Cập nhật:  GMT+7
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDqiLhuqhm4bu44bu44bqrfSDhu7ggZlvDicOz4bu54burZiBEd2NmIEThu63FqeG7uWbhu7Phu7Fs4butZuG7o+G7reG7p+G7uWZC4buxbUJmxJDDs+G7uWbDjcOJ4buVRWZI4bq8ZuG7scOoZkXhu7HDiWZpZ2hn4bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDquG6uVsg4bq7Zi1m4buwxILhu7dm4bu5bMOMxJFmaWcv4buLL2lnaGfEkWYi4bqoZuG7uMSC4bu54burZuG7ueG7q+G7seG7reG7p0Jm4bqrZn0g4bu4IGZFeOG7ueG7sWZbw4nDs+G7ueG7q2YgRHdmReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59m4bux4bq24butZuG7ueG7q+G7sXdmcG3hu7nhu7Fm4bur4butbWbhu7PDuUVmQ8OJw7NmxJDDs+G7uWbDjcOJ4buVRWbhu7nEguG7ueG7q2bhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCZkjhurxmcMSC4bu54burZsONw4nhu5nhu7lmaWdnay1pZ2hnZkhuZkV24bu54buxZuG7sXbhu7nhu7FmReG7seG7hOG7n2bhu7Hhu63hu6fhu7lm4buzw7lm4buxQW/hu5/hu7Fm4buLZkXhu7Ft4bu54burZnDhu5fDiWbhu7nhu43hu7dkZkVE4butxanhu7lm4buz4buxbOG7rWbhu6Phu63hu6fhu7lmQuG7sW1CZsSQw7Phu7lmw43DieG7lUVmSOG6vGbhu7HDqGZF4buxw4lmSG5m4buzw7lm4buxQW/hu5/hu7Fm4bu54buxR+G7ueG7q2ZF4buxbeG7ueG7q2bhu5/DieG6ruG7rWbhu7nhu43hu7dmaWdoZ2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqsOg4buA4bqsRWZDw4lsZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4buz4buxw4Fm4buz4bux4buN4bu5ZkXhu7Ft4buf4buxZkXhu7Hhu4bhu59mReG7gmbhu7HGocOJZkPDicOzZuG7ucO04bu54burZuG7ueG7pWbhu5/Dimxm4bufw4Lhu7lm4bujw7JBZsSQ4bquZmtmSG5m4buh4butxrDhu7lm4buj4butw7nhu7lm4buj4buVRWbhu7Xhuqzhu61m4bufw4psZkXhu7Hhuqbhu61mReG7rcO5RcSRZuG7oXfhu5/hu7Fm4buj4bun4bu54buxZuG7q+G7mcOMZuG7sW/hu63EkWZI4bq8ZsSQw7Phu7lmw43DieG7lUVmcMSC4bu54burZsONw4nhu5nhu7lmaWdnay1pZ2hnZkVEw7rhu7lmQuG7sW/hu7dmSOG7rWZFQW7hu7lmRXjhu7nhu7FmcOG7gOG6rOG7n2bhu7fhurpsZkVBbuG7uWbhu6Hhu63hu6fhu7llZiBEw7rhu7lm4bu1eeG7ueG7sWZI4buE4bufZkVE4bqw4bu54burZkVE4bqgRcSRZkVBbuG7uWZFeOG7ueG7sWbhu6vhu61xQWbhu5/hu5XDjGZw4buA4bqs4bufZmnhu4llw6xrw6zEkcOtZuG7sWzEkWZF4buN4bu54burZuG7i2lqxJHDrWbhu7FsxJFm4buA4bqk4bufZsSQw7Phu7lm4bu14buA4bqs4bu54burZnBvRWZow63DrGVnaGfEkWlmReG7leG7ucSRZkXhu43hu7nhu6tm4buLxJFna+G6rWbhurnhu4llw6xrw6zEkcOtZkXhu5Xhu7nhurtmxJBBZkjhuqThu61mSOG6vGZwxILhu7nhu6tmw43DieG7meG7uWZpZ2dqLWlnZ2tlZiBEQeG7ueG7q2Zww4HEkWbhu7XhurhsZuG7q+G7rXFBZkVE4bqw4bu54burZmnDrGVnasOtxJHhu4lm4buxbMSRZkXhu43hu7nhu6tmacSp4buJxJHhu4lm4buxbMSRZuG7oeG7reG7p+G7uWZF4buv4buf4buxZuG7teG6uGxm4buf4bux4buVRWbhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tm4bufbEFmaGdlZ2hrZuG7sWzEkWZF4buN4bu54burZmhlw63hu4nEqWbhu7FsZWbDoOG7pWbhu7nhu43hu7nhu6tmxJDDieG7lUVm4bu14bq4bGZFQW7hu7lmRXjhu7nhu7Fm4buA4bqk4bufZnBvRWbhu4tpxJFrZkVvL+G7sWzEkWbhu59sQWbhu7nhu7Hhu5VFZkXhu4JmRUThu4DhuqThu59mcMO54bu5ZuG7uWzDjMSRZuG7t+G6tkVmxJDhuq5mcHdsZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu5/DgWbhu7nhu43hu7nhu6tmxJDDieG7lUVm4bujduG7ueG7sWZDw4nhu5nhu7lmcG9FZuG7n2xBZuG7ueG7seG7gGbhu7DDs+G7rWbhu7Thu43hu7nhu6tmcG9FZuG7i8SpZkVvL+G7sWzEkWYgROG7reG7p8OJZn3hu7FB4bu54burZnBvRWbhu4vDrGZFby/hu7Fs4oCmZGbEkMOz4bu5ZuG7teG7gOG6rOG7ueG7q2bhu7XhurhsZkVBbuG7uWZFeOG7ueG7sWbhu4DhuqThu59mReG7r+G7ueG7sWZwb0VmaGnEqWXDrWnhu4vEkWhmReG7leG7ucSRZkXhu43hu7nhu6tmaMOtZcOtaGjEkWtmReG7leG7uWbEkEFmSOG6pOG7rWbhu5/hurrhu7nhu6tm4buz4buIZWbhu57hu5nDjGbhu7nhu6vEgmbhu6vhu61xQWZFROG6sOG7ueG7q2Zw4buA4bqs4bufZmllw6xoZ8SRxKlm4buxbMSRZkXhu43hu7nhu6tmaeG7i2jEkcSpZuG7sWzEkWbhu7nhu43hu7nhu6tmxJDDieG7lUVm4buh4buEZuG7s+G7rcO54bu5ZnBvRWZpamZFby/hu7FsxJFmxJDDs+G7uWbhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tmcG9FZuG7iWXhu4lq4buLZkXhu5Xhu7nEkWZF4buN4bu54burZsSpw63DrcSRw6xmReG7leG7uWbEkEFmSOG6pOG7rWbhu5/hurrhu7nhu6tm4buz4buIZWbhu55t4bufZuG7tUFv4butZuG7n+G7mcOMZkVE4bqw4bu54burZuG7s+G7sW3hu59mcOG7pcOJZkXhu43hu7nhu6tm4buh4but4bun4bu5ZkXhu6/hu5/hu7Fm4bur4butcUFmRUThurDhu7nhu6tmSG5mcG9FZuG7ueG7jeG7ueG7q2bEkMOJ4buVRcSRZsSQw7Phu7lm4bu14buA4bqs4bu54burZuG7n2xBZuG7ueG7seG7gGbhu59uZkLhu7HDusSRZuG7seG6sGZF4butw7rDicSRZuG7n2xBZsSQw4nigKbhu57EguG7ueG7q2ZFbeG7n2bhu5/hu7HDimZw4bq24bu54burZnDhuq7hu61mQuG7scOBZkjhuqThu61m4bufbeG7n2bhu7VBb+G7rWbhu6F34buf4buxZuG7o+G7p+G7ueG7sWZFRMO64bu5ZuG7n+G7mcOMZkVE4bqw4bu54burZnDhu4Dhuqzhu59mRUThu63FqeG7uWbhu7Phu7Fs4butZkXhu6/hu5/hu7Fm4buf4buE4bufxJFmcOG6sOG7ueG7q2bhu6PhurZmSG5m4bufw4Fm4bux4but4bunw4lmQ8OJw7NlZiBEw7rhu7lm4bu1eeG7ueG7sWZI4buE4bufZuG7n+G7seG7jeG7uWbhu7nDicSC4butxJFmReG7seG6uGbDjMSRZkXhurLhu7nhu6tmcG7hu7lm4bur4butbGbEkOG6uOG7n2Zwb0Vmw63DrcSpZWdnZ2bhu59B4bu5xJFm4bur4butbGbhu5/hu5fhu7dmaGXhu4nDreG7iWVnZ2dm4bufQeG7uWVm4bu44bux4bqmZuG7tW7hu7dmReG6rkVm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mReG7rcO64bu3ZkLhu7HDgOG7ueG7q2bhu7nDuuG7uWZww7Jm4buz4buxxILhu7nhu6tmcMWpZsONw7PDjGZEbGbhu6F34buf4buxZuG7o+G7p+G7ueG7sWbhu6vhu61sZsSQ4bq44bufxJFm4bur4butbGbhu5/hu5fhu7dmRUTDuuG7uWbhu6Hhu63hu6fhu7lmROG6tuG7ueG7q2VmIETDuuG7uWbhu7V54bu54buxZkjhu4Thu59mReG7scOKw4xmxJDDs+G7ucSRZsSQw7Phu7lm4bu14buA4bqs4bu54burZuG7s+G7sWzhu61mReG7sW3hu59mReG7scOKw4xmxJDDs+G7uWbhu4tmReG7sW3hu7nhu6tmcOG7l8OJZuG7ueG7jeG7t2Zwb0VmamXhu4lnZ2ZF4buV4bu5xJFm4buA4bqk4bufZuG7iWZF4buxbeG7ueG7q2Zwb0Vma2VrZ2dmReG7leG7ucSRZnBvRWbhu4vhu4nhuq1m4buzw7lm4buxQW/hu5/hu7FmSG5mReG7jeG7ueG7q2bhu4vhuq1mxJBBZkjhuqThu61m4buf4bq64bu54burZuG7s+G7iGVm4bu4w4nEguG7rWZFROG6sOG7ueG7q2ZF4buxw4rDjGbEkMOz4bu5ZuG7n8OBZuG7o+G7gOG6pOG7n2ZI4buA4bqsRWbhu6PGoeG7n2ZIbmZwceG7t2bhu7Vv4butZuG7seG7reG7p8OJZkPDicOzZuG7s+G7reG7ueG7sWZFw7lm4bufbEFm4bu54bux4buAZuG7ucOJxILhu61mRcSC4bu3ZkXhu7F0ZuG7n+G7seG7meG7uWZFROG7j+G7ueG7q8SRZkXEguG7t2bEkOG6uMSRZuG7ucOJxILhu61m4bufbWbhu7nhu4DhuqThu59m4bu54bur4bqgRWVmIOG6suG7ueG7q2bhu6Hhu63hu6fhu7lmReG7r+G7n+G7sWbhu7nDicSC4butZkXhu7HDisOMZsSQw7Phu7lmcG9FZmlla2dnZuG7sWzEkWZwb0VmaGfDrcSR4buJ4bqtZsSQQWZI4bqk4butZuG7s8O5ZuG7sUFv4buf4buxxJFmxJDDs+G7uWbhu7Xhu4Dhuqzhu7nhu6tm4buA4bqk4bufZnBvRWbDrWXEqWdnZkXhu5Xhu7nEkWZwb0Vmw6xn4bqtZuG7s8O5ZuG7sUFv4buf4buxZWYgRMO64bu5ZuG7tXnhu7nhu7FmSOG7hOG7n2bhu7Xhu5nhu7dm4bu54bur4bux4but4bunQmZww7JmRcahQmZFRMOJ4bu54burZuG7n+G7sXhmcG9BZuG7n+G7scOJ4bub4bu5ZuG7o3dmReG6rkVm4bufbeG7n2Zw4but4bulw4lm4buz4but4bun4bu5ZuG7n+G7sUFmSOG6vGZFROG6sOG7ueG7q2ZE4buC4bu54burZuG7t+G6pOG7rWZIbmZF4buN4bu54burZuG7n+G7gOG6puG7ueG7q2bhu5/EguG7ueG7q2ZFbeG7n2bhu5/hu7Hhu43hu7dmxJDDgeG7n8SRZkPDicOz4bu5ZuG7teG7imbhu6PDs0FmSOG7p2ZE4buC4bu54burZuG7ueG7scO14bu3ZnBvRWZw4buA4bqs4bufZuG7t+G6vOG7n2ZF4butw7rDicSRZuG7ueG7seG7reG7p+G7t2ZI4bq8ZnDhu6VmRGzEkWZw4buAbGZw4bq2ZuG7n+G7sXFmQuG7scOKZuG7n8OKbGZE4buC4bu54burZkVEw7rhu7lmcHdsZuG7o27hu7lmRXjhu7nhu7Fm4bu1w7rhu7lmw6zhu4nEkeG7i+G6rWZIbkFm4bu54buN4bu3ZmlnaGdlZuG7nsSC4bu54burZkVt4bufZkXhu4DhuqThu61mReG7rcO6w4lmQuG7seG6vOG7n2ZI4bq8ZsSQw7Phu7lmw43DieG7lUVmSG5mw43hu5nDjGbhu6Hhu4Thu7nhu6tm4bufw4Jm4bujw7Phu7lmcOG7gOG6rOG7n2ZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61mReG7r+G7n+G7sWbhu5/hu4Thu59mcMOyZuG7q8OBQmZC4bux4buX4bu5ZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZkXhu7Hhu4/hu7nhu6tm4bu14bqs4butZkjhurxmxJDDs+G7uWbDjcOJ4buVRWZwxILhu7nhu6tmw43DieG7meG7uWZpZ2drLWlnaGdl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rDoOG7pWZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61mSOG6vGbEkMOz4bu5ZsONw4nhu5VFZuG7scOoZkXhu7HDiWbhu7nhu43hu7dm4bu5bMOMZkhuZuG7ueG7seG7reG7p+G7t2ZI4bq8ZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmReG7sW3hu7nhu6tm4bufw4nhuq7hu61m4bu54buN4bu3xJFm4bux4bq24butZuG7ueG7q+G7sXdmcMOyZkXGoUJmRUTDieG7ueG7q2bhu5/hu7F4ZnBvQWZww7Phu7dm4bujw7NBZuG7ueG7gOG6pOG7n2ZF4buA4bqk4butxJFm4bur4but4bqu4bu54burZuG7teG6uGxm4buf4buxQWZI4bq8ZuG7scOoZkXhu7HDicSRZkVEQeG7ueG7q2Zww4Fm4buf4buxw4pmcOG6tuG7ueG7q2bhu6vhu61xQWbhu5/hu5XDjGbhu59t4bufZuG7q+G7reG6ruG7ueG7q2bhu7XhurhsZuG7ueG7q+G7j+G7uWbhu7nhu6tuw4zEkWbhu5/hu7F3w4lm4buxb+G7uWbhu59sQWVmIERB4bu54burZuG7tXnhu7nhu7FmSOG7hOG7n2bhu5/hu7Hhu43hu7lm4bu5w4nEguG7rWbhu5/hu7HDimZw4bq24bu54burZkLhu7HDgOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhuq7hu7nhu6tm4bufbeG7n2bhu6F34buf4buxZuG7o+G7p+G7ueG7sWZFRMO64bu5ZuG7q+G7rWxmxJDhurjhu5/EkWbhu6vhu61sZuG7n+G7l+G7t2VmIOG7rcO5QmZF4bq84bufZuG7s+G7sWzhu61mReG7sW3hu59m4bufbeG7n2bhu7Xhuqzhu61mReG7scO5ZsSQ4buT4bu5ZuG7n8OBZkVEQeG7ueG7q2bhu7Phu7Fs4butZkXhu7Ft4bufZkhuZuG7ucOJxILhu61mRUThurDhu7nhu6tmReG7scOKw4zEkWbhu7HDs+G7rWbEkMOz4bu5xJFmRUThurDhu7nhu6tmROG7guG7ueG7q2ZF4buxcUFm4bux4buA4bqk4bu54burZuG7o+G7peG7uWZIR+G7ueG7q2bhu7nhu7HDteG7t2Zww7Phu7dm4bujw7NBZuG7t+G6tkVmSOG6vGbhu7fhurpsZkXhu7Hhu4/hu7nhu6tm4bu14bqs4butZWbhu7Rl4bu24bq9L0LDqg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Viễn thông Quảng Trị bàn giao nhà tình nghĩa

Viễn thông Quảng Trị bàn giao nhà tình nghĩa
2010-05-20 22:22:47

(QT) - Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Công đoàn Viễn thông Quảng Trị vừa phối hợp với huyện Gio Linh và xã Trung Sơn tổ...

“Hàng Việt ở nông thôn”: Nghe nhiều, thấy ít

“Hàng Việt ở nông thôn”: Nghe nhiều, thấy ít
2010-05-20 09:14:59

Nhưng trên thực tế chưa mấy hiệu quả khi nhiều vùng nông thôn người dân vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của cuộc vận động này, chưa nói đến một số doanh nghiệp lợi dụng chiêu bài...

Vĩnh Tú phát triển trồng dưa hấu trên đất cát

Vĩnh Tú phát triển trồng dưa hấu trên đất cát
2010-05-18 23:28:33

(QT) - HTX Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) là địa phương có diện tích hàng trăm ha đất cát, trước đây người dân chủ yếu trồng khoai, sắn và dưa hấu. Tuy...

Nổ lực vì những cánh rừng

Nổ lực vì những cánh rừng
2010-05-17 12:20:06

(QT) - Theo giới thiệu của đồng chí Giám đốc, tôi đến Xí nghiệp sản xuất lâm nghiệp I, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải để gặp anh Nguyễn Nam Tiến, người vừa được bình chọn cá nhân...

Triệu Phong: Triển khai sản xuất hè-thu 2010

Triệu Phong: Triển khai sản xuất hè-thu 2010
2010-05-16 20:23:46

(QT) - Huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2009-2010 và triển khai sản xuất hè thu 2010.

Thâm canh lúa gieo thẳng bằng giàn sạ hàng

Thâm canh lúa gieo thẳng bằng giàn sạ hàng
2010-05-16 02:31:31

(QT) - Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa sẽ giảm đáng kể sức lao động và chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian sinh trưởng của lúa và đạt năng suất cao. Ở...

Một vụ sản xuất đông - xuân thắng lợi

Một vụ sản xuất đông - xuân thắng lợi
2010-05-14 11:21:00

(QT) - Vụ đông - xuân 2009 – 2010 được xem là một vụ sản xuất bất lợi trên khắp địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng nặng nề của hai cơn bão, lũ số 9 và số 10 cuối năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết