Cập nhật:  GMT+7
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buP4bqlw4Lhuqjhu5Xhu5zhu6Xhu5Xhu7bhu4bDieG6tOG7lSF14buV4bql4bqsw4nDguG7lcOC4bqsw4nDguG7lU5G4bqk4buVSsOCw7pF4buVTk/hu6Lhu5XhurThuqTDuUXhu5XDicOCw5TDieG6tOG7lcagecOJ4buV4bu14bqk4bq2w4nhu5XDveG6pMODw4nhu5VKw4Lhu5Dhu7Phu5VOw7pK4buNL8OCxqHhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUoh4bu5c+G7teG7meG7j8Oz4bqz4bqlw7Lhu5Ut4buV4bqlw4LDjOG6pOG7leG6tOG6pHPDieG7lUtPc23hu5VO4bqsw4nDguG7lcOC4bqsw4nDguG7lU5G4bqk4buVSsOCw7pF4buVTkzhuqLDieG7leG7t+G6qHPhu5XDvXXDieG7lU7DguG6qOG7leG7nOG7peG7leG7tuG7hsOJ4bq04buVIXXhu5XDs+G6s0/DucOJ4bq04buV4bqlTOG6qMOy4buV4buz4bq64buVw4nDguG6pMSCT+G7leG7teG6pOG6tsOJ4buVw73huqTDg8OJ4buVSsOC4buQ4buz4buVTsO6Sm7hu5XhuqXhuqbDicOC4buV4bu3w4PDieG7lU7DgnTDieG6tOG7lXAv4bub4buX4buXcm3hu5VKw4LDukXhu5VKw4J0SuG7lcOC4bqsw4nDguG7lU3hu5jhu5Xhu5zDueG7ouG7lUxz4buVceG7n+G7lcag4buM4buVw7PhurThuqTDuUXhu5Xhu5ty4buVxqDhu4zhu5VN4bq44buVxqDDjeG6pOG7leG7s8OSw4nhurThu5VE4bug4buVw4nhu6dF4buV4bub4buX4buXccOybeG7lcO94bqo4buVTsOCw5RJw4nhurThu5XGocah4buVw4nhurTDlMOM4bqkbeG7lU7DguG6pOG6rk7hu5XDgsO64bqk4buVTnXhuqThu5VNw7nDieG7lU5M4bqo4buV4bq04bqkdOG7leG7n+G7m+G7l+G7lU5M4bqk4bquT+G7leG7t+G7hMOJ4bq0beG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7fhurrhu5V0w4nhu5VOTEZF4buV4buzxalK4buVTnXhuqThu5VNw7nDieG7leG7s8OC4bqkw4NF4buV4bufcG3hu6Hhu4vhu5XDs+G7o3IvceG7n+G7lcag4buMw7Ju4buV4buy4buGw4nhurThu5VOdOG7s+G7lUrDguG6vMOJ4bq04buVw4nhurThu5Jz4buVTkbhuqThu5VKw4LDukVt4buV4bue4buVTsOC4buQ4buz4buV4buzw7nDicOC4buV4bq04bqkdOG7s23hu5VO4buY4buVw73DueG6uOG7lcag4bqu4buVTnXhuqThu5VNw7nDieG7leG7s+G7jnPhu5VFRk7hu5XDvUbhu5VKw4J3w4nhu5Xhu7N0w4nhu5XDvUbhu5XGoHXhu5XDicOC4butw4nhu5Xhu7Xhu63DieG7leG7s+G6vMOJ4buVw4LDusOJ4buV4buzw4LDg+G7lcSQdeG7lcOJ4bq0T+G7ouG6osOJ4buVw4nDguG7rcOJ4buV4buzw4LhuqbDicOC4buV4bu1ecOJ4buV4bu3w4PDieG7lU7huqzDicOC4buVw4LhuqzDicOC4buVTkbhuqThu5VKw4LDukXhu5VOTEZF4buV4buzxalK4buVTnXhuqThu5VNw7nDieG7leG7s8OC4bqkw4NF4buVTlHhu5XEkOG6ruG7leG7s3Phurhu4buV4buy4buGw4nhurThu5Vzw4nhu5VOw4Lhuqjhu5Xhu5zhu6Xhu5Xhu7fhu6Xhu5Xhu7fhuqTEgk/hu5VOTHPhu5VEw4J0ReG7lUrDgnThu5Vw4buj4buVxqDhu4xt4buV4bu3w7pO4buVTlHhu5XEkOG6ruG7lU5M4bqiw4nhu5VxcOG7i27hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buNTnPDvcSQ4bu54buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZRXNM4bq04bqkw4lr4bubSuG7nOG7lXNPTuG6uOG7meG7j+G7jU5M4buP4buNTuG7teG7j+G7jeG6pEXhurThu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4bub4buh4bud4buZ4buVc8SQTsOt4buZ4buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5nhu53hu5/hu5fhu5nhu5VzxJDhuqThurTDicOt4buZxJDhu7nhurJO4buZ4buVTUzhu7PDreG7mcOCTk5Kay8vw71z4bq4S09zw4nhurROTOG6pG7GoMOJL0rhurhMTnPEkE0v4buXL05Mc8OJw4nhurRP4bui4bu5w4nEkE9PL8ah4bubLXEt4bub4buX4buXcl/GoW5DSuG6tOG7mS/hu4/hu40vTuG7teG7j+G7jS9OTOG7j+G7jU5M4buP4buNTuG7teG7j13huqThurBF4buVTkxz4buVTsOCT+G7guG7s+G7lcSQdOG7lcOJw4J3SuG7lcSQd0/hu40vTuG7teG7j+G7jS9OTOG7j+G7jS9Oc8O9xJDhu7nhu4/huqVG4bqk4buVSsOCw7pF4buV4buc4butReG7lcOCw7rhuqThu5VOTHdO4buVTuG7mOG7leG7nOG7peG7lcOCRuG6pOG7leG7s+G6uuG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XGoOG7r8OJ4buV4bu3xILhu5Xhu7d0w4nhurThu5XEkOG6uOG7lcOJ4bq0w7rhuqRt4buVw4nDguG6pMSCT+G7lcag4buM4buV4buz4bq64buVTeG7mOG7leG7s+G7r0/hu5VEw4NObeG7lU7DgnNF4buV4bq04bqkc+G7leG7s+G7jnPhu5XDicOC4bqkxIJP4buV4bu34buC4bqk4buVTsOU4buKw4nhurThu5XDguG6rMOJw4Lhu5VN4buYbOG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5Xhu7fhu4LhuqThu5VOw5Thu4rDieG6tOG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7dG4buVTk9H4bqk4buVxqDhuqjhu5VOw4J1w4nDguG7lcOJ4bqk4bqiw4nhu5XDguG6rMOJw4Lhu5VOw4J1w4nDguG7lcOJw4LhurpF4buVTuG7kuG7leG7m+G7leG7t8ODw4nhu5Xhu6Phu5VO4bqiw4nhu5XDguG6uMO6TuG7leG7t0bDieG6tOG7leG7s8OUw41K4buVTnXhuqThu5VNw7nDiW3hu5Xhu7PDuuG7ouG7lUrDgnThu5VEw4Lhurh04buVTkxGReG7lU514bqk4buVTcO5w4lubm7hu5XhurThu63hu6Lhu5XDveG7kOG7s+G7leG7nMOT4buz4buV4buzw4Lhurjhu5XDicOC4butw4nhu5Xhu7Xhu63DieG7lcagdeG7lUTDguG6uuG7lUTDguG7p8OJ4buVTkzhurjDieG6tOG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVTnThu7Phu5Xhu5zhu5Thu5XEkOG7nuG7leG7s+G7jnPhu5XEkOG7mOG7s+G7lcSQw5Thu4rDieG6tOG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVc8OJbuG7leG6pUbhuqThu5VKw4LDukXhu5VFc+G7lU5P4bue4buV4bu14bqk4bq2w4nhu5XDveG6pMODw4nhu5VKw4Lhu5Dhu7Phu5VOw7pKbeG7leG7t+G7guG6pOG7lU7DlOG7isOJ4bq04buVw71P4buGw4nhu5XDvXTDieG7lcSQw4Dhu5VFc+G7lU5P4bue4buVw4LhurjDuk7hu5Xhu7dGw4nhurThu5XGoMON4bqk4buVTsOC4buO4buV4bu34bq4w7rDieG7lU7huqTDicOC4buVxqDhuqRr4buVSsOC4butw4nhu5VOdMOJbeG7leG7t8OUc+G7lUVz4buVTk/hu57hu5Xhu7Phu69O4buV4bq04bqk4buvT+G7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XDiUnhuqThu5Xhu7fhurDhu5XDvXTDieG7leG7s8OC4bq44buV4buzdOG7s+G7leG7s+G6uMOJ4buVw4nhurTDguG6pOG6rsOJbeG7lU3hu7HDieG7lU11w4nhurThu5VOeE/hu5VOdMOJ4buVTnPDieG6tOG7lcagd05t4buV4buzw4Lhu4LDieG6tOG7lcSQw7rhuqThu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5VOw4LhuqThu5XDgnXDicOC4buV4buz4buGw4nhurThu5XGoOG7jOG7lUTDguG6pOG7lcO94bqo4buVSsOCdE7hu5XDguG6pOG6rsOJbeG7lcO9xalO4buV4bq04bqk4buWbuG7leG6pUzhurjDieG6tOG7leG7oeG7lU7DgnTDieG6tOG7leG7t3ZP4buVw4nhu6dFbeG7leG7suG7hsOJ4bq04buVc8OJ4buVTsOC4bqo4buV4buc4bul4buV4bu24buGw4nhurThu5UhdeG7leG7t+G7peG7lUrDguG7guG6pOG7lcOC4buKSuG7lcagw43huqThu5VKw4LhurzDieG6tOG7leG7ssO5w4nDguG7lU10TuG7leG7tuG6peG6peG6t+G7lcagxILhu5VFc+G7lU5P4bue4buV4buy4buGw4nhurThu5Vzw4nhu5VO4bqqw4nDguG7lUrDgnRO4buVw4LhuqThuq7DieG7lcahxqHhu5XGoOG7jOG7lcO9T+G7hsOJ4buVw710w4lt4buVTnXDieG6tOG7lU5M4buWbeG7lU3hu5Thu5Xhu7Xhu4zDieG6tOG7leG7s8OC4buvTuG7lUVz4buVTk/hu55t4buVRMOC4buI4bqk4buVTuG7guG7lcah4buj4buVw73huqjhu5Xhu7Nzw4lt4buVTuG7p8OJ4bq04buV4bud4buVxqDhu4zhu5VN4bq44buVxqDDjeG6pOG7leG7s8OSw4nhurThu5VE4bug4buVw4nhu6dF4buV4bub4buX4buXcW7hu5Xhur3EguG7lU5G4bqk4buVSsOCw7pF4buV4buc4butReG7lcOCw7rhuqThu5VOTHdO4buVTuG7mOG7lUtPw7nDieG7lcSQ4bue4buVROG6pMOJw4Lhu5VOw4Phu5XGoHXhu5Xhu7PDguG7kOG7s+G7lcag4buMbeG7leG7nE/hu69O4buVw4LhuqThuq7DieG7lU5G4bqk4buVSsOCw7pF4buVTsOCc0Xhu5Xhu4bhu5VOdeG6pOG7lU3DucOJbeG7lU7DguG6pMODT+G7leG7nuG7lU7DguG7kOG7s+G7lU5MdOG7s8OC4buVw4nDguG6pOG6rkXhu5XhurThu63hu6Lhu5XDgndP4buVS0/DueG7lcOJ4bq0w4LhuqThuqJF4buVTkzDisOJ4bq0buG7leG7suG7hsOJ4bq04buVc8OJ4buVTsOC4bqo4buV4buc4bul4buV4bu24buGw4nhurThu5UhdeG7leG7t+G7peG7lUTDguG7iOG6pOG7lU7hu4Lhu5Xhu53hu5XGoOG7jOG7lcagw43huqThu5Xhu53hu5XDveG6qOG7leG7s3PDiW3hu5VO4bunw4nhurThu5Xhu53hu5XGoOG7jOG7lU3hurjhu5XGoMON4bqk4buV4buzw5LDieG6tOG7lUThu6Dhu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fhu5dxbuG7lSHhurjDuk7hu5Xhu7dGw4nhurThu5XDvU/hu4bDieG7lcSQd09t4buVw71P4buGw4nhu5XDvXTDieG7lcOCdcOJ4bq04buV4buz4buvReG7lU7huqTDg0rhu5VO4buM4buz4buV4bu14bqk4bq2w4nhu5XDveG6pMODw4nhu5VKw4Lhu5Dhu7Phu5VOw7pKbeG7leG7s8OC4buO4buV4buiw4NP4buVxJB14buV4buzdOG7s+G7lUXhu6lO4buVw4J1w4nhurThu5XDieG6tOG6uMO64bqk4buVw4nDgndK4buVw4nDgsOU4buVTsOCT+G7guG7s+G7lcSQdG3hu5VMw5Thu4pPbeG7lcOCdcOJ4bq04buV4bu34bqk4bquw4nhu5VO4buUbeG7leG6tEjhu5VLT+G7nm7hu5XhuqXDguG7juG7leG7t+G6uMO6w4nhu5Xhu7Phu45z4buV4buzw4LDk8OJ4bq04buVxqB5w4nhu5Xhu7PDguG6pHPhu5XEkMOA4buVw4J1w4nhurThu5XGoHXhu5VOw4JP4bqi4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVxqB3w4nhu5Xhu7PDgk/hu6LhurDDieG7lcO9xrDDieG6tOG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5VKw4LDlEnDieG6tOG7lU7huqThuq7DieG7lcOJw4LGsEXhu5VLT3Phu5VFxalO4buV4buzdOG7s+G7lcSQ4buY4buz4buVxJDDlOG7isOJ4bq04buV4buzw4Lhu5Dhu7Phu5XDieG7p8OJ4bq0buG7leG7tuG7peG7leG7s+G6uuG7lcah4buXcOG7lcag4buM4buVxqB3w4nhu5Xhu7PDgk/hu6LhurDDieG7lcOCdcOJ4bq04buV4buz4buvReG7lcO94bqo4buVSsOCdE7hu5XDguG6pOG6rsOJ4buVxqDDjeG6pOG7lU5Hw4nhurThu5VOTOG6qOG7leG6tOG6pHThu5VOTOG6osOJ4buVxqHhu5VOUeG7leG7t+G7hMOJ4bq04buVw7NO4bunw4nhurThu5Vw4buX4buVxqDhu4zhu5VN4bq44buVxqDDjeG6pOG7leG7s8OSw4nhurThu5VE4bug4buVw4nhu6dF4buVw4nhurThurh04bqkw7Jt4buVTkzhurjDieG6tOG7leG7t+G6uuG7leG7s+G6uuG7leG7o3Dhu5XGoOG7jOG7lcagd8OJ4buV4buzw4JP4bui4bqww4nhu5VOw4JP4buC4buz4buVxJB04buVw4nhurThurjDuuG6pG7hu5XhuqXhuqTDiW3hu5XDucOJw4Jr4buVXeG6pMSCT+G7lSHDueG6uOG7jS9K4buP


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tạm giam nguyên Giám đốc Vinafor Đà Nẵng

Tạm giam nguyên Giám đốc Vinafor Đà Nẵng
2009-08-12 11:47:21

Đó là ông Nguyễn Tấn (52 tuổi), trú tại số 41, Thủ Khoa Huân, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Vinafor Đà Nẵng và Nguyễn Hữu Khánh (36 tuổi), trú...

Giết vợ và hai con của Công an viên vì ghen

Giết vợ và hai con của Công an viên vì ghen
2009-08-09 10:06:42

Sau đó, Hùng tiếp tục sang nhà hàng xóm tìm anh Nguyễn Văn Phúc, Công an viên xã Xuân Phúc để chém, nhưng anh Phúc không có ở nhà. Hùng liền chém các con của anh Phúc khiến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết