Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurcl4bud4bq04bqtw7rhu7Phu6Phuq1vecO54bqt4bqqcOG6reG6ouG7neG7o+G6rW3hu7HDueG7m+G6reG7m+G6rOG7o+G6reG6ouG7neG6tOG6rcOBw4Phur3DueG6reG6osOsw7rhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7ocO54bud4bqt4bqiw4Dhu6/DueG7m+G6reG6quG6v+G6rW3hu53hu4XDuuG6reG6oOG7p23huq3DgOG6pMO54bub4bqt4bqiw4Dhu6/DueG7m+G6reG6ouG7geG7o+G6rVRMJSXDmeG6rUxmbeG6reG7nOG6tMO9w7nhu5vhuq3hu5zhu6fhur3huqHhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6reG7nOG6tMO9w7nhu5vhuq3hu5zhu6fhur3huqHhuq3huqJxw7nhu53huq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhurEv4bud4bqr4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0Hhu5zDs+G6vW7huqfhurclw4DDg8O54bub4bqt4bqiw6zDuuG6rUzhu4fhu6Xhuq3huqLhu6/DueG6rSXhu53hu6PDtMO54bqtw7nhu53hu6PDtMO54bqte+G7o+G7meG6ouG6rcSD4bubxrDhu6Phuq3huqJm4bqi4bqtdeG6v+G6rSXDgMODw7nhu5vhuq3huqLDrMO64bqv4bqtdeG6v+G6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqtdOG7neG7peG6veG6reG7ncawbeG6rW3hu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buZ4bqt4bud4bul4buB4bqi4bqtb3bDueG7m+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq11csO54bud4bqt4bqq4bqmbeG6rWzhu4fhu6Xhuq3huqLhu6/DueG6rW/hur3huq1u4buBw7nhu5vhuq3huqDhu6PDueG7neG6reG7ncawbeG6oeG6reG6osOA4bqmbeG6reG6ouG7ncODdm3huq1V4bujw7TDueG6reG7neG7o+G7mUHhuq1tw6pt4bqt4bucduG7o+G6rVThu53hu6Xhur3huq3hu53GsG3huq3huqrhur/huq104bq64bqt4bqi4budw4PEqeG6ouG6rXvhu6Phu5nhuqLhuq3DmeG6vcO64bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXDgMODw7nhu5vhuq3huqLDrMO64bqtQeG7neG7reG7o+G6reG7neG7tUHhuq3huqrDveG7o+G6rUzhur3DueG6rcOBw4Phu4fDueG6rXXEkOG6rVThu53Dg+G6rWzhu4fhu6Xhuq3huqLhu6/DueG6rSXhu53hu6PDtMO54bqtw7nhu53hu6PDtMO54bqtxINMI1Xhuq1UTCUlw5nhuq/huq1MZm3huq3hu5zhurTDvcO54bub4bqt4buc4bun4bq94bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqt4oCcJcOA4buvw7nhu5vhuq3huqrhur/huq1t4bud4buFw7rhuq3huqDhu6dt4bqtw4DhuqTDueG7m+G6reG6osOA4buvw7nhu5vhuq1sd+G6reG6oMODw7nhu5vhuq1tw6xE4bqtbOG7h8O54bqtb3Dhur3igJ3huq3huqLDgMO0w7nhuq1u4buj4buZw7nhuq3huqLhu59t4bud4bqtZOG6ueG6oeG6rWVj4bqt4bud4bq94bqtw4DhuqTDueG7m+G6rW/hu4Phuq3huqLDgOG7r8O54bub4bqt4bqi4budw4N2beG6rU7huqbhuq3DqsO54bqt4oCcQOG7neG6sG3huq3hu53hu6/hu6Phuq3DgOG6pMO54bub4bqt4bqiw4DDtMO54bqt4bqq4bquw7nhu5vhuq1v4buL4bqi4bqtbHDhuq1t4bud4buj4buRw7nhuq3huqLDgOG6vcO54bud4bqt4bqi4bq/w7nhuq1B4budw6rhuq3hu7fhuq3huqJxw7nhu53huq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhuqHhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DuuKAneG6rcO54buFw7rhuq1i4bqp4bqr4bq74bqh4bqtQ+G7g+G6reG7nOG6tMO9w7nhu5vhuq1V4bujw7nhu53huq3huqrhur/huq3hu5zhurTDvcO54bub4bqtVcSpQeG6reKAk+G6reG7ncODROG7mcO54bqt4buc4bq0w73DueG7m+G6reG7nOG7p+G6veG6reKAk+G6reG6onHDueG7neG6rSPDg+G7h8O54bub4bqtJcOAcOG6reG6ouG7ncODdm3huq3DgcOD4buHw7nhuq11xJDhuq1t4bq24bq94bqtTCNV4bqtVEwlJcOZ4bqtTGZt4bqt4buc4bq0w73DueG7m+G6reG7nOG7p+G6veG6oeG6rW3hurDhuq3huqLhu53hu5Xhuq3DueG7neG6tOG6reG6oOG6vcODw6HhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3OOG6rSPDg0Thuq3DuuG7seG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6quG7o+G7mW3DoeG6rU3hu53hu4XDuuG6reG6oOG7p23huq3huqvhuqnhuqHhurtl4bqt4bud4bq94bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rWPhuq0t4bqtxJHhuq3DueG7hcO64bqt4bqi4buB4buj4bqt4bqi4buj4buVw4Phuq104budw4Phuq1l4bqrw6nhuq3huqrhur/huq1l4bqrw6nhurzhuq3hu5zhurTDvcO54bub4bqtVcSpQcOg4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXDgOG7r8O54bub4bqtbHfhuq3huqDDg8O54bub4bqt4bqq4bq/4bqtbeG7neG7hcO64bqt4bqg4bunbeG6rcOA4bqkw7nhu5vhuq3huqLDgOG7r8O54bub4bqtY8Op4bqh4bqtZcOp4bud4bq94bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rWPhuq0t4bqtxJHhuq3DueG7hcO64bqt4bqi4buB4buj4bqt4bqi4buj4buVw4Phuq104budw4Phuq3DmSVUYuG6qeG6reG7nOG6tMO9w7nhu5vhuq1V4bujw7nhu53huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3OCXhu53hu7Phu6Phuq3hu5vhu6Phur3DucOh4bqtJcOA4buvw7nhu5vhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6reG6u+G6reG6quG6v+G6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3huqvhuqnhuq3DueG7hcO64bqtYuG6qWJi4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t03hu53hu4XDuuG6reG6oOG7p23huq1j4bqtLeG6rcSR4bqtw7nhu4XDuuG6reG6ouG7o+G7kUHhuq3huqLhu53Ds+G7peG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurc4JXfDueG7m+G6rXThu6PDueG7neG6rUHhu53hu5/DoeG6rVThu53hu6Xhu4fDueG7m+G6reG6q+G6oWXhuq3huqJx4bqtb+G7r8O54bub4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXDgMODw7nhu5vhuq3huqLDrMO64bqtTOG7h+G7peG6reG6ouG7r8O54bqt4bqi4bud4bujw7TDueG6rcO54bud4bujw7TDueG6rXvhu6Phu5nhuqLhuq3huqLDgMOsw7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuq104bufw7nhu53huq3DuuG7s+G7o+G6rW3Dqm3huq1vecO54bqt4bqqcOG6reG6ouG7neG7o+G6rW3hu7HDueG7m+G6rS3huq1t4bun4bqt4bqi4bq04bqtbcOqbeG7neG6rUHhu53DqkHhuq3DueG7ncOsw7nhuqHhuq1t4budw4Jt4bqtw7nhu4XDueG7m+G6reG6quG6v+G6rcO54buFw7nhu5vhuq114bqmbeG6rUHhu53huq7huq3hu53hu7VB4bqtLeG6rcOBw4Phur3DueG6reG6osOsw7rhuqHhuq3DusOD4butw7nhuq3huqLhu53hur3DuuG6reG7m+G7o+G6veG6reG6ouG7neG7o+G6rW3hu7HDueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq3DueG7p+G7o+G6reG6osOAw7TDueG6oeG6reG7m+G6rOG7o+G6reG6ouG7neG6tOG6rcOBw4Phur3DueG6reG6osOsw7rhuq10w6jDuuG6reG6ouG7ncOz4bul4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqLhu6PDueG6reG6quG7k+G6reG6ouG6tOG6rW3Dqm3hu53huq1B4budw6pB4bqtw7nhu53DrMO54bqt4bqq4bq/4bqtbeG7ncOCbeG6rcO54buFw7nhu5vhuq1t4bq24bq94bqtb3nDueG6reG6qnDhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6rcOBw4Phur3huq1vcOG6veG6rW3hu51x4bqtw7PDuuG6veG7o3Xhuq3hurHhur3huq3hu53DgMOzxqE14bqnw7rhur3hu6N14bqi4bulw6Hhurxuw7rhu6PDuTPhuqLhu53hu6PDs8O5w7nhu53hu6PDs8O54bqq4bujw7PhuqLhuqPhu6XDgOG7m+G6o+G6qsO54bqn4bqt4bqi4bq9w4Dhu5vDs+G6ojXhuqdfbHXhur3DuXThuqfhuq3DgMOzdTXhuqfDueG7peG7pUHDs8O5w7PDgOG6p+G6t+G6vG7DuuG7o8O5M+G6ouG7neG7o8Ozw7nDueG7neG7o8Ozw7nhuqrhu6PDs+G6ouG6o+G7pcOA4bub4bqj4bqqw7nhurEv4bq94bq34bqt4bqq4bq/4bqt4bqx4bq94bqt4budw4DDs8ahNeG6p8O64bq94bujdeG6ouG7pcOhe8OD4bqj4bucVDPhuqLhu53hu6PDs8O5w7nhu53hu6PDs8O54bqq4bujw7PhuqLhuqPhu6XDgOG7m+G6o+G6qsO54bqn4bqt4bqi4bq9w4Dhu5vDs+G6ojXhuqdfbHXhur3DuXThuqfhuq3DgMOzdTXhuqfDueG7peG7pUHDs8O5w7PDgOG6p+G6t3vDg+G6o+G7nFQz4bqi4bud4bujw7PDucO54bud4bujw7PDueG6quG7o8Oz4bqi4bqj4bulw4Dhu5vhuqPhuqrDueG6sS/hur3hurfhuq3huqLDgOG6tMO9beG6reG6q8Opw6Hhuqnhuqnhuq3DueG7m+G6v0Thuq3huqnDqS/huqnhursvYuG6qWJi4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyThur3Dg+G6rcO54bub4bq/ROG6reG6qcOpL+G6qeG6uy9i4bqpYmLhuqHhuq3huqLDgMODw7nhu5vhuq3huqLDrMO64bqt4bqgw7Xhuq3hu5vhuqzhu6Phuq3huqLhu53hurThuq3DuuG7s+G7o+G6rW3hu53hur/hu6Xhuq3hu5vhu6PDquG6rXTDqMO64bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqLhu6PDueG6rW3hu53hu6Phuq3huqLhu6Phu5HhuqLhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7ocO54bud4bqt4bqiw73hu6Phuq1tw6pt4bqtb3nDueG6reG6qnDhuq1vw6pB4bqtw4LDueG7m+G6rUTDtMOD4bqtbeG7icOD4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXDgMOsw7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vDo+G6sS9B4bq3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
2022-07-19 10:24:00

Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và 75 năm ngày Thương binh -...

Tin liên quan

Gợi ý