Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Dự án RENEW: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Dự án RENEW: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
2022-11-15 09:10:00

Thực hiện kế hoạch hợp phần Dự án “Hỗ trợ nạn nhân và Người khuyết tật & Giáo dục Nguy cơ bom mìn/Mạng lưới báo cáo bom mìn dựa vào cộng đồng hỗ trợ hoạt động hủy nổ lưu...

Thời tiết