Cập nhật:  GMT+7
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554butasSoR8O94buISlFKw73DisSCw5Xhu4jDvVTDveG7pMSCw5XEqMO94buISlFKw73hu6RDxajDvcOV4buIxq9Aw73EqErDjeG7juG7sS/EqOG7teG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5rhurHhur7EguG6vHnhu63hu5Nk4buTxanhu5Njw70tw71j4buI4bqwQMO94bu3QS9B4bunw73DmsSo4bquxajDveG6uErDjcavw73FqOG6tkrDveG6usav4bui4bq6w73EqOG7mMOaw73hurrhu6zEgsO94bqx4buiSsO9w4rhu5zDleG7iMO9MeG6ssOUw73EgsOVw73huqtKRsOVw73hurFTw5rDveG7i8av4bua4bq64bunw71j4buIw5ThurZKw73FqOG7pFZUw5Xhu4jDvWPhu4jEgsO9xKnhur7hu6Thu4jhur5Kw73huqvEguG7tOG7pMOU4bu0w73DiuG6rsOVxKjDveG7iErhuq7DvcWoxKhHw73hu4hKUUrDvcOKxILDleG7iMO9xahKR8OVw73DikfDlcO94buO4buixajDveG7pMSCw5XEqMO94buISlFKw73hu6RDxajDvcOV4buIxq9Aw73EqErDjeG7juG7p8O9xKhQw5XDveG6uuG6ssO9xajEqFJKw73Dkj3DvTLEqEpHw5XDvcWo4bukxILDlcSow73huqvhurbDlcSoxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61qxKjhur7DlMO9Y+G7iMOU4bq2SsO9xajhu6RWVMOV4buIw71j4buIxILDvcSp4bq+4buk4buI4bq+SsO94bqrxILhu7Thu6TDlOG7tOG7p8O9xajEqEfDveG7iEpRSsO9w4rEgsOV4buIw73FqEpHw5XDveG7puG6rsWow73DikfDlcO94buO4buixajDveG7pMSCw5XEqMO94buISlFKw73DleG7iMavQMO9xKhKw43hu47DvcSoUMOVw73FqMSoUkrDvcOSPcO9MsSoSkfDlcO9xajhu6TEgsOVxKjDveG6q+G6tsOVxKjDveG7jOG6sMO94bq8w5TDvcOVxKhKSMavw73DlVZR4bq6w73hu45DxajDvcOVSkjhu47DvcWoSsOVw73hu7ThurDDlMO94bq6xKjhu6zDvcOV4buIxKhPxILDvcOKxILDvcOaxKhWUMOV4buIxanDveG6vcOV4buIw73huqvEguG7tOG7pMOU4bu0w73hurrhuq7DlMO94bq4xq/hu6LhurrDveG7pOG6psOV4buI4bunw73hurrEqEvDlcSow73hu6bhuq7hurrEqMO9xajhu6RYw5Xhu4jDvcOaxKjhurbFqMO9w4pQw5XDvcOaxKhWUMOV4buIw73hurrhu6zEgsO9w5rEqFZQw5Xhu4jDvWpCQMO9w4rhurTDvcOaxKjhuq7DvcSo4busQMO94buMU0rDvUvhurrEqMO94bq64busxILDvcWow5ThurDDlcO94bq6RMavw73EqOG7kMSCxanDvWPhu4jDlOG6tkrDvcWo4bukVlTDleG7iMO9Y+G7iMSCw73DkkbGr8O94buI4buYSsO94bq64bqu4bq6w73DlVZR4bq6w73igJzhu4zhurDhu47DveG7puG7msOV4buIw73hu4zhurZKw73hu7TDgsOVw73EqMOU4bquw73DiuG7mkrDvcWoxKjDlOG6tkrDveG7iErhu7LEgsO94bq64bqu4bq6w73Dmcav4bua4bq6w73hu4hKxILigJ3FqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7sUrhu47hu4jDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXlKMuG6vsOVxajhur7hu6R5w73hu6bFqEDhu4zhur5xeeG7tkrhurzFqMSow7nDveG7teG7t+G7s+G7s8Oa4bu44bulw73EqOG6vkrhu4jEqMWow7nDveG6ouG7s+G7s8Oa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6usWp4bq4xILDlMOZxq/EgsOV4buIxajhu6RKxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7nhu7XhuqAv4bu14bu1QeG6vOG7t+G7s8OBw4HhuqDhu7lBxahB4bu14bu54bqi4buM4bu5LcSCxanDk8Oa4buIecO9xILhu4zFqHF5asSoR8O94buISlFKw73DisSCw5Xhu4jDvVTDveG7pMSCw5XEqMO94buISlFKw73hu6RDxajDvcOV4buIxq9Aw73EqErDjeG7jnnDveG7tkrhurzFqMSocXnhu7Xhu7fhu7Phu7N5w73EqOG6vkrhu4jEqMWocXnhuqLhu7Phu7N5w70v4but4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjLEgsOaxahKw5TDlXnhu61j4buIw5ThurZKw73FqOG7pFZUw5Xhu4jDvWPhu4jEgsO9xKnhur7hu6Thu4jhur5Kw73huqvEguG7tOG7pMOU4bu0xanDveG7qSzDlcSow7nDveG7ieG6vsavxajhur7hu6Thu6bhu6vhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63DrMSo4bquxajDveG6uErDjcavw73FqOG6tkrDveG6usav4bui4bq6w73EqOG7mMOa4bunw71q4buew5Xhu4jDvWrEqFbDvcOSI8O94bqrSkbDlcO9xKhTw5rDvcOZxq/hu5rhurrDvSbDlcWow5TDlUrDlMO94bqvxq/FqOG6vuG7pOG7pOG6vuG7psO94bq64buuw5Xhu4jDvcOK4bquw5XEqMO94buISuG6rsO94buk4bqmw5Xhu4jhu6fDvcWoxKhHw73hu4hKUUrDvcOKxILDleG7iMO9w4rhu5pKw73hu47huqzFqMO94bu0UUrDvcOVxKjhu7LDleG7iMO94bq6xq/hu6LhurrDvcOSxKjhu6zDleG7iMO9xKjDlOG6ssOV4buIw73hurrEqFbEgsO9xahYw5Xhu4jDveG6uuG7kOG7p8O9xKhJw73FqMSo4buaw5Xhu4jDvcOKxILDvcOaxKhWUMOV4buIw73DisSCw5Xhu4jDveG6usSoTcavw73huq7DmsO94buMWeG6usO94buMUcOVw73DlcSoQ8Wow73DksONw73FqFjDvcOSxKhKw73huqtKRsOVw73EqFPDmsO9w5nGr+G7muG6usO9w4pWU+G6usO9xajEqOG6sMOVxKjDveG7jMSQw5rhu6fDveG6usOCw5Xhu4jDvcWoxKjhuqjDleG7iMO94buISuG7ssSCw73hurrhuq7hurrDveG6ulZSw5Xhu4jDvcOZxq/hu5rhurrDvcOKxILDleG7iMO94bukQ8Wow73FqOG7pEThu47DvcWo4buk4buYw5Xhu4jhu6fDvcOV4buIxq9Aw73hurpQw73DleG7nsO94bukxILDveG7uMavw5Xhu4jDvcOK4buixajDveG6vMOUw73hu6Thu6xKw73hu6TDlMO9xKjDlOG6rOG6usO9xahLw5XEqMO9xajDlOG6rsOVw73hu6bEgkrDveG7jEThu47DveG6uuG7rsOV4buIw73hu6RDxajDveG6usSCw5TFqcO9auG7nsOV4buIw73FqMSoVsO9w5Ijw70mw5XFqMOUw5VKw5TDveG6r8avxajhur7hu6Thu6Thur7hu6bDvcOSRsavw73hu4jhu5hKw73hurrhuq7hurrDvcOVVlHhurrDvcWoxKjhurDDlcSow73hu7RKRsOVw73huqtKRsOVw73EqFPDmsO9w5nGr+G7muG6usO94bumw53DveG6vOG7sMOV4buIw73hurrGoMOV4buIw73hurrhu7DDvcOV4buIw5ThurZKw73hu4hKxILDlMO9w4rDjcO94buISuG6skrDvcOZxq9AR8Wow73hurrhuq7hurrDveG7uMavw5Xhu4jDvcOK4buixajDveG7juG7osWow73hurrhuq7hurrEqMO9xKjhu5LEgsO94bq4TMOVxKjFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rWrhu6RWUeG6usO9w4rhu5Dhu6fDvWPhu4jEgsO94bq64buuw5Xhu4jDvcOK4bq0w73hurrhuq7DlMO94bq4xq/hu6LhurrDvWrhu57DveG6usSoV+G6usO94bqxSknDmsO9VlHhurrDvTHhuqThurrDvTThurZKw71qQkDDvTNWUMOV4buIw73hu6ljJmpk4burw73DisSCw5Xhu4jDvcWoSkfDlcO9w4pHw5XDveG7pMSCw5XEqMO94buISlFKw73DleG7iMavQMO9xKhKw43hu47DveG6uuG7rMSCw73hu6ZZw73DiuG7sMOV4buIw73DiuG7osO9w5nGr0LDlcO94bumWcO9xajhu6RZ4bq6w73FqEpHw5rDveG7tFFKw71j4buIxILDveG7tFFKw73hu7RKSeG6usO9xajDgsOV4buIw73hurpWUsOV4buIw73hurrGr8OV4buIw73hurpDw5rDveG7tOG7rsO9w5LEqEvhu6fDveG6usavw5Xhu4jDveG6ukPDmsO9xajEqMagw5Xhu4jDvcWoSsOVw73FqEzDlcSow73hurjhuq7DlOG7p8O9xKjGr0PDlcO94buMxq9AScOVw73hurhKw5XEqMO94bumT+G7p8O9w4pWxILDveG7pMSCw73Dik3DlcSow73EqFZRw5Xhu4jDveG7tEjDveG7tEpJ4bq6w73FqEpHw5XDvcSo4bqww5XEqMO94bq6xKhKR8OVw73hu6ZZw73hurrEqMOUw71rw5Lhu6TEgkrDleG6vsO94bq6xKjhu5rDleG7iMO94buM4bq2SsO9Y+G7iMSCxakvxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaJsavxajEqMOU4bukeeG7rTThuqzDleG7iMO9MlZSw5Xhu4gv4buTZOG7ky1iw5Thu6bhurrDlOG7tuG7sS/DmuG7rQ==

Đặng Cường/VOV-Moscow

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hàn Quốc sẽ viện trợ vũ khí cho Ukraine

Hàn Quốc sẽ viện trợ vũ khí cho Ukraine
2023-04-19 11:06:00

QTO - Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với báo giới, Tổng thống Yoon Suk Yeol tiết lộ khả năng viện trợ Ukraine trường hợp Kiev bị tấn công dân sự quy mô lớn.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết