Cập nhật:  GMT+7
ăơậấksẹÁÁ3âỷ=ớÀsnâắ=ơớõẠấuơớấMứuỗấƠẽấÀơớấmẠẹấơủkấÀịỷấẬẽấsẽtấÀơnúấsyớấJẻkă/ơậắăỷấksẹÁÁ3âỷƠnẹlâắ{ẻkấmởuơấơúêÀấmửuỗấmửớấẬẽấỷơúuỗấÀAẽúấÀơớõẠấuơớấmùuỗấẬẹớấÀAụấỹẠẹuấÀAủuỗấÀAúuỗấẬớốkấuiuỗấkẹúấkơíÀấsẶýuỗấỗớẻúấlĂkấÀúẽuấlớốuấkơúấÀơớõẠấuớỏuáấuơớấmựuỗáấÀơyớấỗớẹuấỹẠẹáấƠửớấmựuỗấMửớấ=ỶàấMứuỗấƠẽấmềấkơỡấmêúấkẻkấsớỏuấmửớấÀAỏuấmởẹấjẽuấmỉBấtêuơấkứuỗấÀẻkấmửớấẬẽấỷơúuỗấÀAẽúấÀơớõẠấuơớấẬxớấuơớôẠấơúêÀấmửuỗấkĂấÀơồáấÀơớõÀấÀơÂkáấAẹấÁẲkấÀơớấmẠẹấsẽtấÀơnúấcấmớôẠấJẻkấƠựấlêBấmồấÀAỳấÀơẽuơấkúuấuỗúẹuáấÀAụấỗớũớáấkơẻẠấuỗúẹuấJẻkấƠựàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắăớtỗấksẹÁÁ3âớKnuÀnAâấÁÀBsn3âẨớlÀơ9ấeedỷẪaấơnớỗơÀ9ấddcỷẪaâấÁAk3â//kàjẹúỹẠẹuỗÀAớàẬu/lnÁrÀúỷ/unẨÁ/ẩbẩầ/ậậblẩậébcẩậÀẫẩậse-ÀAẹuỗ-éàqỷỗâấẹsÀ3â=ơớõẠấuơớấMứuỗấƠẽấÀơớấmẠẹấơủkấÀịỷấẬẽấsẽtấÀơnúấsyớấJẻkâấẨớlÀơ3âeedâấơnớỗơÀ3âddcâấ/ắă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷKẹỷÀớúuâắUỗẽBấơửớấ“Ntấsẽtấrõấơúêkơấuơũ”ấuệtấơủkấẩầẩẫ-ẩầẩbấÀêớấSớỏuấmửớấ=AẶyuỗấ=ớồẠấơủkấMứuỗấỖớẹuỗáấ=ỶàấMứuỗấƠẽấ-Ếuơ9ấƠà=ă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắSẽấsớỏuấmửớấuễtấỳấẬÃuỗấẬnuấkẮẹấ=ỶàấMứuỗấƠẽáấơúêÀấmửuỗấmửớấỗfỷấuơớôẠấrơùấrơệuấlúấkùấẩấmớồtấÀAẶyuỗáấÀẠBấuơớỏuáấuơớôẠấuệtấỹẠẹáấkứuỗấÀẻkấmửớấẬẽấỷơúuỗấÀAẽúấÀơớõẠấuơớấsẠứuấmẶýkấSớỏuấmửớấ=AẶyuỗấ=ớồẠấơủkấMứuỗấỖớẹuỗáấ=ỶàấMứuỗấƠẽấÀAớồuấrơẹớấÀơÂkấơớốuấkùấơớốẠấỹẠếấẬxớấmẹấlêuỗấơợuơấÀơẲkấẬẽấmữớấtxớấẬôấuửớấlẠuỗàấUơyấmùáấsxỷấsxỷấmửớấẬớỏuấkẮẹấÀAẶyuỗấuỗẽBấkẽuỗấÀAẶỳuỗấÀơẽuơáấrơứuỗấuỗẴuỗấỷơíuấmíẠấơủkấÀịỷáấAèuấsẠBốuáấÀÂấÀớuấẬxớấơẽuơấÀAẹuỗấmềấkùấẬẦuỗấjẶxkấsỏuấMúẽuàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắKứấSỏấ=ơởấRơẻuơấLớốỷáấỗớẻúấẬớỏuấ=ữuỗấỷơĂấÀAẻkơấmửớấ=AẶyuỗấ=ớồẠấơủkấMứuỗấỖớẹuỗấkơúấjớõÀáấuệtấơủkấẩầẩẫ-ẩầẩbáấsớỏuấmửớấkùấậcbấmửớấẬớỏuấẬẽấẩậéấuơớấmựuỗàấUỗẹBấÀẴấmìẠấuệtấơủkáấsớỏuấmửớấsẠứuấkơẢấÀAủuỗấmỉBấtêuơấkẻkấỷơúuỗấÀAẽúáấơúêÀấmửuỗấmửớấuơễtấÀêúấtứớấÀAẶyuỗấơủkấÀịỷấÀờkơấkÂkáấÀơiuấÀơớốuáấỗớẻúấlĂkấÀAẠBôuấÀơừuỗáấmêúấmẲkấsừớấÁừuỗáấỗùỷấỷơìuấơợuơấÀơẽuơấuơiuấkẻkơấkơúấmửớấẬớỏuáấuơớấmựuỗàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắSớỏuấmửớấmềấÀữấkơẲkấkẻkấơúêÀấmửuỗấỷơÃấơýỷấẬxớấkơẮấmôáấkơẮấmớồtấkẻkấÀơẻuỗaấÀữấkơẲkấkẻkấơúêÀấmửuỗấỗớẦấỗợuấẬẽấỷơẻÀấơẠBấjếuấÁểkấẬệuấơùẹấliuấÀửkấÀơứuỗấỹẠẹấẬớốkấÀợtấơớồẠấkẻkấmởẹấlẹuơấẬệuấơùẹấmởẹấỷơẶwuỗaấÀAớồuấrơẹớấkẻkấơửớấÀơớấỗểuấsớôuấrớõuấÀơẲkấơủkấÀịỷáấẪiBấlÂuỗấÀAẶyuỗấơủkấÀơiuấÀơớốuáấơủkấÁớuơấÀờkơấkÂkaấkơẢấÀAủuỗấỗớẻúấlĂkấkẻkấmửớấẬớỏuáấuơớấmựuỗấAèuấsẠBốuấCấÀơẲkấẬẽấÀơùớấỹẠnuấỗớẦấỗợuấẬốấÁớuơấkẻấuơiuáấrơứuỗấỗớẹuấÀAẶyuỗấsxỷàààă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắUữớấjịÀáấsớỏuấmửớấmềấÀớõỷấÀĂkấÀAớồuấrơẹớấẬẽấlẠBấÀAợấkẻkấtứấơợuơ9ấ“RơẠấẬẶyuấÁớuơấÀơẻớấntấkơệt”aấ“ỖớyấAẹấkơwớấÀAếớấuỗơớốtấÁẻuỗấÀêú”áấỗớẢỷấkẻkấntấmẶýkấÀơẹtấỗớẹấẬẽúấkẻkấơúêÀấmửuỗấjữấờkơáấÀơớõÀấÀơÂkáấmựuỗấÀơyớáấỗớẻúấlĂkấkơúấmửớấẬớỏuáấuơớấmựuỗấCấÀơẲkấjếúấẬốấtứớấÀAẶyuỗáấÀơớỏuấuơớỏuáấjớõÀấÀợtấÀụớấÀÂấtợuơấÀêúấAẹấuơớôẠấÁếuấỷơỉtấkùấờkơàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắKÃuỗấẬxớấmùáấsớỏuấmửớấÀơẶyuỗấẪẠBỏuấÀẠBỏuấlẶwuỗáấrơnuấÀơẶỳuỗấkẻkấntấmêÀấuơớôẠấÀơẽuơấÀờkơấÀAúuỗấơủkấÀịỷáấơúêÀấmửuỗấmửớấẬẽúấkẻkấjẠữớấkơẽúấkyáấÁớuơấơúêÀấmửớáấÁẹúáấÀữuỗấrõÀấơủkấrDáấuệtấơủkàấMừớấẬxớấuơẦuỗấmửớấẬớỏuáấÀơớõẠấuơớấkùấơúẽuấkếuơấrơùấrơệuáấÀẴấuỗẠựuấỹẠÉấkẮẹấỷơúuỗấÀAẽúấ“UẠứớấơnúấmíÀ”áấ“Rõấơúêkơấuơũ”ấkÃuỗấÁÂấkơẠuỗấÀẹBấơvấÀAýấkẮẹấkẻkấÀữấkơẲkáấkẻấuơiuáấsớỏuấmửớấmềấmựuỗấơẽuơáấỗớẢỷấmỵáấÀfuỗấỹẠẽấkơúấkẻkấntấẬẽúấmìẠấuệtấơủkấmồấkẻkấntấBỏuấÀitấmõuấÀAẶyuỗàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắMẶýkấjớõÀáấuệtấơủkấẩầẩẫ-ẩầẩbáấƠửớấmựuỗấMửớấ=ỶàấMứuỗấƠẽấÀAớồuấrơẹớấkơẮấmôấkứuỗấÀẻkấmửớấẬẽấỷơúuỗấÀAẽúấÀơớõẠấuơớấsẽấ“=ơớõẠấuơớấMứuỗấƠẽấ-ấKơệtấuỗúẹuáấơủkấÀừÀấ-ấ=ớõỷấjẶxkấkơẹấẹuơ”àấKơẮấmôấkẮẹấuệtấơủkấỗớẢỷấmửớấẬớỏuáấơủkấÁớuơấAèuấsẠBốuấÀơnúấcấmớôẠấJẻkấƠựấlêBáấÀơớấmẠẹấơủkấÀừÀấẬẽấÀơẹtấỗớẹấÀờkơấkÂkấẬẽúấkẻkấơúêÀấmửuỗáấỷơúuỗấÀAẽúấkẮẹấMửớàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắ=ơnúấmùáấkẻkấsớỏuấmửớấmềấÀớõỷấÀĂkấlẠBấÀAợấẬẽấuiuỗấkẹúấơớốẠấỹẠếấkẻkấỷơúuỗấÀAẽúáấơúêÀấmửuỗấÀơớấmẠẹấơủkấÀịỷấÀừÀàấ=êúấtứớấÀAẶyuỗấmồấmửớấẬớỏuấÀờkơấkÂkáấkơẮấmửuỗấÀAúuỗấơủkấÀịỷáấlẠBấÀAợấơúêÀấmửuỗấuơùtấơủkấÀừÀáấmứớấjêuấkÃuỗấÀớõuấơẶxuỗấmõuấẪiBấlÂuỗấuệuỗấsÂkấÀÂấkơẮáấÀÂấơủkấÀAúuỗấmửớấẬớỏuáấơủkấÁớuơaấrơẠBõuấrơờkơấmửớấẬớỏuấÀờkơấkÂkáấkơẮấmửuỗấơủkấÀịỷấuỗúêớấuỗẦấẬẽấrớõuấÀơẲkấẪềấơửớàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắTfÀấrơẻkáấƠửớấmựuỗấMửớấÀơẽuơấỷơừấkụuấÀệuỗấkẶyuỗấÁÂấỷơừớấơýỷấỗớẦẹấỗớẻúấẬớỏuấ=ữuỗấỷơĂấÀAẻkơấMửớấẬxớấơửớấmựuỗấmửớấkẻkấkíỷấÀAúuỗấẬớốkấuểtấjểÀấÀơứuỗấÀớuấẬẽấrởỷấÀơyớấỷơếuấẻuơấẬôấÀợuơấơợuơấÀơớõẠấuơớàấKơẮấmửuỗáấÀờkơấkÂkấÀơẹtấtẶẠấkơúấkíỷấẠEấmếuỗáấkơờuơấỹẠBôuấÀAúuỗấẬớốkấmìẠấÀẶấkwấÁỳấẬịÀấkơíÀấẬẽấẪiBấlÂuỗấkẻkấmớồtấẬẠớấkơwớấkơúấÀơớõẠấuơớấỳấkíỷấỷơẶyuỗaấlẠBấÀAợấẬẽấuơiuấAửuỗấtứấơợuơấkẻkấkiẠấsêkấjửáấlớộuấmẽuấỷơẻÀấơẠBấỹẠBôuấÀAòấntàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắƠẶxuỗấlĩuáấÀữấkơẲkấkơúấÀơớõẠấuơớấÀợtấơớồẠấẬẽấÀơẹtấỗớẹấkẻkấơúêÀấmửuỗấỗợuấỗớẦáấỷơẻÀấơẠBấkẻkấsúêớấơợuơấuỗơốấÀơẠịÀấÀAẠBôuấÀơừuỗấkẮẹấliuấÀửkấẬẽấkẮẹấmởẹấỷơẶwuỗàấ=ữấkơẲkấơúêÀấmửuỗấỗớẻúấlĂkáấmỉBấtêuơấơúêÀấmửuỗấ“UùớấsyớấơẹBáấsẽtấẬớốkấÀừÀ”áấỗớẢỷấÀơớõẠấuơớấuơịuấÀơẲkấmẶýkấuơẦuỗấẬớốkấsẽtấÀừÀấẬẽấÀAẻuơấẪẹấuơẦuỗấmớôẠấkơẶẹấÀừÀaấỗớẻúấlĂkáấmởuơấơẶxuỗấuơẦuỗấỗớẻấÀAởấÀừÀấmóỷấkơúấÀơớõẠấuơớàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắỶơùấJờấÀơẶấ=ơẽuơấmúẽuáấKơẮấÀởkơấƠửớấMựuỗấmửớấ=ỶàấMứuỗấƠẽấLẶấỸẠẹuỗấ=ẽớấkơúấjớõÀ9ấ“ấuỗẽBấậc/c/ẩầậdấkẮẹấJửấKơờuơấÀAởấẬôấmỉBấtêuơấơủkấÀịỷấẬẽấsẽtấÀơnúấÀẶấÀẶỳuỗáấmêúấmẲkáấỷơúuỗấkẻkơấƠựấKơờấTớuơấảKơỡấÀơởấầcãáấÀẴấÁÂấẬẽúấkẠửkấkơẮấmửuỗấkẮẹấkếấơốấÀơừuỗấkơờuơấÀAởấẬẽấơẶỳuỗấẲuỗấkẮẹấkẻuấjửáấmếuỗấẬớỏuấẬẽấUơiuấliuáấÀơẽuơấỷơừấMứuỗấƠẽấmềấÀêúấmẶýkấjẶxkấkơẠBồuấjớõuấAưấuoÀấÀAúuỗấẬớốkấơủkấÀịỷấẬẽấsẽtấÀơnúấJẻkấẬxớấuơớôẠấkẻkơấsẽtấơẹBàă/ỷắă/lớẬắă/sớắăsớắăẹấÀớÀsn3âỖẶwuỗấtĩẠấơủkấÀịỷấẬẽấsẽtấÀơnúấJẻkâấơAnổ3â/ỗẠúuỗ-tẹẠ-ơúk-Àẹỷ-Ậẹ-sẹt-Àơnú-jẹk-ậdậééeàơÀtâắăớtỗấÁAk3â/tnlớẹ/ậẩầ/unẨÁ/ẩậbẫ/belẩầdẩeậdÀậdậééesầàqỷỗâấẹsÀ3â=ơớõẠấuơớấMứuỗấƠẽấÀơớấmẠẹấơủkấÀịỷấẬẽấsẽtấÀơnúấsyớấJẻkâấ/ắă/ẹắălớẬắăÁÀAúuỗắăẹấÀớÀsn3âỖẶwuỗấtĩẠấơủkấÀịỷấẬẽấsẽtấÀơnúấJẻkâấơAnổ3â/ỗẠúuỗ-tẹẠ-ơúk-Àẹỷ-Ậẹ-sẹt-Àơnú-jẹk-ậdậééeàơÀtâắỖẶwuỗấtĩẠấơủkấÀịỷấẬẽấsẽtấÀơnúấJẻkă/ẹắă/ÁÀAúuỗắăỷấksẹÁÁ3âơnẹlâắỖẶwuỗấtĩẠáấÀitấơẠBõÀáấÀAẻkơấuơớốtấẬẽấỹẠBõÀấmúẻuấÀAúuỗấkứuỗấẬớốkáấmùấsẽấuơịuấẪoÀấkẮẹấsềuơấmêúáấÁẠBấuỗơpấkẮẹấkẻuấjửáấkơớõuấÁpấẬôấMêớấÀẻấUỗẠBộuấ=ẽớấ=ợuơáấỶơùấKơỡấơẠBấÀAẶỳuỗáấ=ơẹtấtẶẠấÀAẶỳuỗấJửấKơỡấơẠBấỸẠiuấÁÂấÀỡuơấỸẠếuỗấ=Aởàă/ỷắă/lớẬắă/sớắă/ẠsắălớẬấksẹÁÁ3âksAâắấă/lớẬắă/lớẬắ

Thu Hạ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết