Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurcl4bud4bq04bqtbeG7h8O64bqtecO54bqxL+G7neG6q+G6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bucw7Phur1u4bqn4bq3JcOA4bulw7nhu5vhuq1i4bqtw7nhu5vhur9E4bqt4bqr4bqp4bqh4bqt4bqr4bqrL+G6q+G6qS9i4bqpYmLhuq1P4buB4buj4bqt4budduG7o+G6rW/hu4Hhu6Phuq1s4buj4buVw4Phuq3hu5x24buj4bqtTeG6psOD4bqtbeG7neG7o+G7kcO54bqtbOG7o8O54bud4bqt4bqiccO54bud4bqtI8OD4buHw7nhu5vhuq0lw4Bw4bqtdeG7icO54bqt4bqi4budw4Lhuq174bui4bui4bqh4bqtw7nhu53hu6Phu5nDuuG6rXRF4bqtYuG6qWJiLWLhuqliw6nhuq1v4bq04bu1beG6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqt4bqiw4DGsMO54bub4bqt4bqi4bud4buV4bqt4bqi4buB4buj4bqtw5nhu53hur/huq104budw6pt4bud4bqtJXHDueG7neG6reG6tkThuq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhuq3huqrhur/huq1v4buD4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLhu63huqLhuq1v4buNQeG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdP4buB4buj4bqt4budduG7o+G6reG6quG7o8O54bud4bqtbuG6puG6rW/hurThu7Vt4bqtb+G7p8O54bqtbcOqbeG6rW/hu6/DueG7m+G6rW3hu53hu5/DoeG6rVXDtOG6rSPDg+G6vcO54bub4bqtJeG6rsO54bub4bqh4bqtKnslLuG6rU/hu4fDueG7m+G6oeG6rUzhu5/huq3huqLhu53hurThuq0lccO54bud4bqt4bq2ROG6oeG6rSXDgOG6tOG7t8O54bub4bqtT+G7peG6v8O54bqtb+G7geG7o+G6rWzhu6Phu5XDg+G6rSPDg+G7rW3huq3hu5124buj4bqt4bqiccO54budw6Dhuq3DmeG7m8ODROG7l8O54bqtT+G7hcO54bub4bqtI8OD4bq9w7nhu5vhuqHhuq1A4bud4bun4bqtTOG7n+G6reG6ouG7neG6tOG6rSXhu53hurThu7PDueG7m+G6reG6osOA4bqmbeG6rSVxw7nhu53huq3hurZE4bqh4bqtTeG7neG6tuG6reG6onBt4bud4bqt4bucT8OZTuG6reG6onHDueG7ncOg4bqte+G7q+G6rXvhu4XDueG6reG7nOG6tMO54bub4bqh4bqtQOG7neG7p+G6rUzhu5/huq3huqLhu53hurThuq0lccO54bud4bqt4bq2ROG6oeG6rU3hu53hurbhuq3huqJwbeG7neG6rSpMw5lO4bqt4bqiccO54budw6Dhuq1P4bq/4bul4bqtw5rhu4HDueG7neG6reG7nOG6rsO54bub4bqh4bqtTeG7neG6tuG6reG6onBt4bud4bqtO0Thuq1s4bq9w7nhuq3DmiUlI+G6rXvhu6Phu5nhuqLhuq3DmeG6vcO64bqt4bqiccO54budw6Dhuq3hu5zhu6Xhur/DueG7m+G6rSXhu6Phu5HDueG6rcOa4bq94buj4bqh4bqtQOG7neG7p+G6rUzhur3DueG6rSV34bqtbeG7ncOCbeG6rS3huq1N4bud4bufw7nhu53huq3huqDDqm3hu53huqHhuq0lw4DDg8O54bub4bqt4bq0ecO54bub4bqt4bucduG7o+G6rU1NTOG6rXvhu6Phu5nhuqLhuq3DmeG6vcO6w6Dhuq0l4bud4buj4buRw4Phuq3huqLhurTDvcO54bub4bqtw5nhu5vDg0Thu5fDueG6rU/hu6HDueG7neG6rcOa4bujw7nhu53huqHhuq0qeyV74bqtJcOAw4PDueG7m+G6reG6tHnDueG7m+G6reG7nHbhu6Phuq1NTUzhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DuuG6oeG6rU3hurDDuuG6reG6osOA4bq04bu3w7nhu5vhuq3huqLhu53hu6Phuq1vw4Phur3huq1NTUzhuq1MZm3huq0lw4DDg8O54bub4bqtTHbhuqHhuq1t4bquw7nhu5vhuq1tw6pt4bqtb+G7r8O54bub4bqtbeG7neG7n+G6rW154bqtw4HDg+G6vcO54bqtJcOAw4PDueG7m+G6reG6tHnDueG7m+G6reG7nHbhu6Phuq1NTUzhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DusOg4bqtbcOqbeG6reG6tkThuq3huqrhu6PDtMO54bqtTOG6vcO54bqtJeG7neG6tOG7s8O54bub4bqt4bqq4bqw4bqtJXHDueG7neG6reG6tkThuqHhuq1tw6pt4bqtb+G7r8O54bub4bqtbeG7neG7n+G6rcO54bubw4NEw7TDueG6rXXhur/huq1M4buf4bqt4bqi4bud4bq04bqh4bqtQOG7neG7p+G6rUzhu5/huq3huqLhu53hurThuq0l4bud4bq04buzw7nhu5vhuq3huqLDgOG6pm3huqHhuq1N4bud4bq24bqt4bqicG3hu53huq0qTMOZTuG6reG6onHDueG7neG6rcOBw4Phur3huq1tw6pt4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqtdEXDoOG6rW/hu4Hhu6Phuq1u4buj4buZw7nhuq114buDw7nhu53huq1v4buB4bul4bqtbcOqbeG6rUzhur3DueG6rU/hu4fDueG7m+G6oeG6reG6oOG7t+G6oeG6rWzhur3DueG6oeG6rcO54bub4bq/w7nhu53huqHhuq1v4bul4bq/w7nhuq3huqLhu53hu5XhuqHhuq1vecO54bqt4bqqcOG6rXXhuqZt4bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqt4bqq4bqy4bqt4bqiw4Dhur3DueG7m+G6oeG6rcOZ4bubw6zDueG6reG7neG6v8O54bub4bqtTSRb4buc4bqt4bqiccO54budw6Dhuq174buFw7nhuq1B4budxanDueG7m+G6rSVxw7nhu53huq3hurZE4bqh4bqtKkzDmU7huqHhuq3hu5xPw5lO4bqt4bqiccO54budw6Dhuq1v4buB4buj4bqtbuG7o+G7mcO54bqtdeG7g8O54bud4bqtb+G7geG7peG6rW3Dqm3huq3hu53Dg0Thu5nDueG6oeG6reG6ouG7nXDhuq1D4buD4bqh4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq1B4bud4butw6Dhuq1tw6pt4bqtb+G7r8O54bub4bqtbeG7neG7n+G6reG6ouG6tMO9w7nhu5vhuq11csO54bud4bqh4bqtw7nhu5vDg0TDtMO54bqtbeG7nXHhuq3hu53Dg0Thuq3huqLDgOG6tOG7t8O54bub4bqh4bqtbeG7neG7n8O54bud4bqt4bq2ROG6rUx24bqtTeG7nCMk4bqh4bqtTHbhuq1N4budceG6reG7ncODROG6rUxPTEDhuq3huqJxw7nhu53DoOG6rcO54bubw4NEw7TDueG6rSXhu53hurThu7PDueG7m+G6reG6osOA4bqmbeG6reG7nHbhu6Phuq1NTUzhuq3huqJxw7nhu53huq3DgcOD4bq94bqtbcOqbeG6reG6ouG7neG7s+G7o+G6rXRF4bqh4bqt4bqiw4DhurThu7fDueG7m+G6oeG6rUHhu53hu6fhuq1s4bq9w7nhuq1teeG6rcOBw4Phur3DueG6reG7nHbhu6Phuq1NTUzhuq3huqJxw7nhu53huq1v4buD4bqtw7nhu5vhu51x4bqt4bud4bq0w4PhuqHhuq3DueG7m+G7nXHhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3hu5124buj4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rcO54bud4buj4buZw7rhuq10ReG6rXvhu6LDoOG6rUHhu53hu6fDueG7m+G6reG6quG7o8O0w7nhuq1tw6pt4bqtbXnhuq3DgcOD4bq9w7nhuq1sw6rhu6Xhuq1t4bud4buf4bqtb+G7kcO54bqtbuG6puG6oeG6rW/hurThur3huq3huqLhu6PDueG6reG6quG7k+G6rW/hu4Hhu6Phuq3hu5124buj4bqj4bqtT+G7geG7o+G6reG7nXbhu6Phuq1t4bqyw7nhu5vhuq1v4buD4bqtw7nhu53EqcO54bqtb+G6tOG7tW3huq11w63DueG7m+G6reG7neG7peG6veG6rW3hurbhur3huq1v4buvw7nhu5vhuq1t4bud4buf4bqtw5nhu5vDg0Thu5fDueG6rXvhu4XDueG6reG7nOG6rsO54bub4bqh4bqtTHbhuq3huqLDgOG6tOG7t8O54bub4bqtTHbhuq174buc4bqh4bqtJSU5TlXhuqHhuq1MduG6rSXhurThuq114buZw7nhu53huq0jw4PDrMO54bqtdOG7ncOD4bqtZOG6oeG6rW3Dqm3huq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3huqrhur/huq3DueG7m+G7peG6v+G7o+G6reG6onHDueG7neG6rW3hu53Egm3huq3DuuG6pMO54bub4bqtb+G7geG7o+G6reG7nXbhu6PhuqPhuq1Pw6xE4bqtdeG6v+G6rcO54bubw4Phu6/DueG6rW92w7nhu5vhuq3huqrhu6PDtMO54bqh4bqtbXfhuq3huqrhurLhuq11w73DueG6oeG6reG7m+G7p0Hhuq1B4bud4buJw7nhuq3DgcOD4bq9w7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuq3huqrhur/hu6Xhuq3huqLhu53hur/DueG7neG6rW3hu7HDueG7m+G6rW3hurbhur3huq1v4buB4buj4bqt4budduG7o+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdM4bq9w7nhuq0ld+G6rW3hu53Dgm3huq1P4buB4buj4bqt4budduG7o+G6reG7nHbhu6Phuq1NTUzhuq3huqJxw7nhu53huq104bud4bun4bq94bqte+G7ouG7ouG6rUPhu6PDueG6reG7m+G6rOG7o+G6rXXhu7Phu6Phuq1t4buHw7rhuq15w7nhuq3huqDDrMOD4bqt4bqgZm3huq1v4buRw7nhuq1tw6pt4bqtb+G7r8O54bub4bqtbeG7neG7n+G6rXXhu4PDueG7neG6rW/hu4Hhu6Xhuq3huqJxw7nhu53huqHhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6oeG6reG6ouG7nXDhuq1D4buD4bqh4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq1B4bud4but4bqh4bqt4bqg4bu34bqh4bqtbOG6vcO54bqh4bqtw7nhu5vhur/DueG7neG6oeG6rW/hu6Xhur/DueG6reG6ouG7neG7leG6oeG6rW95w7nhuq3huqpw4bqtdeG6pm3huq114bq04bu1w7nhu5vhuq3huqrhurLhuq3huqLDgOG6vcO54bubw6Dhuq1tw6pt4bqtbXnhuq3DgcOD4bq9w7nhuqHhuq1s4bq9w7nhuqHhuq3DueG7m+G6v8O54bud4bqh4bqtbcOqw7nhuq1sduG6oeG6reG7nXbhu6Phuq3huqrhu6PDtMO54bqtTU1M4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6ouG7peG6v8O54bqt4bqiccO54bud4oCm4bqtb+G7g+G6reG6ouG7geG7peG6rW/hu6Phu5PDg+G6reG7m+G7o8SCQeG6rW/hu7nhuq3huqrhu5Phuq3huqrEqeG6ouG6rW3hu53hu4vhuqLhuq3huqrhur/huq3huqLhu6PDueG7neG6reG6ouG7neG7icO54bqtb+G7leG6rW/hu4Hhu6Phuq3hu5124buj4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLhu63huqLhuq1v4buNQeG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdb4bujw7nhuq3huqLDgMOsw7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuq1t4buHw7rhuq15w7nhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JcOa4bqj4bqtTOG6vMOZ4bqtJVfhuq1N4bucIU3huq1P4buA4bui4bqt4bucVuG7ouG6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurclPS7hu7bDmeG7muG6rUzhurzDmcOh4bqt4buc4bul4bq/w7nhu5vhuq174buFw7nhuq0l4bud4bq9w7nhu53hurEvQeG6tw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
2022-07-19 10:24:00

Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và 75 năm ngày Thương binh -...

Tin liên quan

Gợi ý