Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurdNw4N2beG6reG6ouG7neG7o+G6reG6osOAZm3huq3DueG7m+G7neG7o+G7mcO64bqt4bqiw4DDtMO54bqt4buiw7nhuqLDs8OAw7nDs+G6ouG6reKAnCXhu6HDuuG6reG7neG7lcOD4bqt4bqq4buT4bqtbOG7o+G7lcO54bqh4bqtb+G7h+G7peG6rXvhu6Phu5nhuqLhuq3DmeG6vcO64bqt4bqq4bq/4bqtb+G7icO64bqtQeG7ncOq4bqtJeG7neG6pOG6veG6rSXhu53hu6PDtMO54bqt4bucw4Phu5HigJ3huq3DueG7hcO64bqtYuG6qWJi4bqxL+G7neG6q+G6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqxw4PhurdU4bufw7nhu53huq3hu5vhuqzhu6PDoeG6sS/Dg+G6t+G6rS3huq0qTMOaJSUj4bqt4bqq4bq/4bqtbcOqbeG6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqtbeG7neG7n8O54bud4bqt4bqiw4BwLeG6rUPhu4Phuq3hu5124buj4bqt4bqiccO54bud4bqh4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6ty3huq1Mw6rhu6Xhuq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhuqHhuq1P4bq/4buj4bqtQCUtJeG7nOG6reG6onHDueG7neG6oeG6rSXhu4FB4bqtbeG7neG7n+G6rU3huqzhur3huq174buj4buZ4bqi4bqh4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6ty3huq1M4bq9w7nhuq0lw4NEw7TDueG6reG7m+G7o8Oq4bul4bqtbcOqbeG6reG7ncODROG7mcO54bqh4bqt4bqi4budcOG6oeG6reG6ouG7neG6v8O54bud4bqt4bq2ROG6oeG6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurct4bqtJcODRMO0w7nhuq3hu53Dg+G7i8O54bqtbcOqbeG6rW/hu4fDueG7m+G6reG6tkThuq3huqLDgOG6pm3huq3huqLhu53Dg3Zt4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t8OZ4bub4bq/ROG6rWJlL+G6q+G6qS9i4bqpYmLhuqHhuq1M4bq9w7nhuq0lw4NEw7TDueG6reG7m+G7o8Oq4bul4bqtJXHDueG7neG6reG6tkThuq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhuq3DueG7ncSpw7nhuq1v4bq0eW3huq1N4buxw7nhu5vhuq3huqrhu4XDueG6reG6oOG7reG6rWVj4bqrLU17L0wl4buaJSrhuq3huqrhu5Phuq3huqrhu6Phu5lt4bqtQeG7neG7reG7o+G6reG7neG7tUHhuq3huqLDg0TDtMO54bqt4bqiw4DDg0Thu5PDueG6oeG6rUHhu5134bqtbOG7o+G7kcO54bqh4bqt4bud4bq04bu3w7nhu5vhuq3DgsO54bub4bqtTcODdm3huq3huqLhu53hu6Phuq3huqLDgGZt4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5nDuuG6reG6osOAw7TDueG6reG7osO54bqiw7PDgMO5w7PhuqLhuq3igJwl4buhw7rhuq3hu53hu6Phu5XDg+G6reG6quG7k+G6rWzhu6Phu5XDueG6oeG6rW/hu4fhu6Xhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DuuG6reG6quG6v+G6rW/hu4nDuuG6rUHhu53DquG6rSXhu53huqThur3huq0l4bud4bujw7TDueG6reG7nMOD4buR4oCd4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliYuG6rW7hu6Xhuq1M4bq9w7nhuq0lw4NEw7TDueG6reG7m+G7o8Oq4bul4bqtJXHDueG7neG6reG6tkThuq0l4bud4bqk4bq94bqtJeG7neG7o8O0w7nhuq3hu5zDg+G7keG6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqt4bqiw4DDtMO54bqtTXfDueG7m+G6rSXhu53hu7HDueG7m+G6reG6ouG7o8O54bqtb+G7o+G7mcO54bqt4bqi4bqs4bqtbeG6tuG6veG6rU/hu4fDueG7m+G6rWx24bqt4bqiccO54bud4bqtxIPhurHhur3huq3hu53DgMOzxqE14bqn4bud4bqi4bqiQcOhLy/huqLhu6PDueG7ncODROG6ouG6ouG7ncODw7PhuqPhuqrDuS/huqfhurfhu53huqLhuqJBw6EvL+G6ouG7o8O54budw4NE4bqi4bqi4budw4PDs+G6o+G6qsO54bqxL+G6veG6t+G6r+G6o+G6rU3Dg3Zt4bqt4bqi4bud4buj4bqtw7nhu51nw7rhuq3huqLDg0TDtMO54bqt4bqiw4DDg0Thu5PDueG6reG6oMOsw4Phuq3DgHbDueG7m+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1tw6pt4bqtT+G7h8O54bub4bqtbHbhuqHhuq1v4buHw7nhu5vhuq3huqrhu6PDtMO54bqt4bqq4bq/4bqtbcOqbeG6reG6ouG7icO54bub4bqtdcO9QeG6rcO54budw6zDueG6rW7DrMO54bqt4bqq4buT4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6rXThu6Phu5HDueG6reG6ouG7ncOCbeG6oeG6rcO54budxKnDueG6reG6ouG7ncOCbeG6reG6quG7k+G6rWzhu6Phu5XDueG6oeG6rW/hu4fhu6Xhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DuuG6oeG6reG6quG7k+G6reG6quG6veG7o+G6reG6osOAxanhuq3huqrhur/huq3huqLhu4nDuuG6rcOBw4Phur3DueG6reG6osOAxrDDueG7m+G6rW3hurbhur3huq1s4buj4buVw7nhuqHhuq1v4buH4bul4bqte+G7o+G7meG6ouG6rcOZ4bq9w7rhuq3huqrhur/huq1v4buJw7rhuq1B4budw6rhuq0l4bud4bqk4bq94bqtJeG7neG7o8O0w7nhuq3hu5zDg+G7keG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3huqLhu6HDueG7neG6reG7neG7ocO54bud4bqtw7rDveG7o+G6reG7neG7o+G7mcO54bqtw7nhur1E4bqj4bqtT+G7r8O54bub4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqt4bqiw4NEw7TDueG6reG6osOAw4NE4buTw7nhuq1Vw4PEqeG6ouG6rUHhu53DqkHhuq3DgcOD4butbeG6reG6ouG7keG6rXXhu6PDtMO54bqtw4HDg+G6vcO54bqtb+G7kcO54bqtbOG7o+G7lcO54bqh4bqtb+G7h+G7peG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurct4bqt4buc4buhw7nhu53huq3huqLhu53Dgm3huq3huqLhu53hu6PDoeG6rU3Dg3Zt4bqt4bqi4bud4buj4bqtb+G6tOG7tW3huq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6reG6ouG7ncOz4bul4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu53Dgm3huq3huqLhu53hu6Phuq3huqLDgGZt4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5nDuuG6reG7neG6v8O54bub4bqt4bqiw4Phu4nDueG6reG6osOAw7TDueG6reG7osO54bqiw7PDgMO5w7PhuqLhuq3Eg03hu6fhuq0l4bud4buV4bqtdeG7meG6rW3Dg3Zt4bqt4bqi4bud4buj4bqt4bub4bqs4buj4bqtdMOow7rhuq/huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3LeG6rSXhu53hu7Phu6Phuq3hu5vhu6Phur3DueG6reG6ouG7neG7o8Oh4bqtTuG6puG6rXThu6Phu5HDueG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3huqLhu53DqsO54bub4bqt4bqr4bqp4bqt4bqq4bq/4bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6reG6q+G6q+G6rcO54buFw7rhuq1i4bqpYmLhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3xIMld+G6rW3hu53Dgm3huq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtZeG6reG6osOD4buJw7nhuqPhuq0l4bud4buz4buj4bqt4bub4buj4bq9w7nhuq3huqLhu53hu6Phuq3Dunjhu6Phuq3huqLDg+G7icO54bqtb+G6tOG7tW3huq3huqLhu5/DueG7neG6reG6ouG6pOG6reG6q+G6qeG6reG7m+G7o+G7s+G6reG6ouG7ncOC4bqt4bud4bq94buj4bqt4bud4bq/w7nhu5vhuq3huqLDg+G7icO54bqh4bqtdOG7keG6ouG6reG6ouG7ncSCbeG6reG6quG6v+G7peG6reG6u+G6reG7m+G7o+G7s+G6reG6ouG7ncOC4bqt4bud4bq94buj4bqt4bqiw4Phu4nDueG6rXThu5Hhuq3huqLhu6Phu5FB4bqv4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6ty3huq1P4but4buj4bqt4bqi4bq04bu1w7nhu5vhuq1u4bqm4bqt4bqi4bud4bujw6Hhuq1V4bq/4bqtbeG7scO54bub4bqtbsOsw7nhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DuuG6rW/hur3DueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6oeG6reG6oOG7o8O54bud4bqt4bqg4butw7nhu5vhuq3huqrhur/huq3hu53GsG3huq3huqLEqUHhuq3hu7fhuq174buj4buZ4bqi4bqtw5nhur3DuuG6oeG6rXThu53hu7HDueG7m+G6reG7m+G7o8O94buj4bqt4bud4buBw7nhuq1vduG6reG6osODd+G7o+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0Hhu5zDs+G6vW7huqfhurdM4bq9w7nhuq0lw4NEw7TDueG6reG7m+G7o8Oq4bul4bqtJXHDueG7neG6reG6tkThuq1v4buT4bqtw7nhu5vhu51w4bqtbcOqbeG6rW95w7nhuq3huqpw4bqh4bqtb3Dhur3huq1B4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6onHDueG7neG6rcOBw4Phur3DueG6reG6osOsw7rhuq1B4bud4but4buj4bqt4bud4bu1QeG6reG6osODRMO0w7nhuq3huqLDgMODROG7k8O54bqh4bqt4bqqxKnDueG6rW92w7nhu5vhuq1tw6rDueG6rWx24bqh4bqtb+G7h8O54bub4bqt4bqq4bujw7TDueG6reG6quG6v+G6rW3Dqm3huq3huqLhu4nDueG7m+G6rXXDvUHhuq3DueG7ncOsw7nhuq1uw6zDueG6reG6ouG7n23hu53huq1t4bqmbeG6reG7neG6tOG7t8O54bub4bqtw4LDueG7m+G6oeG6reG6ouG7neG6vcO64bqt4bub4buj4bq94bqtbcODdm3huq3huqLhu53hu6Phuq3DueG7p+G7o+G6reG6osOAw7TDueG6o+G6sS9B4bq3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ
2024-06-23 19:00:00

Ông, cha của chúng tôi là cụ Phan Đình Sắt, sinh năm 1946, do tuổi cao sức yếu đã tạ thế ngày 18/6/2024 (tức ngày 13/5 năm Giáp Thìn), an táng vào ngày 21/6/2024 (tức ngày 16/5...

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn
2022-10-17 10:21:00

Trong 2 ngày 10, 11/10/2022 Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị và đã...

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
2022-07-19 10:24:00

Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và 75 năm ngày Thương binh -...

Tin liên quan

Gợi ý