Cập nhật:  GMT+7
gủấìỗwịẨẨiíẤ^ũẪwờíh^ốẤìủBõyìvÌìẪủBốẪìẪẬẠyụìwCịìỆĩìủýịìxĩBìỗủýìyụẸẶũìơỏyìủBFtyìỚịvẬÁyụg/ủấhgẤìỗwịẨẨiíẤỦờịơíhễ#^fì-ìỚẸẲỗìẨÊìẪĩũìẪẬẲìỗEịìỆDyụìơÊìỉyìỜỗủýìẪủÁyụìẦBịìỦẢũìỖủỀìẪủốẤìớỹìỚẺỗ-ìỦĩìWịy,ìỦẢũìỖủỀìẪủốẤìớỹìủBFtyìỚịvẬÁyụìễ#Bkyụì^ẬừfìẤủÀũìủẲẤìỆẰũì@ủỵyụìYYệ@^Y^ìủBFtyìỆẼịìẪÃìỗủẺỗìỗỉỗìwẰẤìẪốẤìủBõyìvÌìẪủBốẪìẪẬẠyụìwCịìỆĩìủýịìxĩBìỗủýìyụẸẶũìơỏyìẪẬqyìớừịìổĩyìủBFty.ìỚẲẪìẪốẤìủBõyìyĩF,ìyụẸẶũìơỏyìẪủBẢỗìẫìỄl:ìỔịìWỵyụ,ì^ẬũtBìYụBFqy,ì^ĩìWýyụ,ìỦCỗìYụủứìỆĩì^ĩì$ĐẪìớẸẲỗìẪẬịyụìổừìyủỀyụìvũryìẪủẺỗ,ìvÌìẪủBốẪìỆsìẪẬẠyụìwCị,ìủýịìxĩBìyủoxìyỏyụìỗịýìymyụìẨBõẪ,ìẨkyìwẸẲyụìyÁyụìẨky.g/ẤhgẤìỗwịẨẨiíẤỔýơFíh^ẬýyụìớẲẪìẪốẤìủBõyìyĩFìbẩđìủẢìụũịìớứyủìổừìẪủũtẪìủjũìyóyụìẪẬýyụìớẲẪìổlýìwÉìỗBÀũìymxìầââđìỗÉyụìớẸẲỗìủĂìẪẬẲìậầìẪõyìẤủỏyìổỳy,ìbìẪõyìwCịìVủịyụìƠỏyìớuìvủÁũìẤủĐỗìẨkyìỄBõẪ,ìÃyìớừyủìỗBẢỗìẨÀyụ.ìỖỉỗìwẰẤìẪốẤìủBõyìớẸẲỗìẪẬũuyìvủịũìẪẼìyụĩFìấậ/ẫìớryìấđ/ẫ/ầâấâ.ìỚ"ỖìạŨT^g/Ấh


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tổng giám đốc... nuôi bò siêu sạch

Tổng giám đốc... nuôi bò siêu sạch
2010-05-23 06:41:19

(NNVN) - Thành công trong việc đưa hai giống bò Braman và Chrolaise của Thái Lan về nuôi tại Quảng Trị của Cty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị đã mở ra con đường làm giàu bền...

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu
2010-05-21 11:12:01

(QT) - Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quảng Trị, vụ hè thu năm 2010 được tiến hành sản xuất trên nền nhiệt độ lớn hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ. Gió Tây...

Viễn thông Quảng Trị bàn giao nhà tình nghĩa

Viễn thông Quảng Trị bàn giao nhà tình nghĩa
2010-05-20 22:22:47

(QT) - Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Công đoàn Viễn thông Quảng Trị vừa phối hợp với huyện Gio Linh và xã Trung Sơn tổ...

“Hàng Việt ở nông thôn”: Nghe nhiều, thấy ít

“Hàng Việt ở nông thôn”: Nghe nhiều, thấy ít
2010-05-20 09:14:59

Nhưng trên thực tế chưa mấy hiệu quả khi nhiều vùng nông thôn người dân vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của cuộc vận động này, chưa nói đến một số doanh nghiệp lợi dụng chiêu bài...

Vĩnh Tú phát triển trồng dưa hấu trên đất cát

Vĩnh Tú phát triển trồng dưa hấu trên đất cát
2010-05-18 23:28:33

(QT) - HTX Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) là địa phương có diện tích hàng trăm ha đất cát, trước đây người dân chủ yếu trồng khoai, sắn và dưa hấu. Tuy...

Nổ lực vì những cánh rừng

Nổ lực vì những cánh rừng
2010-05-17 12:20:06

(QT) - Theo giới thiệu của đồng chí Giám đốc, tôi đến Xí nghiệp sản xuất lâm nghiệp I, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải để gặp anh Nguyễn Nam Tiến, người vừa được bình chọn cá nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết