Cập nhật:  GMT+7
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbuG6seG6ruG6sEFKw7VL4buUw7V24bq6QsSCw7Xhu59Cw7V24bquQcSow7XEqOG7ikNCxILDtcSow5PDtcSo4bquQcO1xKjhu4p5Q8O1duG7gMO1xKhx4bqww7Xhu6/DgELhuq7DteG7kOG6sMOAQm0v4bqu4buRbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONP3nhu5934buPbuG6seG6sVvDtS3DtX3EgnDhu5TDteG7mS3hu5vhu4nDtVbhurpCxILDteG7n0LDteG7ruG6skLhuq7DtVfDk+G7gkLEgsO14bqs4bqu4buh4bqqw7VCxILhuq7hurDDgOG6qsO14bqu4bqww4BCw7XEqOG7isOTRkLEgsO1eOG6oMO14bqocOG6qsO14buK4bq4w7VCxIJK4buU4bu5QsO1QuG6rsWpQsO1xKjhuq7hurBBSsO1S+G7lMO1P8OKw7XhurHhuq5wQuG6rsO1w6lK4buU4bu5QsO1w4xK4bufw7V4RuG6sMO1xKjhu4pDQsSCw7XEqMOTw7XEqOG6rkHDtcSo4buKeUPDtXbhu4DDtcSoceG6sMO14bqx4buKSkLEgsO1xKjFqeG6qsO14buUw7XEqEHDtcSo4bqu4bq0w7Xhu5hzw7XhurHhuq5K4burQsO14bueQsO14buI4buhQsSCw7V2TELEgsO1QsSCcOG7lMSpbS/DjW5txKjhu5/hu6/huqh5w7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/huqrhu5/hu4rEguG6sELDrOG7k8ON4buYw7Xhu59KxKhD4buPbm3EqOG7im5txKh3bm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG6sOG6qsSCw7Xhu5/huqjEqOG7heG7j+KAi+G6seG6ruG6sEFKw7VL4buUw7V24bq6QsSCw7Xhu59Cw7V24bquQcSow7XEqOG7ikNCxILDtcSow5PDtcSo4bquQcO1xKjhu4p5Q8O1duG7gMO1xKhx4bqww7Xhu6/DgELhuq7DteG7kOG6sMOAQsO14buPw7Xhu4jhu4p24buF4buP4bquxKjEqMONw6wvL+G7iMSo4bufxKjhurB2xKlCeeG7ksSpxKhKQ+G6sMSo4buKecSp4buQQi/EqMSoQy/hurAv4buIxqHhu5PGoS/hu5PDtOG7kcahL8O04bubL8O04buZL8So4bqu4bqweUotSuG7lC3EqOG7inlDLXZDLeG6psONxIIt4buR4buVxqHhu5vhu5fhu5XDtOG7keG7k8O0xKnhuqbDjcSC4buPL25tL8ONbm0vxKh3bm0vxKjhu4pubcSo4buKbm3EqHdubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24/4bqww4BCw7XEqOG7isOTRkLEgsO14buvw4pCw7VCw5Phu4R2w7VC4buC4bqww7XDjeG6ruG7ocSow7Xhuq7hurDDgELDtcSo4bqu4bqwQUrDtUvhu5TDtXbhurpCxILDteG7n0LDtXbhuq5BxKjDtcSo4buKQ0LEgsO1xKjDk8O1xKjhuq5Bw7XEqOG7inlDw7V24buAw7Utw7VSfT/DrMO14buuxKnhuq84fW0vw41ubS/EqHdubS/EqOG7im5tL8So4buf4buv4bqoeW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6r+G7n0rDteG6rOG6ruG6sMO14bqs4bqu4buh4bqqw7VCxILhuq7hurDDgOG6qsO14bqu4bqww4BCw7XEqOG7isOTRkLEguG7icO1xKjhu4ThurDDtcSo4buKw5Phu5/DteG7mS3hu5vhu4nDtcSo4bqu4bqww7XEqOG6ruG6oMO1xKjhuq7hurBBSsO1S+G7lMO1P8OKw7XhurHhuq5wQuG6rsO1w6lK4buU4bu5QsO1eMOTR3bDteG7r3BCw7XEguG6sOG7n0PDtXbhuq5Dw7XEguG6sOG7n8O1eOG6skLhuq7DteG6qEPDteG6ruG7q0rDteG7iOG7jsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG6seG6rnlDw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7Xhu6/hu59Cw7V44bupSuG7icO14buQTcO14buQ4bqww4B2w7V4w5NHdsO1w43huq7hu6HEqMO14bqu4bqww4BCw7Xhu4jhu6FCxILDteG7iOG7hOG6qsO14buZLeG7m8O14bqs4bqu4bqww7VC4bquw5RCxILDtULEgsOTRuG6sMO1xKjhuq504bqqw7VCSuG6uuG6sMO14buvw4BC4bquw7XEqHHhurDDteG6seG7ikpCxILDtcSoxanhuqrDteG6ucO1xKhBw7XEqOG6ruG6tMO14buYc8O14bqx4bquSuG7q0LDteG7nkLDtcON4bqu4buhxKjDteG6ruG6sMOAQsO14bqq4bq+xKjDtULhu5/huqrDtcSo4bqu4bufQuG6rsO1QuG6sOG7uULDtXbhuq5BxKjDtcSo4buKQ0LEgsO1xKjDk8O1xKjhuq5Bw7XEqOG7inlDw7V24buAw7XEqHHhurDDteG6rnBCxILDteG7inBDw7Xhuqzhuq5Kw7Xhu6/DikLDtULDk+G7hHbDteG7r8OAQuG6rsO14buQ4bqww4BCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ufcSCw5NG4bqww7V3xalCw7XhuqjhurDDgULDteG7r+G7oUPDtXbhuq5Dw7V24buCw7XDjErhu59Cw7V24bquw5J2w7VCdELEgsO14buQcMO14buY4buhdsO1eOG6tELhuq7DtXfhu59C4bquw7XEqOG6tkLhuq7DtUJxQsO1QuG6rsWpQsO1duG6ruG6tkLhuq7DteG6qHDDtcSo4bqu4bqwQUrDtUvhu5TDtcOpSuG7lOG7uULDtWvhu5Phu5XDtcSoSuG7gOG6sOG7icO1duG6ukLEgsO1xKjhu6F2w7XEqHHhurDDtVbhurpCxILDteG7n0LDtcSo4bqu4bq0w7Xhu5hzw7XhurHhuq5K4burQsO14bueQmzEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25Yw5NHdsO14buv4bqwQcSo4buJw7Xhu5BwQ8O14bqq4bq+xKjDtULEgnDhu5TDtcSo4buKw5Phu4R2w7V4ROG7icO1xKjhuq7hurBBSsO1S+G7lMO1w6lK4buU4bu5QsO1eOG6sMO14buYecO14bqq4buh4buUw7Xhu5Bww7V2RMO14buYcuG7lMO14buK4bufw7Xhu5Dhu5/DtXbhuq5x4bqqw7Xhu5Dhu4ThurDDteG7mHnDteG6quG7oeG7lMO1dk7hu5/DtULEgsOTRuG6sMO1eHBCw7XhurpCxILDteG6qOG7hELDtcSoSuG7gOG6sMO1xKhx4bqww7XEqErhu5RBQsO1eMOTRkLEgsO14bqo4bqw4bu5QsO14bquSuG7lMOAQsO1xKjhuq5K4bq+dsO14bqs4bquSsO1w43huq7hurzDteG7keG7nuG7icO14bqjxKnhu55Cw7XhuqPhuq5L4buJw7XEqOG6ruG6tMO14buYc8O14bqx4bquSuG7q0LDteG7nkLEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27huq/hu59Kw7Xhu5BNw7XEqOG7n+G6sMO1QnFC4buJw7VCxILDk0bhurDDtXhwQsO14bq6QsSCw7Xhuqjhu4RCw7XEqErhu4DhurDDteG7r+G6tMO1xKjhuq7Dk+G7gkLEgsO1QsO5QsSCw7VC4bu5QsO1eMOTR3bDtXjDk+G7n8O14buQw4HDteG6seG6o8SpP1Z7w7V2xrDDjcO1dsOSSsSpw7VWxJBCw7XEqOG6ruG6sEFKw7VL4buUw7XDqUrhu5Thu7lCw7V4w5NHdsO1eMOT4bufw7Xhu5BwQ8O14bqs4bquQ+G7n8O1dsaww43DtXbDkkrDteG6seG7ikpCxILDtcSoxanhuqrDteG7lMO1xKhBw7XEqOG6ruG6tMO14buYc8O14bqx4bquSuG7q0LDteG7nkLDtULhuq7Dk0LEgsO1xKjhu4ThurDDteG7iOG7oULEgsO14buZLeG7m8O1xKjhuq7hurLDtXjDk0d2w7XDjeG6ruG7ocSow7Xhuq7hurDDgELDtXbhuq5BxKjDtcSo4buKQ0LEgsO1xKjDk8O1xKjhuq5Bw7XEqOG7inlDw7V24buAxKnDteG7ruG7oMO14bqvOH1tL8ONbg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Công an phường 5 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Công an phường 5 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
2016-07-04 06:06:05

(QT) - Xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) là điều kiện cơ bản để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết