Cập nhật:  GMT+7
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQg4buOw4M1xals4buPNcOyamfhu481w7nGsMSDw7U1xKlpNcOyasO1xKk1xalnNeG7jeG6scO1xKk14buP4bq3w7XEqTXhu7XhurE14buPxIPDteG7iTXFqWvDtcSpNeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXhu7VxajXFqOG7pcaww7Xhu4k1w5nGsOG7m+G6uyIvxKk3ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rEqOG6v8SD4bq9NCDhu7TDlOG7tHvhu7TDlTUtNcOV4buJ4bqxQTU4Ni9hPjXhurjhu6M1xanhu6V2dMO14buJNcWo4bqxajXhurvEqWvDtcSpNeG7jsODNS01w5PEg8O14bq/xak1QOG6v+G7jeG7jeG6v8O1NcOq4bq1NeG6u+G7kTXhurnhurFqNcO6xKnhuq/FqTXhurlqw63GsDXDucawxIM1w6rhu5E1w7JmxrA14buJ4buZajXhu4/hu6PFqTXhu4/hu5tqNcO5xrDEg8O1NcSpaTXDsmrDtcSpNcWpZzXhu4/Eg8O14buJNcWpa8O1xKk14bu5YkE14bq9ecO14buJNeG7teG6sTXhu43hurHDtcSpNeG7j+G6t8O1xKk14buJauG7s8SDNeG7jsODNeG7teG6sTXFqOG7pcaww7Xhu4k1w5nGsOG7m+G6u3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOaxKnhuq/FqTXhurlqw63GsDXFqeG6t2o1w4rhurdqNcSp4buZ4bq7NcOTw7TEqcO14bunNcSow7TDusOyasO14bunPjXhurjhu6M1xanhu6V2dMO14buJNcWo4bqxajXhurvEqWvDtcSpNeG7jsODNcOTxIPDteG6v8WpNUDhur/hu43hu43hur/DtTXDquG6tTXDqmg14bq7xJHDujXFqXFqNeG7j+G7m2o1w7nGsMSDw7U1xKlpNeG7iWrhu7PEgzXhu47DgzXhu7XhurE1xajhu6XGsMO14buJNcOZxrDhu5vhurs1xanhu6XDtMO14buJNeG6ueG7m2o14bq74bqzw7XEqTXhurvDosO14buJNcWpxKnhuqnDteG7iTXhu4lqxIM1xanDosO14buJNeG7iWrhu7PEgzXEqcSDajXDtWjDtTXDsmrDtcSpNcWpZzXhu41xw7U1w7XEqWPFqTXFqcSpZzXhu4lqcWp7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhurjhurE1QOG6v+G7jeG7jeG6v8O1NeG6u8Spw7Q14bq5amfFqSk14oCcw5V2ceG6uzXhu47DgzXDqsSDw7Xhu4k1xal5NcWpasO1NcWpamfDtTXhurl2ceG6uzXhu7VxajXhu6d34bq7NeG7j+G6t8O1xKk1w7Jqw7XEqTXFqWc14bq94bqxajXEqeG6t8O1ezXhu47DgzXFqWpnw7o1xanhu7Hhurs14buN4bqxNcO1aMO1NcOyasO1xKk1xalnNeG7jXHDtTXDtcSpY8WpNeG7teG6sTXDtcOiw7Xhu4k1w6rhu6PDteG7iTXDtcSpY8WpNcWp4bulZsO1NcWpxKlnNeG7iWpxans1w4rhu53DteG7iTXFqcSpcmo+NeG7jsODNcWpamfDujXFqeG7seG6uzXhurt2cMO14buJNcO5xrBBZ8WpNeG6ueG6s8O0NeG7tWk14bq74bqv4bq7NeG7iWrhuq81xanhu6VtNeG7teG6sTXEg8O1NcO1asO1xKk1w7nGsOG7m+G6uzXhu4lqxIM14bq74butxIM14buPbMO1xKl7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNTc4NjbDuuG7uTw1xKnhur9q4buJxKnFqSk1w6DhuqHDocO64bu5PDQ14bun4bul4bq7OjQvL+G6u3vhurnEg8O0w7nGsMSDw7Xhu4nFqeG7pWp74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvODk3w6AvNzdh4bq9w6E2w6A3NzjDocWpw6M34bqh4bqh4buNOC3Eg8Ohe8Ozw7rhu4k0NcSD4buNxak6NOG7jsODNcWpbOG7jzXDsmpn4buPNcO5xrDEg8O1NcSpaTXDsmrDtcSpNcWpZzXhu43hurHDtcSpNeG7j+G6t8O1xKk14bu14bqxNeG7j8SDw7Xhu4k1xalrw7XEqTXhu7liQTXhur15w7Xhu4k14bu1cWo1xajhu6XGsMO14buJNcOZxrDhu5vhurs0NeG7t2rhur3FqcSpOjQ3ODY2NDXEqeG6v2rhu4nEqcWpOjTDoOG6ocOhNDUvICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6usSDw7rFqWrDtMO1NCDhurjhu6M1xanhu6V2dMO14buJNcWo4bqxajXhurvEqWvDtcSpNeG7jsODNS01w5PEg8O14bq/xak1QOG6v+G7jeG7jeG6v8O1NVvhurLDtcSpKTXhu6Thur/GsMWp4bq/4bul4bunXXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWo4bulw7TDteG7iTXhurnhu5tqNeG6u+G6s8O1xKk1w6rhu5E+NeG7jsODNcWpbOG7jzXDsmpn4buPNeG7j+G7o8WpNeG7j+G7m2o1w7nGsMSDw7U1xKlpNcOyasO1xKk1xalnNeG6u8ahw7Xhu4k14bq54bqnw7Xhu4k14bu14bqxNeG7j8SDw7Xhu4k1xalrw7XEqTXhu7liQTXhur15w7Xhu4k14bu1cWo1xajhu6XGsMO14buJNcOZxrDhu5vhurt7NeG6uuG6szXEqcSDajXDtXZx4bq7NeG6u2TDtTXFqcSp4bqzw7Q14buNxrDEkcO1NcWpxKnhuqnDteG7iTXFqcSp4bqlw7U1w7XEqeG7s8O14buJNeG7tWPDtTXDqmg1w7LEqeG7kTXDssSpw6LDtTXhu7XhurE14bq7ZMO1NcSpc8O6NcWp4bqv4bq7NcOyxKlqNeG6u+G7kTXFqcSpw601w7XEqeG6p+G7jzXhu4/Eg8O14buJNeG7jeG6t2o14buNc2o1a+G6u8SpNeG6u8Spw7Q1xKnEg2o1w7V2ceG6uzXhu7XhurE1xanEqWc14buJanFq4oCdeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bq44bujNcWp4buldnTDteG7iTXhu47DgzXDtcSpY8O1NeG7j+G6t8O1xKk1OTXhu4/hu7Hhurs1xalqZsawNeG6u8Spa8O1xKk14bq74butxIM14bq74bqv4bq7xKk1xalqZ8O6NeG6u8SRw7U1w7Jqw7XEqTXFqWc14bq74butxIM14buOw4M1w6rhu5tqNeG7tXFqNcWo4bulxrDDteG7iTXDmcaw4bub4bq7NeG6ucSDw7Q14buJ4bud4buPKTXFqcSpdzXDtcSpY8WpNeG7jeG6sTXDquG6s+G7jzXhurnhurPDtDXhu41zajVr4bq7xKk1xIPDtTXDtWrDtcSpNcO5xrDhu5vhurs14buJasSDNeG6u+G7rcSDNeG7jsODNeG7teG6sTXhurvhuq/hurs1w6rhu5tqNcWp4bqv4bq7NeG7teG6sTXDquG7ncO14buJNeG7j2rDtcSpNeG6u+G7rcSDNeG7jsODPDXFqcSpdzXEqcSDajXhu43hurE14buOw4M1xals4buPNcOyamfhu4814buP4bujxak14buP4bubajXDucawxIPDtTXEqWk1w7Jqw7XEqTXFqWc14buN4bqxw7XEqTXhu4/hurfDtcSpNeG7tXFqNcWo4bulxrDDteG7iTXDmcaw4bub4bq7NcO5xrDEgzXDquG7kTXFqcSp4bup4bq7NcOqZUE1xanDosO14buJNcWp4buldnTDteG7iTXhu7XhurE14bun4bqvw7Xhu4k1xanhurfDtDV0NeG6u+G6szXEqcSDajXDtXZx4bq7PDXhu7XhurE14bq7xrDhu5tqNeG6u+G7q8O14buJNeG7jeG6sTXhu47DgzXhu4/GsOG7m8O1NcSpc8O6NcWp4bqv4bq7NeG7tXFqNcWo4bulxrDDteG7iTXDmcaw4bub4bq7NcWp4bulw7TDteG7iTXDtcSp4buzw7Xhu4k1xanEqeG6r+G6u8SpNcWpxKl34bq7NcWpw7ThurHDtTXhurtkxrA1w7LEqWXDtTXFqcSpamfFqTXEqWppw7U1w7XEg0F7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhurjhurE1QOG6v+G7jeG7jeG6v8O1NeG6u+G7r8O14buJNcO1xKljw7U14buP4bq3w7XEqTXhu6XhuqfDteG7iT414buOw4M1w7LEqcahw7Xhu4k1xals4buPNeG6u+G6r+G6u8SpNcO6xKliw7U1xanhuq/hurvEqTXDsmrDtcSpNcWpZzXDtXZx4bq7NcO14bqxQTXDssSp4buVajXDtWjDtTXDsmrDtcSpNcWpZzXFqOG7pcaww7Xhu4k1w5nGsOG7m+G6uzXhu7VsNcOqamjGsDXDteG6sUE14bun4buFNeG7jeG6sTXhu4/hu6PFqTXFqcSp4bqz4buPNcSp4buZxIM14bq7xKnDtDXhurvhurM1xKnEg2o1w7V2ceG6uzXhu7XhurE14buJYkE14bq5Y8WpNeG7n8O1NeG6u8Spw7Q1w7rEqWTDtTXhurvhu5PDtTXhu43hurdqNeG6u+G7rcSDNcWpxKlnNeG7iWpxansiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6uOG6sTVA4bq/4buN4buN4bq/w7U14bq74buvw7Xhu4k14bq7xKnDtDXhurlqZ8WpNeG6u+G7kTXDsmc1xKnDtOG6t+G6u8SpNcWpxKnDouG7jzXFqOG7pcaww7Xhu4k1w5nGsOG7m+G6uzXhu7XhurHDtDXFqcSpcmo1w6pqw63hu481xanEqWvhurvEqTXEqXPDujXDtcSpdsO14buJNcOyxKnGocO14buJNeG6u8aww7Xhu4k14bq7Y8O6NcWpxKlm4buPNeG6u8SpajXFqWpnxak14bu1aDXhurvEqcawQWfDtTXFqcSpw6Lhu497L3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rEgsawxanEqcO04bulNCDDmsSp4bq34buPNcSoxrBiw7Uv4bu0w5Thu7Qt4bu2xIPhu6fEqWrDteG7icWpw7TDtSIvw7og

Phạm Huân/VOV-Washington

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hàn Quốc sẽ viện trợ vũ khí cho Ukraine

Hàn Quốc sẽ viện trợ vũ khí cho Ukraine
2023-04-19 11:06:00

QTO - Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với báo giới, Tổng thống Yoon Suk Yeol tiết lộ khả năng viện trợ Ukraine trường hợp Kiev bị tấn công dân sự quy mô lớn.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết