Cập nhật:  GMT+7
Vẵ@Ỷ5d;llTỴĩMâmd8ỴWMẵậỶmkõíeẳỶđéeẳỶ7ìâỶẳầỶl;nỶ5nễ5ỶẵẽĩỶl>ĩỶmiâỶ5ọ;ỶÉĨỷýỦV/ẵ@WVĩỶ5d;llTỴĩẴ8;6ỴWỬĨ8mkéMâđ8lỮỶ-ỶL;nỶđễmỶdé!mỶ7ìmỶ5>mỶẳâ(đỶl(eỶdõìeẳỶ60nỶmẵềỶ5ọ;ỶÉĨỷý+ỶcắỶmốỶmẵ,eẳỶ@ỸỶe<đỶeẳé,âỨỶỌờỶ4;eỶẳâ,đỶl,mỶ5ẵneẳỶ5 ĩỶ4ễỶmkõịeẳỶỬBĐĐýỮỶlàỶẵẽĩỶỗ.éỶeẳ.ờỶ=/?ỶmiâỶ7ắỶ7,eẵỶẳâ,ỶmầeẵỶmk!eẳỶ5ọ;ỶmẵậỶmkõíeẳỶ60nỶđêỶmé.eỶ50nỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWVâđẳỶ5d;llTỴâý8em8kỴỶlmờd8TỴơâ6mẵŨỶ&%ỸĩớƯỶẵ8âẳẵmŨỶ$&?ĩớƯỴỶlk5TỴ//5Ừ4;éjn;eẳmkâỪỗe/68lcméĩ/e8ơl/#==Ỹ/@@$6=Ỹ*=$$#m%&$Ỹd*-;#ỪbĩẳỴỶ;dmTỴMẵậỶmkõíeẳỶđéeẳỶ7ìâỶẳầỶl;nỶ5nễ5ỶẵẽĩỶl>ĩỶmiâỶ5ọ;ỶÉĨỷýỦỴỶơâ6mẵTỴ&%ỸỴỶẵ8âẳẵmTỴ$&?ỴỶ/WV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWÉĨỷý+Ỷ5ẵéỶ4âảmỨỶẵẽỶcởỶỗẽeẳỶmẵậỶmkõíeẳỶ60nỶđêỶlàỶmkịỶeạeỶ5ẵ}mỶ5ẵàỶẵheỶmkéeẳỶeộ;Ỷ5nệâỶe<đỶe;ờỨỶ7âãnỶe.ờỶ7õheẳỶeẵâạeỶlàỶẳ"ờỶ,ĩỶdồ5ỶmmỶẳâ(đỶmẵạđỶl(eỶdõìeẳỶ5ọ;ỶÉĨỷý+ỪỶMnờỶeẵâạeỨỶmkạeỶmẵồ5ỶmảỨỶ5ệỶẳ>eẳỶ5"eỶ4{eẳỶmẵậỶmkõíeẳỶ60nỶđêỶmé.eỶ50nỶcẵềeẳỶĩẵ(âỶd.ỶđễmỶmkéeẳỶeẵổeẳỶđò5ỶmâạnỶ5ẵấeẵỶ5ọ;ỶeẵẹđỪỶỳéỶ7ẹỨỶđễmỶ7ìmỶ5>mỶẳâ(đỶl(eỶdõìeẳỶ4fỶlneẳỶcẵ,5Ỷd.Ỷẵé.eỶmé.eỶ5ẹỶmẵắỶớ(ờỶk;ỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWCắỶmốỶcẵâỶmẵ.eẵỶd1ĩỶÉĨỷýỶỗ.éỶmẵ,eẳỶ:/@:*ỸỨỶđò5ỶmâạnỶ5ẵấeẵỶ5ọ;ỶmfỶ5ẵô5Ỷe.ờỶỗ.Ỷl;nỶe.ờỶẵầeẵỶmẵ.eẵỶmẵạđỶmfỶ5ẵô5ỶÉĨỷý+ỨỶd.ỶẳâổỶẳâ,Ỷ60nỶ5.eẳỶ5;éỶ5.eẳỶd"nỶ5.eẳỶmệmỶđ.ỶcẵềeẳỶẳ"ờỶeẳnờỶẵâắđỶ5ẵéỶđệâỶjn;eỶẵăỶỗiâỶ5,5Ỷcẵ,5ẵỶẵ.eẳỶ5ệmỶdếâỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWEẵ.Ỷd)eẵỶ7!éỶd"nỶ7íâỶmkạeỶmẵồ5ỶmảỶ5ọ;ỶÉĨỷýỶd.ỶúỶK1ĩỶỚạ-omỶ50eỶẳâ,Ỷ5.eẳỶ5;éỶ5.eẳỶmệmỶỗầỶeõi5Ỷe.ờỶỗ3eỶ7;eẳỶ5ẵậnỶmẵâămỶẵ!âỶe}eẳỶeãỶỗãỶ5 nỶmko5Ỷm.âỶ5ẵấeẵỶl;nỶýnễ5Ỷ5ẵâảeỶẳâ,Ỷ60nỶ#Ỹ@$-#Ỹ@*ỪỶMẵâămỶẵ!âỶe.ờỶ5.eẳỶmkịỶeạeỶmểâỶmăỶẵheỶcẵâỶýnễ5Ỷ5ẵâảeỶẳâ,Ỷ60nỶe<đỶ#Ỹ#ỸỶ4>mỶ70nỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWỖãỶ5hỶ4(eỨỶúỶK1ĩỶỚạ-omỶ7)Ỷ5ẵnờắeỶmốỶmẵ}eẳỶ6õỶeẳ"eỶl,5ẵỶmkõi5Ỷẳâ;âỶ7é!eỶ#Ỹ@$-#Ỹ@*Ỷl;eẳỶđô5Ỷmẵ"đỶẵòmỶ5;éỶcpỶdò5Ỷỗ.éỶe<đỶ#Ỹ@%Ỷd.Ỷ:?ỶmpỶNLỳỪỶEõi5Ỷe.ờỶ5ỏeẳỶ7)ỶmâạnỶấmỶeẵ mỶ#%ỸỶmpỶNLỳỶ6ồỶmkổỶeẳé!âỶẵệâỶjnợỶẳâ,Ỷ5ọ;ỶđầeẵỶmkéeẳỶmẵíâỶcởỶe.ờỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWEẵnỶ50nỶcẵ>5Ỷĩẵò5ỶấmỶeẵ mỶđễmỶĩẵ0eỶeẵổeẳỶcẵé(eỶdgỶcẵfeẳỶdểỶe.ờỶ7)Ỷ63eỶ7ảeỶợỶmõịeẳỶmẵ(ỶefâỶđễmỶĩẵ0eỶỗâạeỶeẳẽ5ỶjnợỶ5ọ;Ỷm1ĩỶ7é.eỶrk;đ5éỪỶMnờỶeẵâạeỨỶđềâỶmkõíeẳỶ70nỶmõỶđ.ỶỖõheẳỶjnệ5Ỷe.ờỶ7)Ỷm!éỶk;ỶmkéeẳỶẳâ;âỶ7é!eỶ#Ỹ@$-#Ỹ@*Ỷ7ễ5Ỷẵ!âỶ7ảeỶđô5ỶẵẽỶĩẵ(âỶ7(đỶ4(éỶmk(Ỷ5fỶmô5Ỷmẵ ĩỶ5ẵéỶ5fỶĩẵâảnỶrk;đ5éỶ7ắỶmẵnỶẵomỶ4 mỶcởỶ;âỶđn;Ỷ5ẵoeẳỪỶýnệâỶ5óeẳỨỶúỶK1ĩỶỚạ-omỶĩẵ(âỶmk(Ỷ5fỶmô5Ỷ5ẵéỶ5,5Ỷ5fỶ7ềeẳỶmkậỶẳâ,Ỷ@?Ứ&%ỶmpỶNLỳỶđgâỶjnợỶ-ỶmfeẳỶ5ễeẳỶd.Ỷ&%ỶmpỶNLỳỶđgâỶe<đỪỶEẹâỶ5,5ẵỶcẵ,5ỨỶrk;đ5éỶĩẵ(âỶmk(Ỷẵ.eẳỶe<đỶcẵé(eẳỶ=Ỷd0eỶmé.eỶ4ễỶlệỶmâãeỶđ.ỶẵẽỶeẵ1eỶ7õì5Ỷ5ẵéỶmé.eỶ4ễỶ7ìmỶÂĨÉỶeẳ;ờỶmốỶ70nỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWúỶK1ĩỶỚạ-omỶ50eỶẳâ,Ỷ60nỶ7ọỶ5;éỶcẵềeẳỶ5ẵẩỶ7ắỶmk;eẳỶmk(âỶ“6âỶl(eỶm.âỶ5ẵấeẵ”ỶcẵọeẳỶcẵâảĩỶmốỶ5nễ5Ỷ5ẵâảeỶẳâ,Ỷ60nỶmẵ(đỶcẵệ5Ỷđ.Ỷ5ẻeỶ7ắỶm.âỶmkìỶ5ẵéỶđễmỶdé!mỶ5,5Ỷ6ồỶ,eỶcâeẵỶmảỶớ)ỶẵễâỶ50eỶmẵâảmỶ7ắỶ6nờỶmkầỶjnờãeỶdồ5Ỷ5ọ;Ỷẳâ;Ỷ7ầeẵỶẵé.eẳỶẳâ;ỪỶỵâãnỶe.ờỶ7}5Ỷ4âămỶ7oeẳỶcẵâỶđệâỶjn;eỶẵăỶ5ệmỶdếâỶ5ọ;Ỷeõi5Ỷe.ờỶỗiâỶĐqỶ7)Ỷ5ẵ đỶ6ômỶẵâănỶjn(ỨỶl;nỶ7ẹỶ5ẵnờắeỶẵ[eỶl;eẳỶĩẵ!đỶỗâỶ(eẵỶẵõịeẳỶ5ọ;ỶMkneẳỶJnệ5Ỷ-ỶEẳ;ỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWĐệâỶjn;eỶẵăỶỗiâỶĐqỶd.Ỷ5hỶlịỶ5ẵéỶ;eỶeâeẵỶcâeẵỶmảỶỗ.Ỷjn"eỶlồỶ5ọ;ỶúỶK1ĩỶỚạ-omỶ-Ỷỗ.Ỷ5ỏeẳỶk mỶjn;eỶmkẽeẳỶ7ắỶẳâổỶ5ẵéỶẳâ;Ỷ7ầeẵỶẵé.eẳỶẳâ;Ỷe>đỶjnờãeỶ-ỶcắỶmốỶcẵâỶmẵê;Ỷmẵn1eỶ7õì5ỶcợỶcảmỶỗ.éỶeẳ.ờỶ@$/#/@:$%Ỷẳâổ;ỶMfeẳỶmẵệeẳỶĐqỶẶk;ecdâeỶỳỪỶKéél8ỗ8dmỶỗ.ỶJnệ5ỶỗõheẳỶúỶK1ĩỶỚạỶOmỶr46nd;zâzỶ4âeỶr46ndỶK;ẵđ;eỶrdỶL;n6ỪỶỖiâỶđệâỶjn;eỶẵăỶeãeỶm(eẳỶ7ẹỶẵâăeỶ7;eẳỶ4ậỶk!eỶeômỨỶl;nỶẵ;âỶýnễ5Ỷ5ẵâảeỶẳâ,Ỷ60nỨỶỗâă5Ỷ4fỶlneẳỶEẳ;Ỷỗ.éỶÉĨỷýỶỗ.éỶ5nệâỶe<đỶ#Ỹ@*Ỷ7ắỶmẵ.eẵỶd1ĩỶÉĨỷý+ỨỶđễmỶdễỶmkầeẵỶkếỶk.eẳỶ7ắỶẳâ;Ỷeẵ1ĩỶMfỶ5ẵô5ỶẴìĩỶm,5ỶMẵõìeẳỶẴ(âỶỗ.Ỷmẵê;Ỷmẵn1eỶeệâỶd!âỶjn;eỶẵăỶỗiâỶÂk;eỨỶ5óeẳỶeẵâãnỶỗ eỶ7ãỶcẵ,5Ỷ-ỶẴé.eẳỶẳâ;ỶúỶK1ĩỶỚạ-omỶ50eỶmâãeỶ7ắỶ5ẵâỶmâạnỶ5ẵéỶ5,5Ỷ6ồỶ,eỶẳâoĩỶeẳõíâỶ6"eỶ7ôeẳỶỗãỶĩẵấ;ỶẵẽỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWúỶK1ĩỶỚạ-omỶ5ẹỶ5ẵâỶĩẵấỶcẵ;âỶmẵ,5Ỷ60nỶmẵềỶịỶđô5Ỷmẵ ĩỶeẵ mỶmẵảỶẳâiâỶỗiâỶ5ẵẩỶ@Ỷ-Ỷ#ỶNLỳ/mẵóeẳỨỶmõheẳỶmồỶeẵõỶÂk;eỶỗ.ỶÂk;jỨỶeẵõeẳỶ5ẹỶẳâ,Ỷ60nỶẵẻ;ỶỗệeỶm.âỶ5ẵấeẵỶ5ẵấeẵỶmẵô5ỶẵâăeỶ5;éỶẵheỶeẵâãnỶléỶỗiâỶđô5Ỷ7ẹỶ-ỶmkạeỶmẵồ5ỶmảỶd.Ỷ&?Ỷ​​NLỳ/mẵóeẳỶ60nỶyk8emỶỗ.éỶe<đỶ#Ỹ#=ỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWMkạeỶmẵồ5ỶmảỨỶẳâ,Ỷ60nỶ50eỶ5;éỶẵheỶeẵâãnỨỶ6éỶ6;eẵỶl,5ẵỶeẳ.ờỶ5.eẳỶeẵâãnỶ5,5Ỷ6ồỶ,eỶcâeẵỶmảỶớ)ỶẵễâỶ50eỶmẵâảmỶ7ắỶẳâổỶ5ẵéỶeẳõíâỶ6"eỶúỶK1ĩỶỚạ-omỶọeẳỶẵễỶẳâ;Ỷ7ầeẵỶẵé.eẳỶẳâ;ỪỶẲâ,ỶđgâỶmẵóeẳỶ60nỶđ.ỶúỶK1ĩỶỚạ-omỶ50eỶỗãỶ4(eỶ5ẵ mỶd.Ỷ5;éỶeẵ mỶ5ẹỶmẵắỶđ.ỶcẵềeẳỶĩẵ,ỶẵọờỶ5hỶlịỶcẵ,5ẵỶẵ.eẳỶ5ệmỶdếâỶ5ọ;ỶđầeẵỪỶEẵâăđỶỗòỶe.ờỶmẵ1đỶ5ẵấỶ5ẻeỶcẵẹỶcẵmỶ70nỶcâảđỶ7õì5ỶdìâỶeẵn1eỶcẵ;Ỷcẵ,ỪỶỳéỶeẵổeẳỶm,5Ỷ7ễeẳỶmâạnỶ5ồ5Ỷcẵ,5Ỷeẵ;nỶmốỶ5nễ5ỶớneẳỶ7ễmỶEẳ;Ỷ-ỶNck;âe8Ỷỗ.éỶmẵ,eẳỶ#/#Ỹ##ỨỶ5éeỶlệỶe.ờỶ7)ỶmmỶẳâ(đỶl(eỶdõìeẳỶm1ĩỶmẵắỶeẵâãnỶẵheỶmốỶđễmỶúỶK1ĩỶỚạ-omỶ7)Ỷl]eỶl.eẳỪỶEẳ;ỨỶỗiâỶlồỶẵgỶmkìỶ5ọ;ỶMkneẳỶJnệ5ỨỶ5ẹỶđễmỶdợỶ6éỶcẵ,5Ỷ7{eẳỶl;nỶỗâă5Ỷmẵo5Ỷ72ờỶúỶK1ĩỶỚạ-omỶẵõieẳỶmiâỶẳâ,Ỷ60nỶeẳ.ờỶ5.eẳỶm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lửa vẫn được đổ thêm dầu

Lửa vẫn được đổ thêm dầu
2023-07-26 06:31:00

(ANTG) - Sáng kiến Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã không thể được gia hạn và hệ thống an ninh lương thực toàn cầu, một lần nữa, lại bị đặt dưới bóng đen khủng hoảng. Trong khi...

Bên trong cuộc bầu cử của Campuchia

Bên trong cuộc bầu cử của Campuchia
2023-07-22 14:34:00

QTO - Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đang vượt trội so với các đối thủ khác trước cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào ngày 23/7.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết