Cập nhật:  GMT+7
Ì@OMŨ;ỘaaẺL7Á#á;ỪLỊÁƠ!Má@W,MŨỔŨM,(.MÙ,Má@ẵŨMỦ#Ỳ.MỨỲMá@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@Ì/@OỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ỗỪỘƯLỊỷàỚ.ỸMÁ9%MŨ(MỦ3MỦ#Ỳ.MƯỖ#M@1.MÔNM:,Mầ2#M.@ấ.ỸMỨ%ỘMƯỘ.@M. #Má#X.ỸMầỖMŨỚ.@M8àỘ.MáàẫÝáMỨỬ7MŨả.ỸMÙ,Má@ẵŨM7@!.ỸM7@ạGMÁàẫM.@#W.FM.@#YàM.Ỹằ3#MŨ(MŨ@à.ỸM.@Ú.MỨ%.@M9Ỡ.ỸM@Ỗ.ỸM8àỔ.MáƠ#MŨỔŨMỦỜ#MỦ#Ỳ.MŨ@ằỘMáÚ.MƯã.ỸMỨằ4ŨMá@XM,Ơ.@MŨăỘMầả.ỸM,#Y.MỨỲMáƠ!M9ỘM.@ấ.ỸM,(.MỢ.M7@!.ỸM7@ạFMỨ"ŨMỨỔ!M7@ãŨMầãMƯàM:@ỔŨ@GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊÌ#,ỸMŨ;ỘaaẺL#jỪ.áỪ9LMaáẫ;ỪẺLậ#Ưá@ỂMÓỎÕN7ẩỄM@Ừ#Ỹ@áỂMOỌNỒ7ẩỄLMa9ŨẺL//ŨGỦỘ!8àỘ.Ỹá9#Gầ./ƯỪa:á!7/.Ừậa/ÓỌOỒ/OOỌƯỎNÕÓỌỌỐáÓỌÔÒ;Ô-áà-;#.@-.à!.ỸG?7ỸLMỘ;áẺLÁƠ!Má@W,MŨỔŨM,(.MÙ,Má@ẵŨMỦ#Ỳ.MỨỲMá@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@LMậ#Ưá@ẺLÓỎÕNLM@Ừ#Ỹ@áẺLOỌNỒLM/ỊÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7jỘ7á#!.LỊs(.M@ỖàM.ằ2.ỸM9TáM7@ MỦ#X.M5MŨỔŨM@Ỗ.ỸM8àỔ.MáƠ#Mq@àMk%Ũ@MầãM-MƯàM;%Ũ@MjâỘMẦ#ÝáM-ê.@ỂMÁẠMrơtỗÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊj@%MtỸàẫỴ.MÁ@%MỗỖFM,"áMƯàM:@ỔŨ@M5MỗỖMt"#MŨả.ỸMỸ#ỘMỨ$.@MỨỜMŨ(Má@3#MỸ#Ộ.M.Ỹ@*M;Ơ#Mq@àMk%Ũ@MầãM-MƯàM;%Ũ@MjâỘMẦ#ÝáMá9!.ỸMá@3#MỸ#Ộ.MÒM.ỸỖẫGMq@!Ớ.ỸMá@3#MỸ#Ộ.MỨ(MỨăMỨỲMỸ#ỘMỨ$.@MŨ@%Má9Ớ#M.Ỹ@#Ý,MŨỔŨMỦỜ#MỦ#Ỳ.MầỖMƯ%Ũ@MầãMÙ,Má@ẵŨMáẳMỦ3MỦ#Ỳ.MẩỜMÁ9à.ỸMổ#Ộ.ỸFMổ#!MỗỚ#MỨX.MjâỘMẦ#ÝáGÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊÁ@Ừ!MŨỚ,M.@Ú.MŨăỘMŨ@%MỗỖFM@Ớ#MaỚ.MáƠ#MŨỔŨM.1#MŨ@%MỨX.Máằ1#M.Ỹ!.FMỨằ4ŨMŨ@XMỦ#X.MƯS.MƯỜMầỖM,Ộ.ỸMỨÚ,M@ằ1.ỸMầ%MỦ#Ỳ.M:@1#GMlSẫMŨ@=.@M;ỖM;bMƯ!M:@#X.MỸ#ỘMỨ$.@MŨ@%M.@#YàM;U.Má95M;Ơ#M.1#M.ỖẫGMtỸ!Ỗ#Má@ằ5.ỸMá@ặŨMáƠ#MŨ@0FMỸ#ỘMỨ$.@MŨ@%MŨ).M,àỘM,Ộ.ỸMầYMỗỖMt"#M;Ỗ,M8àỖGÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊÁàẫM.@#W.FMỨ#YàM:@#X.MŨ@%MỗỖMỦỢ.M:@!Ợ.M;ỖMŨỔŨMƯ%Ũ@MầãM5MỨSẫMŨ@ằỘM7@!.ỸM7@ạFM.Ỹ!Ỗ#MŨỔŨM,(.M@T7FM;à"ŨFMŨ@Ổ!FM.ằ2.ỸGGGMá@$M:@}.ỸMŨ(M,(.M.Ỗ!M:@ỔŨGMẦ$Má@XFM.XàMŨ@*Má@ằ5.ỸMá@ặŨM,"áM;U.Má@$M:@}.ỸMaỘ!M.@ằ.ỸM;P7MỨ#FM;P7M;Ơ#MaVM:@#X.MƯàM:@ỔŨ@MŨ(MŨỚ,MỸ#ỔŨM.ỸỔ.GMq@}.ỸMŨ@*MŨ@%MỗỖM,ỖM.ỸỘẫMŨỚM.Ỹằ3#Má9!.ỸMá*.@M,0#M;U.MầYMŨỔŨM:@àMƯ%Ũ@MầãMƯàM;%Ũ@MỦ#Ỳ.Má9W.MỨ%ỘMỦỖ.MŨắ.ỸMỨYàMŨ(MŨ@à.ỸMŨỚ,M.@Ú.MŨỔŨM,(.MỨPŨMaỚ.MỨằ4ŨMŨ@XMỦ#X.M:@}.ỸMŨ(MaẵMỦ#X.MáTàMỨỲM@T7MƯỤ.M@1.Má9!.ỸM,ỞáMƯàM:@ỔŨ@GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊl#YàMá9ỘMŨăỘM,"áMá!à9MƯàM;%Ũ@M,2#MỨSẫMầYMÙ,Má@ẵŨMƯàM;%Ũ@MỦ#Ỳ.MỷàỚ.ỸMÁ9%MŨ@!Má@TẫFMŨ(MỌM,(.MỢ.MỨPŨMaỚ.MỨằ4ŨM;P7M;Ơ#M@Ỡ.ỸM.ỸỖẫỂM,ẵŨM;à"ŨFMŨàỘM;à"ŨFMŨỔM@T7/Ũ@Ổ!MầỖMá},M.ằ2.ỸGMjỔŨM,(.MỢ.MỨằ4ŨMŨ@XMỦ#X.MỨ1.MỸ#Ớ.FM:@}.ỸMŨUàM:cFM,Ộ.ỸMỨÚ,MầỢ.M@(ỘMÙ,Má@ẵŨMŨăỘMỨ%ỘM7@ằ1.ỸGÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊlSẫM;ỖMỨ#Ỳ,MŨ".ỸMá9!.ỸMầỢ.M@(ỘMÙ,Má@ẵŨMầỪ.MỦ#Ỳ.MỷàỚ.ỸMÁ9%FM.@ằ.ỸMỨ#Ỳ,Má9ẳMỨằ4ŨMŨỔŨM.@ỖM;Ỗ,Má!à9MŨ@*M9ỘM;ỖỂMá@#XàMaỔ.ỸMáƠ!Má9!.ỸM:@SàMŨ@XMỦ#X.MỨX.Má9$.@MỦỖẫMŨỔŨM,(.MỢ.GMẦỖM@#MŨỔŨ@MŨ@XMỦ#X.Má@$MŨỔŨMŨ1Ma5M:#.@MƯ!Ộ.@M5MỦỜ#MỦ#Ỳ.MaVMŨ(Má@ẵŨMỨ1.M7@!.ỸM7@ạM@1.GMlUàMá#W.MŨU.M:ỲMỨX.M,(.MỸ>#MŨàỘ/Ỹ@ỬMầ2#M8àỚMầỚGMỷàỚMầỚMŨ(M:@ỔM.@#YàMáƠ#MŨỔŨMỨ%ỘM7@ằ1.ỸMá9!.ỸMá*.@GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊÁ9!.ỸMÙ,Má@ẵŨMƯ#.@MƯằ6.ỸFM8àỚMầỚMỨằ4ŨMƯả.ỸM.@ằM,"áM;!Ơ#Má9Ổ#MŨSẫMỨỲMŨ@XMỦ#X.MỸ>#MŨàỘ/MỸ@ỬGMỗằ1.ỸMầ%M.Ỹ).M.Ỹ<áMŨăỘM8àỚMầỚFM:è,Má@Ừ!Mầ%M,Ỡ.M,P.MŨăỘMá@%áMŨàỘ/Ỹ@ỬMáằ1#M9(#MầỖMaỢ.MŨ@ỞŨMaVMỸ#ạ7M,(.MỸ>#Má95Má@Ỗ.@M,"áM,(.MỢ.M:=Ũ@Má@=Ũ@Mầ%MỸ#ỔŨFMá[áMŨ@!M@ÝMá#WàM@(ỘGMổ>#MŨàỘ/Ỹ@ỬMầ2#M8àỚMầỚMaVMŨ).M.Ỹ!.M@1.M:@#MỨằ4ŨMỢ.M:è,Mầ2#MỦỔ.@Má9Ổ.ỸGÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊÁ#X7MỨX.M;ỖM.Ừ,M;ã#M;Ỗ,MáẳMá},MỦ#Ỳ.GMtỪ,M;ã#Má@!ƠáM.@$.MỸ#[.ỸMŨ@ỚMỸ#)M.@ằ.ỸMŨỔŨ@MŨ@XMỦ#X.MŨăỘM@Ộ#M,(.M.ỖẫMŨ(M.@#YàMŨ}.ỸMỨ!Ơ.M:@ỔŨM.@ỘàGMtỪ,MŨ(M7@U.M.@S.Má},Má@%áMỨằ4ŨMẩỘẫM.@àẫỴ.FMŨà[.Má9!.ỸMỦỔ.@Má9Ổ.ỸMầỖMỨỪ,M.ằ2.ỸMƯằ2#M;âỘMá@Ộ.M.@>FM:@#Má@ằ5.ỸMá@ặŨMá@$MŨà[.Mầ2#MŨỔŨM;!Ơ#M9ỘàMa[.ỸFM:@XFMẩ!Ỗ#GMtằ2ŨMŨ@T,MỨằ4ŨMŨ@XMỦ#X.MáẳMŨỔŨM.ỸàẫW.M;#ÝàM.@ằM,èFMỨÚàM7@ã.ỸFM:@#MỢ.MŨ(Mầ%MŨ@àỘFMŨỘẫMầỖMỦả#GMjỔŨ@MŨ@XMỦ#X.M,(.M.Ừ,M;ã#M:@}.ỸMŨUàM:cM.@ằ.ỸM@ẫMầ<.ỸMaVMá95Má@Ỗ.@M,(.MŨà[.Má@1,M.Ỹ!.FMỨằ4ŨM.@#YàM.Ỹằ3#MằỘMŨ@à".ỸGÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊjả.ỸMỸ>#MŨàỘ/Ỹ@ỬFM.Ừ,M;ã#Má},FMá@ẵŨMỨ1.MáẳM@Ớ#MaỚ.MỦ#Ỳ.MŨ).MŨ(M,(.MŨ@ỚMŨỔFM.@TáM;ỖMŨ@ỚMŨỔMá@àGMj@ỚMŨỔMá@àMŨ(Mầ%M,P.MầỖM.Ỹ<áMá@Ộ.@FMầẳỘMƯỘ#FMầẳỘMá@1,M.Ỹ!.MáẵM.@#W.GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊlPŨMỦ#ÝáMầ2#M,(.MŨ@ỚMŨỔM@T7MaR.MầỖMằ27M;Ơ.@FMƯàM:@ỔŨ@MŨ).M,àỘM;Ỗ,M8àỖMŨ@!M.Ỹằ3#Má@S.GMjỔŨM@Ỗ.ỸM8àỔ.MŨắ.ỸMŨ(Má@ỲMỦ Maà.ỸMầỖ!Má@ẵŨMỨ1.M,(.M;ÙàMá@ỚMỨỲM7@ãŨMầãM:@ỔŨ@GMrÙàM@Ớ#MaỚ.MŨắ.ỸM;ỖM,(.MỢ.MẫWàMá@=Ũ@MŨăỘM@UàM@XáMŨỔŨMƯàM:@ỔŨ@MầYMỦ#Ỳ.GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊtỸàẫW.M;#ÝàMỨỲMŨ@XMỦ#X.M,(.M.ỖẫMỦỘ!MỸ],MŨỔFM,ẵŨFMá},GGGM;ỖM.@ấ.ỸM.ỸàẫW.M;#ÝàMaR.MŨ(M5Mầả.ỸMỦ#Ỳ.MỷàỚ.ỸMÁ9%GMrÙàM@Ớ#MaỚ.MỢ.Mầ2#M9ỘàM,à[.ỸFM:@XMá@Ổ#M,>.ỸFMƯằỘM;Ừ!MẩỞáM.@>FMỦỞ7MŨ@à[#GMq@#MỢ.MŨ(Má@ỲMŨ@T,MŨả.ỸM.ằ2ŨM,Ở,MỦ#Ỳ.MỷàỚ.ỸMÁ9%MỨỲM@ằ1.ỸMầ%Má@W,MỨÚ,MỨỖGÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊtXàMá@ẵŨMỨ1.MŨăỘMŨỔŨMŨ1Ma5M:#.@MƯ!Ộ.@MáƠ#MỦỜ#MỦ#Ỳ.MŨ(M.@#YàM,(.M.Ỹ!.MáẳM@Ớ#MaỚ.Má@$MŨ@ỞŨMŨ@Ở.MaVMá@àM@ạáMá@W,MƯàM:@ỔŨ@MỨX.M.Ỹ@*M.Ỹ1#FMá9Ớ#M.Ỹ@#Ý,GMlỲMỨỔ7Mặ.ỸM.@àMŨUàMá@ằ5.ỸMá@ặŨMÙ,Má@ẵŨMỦ#Ỳ.MŨăỘMƯàM:@ỔŨ@FMŨỔŨMŨ1Ma5M:#.@MƯ!Ộ.@MŨU.MáẵMá9Ộ.ỸMỦ%MŨỔŨM:eM.Ợ.ỸMŨU.Má@#XáFMáẳMỨ(.Má#X7MƯàM:@ỔŨ@MỨX.MŨỔŨ@MŨ@XMỦ#X.Má@ặŨMỢ.M:@!ỘM@<ŨFMỦỖ#MỦỚ.MŨ@ặM:@}.ỸM,PŨMỨ%.@M,"áMá@ẵŨMỨ1.MáẳM,ảỘM.ỖẫMaỘ.ỸM,ảỘM:@ỔŨGÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7ĩ!ƯẫLỊĩW.MŨƠ.@MỨ(FMŨỔŨM.@ỖM;Ỗ,Má!à9MŨ).MỨằỘM9ỘMỸ4#MbM;ỖM.Ỹ!Ỗ#Mầ#ÝŨMỨỚ,MỦỚ!M@ằ1.ỸMầ%FM.ỸàẫW.M;#ÝàMáằ1#M.Ỹ!.FMỸ#ỔMŨỚM7@ảM@47MầỖMỘ.Má!Ỗ.MầÝMa#.@Má@ẵŨM7@Ù,FMŨỔŨM@Ỗ.ỸM8àỔ.MầỪ.MỦ#Ỳ.MŨU.MỦ#XáMŨỔŨ@MỦỖ#Má9=M,(.MỢ.MỨỬ7M,ỞáM@1.GÌ/7ỊÌ7MŨ;ỘaaẺL7éàá@!9LỊÁạMr#.@Ì/7ỊÌƯ#ầMŨ;ỘaaẺLƯ9Ừ;ỘáỪƯLỊÌaá9!.ỸỊÁ#.M;#W.M8àỘ.ỂÌ/aá9!.ỸỊMÌà;MŨ;ỘaaẺLá#á;Ừ-á@à,Ủ-Ộ.Ư-aỘ7!LỊÌ;#ỊÌỘMá#á;ỪẺLt@#YàMŨỔŨ@M;Ỗ,MaỔ.ỸMáƠ!Má@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@MỨX.Mầ2#Mổ#!Mé.LM@9ỪỶẺL/.@#Ừà-ŨỘŨ@-;Ộ,-aỘ.Ỹ-áỘ!-á@à-@àá-Ưà-:@ỘŨ@-ƯỪ.-ầ!#-Ỹ#!-Ộ.-OÔỌÕỌOG@á,LỊÌ#,ỸMa9ŨẺL/,ỪƯ#Ộ/OÓN/.Ừậa/ÓÒNÔ/OOỌƯNÓOỎÔỌÓáÕÕỐÓ;ON-áà-;#.@-Ỹ#!-Ộ.-OG?7ỸLMỘ;áẺLÁƠ!Má@W,MŨỔŨM,(.MÙ,Má@ẵŨMỦ#Ỳ.MỨỲMá@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@LM/ỊÌ/ỘỊÌƯ#ầỊÌaá9!.ỸỊÌỘMá#á;ỪẺLt@#YàMŨỔŨ@M;Ỗ,MaỔ.ỸMáƠ!Má@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@MỨX.Mầ2#Mổ#!Mé.LM@9ỪỶẺL/.@#Ừà-ŨỘŨ@-;Ộ,-aỘ.Ỹ-áỘ!-á@à-@àá-Ưà-:@ỘŨ@-ƯỪ.-ầ!#-Ỹ#!-Ộ.-OÔỌÕỌOG@á,LỊt@#YàMŨỔŨ@M;Ỗ,MaỔ.ỸMáƠ!Má@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@MỨX.Mầ2#Mổ#!Mé.Ì/ỘỊÌ/aá9!.ỸỊÌ7MŨ;ỘaaẺL@ỪỘƯLỊẨỜMổ#!Mé.FM@àẫÝ.Mổ#!Mr#.@MŨ(MỨ#YàM:#Ý.MáẵM.@#W.FMẩỜM@"#M9TáM7@ảM@47MỨỲM7@ỔáMá9#Ỳ.MƯàM;%Ũ@FM. #Má#X.ỸMầ2#MƯ#Má=Ũ@M;%Ũ@MaâMầỢ.M@(ỘM8à[ŨMỸ#ỘM@ÝMá@[.ỸMỸ#X.ỸMŨ MầỖM9à".ỸM9ỘàM;#ÝáGGGMỗ#Ý.M.Ỹằ3#MƯS.Mổ#!Mé.MỨỜMaỔ.ỸMáƠ!M9ỘM.@#YàMŨỔŨ@M;Ỗ,MƯàM;%Ũ@M,2#FM@T7MƯỤ.MỨỲMá@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@M.ỸỖẫMŨỖ.ỸM.@#YàM@1.GÌ/7ỊÌ/Ư#ầỊÌ/;#ỊÌ;#ỊÌỘMá#á;ỪẺLj].Mj>MáỢ.ỸMaặŨMá@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@MáẳMŨỔŨMaỚ.M7@Ù,MƯàM;%Ũ@M,2#LM@9ỪỶẺL/Ũ!.-Ũ!-áỘ.Ỹ-aàŨ-á@à-@àá-Ưà-:@ỘŨ@-áà-ŨỘŨ-aỘ.-7@Ộ,-Ưà-;#Ũ@-,!#-OỐỌÓÕỐG@á,LỊÌ#,ỸMa9ŨẺL/,ỪƯ#Ộ/OÓN/.Ừậa/ÓỌOÓ/OOỌƯÒÓONÓỎỌáÒỐNỒ;ON-á9àŨ-ÒỒỒỐNG?7ỸLMỘ;áẺLÁƠ!Má@W,MŨỔŨM,(.MÙ,Má@ẵŨMỦ#Ỳ.MỨỲMá@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@LM/ỊÌ/ỘỊÌƯ#ầỊÌaá9!.ỸỊÌỘMá#á;ỪẺLj].Mj>MáỢ.ỸMaặŨMá@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@MáẳMŨỔŨMaỚ.M7@Ù,MƯàM;%Ũ@M,2#LM@9ỪỶẺL/Ũ!.-Ũ!-áỘ.Ỹ-aàŨ-á@à-@àá-Ưà-:@ỘŨ@-áà-ŨỘŨ-aỘ.-7@Ộ,-Ưà-;#Ũ@-,!#-OỐỌÓÕỐG@á,LỊj].Mj>MáỢ.ỸMaặŨMá@àM@ạáMƯàM:@ỔŨ@MáẳMŨỔŨMaỚ.M7@Ù,MƯàM;%Ũ@M,2#Ì/ỘỊÌ/aá9!.ỸỊÌ7MŨ;ỘaaẺL@ỪỘƯLỊjà[#Má@Ổ.ỸMÒ/ÓNÓỌFM@àẫÝ.MỨỚ!Mj].Mj>MaVMá MŨ@ặŨM:@5#MỨ".ỸM“tỢ,MkàM;%Ũ@M@àẫÝ.MỨỚ!Mj].Mj>MÓNÓỌ”GMÁ@}.ỸM8àỘM@!ƠáMỨ".ỸMỸ#2#Má@#ÝàFM8àỚ.ỸMỦỔMŨỔŨMỸ#ỔMá9%MầỢ.M@(ỘM;%Ũ@MaâFMáỖ#M.ỸàẫW.FMaỚ.M7@Ù,MƯàM;%Ũ@MầỖMŨỔŨM@!ƠáMỨ".ỸMaVMƯ#Ỵ.M9ỘMá9!.ỸMtỢ,MkàM;%Ũ@MÓNÓỌFMỸ(7M7@U.Má@ạŨMỨÙẫM7@ỔáMá9#Ỳ.M.ỸỖ.@MƯàM;%Ũ@MŨăỘMá*.@M.(#MŨ@à.ỸMầỖM@àẫÝ.MỨỚ!Mj].Mj>M.(#M9#W.ỸFMá@àM@ạáM:@ỔŨ@MƯàM;%Ũ@MầỖMŨỔŨMỨ1.Mầ%M;ấM@Ỗ.@MỨX.Mầ2#Mj].Mj>GÌ/7ỊÌ/Ư#ầỊÌ/;#ỊÌ/à;ỊÌƯ#ầMŨ;ỘaaẺLŨ;9LỊMÌ/Ư#ầỊÌ/Ư#ầỊ

Tú Linh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tháng 5, Về Pác Bó...

Tháng 5, Về Pác Bó...
2024-05-18 05:40:00

QTO - Trên chuyến xe bus Cao Bằng - Hà Quảng, một ngày đầu tháng 5, tôi ghé về thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó. Dọc tỉnh lộ 203, đoạn...

Khẳng định thế mạnh tam giác du lịch biển

Khẳng định thế mạnh tam giác du lịch biển
2024-05-01 05:05:00

QTO - Với lợi thế đường bờ biển dài, đẹp, phong cảnh thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng, phong phú nên Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ hội đủ các yếu tố để...

Khám phá Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Khám phá Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà
2024-04-24 17:42:00

QTO - Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà là 1 trong 5 Vườn quốc gia (VQG) lớn nhất Việt Nam. Vườn lấy tên theo 2 ngọn núi cao nhất ở Lâm Đồng (Bidoup 2.287m và...

Sẵn sàng đón khách du lịch dịp 30/4 và 1/5

Sẵn sàng đón khách du lịch dịp 30/4 và 1/5
2024-04-24 05:25:00

QTO - Dịp lễ kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết