Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xINKw4Dhu7Fqw6LDgeG7l8ahw6LDgeG7ueG7h2rDonThu5Xhu5fGocO0c8Oiw4Hhu7nhu410w6LGoHTDgW3hu7l0bcOBw6LigJwj4budc8Oi4buX4buRw4DDouG6psO1w6LEqcah4buRdGHDomzDqnXDoinGocO0w4HDolTDqXPDouG6puG6u8OibMOtc8Oi4bu14buX4bq5w6Ij4buX4bqyw6nDoiPhu5fGoeG7jXTDouG7lsOA4buP4oCdw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqt4bqtw6Mv4buX4bqnxIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8Ojw4DEg1Hhu5t04buXw6Lhu5XDgsahOMOjL8OAxIPDoi3Doj3EqFMjI+G7tsOi4bqm4bq7w6Jq4bq5asOiw4Hhu63Domrhu5fhurZqw6Jq4buX4bubdOG7l8Oiw4Hhu7nhu6Mtw6Lhuqjhur/DouG7l+G7scahw6LDgeG7n3Thu5dhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgy3DosSo4bq5dcOi4bu2w4DDqnThu5XDoiPhu7nhu6Nhw6JM4bq7xqHDouG7tCMtI+G7lsOiw4Hhu5904buXYcOiI+G6veG7tcOiauG7l+G7m8OiSsOCw6nDoinGocO0w4Fhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgy3DosSow6l0w6Ijw4Dhuqrhu410w6Lhu5XGoeG6uXXDomrhurlqw6Lhu5fDgOG6qsO0dGHDosOB4buX4bujYcOiw4Hhu5fhurt04buXw6LEguG6qmHDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDLcOiI8OA4bqq4buNdMOi4buXw4BpdMOiauG6uWrDomzDqnThu5XDosSC4bqqw6LDgeG7ueG6tGrDosOB4buXw4Dhu7Fqw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDVOG7leG6u+G6qsOi4bqtYy/huqfhuqUv4bqt4bql4bqt4bqtYcOixKjDqXTDoiPDgOG6quG7jXTDouG7lcah4bq5dcOiI+G7n3Thu5fDosSC4bqqw6Lhu7bDgMOqdOG7lcOiI+G7ueG7o8OidOG7l8OsdMOibOG6sHZqw6JKxrB04buVw6Lhuqbhu4F0w6JB4bupw6Jj4bqp4bqnLUopL8SoI+G7lCM9w6LhuqbDtcOi4bqmxqHDtGrDouG7teG7l+G7qcahw6Lhu5d54bu1w6LDgcOA4bqq4buNdMOiw4Hhu7nDgOG6qsO1dGHDouG7teG7l+G7rcOixKnGoeG7j3Rhw6Lhu5fhurDDvXThu5XDouG6tnThu5XDokrDgOG7sWrDosOB4buXxqHDosOB4bu54buHasOidOG7leG7l8ahw7Rzw6LDgeG7ueG7jXTDosagdMOBbeG7uXRtw4HDouKAnCPhu51zw6Lhu5fGoeG7kcOAw6LhuqbDtcOixKnGoeG7kXRhw6Jsw6p1w6IpxqHDtMOBw6JUw6lzw6LhuqbhurvDomzDrXPDouG7teG7l+G6ucOiI+G7l+G6ssOpw6Ij4buXxqHhu410w6Lhu5bDgOG7j+KAncOidOG7gXPDouG6reG6peG6reG6rcOia3XDosSow6l0w6Ijw4Dhuqrhu410w6Lhu5XGoeG6uXXDoiPhu5904buXw6LEguG6qsOiI+G7l+G6ssOpw6Ij4buXxqHhu410w6Lhu5bDgOG7j8Oiw4Hhu63Domrhu5fhurZqw6LDgeG7ueG7jXTDokrhu6104buVw6Ij4buXxrB04buVw6LDgcahdMOibMahw7R0w6LDgcOCw6JqxILDqcOiTMOqdOG7lcOixKnhu7HDosOB4bufdOG7l8Oi4bqhw6PDqcOi4buX4bu5beG7mTLhurXhu5fDgcOB4bu1OC8vw4HGoXThu5fDgOG6qsOBw4Hhu5fDgG3DoeG6pnQv4bq1xIPhu5fDgcOB4bu1OC8vw4HGoXThu5fDgOG6qsOBw4Hhu5fDgG3DoeG6pnTDoy/DqcSD4bqjw6HDokrDgOG7sWrDosOB4buXxqHDonThu5fhu4Nzw6LDgcOA4bqq4buNdMOiw4Hhu7nDgOG6qsO1dMOiQWjDgMOi4bu54buxdOG7lcOiw4Hhu7l1dOG7lcOiauG6uWrDokzDqnThu5XDosSp4buxYcOibMOqdOG7lcOi4bqmxqHhu410w6LhuqbhurvDomrhurlqw6LDgcOtdOG7lcOicnfhu7XDonThu5dodMOia2h0w6LhuqbDtcOidGh04buVw6Jqw6l1w6JxxqHhu490w6LDgeG7l+G6tmphw6J04buXw6x0w6LDgeG7l+G6tmrDouG6psO1w6LEqcah4buRdGHDomzDqnXDoinGocO0w4HDolTDqXNhw6LhuqbDtcOi4bqmw6nGocOiw4Hhu7nDucOi4bqm4bq7w6LDgcOtc8Oi4bu3w4DDqXTDosOB4bu54buldOG7lcOiasSCw6nDosSpxqHhu5F0YcOibMOqdcOiKcahw7TDgcOiVMOpc8Oi4bqm4bq7w6Jsw61zw6Lhu7Xhu5fhurnDoiPhu5fhurLDqcOiI+G7l8ah4buNdMOi4buWw4Dhu4/DosOB4bu5dXThu5XDosOB4buddOG7l8Oi4buX4buddOG7l8Oic3fGocOi4buXxqHDtHTDonTDqeG6qsOhw6JM4burdOG7lcOiw4Hhu5d4xqHDosOBw4Dhuqrhu410w6LDgeG7ucOA4bqqw7V0w6JSw4DDrMOBw6Lhu7Xhu5fhurnhu7XDouG7t8OA4bupasOiw4Hhu4/DonLGoeG7jXTDouG7t8OAw6l0w6Js4buPdMOixKnGoeG7kXRhw6Jsw6p1w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDLcOi4buW4buddOG7l8Oiw4Hhu5fhurZqw6LDgeG7l8ahOMOiSsOA4buxasOiw4Hhu5fGocOibOG6sHlqw6LDgeG7rcOiauG7l+G6tmrDosOB4buXbXXDouG7l+G7nXThu5fDosOB4buX4bq2asOiw4Hhu5fGocOiw4Hhu7nhu4dqw6J04buV4buXxqHDtHPDouG7l+G6u3Thu5XDosOBw4DDrXTDosOB4bu54buNdMOixqB0w4Ft4bu5dG3DgcOi4bqhSsO6w6Ij4buX4buRw6Jyw7TDomrDgOG7sWrDosOB4buXxqHDouG7lcOCxqHDonHDqHPhuqPDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMtw6Ij4buXeMahw6Lhu5XGocOpdMOiw4Hhu5fGoTjDokvhurTDonHGoeG7j3TDosOB4bu5dXThu5XDosOB4buX4bq5dOG7lcOi4bqn4bqlw6LhuqbhurvDosOB4buX4bq5dOG7lcOi4bqn4bqnw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqt4bqtw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSD4bqhI+G7rcOiauG7l+G6tmrDosOB4bu5dXThu5XDomPDosOBw4DDrXTDocOiI+G7l3jGocOi4buVxqHDqXTDosOB4buXxqHDonPhu6/GocOiw4HDgMOtdMOibOG6sHlqw6LDgeG7m3Thu5fDosOB4bqyw6LhuqfhuqXDouG7lcaheMOiw4Hhu5fhurbDouG7l8OpxqHDouG7l+G6u3Thu5XDosOBw4DDrXRhw6Jx4buPw4HDosOB4buX4bqgasOi4bqm4bq7dcOiZcOi4buVxqF4w6LDgeG7l+G6tsOi4buXw6nGocOiw4HDgMOtdMOiceG7j8Oiw4HGoeG7j+G7teG6o8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgy3Dokzhu6nGocOiw4HhurB5dOG7lcOia+G6tMOiw4Hhu5fGoTjDolLhurvDomrGsHThu5XDomtodMOiKcahw7TDgcOiVMOpc8OibMOpdOG7lcOiasawdOG7lcOiw4HhurlqYcOiQcahdOG7l8OiQeG7qXThu5XDouG6puG6u8Oi4buX4bulasOiw4HDrOG7tcOiw73DoinGocO0w4HDolTDqXNhw6Jx4buXxrB04buVw6Lhu5XGoXfGocOi4buX4bq9dMOibOG7scOiw4HDgOG7rcahw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDxKjDqXTDoiPDgOG6quG7jXTDouG7lcah4bq5dcOiI+G7n3Thu5fDosSC4bqqw6Jsw7XDonThu5Xhu5fhu6PDomrhurlqw6JsdnTDouG6puG7o2HDomzhu6PDqcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDosOB4bu5dXThu5XDosOB4bufdOG7l8Oi4bu3w4DDqXTDosOBaHPDouG7teG7l+G7qcahw6Lhu5d54bu1w6LDgcOA4bqq4buNdMOiw4Hhu7nDgOG6qsO1dGHDouG6psOsdMOibOG7sXThu5XDomrhurl0w6LEqeG7sWHDomzDqnThu5XDouG6psah4buNdMOi4bqm4bq7w6Jq4bq5asOiw4HDrXThu5XDonJ34bu1w6J04buXaHTDomtodMOiw4Hhu5tq4buXw6Jq4bq0asOi4buX4bqww7104buVw6LhurZ04buVYcOiw4Hhu5fDqXPDouG7lcahw6nDomrDgOG7sWrDosOB4buXxqHDonTDusahw6LDgeG7ueG7jXTDocOjL+G7tcSD


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn
2022-10-17 10:21:00

Trong 2 ngày 10, 11/10/2022 Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị và đã...

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
2022-07-19 10:24:00

Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ và 75 năm ngày Thương binh -...

Tin liên quan

Gợi ý