrw7Jm4bqrxILhuqJ34bun4buj4bqrxILhu5/huq54b+G6q8OT4bqo4bqr4buB4bun4bqr4oCcPeG7n+G6sm/huqvhu5934buh4bqr4bqi4bqs4bun4buj4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqtD4bq24bun4buj4bqrw7LEqcSC4bqrbnLhuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/huqvEguG7h+G7p+G6q8OA4buf4buB4bqrQeG6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicsOj4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4oCd4bqr4bunZ+G7peG6q2RiY8Oqw6PhuqvEkGbhuqvhu57huqThu7Xhu6fhu6PhuqvDmeG7oeG7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvhu57huqThu7Xhu6fhu6PhuqvDmWvDgOG6q+KAk+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvhu57huqThu7Xhu6fhu6Phuqvhu57GsOG6v+G6q+KAk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicuG6q8SC4buf4bqueG/huqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhuqvDucOJ4bqrb+G6tOG6v+G6q04kw5nhuqvDmk4mJuG7puG6q05ob+G6q+G7nuG6pOG7teG7p+G7o+G6q+G7nsaw4bq/w6Phuqtv4bqy4bqrxILhu5/GoeG6q+G7p+G7n+G6pOG6q8OD4bq/4bqu4bqh4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1YeG6qyThuq5F4bqr4bul4buv4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5dv4bqh4bqrT+G7n2fhu6XhuqvDg8awb+G6q2Niw6PDquG6ueG6q+G7n+G6v+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEkeG6qy3huqvDqeG6q+G7p2fhu6XhuqvEguG7g+G7oeG6q8SC4buhxqHhuq7huqvDuuG7n+G6ruG6q+G6uWPhurvhuqtD4buH4bqr4bq5Y+G6u+G6vuG6q+G7nuG6pOG7teG7p+G7o+G6q8OZa8OA4bqj4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6onfhu6fhu6PhuqtueeG6q8OD4bqu4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q2/hu59n4bul4bqrw4PGsG/huqvhuqLhuqzhu6fhu6PhuqvEguG6onfhu6fhu6PhuqvEkeG6u8Oj4bqr4bq54bq74buf4bq/4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SR4bqrLeG6q8Op4bqr4bunZ+G7peG6q8SC4buD4buh4bqrxILhu6HGoeG6ruG6q8O64buf4bqu4bqr4bumJsOaZGLhuqvhu57huqThu7Xhu6fhu6PhuqvDmeG7oeG7p+G7n8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1YSbhu5/hu7fhu6Hhuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqHhuqsm4bqid+G7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7geG7p+G7o+G6q8Oq4bqrQ+G7h+G6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqrY2Lhuqvhu6dn4bul4bqrZGJkZOG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU/hu59n4bul4bqrw4PGsG/huqvEkeG6qy3huqvDqeG6q+G7p2fhu6XhuqvEguG7oeG7mcOA4bqrxILhu5/hu43FqcSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1YSZ54bun4buj4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvDgOG7n3DhuqHhuqvDmuG7n8Wp4buF4bun4buj4bqrY8Oj4bq54bqrxIJz4bqrw7J34bun4buj4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrTuG7hcWp4bqrxIJ34bun4bqrxILhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqtb4buh4buXxILhuqvEguG6ouG7ieG7p+G6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqrw7pw4bun4buf4bqr4bul4bu34buh4bqrb+G7gW/huqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrxILhu5/hu6Hhuqtv4buv4bun4buj4bqrLeG6q2/GsOG6q8SC4bqk4bqrb+G7gW/hu5/huqvDgOG7n+G7gcOA4bqr4bun4buf4buJ4bunw6Phuqtv4buf4bqmb+G6q+G7p2fhu6fhu6PhuqtD4buH4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q8OA4buf4bq24bqr4buf4bu5w4Dhuqst4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrxILhu4nhu6XDo+G6q+G7peG6rnbhu6fhuqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7o+G7oeG6v+G6q8SC4buf4buh4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvhu6fGsOG7oeG6q8SC4bqi4buT4bunw6Phuqvhu6Phuqrhu6HhuqvEguG7n+G6pOG6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4buJ4bul4bqrw7rDqOG7peG6q8SC4buf4buNxanhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqrQ+G7leG6q8SC4bqk4bqrb+G7gW/hu5/huqvDgOG7n+G7gcOA4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrQ+G7h+G6q2/hu5/huqZv4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/huqvDsnLhur/huqtv4bufc+G6q+G7jeG7peG6v+G7ocO54bqr4bqz4bq/4bqr4buf4bqi4buN4budN+G6qeG7peG6v+G7ocO5xILFqeG6oeG6vsOz4bul4buh4bunNcSC4buf4buh4buN4bun4bun4buf4buh4buN4bunQ+G7oeG7jcSCxIPFqeG6ouG7o8SDQ+G7p+G6qeG6q8SC4bq/4bqi4buj4buNxII34bqpX27DueG6v+G7p8O64bqp4bqr4bqi4buNw7k34bqp4bunxanFqcOA4buN4bun4buN4bqi4bqp4bq14bq+w7Phu6Xhu6Hhu6c1xILhu5/hu6Hhu43hu6fhu6fhu5/hu6Hhu43hu6dD4buh4buNxILEg8Wp4bqi4bujxIND4bun4bqzL+G6v+G6teG6q0Phu4fhuqvhurPhur/huqvhu5/huqLhu43hu5034bqp4bul4bq/4buhw7nEgsWp4bqhW+G6rsSD4buew5o1xILhu5/hu6Hhu43hu6fhu6fhu5/hu6Hhu43hu6dD4buh4buNxILEg8Wp4bqi4bujxIND4bun4bqp4bqrxILhur/huqLhu6Phu43EgjfhuqlfbsO54bq/4bunw7rhuqnhuqvhuqLhu43DuTfhuqnhu6fFqcWpw4Dhu43hu6fhu43huqLhuqnhurVb4bquxIPhu57DmjXEguG7n+G7oeG7jeG7p+G7p+G7n+G7oeG7jeG7p0Phu6Hhu43EgsSDxanhuqLhu6PEg0Phu6fhurMv4bq/4bq14bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqrY+G6u+G6oWJi4bqr4bun4buj4buHReG6q2LhursvYsOqL2RiZGTEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSrhur/huq7huqvhu6fhu6Phu4dF4bqrYuG6uy9iw6ovZGJkZMOj4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8OD4buR4bqr4buj4bqq4buh4bqrxILhu5/huqThuqvhu6Xhu7fhu6Hhuqtv4buf4buHxanhuqvhu6Phu6Hhu4HhuqvDusOo4bul4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7oeG7p+G6q2/hu5/hu6HhuqvEguG7oeG7mcSC4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8SC4bu14buh4bqrb+G7gW/huqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrw7Lhu4HDgOG6q+G6puG7p+G7o+G6q0Xhu5Phuq7huqtvauG6rsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6ouG7ieG7p+G6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqv4bqzL8OA4bq1


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
2022-07-19 10:24:00

Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và 75 năm ngày Thương binh -...

Tin liên quan

Gợi ý