Cập nhật:  GMT+7
ỵỌĂẢGƠẬWWũẠỬỏỎXƠÍẠỷẻỌẺỜÒẢIỐỜỌẢXỌKẢỚBỜỌẢXẬỚẢÒỎẨGẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜỵ/ỌĂỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬẫÍẬHẠỷỡŨỎẢƠỨỎẢXỌKẢI@ƯỜÒẢFƯẢFỎNỜẢHẪỎwẢIỊỬwẢỬỌỢỜÒẢGCỜỌẢXỌỎJỜẢỜỌỎJỜwẢỌMẢWỎỜỌẢXỌẨỎẢIẬẢHBỜÒwẢỬỌỢỜÒẢỬỌÝẢỜJỜẢá%ẬẢỏỲỜÒwẢá%ẬẢỡỎMXwẢICỢẢáUỜẢáQẢỌÚỎẢIỶẢGẨGẢ;KYẢXTẢINẢXVỪẢXỌẪỜỌẢXẬỚẢÒỎẨGẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜẢỌẾỬẢHỄỜẢINẢXỌYẢỌÝXẢHYẢỖỌẨGỌẢXVỢỜÒẢ&ẪẢỜÒỢẪỎẢỜ@ŨGxẢỏY;ẢỜỌỎJỜwẢXỌ$GẢXKẢGỌỢẢXỌẾ;wẢXẬỚẢÒỎẨGẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜẢỜẪ;Ả&ỄỜẢGỌ@ẬẢI@ỨGẢỖỌẬỎẢXỌẨGẢỌKXẢXỎLỚẢỜĐỜÒwẢỜÒẪỜỌẢHYẢƠỐGỌẢ&ỄỜẢGỌ@ẬẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢỜỌ@ẢỖ.Ả&PỜÒxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỵỎỚÒẢGƠẬWWũẠỎáÍỜXÍVẠẢWX;ƠÍũẠ?ỎHXỌữẢẮẦÂẮỬ:vẢỌÍỎÒỌXữẢĂẦẤẰỬ:vẠẢWVGũẠ//GxFẬỢỮYẬỜÒXVỎx&Ờ/HÍWỖXỢỬ/ỜÍ?W/ẮẶĂÂ/ĂĂẶHÃĂÂẮẴẲẰXẤẲĂẴƠẤ-ẬỜỌ-Ắ-ẬỢ-GỢỜ-GỢxỔỬÒẠẢẬƠXũẠẻỌẺỜÒẢIỐỜỌẢXỌKẢỚBỜỌẢXẬỚẢÒỎẨGẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜẠẢ?ỎHXỌũẠẮẦÂẮẠẢỌÍỎÒỌXũẠĂẦẤẰẠẢ/ỷỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬáẬỬXỎỢỜẠỷêÚXẢÒỞGẢICỢẢáUỜẢáQẢỌSỚẢỜẬ;-Ả[ỜỌữẢỏxẽỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷóYCỜÒẢỏVỐẢỜÉỚẢỪẢXY;KỜẢIỀYẢGỶẬẢẫẪỜỌẢƠẬỜÒẢẻỎỜỌẢXKẢạSỜÒẢ-ẢỏÊ;ẢýảpảáỳẢ&ẪẢỪẢGYTỎẢóYTGẢƠÚẢẦxẢỏVJỜẢXY;KỜẢỜẪ;wẢGCỜÒẢá%ẬẢỡỎMXẢI@ỨGẢ:ÍỚẢƠẪẢ“IỎNỚẢỜỌẾỜ”ẢÒỎ*Ả&ẬỎẢXVỠẢXỌÝGẢIỂ;ẢỖỎỜỌẢXKẢGỶẬẢXỒỜỌẢ&ẪẢGỶẬẢGCẢỖỌYẢ&$GẢỖKXẢỜTỎẢ&ŨỎẢIỐẬẢỬỌ@ỦỜÒxẢỡŨỎẢFƯẢFỎNỜẢIỊỬwẢƠẪỜẢỜ@ŨGẢXVỢỜÒẢ:ẬỜỌwẢẻỌYẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜẢá%ẬẢỡỎMXẢIDẢI@ỨGẢXỒỜỌẢỮY;ẢỌỢBGỌwẢIỀYẢX@ẢỖỌẨẢỌỢẪỜẢGỌỒỜỌẢ&LẢGỦẢWỪẢỌBẢXỀỜÒwẢGỦẢFCỜẢICỚẢFCỢẢIỎLYẢỖỎMỜẢINẢXỌYẢỌÝXẢHYẢỖỌẨGỌẢXVỢỜÒẢ&ẪẢỜÒỢẪỎẢỜ@ŨGẢIKỜẢXỌẬỚẢỮYẬỜwẢHYẢƠỐGỌxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷáỲỜÒẢ&ŨỎẢIỞẢI@ƯỜÒẢ&ÍỜẢFỎNỜẢá%ẬẢỡỎMXẢ-Ảá%ẬẢỏỲỜÒẢỜTỎẢ&ŨỎẢI@ƯỜÒẢ:Y;JỜẢ>ẢX=ẢXỌẪỜỌẢỬỌTẢạSỜÒẢẫẪẢ&LẢGCỜÒẢá%ẬẢỡỎMXẢỚỪẢVẬẢGỦẢỌÚỎẢGỌỢẢ&ỲỜÒẢFỎNỜẢỌÚỎẢỜỌỆỬẢ&ŨỎẢảpảáxẢếÉỚẢGẨGỌẢFƯẢFỎNỜẢá%ẬẢỏỲỜÒwẢá%ẬẢỡỎMXẢỖỌỢCỜÒẢĂẲ-ĂÂẢỌCỎẢƠ,wẢICỢẢáUỜẢáQẢ&ŨỎẢỌMẢIÚỜÒwẢXỌ$GẢ&ỆXẢỬỌỢỜÒẢỬỌÝwẢỌMẢWỎỜỌẢXỌẨỎẢFỎNỜẢIẬẢHBỜÒwẢỚSỎẢXV@ƯỜÒẢXVỢỜÒẢƠẪỜỌwẢỬỌỢỜÒẢGCỜỌẢỌỢẬỜÒẢWỦxẢếỌ*ỜÒẢỜĐỚẢÒỀỜẢIÊ;wẢXY;KỜẢHYẢƠỐGỌẢVẬẢICỢẢáUỜẢáQẢIẬỜÒẢXVỪẢXỌẪỜỌẢIỎNỚẢỜỌẾỜẢỜÙỎẢFỆXẢGỶẬẢHYẢƠỐGỌẢóYCỜÒẢỏVỐxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷoỌẨXẢXVỎNỜẢHYẢƠỐGỌẢỪẢICỢẢáUỜẢáQẢIDẢGỞẢỜỌ*ỜÒẢXÕỜẢỌỎMYẢỖỌCẢỮYẬỜẢỖỌỎẢỬỌ@ỦỜÒẢXỎMỜẢIỎẢƠBỎẢXỌYỆỜẢƠỨỎwẢGỌẾXẢƠ@ỨỜÒẢHỐGỌẢ&ỴẢ&ẪẢWCỜẢỬỌỂỚẢHYẢƠỐGỌẢI@ỨGẢỜÊỜÒẢGẬỢwẢƠ@ỨỜÒẢHYẢỖỌẨGỌẢIKỜẢ&ŨỎẢICỢẢỜÒẪ;ẢGẪỜÒẢXĐỜÒxẢạNẢỬỌỴGẢ&ỴẢGỌỢẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢHYẢƠỐGỌwẢICỢẢáUỜẢáQẢIDẢGỞẢỌMẢXỌTỜÒẢỜỌẪẢỜÒỌỒwẢỌỢỚÍWXẬ;ẢIẨỬẢ#ỜÒẢỜỌYẢGỀYẢGỶẬẢHYẢỖỌẨGỌẢ&LẢGỌỤẢỪxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷáỲỜÒẢ&ŨỎẢIỞwẢGẨGẢỜỌẪẢỌẪỜÒwẢIỐẬẢIỎNỚẢINẢỬỌỴGẢ&ỴẢỖỌẨGỌẢHYẢƠỐGỌẢĐỜẢYTỜÒwẢÒỎCỎẢXVÕẢI@ỨGẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢGỦẢFCỜẢICỚẢFCỢẢỜỌYẢGỀYẢGỶẬẢỖỌẨGỌẢHYẢƠỐGỌxẢaJỜẢGBỜỌẢIỞwẢXẬỚẢÒỎẨGẢHYẢƠỐGỌẢá%ẬẢỏỲỜÒ-á%ẬẢỡỎMX-ICỢẢáUỜẢáQẢỪẢÒỀỜẢGẨGẢHỎẢXÕGỌẢỮYTGẢÒỎẬẢIẸGẢFỎMXẢỜỌ@ẢIỐẬẢIBỢẢỡỐỜỌẢêTGwẢàỎẢXÕGỌẢỮYTGẢÒỎẬẢIẸGẢFỎMXẢISỎẢFƯẢẫỎLỜẢẽ@ỦỜÒ-aKỜẢẫCỎẢỜJỜẢVẾXẢXỌYỆỜẢƠỨỎẢGỌỢẢ&ỎMGẢỖKXẢỜTỎwẢƠẪỚẢỬỌỢỜÒẢỬỌÝẢGẨGẢƠỢBỎẢỌÔỜỌẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜẢICỢẢ&ẪẢHYẢƠỐGỌẢHỎẢWCỜẢ&ĐỜẢỌỞẬxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷáẨGẢIỐẬẢHẬỜỌẢỜẪ;ẢGỠỜẢƠẪẢỜỦỎẢÒỎẬỢẢỜỌẬYẢGỶẬẢGẨGẢXY;KỜẢÒỎẬỢẢXỌSỜÒẢỮYẬỜẢXVPỜÒẢaEG-ếẬỚwẢƠẪẢIỎNỚẢGYTỎẢGỲỜÒẢ&@ỦỜẢVẬẢFỎNỜẢGỶẬẢẫẪỜỌẢƠẬỜÒẢỖỎỜỌẢXKẢạSỜÒ-ỏÊ;ẢỮYẬẢGẨGẢG%ẬẢỖỌỂYẢỮYTGẢXKẢẽẬỢẢaCỢwẢẽẬẢẽẬ;ẢỜTỎẢỡỎMXẢếẬỚẢ&ŨỎẢẽẪỢwẢạSỜÒẢaEGẢỏỌẨỎẢẽẬỜwẢê;ẬỜỚẬVxẢàỢẢ&Ệ;wẢẻỌYẢHYẢƠỐGỌẢá%ẬẢỏỲỜÒwẢá%ẬẢỡỎMXwẢICỢẢáUỜẢáQẢGỞẢƠỨỎẢXỌKẢVẾXẢƠŨỜẢ&LẢỚẸXẢIỐẬẢƠ,ẢINẢỖKXẢỜTỎẢ&ŨỎẢGẨGẢIỐẬẢỬỌ@ỦỜÒẢXVỢỜÒẢỖỌYẢ&$GẢỜỌÉỚẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢHYẢƠỐGỌxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷqYẾXẢỬỌẨXẢX=ẢXỎLỚẢỜĐỜÒwẢƠỨỎẢXỌKẢIỞwẢỜỌÉỚẢXỌYẢỌÝXẢGẨGẢỜÒYUỜẢƠ$GẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢHYẢƠỐGỌwẢXỒỜỌẢóYCỜÒẢỏVỐẢIDẢGỞẢỜỌỎLYẢGỌÕỜỌẢWẨGỌẢ@YẢIDỎẢGẨGẢỜỌẪẢIỀYẢX@ẢXỌ$GẢỌỎMỜẢGẨGẢH$ẢẨỜẢ&LẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢXỌ@ỦỜÒẢỚBỎwẢHỐGỌẢ&ỴwẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜxẢạUỜÒẢXỌƯỎẢXĐỜÒẢG@ƯỜÒẢ:Ê;ẢH$ỜÒwẢGỶỜÒẢGTẢGỦẢWỪẢỌBẢXỀỜÒẢ&ÍỜẢFỎNỜwẢỖKXẢỌỨỬẢ&ŨỎẢ&ỎMGẢỮYCỜÒẢFẨẢGẨGẢỌỢBXẢIÚỜÒẢHỐGỌẢ&ỴẢHYẢƠỐGỌwẢXEỚẢFỎNỜwẢỜÒỌỒẢH@ỰỜÒẢXBỎẢGẨGẢFDỎẢXEỚẢGÚỜÒẢIUỜÒẢ&ẪẢGẨGẢGỴỚwẢIỎNỚẢHYẢƠỐGỌẢHỐGỌẢ&ỴẢFỎNỜwẢICỢxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷạKỜẢỜẬ;wẢGSỜÒẢXẨGẢỮY;ẢỌỢBGỌẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢHYẢƠỐGỌẢỪẢXẬỚẢÒỎẨGẢá%ẬẢỏỲỜÒ-á%ẬẢỡỎMX-ICỢẢáUỜẢáQẢIDẢI@ỨGẢXVỎNỜẢỖỌẬỎẢXỌ$GẢỌỎMỜxẢáỦẢWỪẢỌBẢXỀỜÒwẢỜỌẾXẢƠẪẢỌMẢXỌTỜÒẢÒỎẬỢẢXỌSỜÒẢỖKXẢỜTỎẢ&ỲỜÒwẢƠỎJỜẢ&ỲỜÒẢI@ỨGẢỮYẬỜẢXÊỚẢIỀYẢX@xẢáỲỜÒẢ&ŨỎẢIỞwẢỜỌỎLYẢH$ẢẨỜẢHYẢƠỐGỌwẢỜÒỌỒẢH@ỰỜÒẢFỎNỜẢI@ỨGẢGẨGẢHỢẬỜỌẢỜÒỌỎMỬwẢIỦỜẢ&ỐẢXVỎNỜẢỖỌẬỎwẢI@ẬẢ&ẪỢẢỌỢBXẢIÚỜÒxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỵỎỚÒẢGƠẬWWũẠỎáÍỜXÍVẠẢWX;ƠÍũẠ?ỎHXỌữẢĂẮẤÃỬ:vẢỌÍỎÒỌXữẢÂẲẴỬ:vẠẢWVGũẠ//GxFẬỢỮYẬỜÒXVỎx&Ờ/HÍWỖXỢỬ/ỜÍ?W/ẮẶĂÂ/ĂĂẶHÃĂÂẮÂẲẶXẰẲÃƠẮ-ỜỌY-ẤÃxỔỬÒẠẢẬƠXũẠẻỌẺỜÒẢIỐỜỌẢXỌKẢỚBỜỌẢXẬỚẢÒỎẨGẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜẠẢ?ỎHXỌũẠĂẮẤÃẠẢỌÍỎÒỌXũẠÂẲẴẠẢ/ỷỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬáẬỬXỎỢỜẠỷaỎNỜẢá%ẬẢỡỎMXẢXỌYẢỌÝXẢISỜÒẢICỢẢHYẢỖỌẨGỌẢ&ẪỢẢỚỲẬẢHYẢƠỐGỌ-Ả[ỜỌữẢẽxếỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỏY;ẢỜỌỎJỜwẢFJỜẢGBỜỌẢỜỌ*ỜÒẢỖKXẢỮYCẢIBXẢI@ỨGwẢXỌ$GẢXKẢGỌỢẢXỌẾ;wẢ&ỎMGẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢGỶẬẢXẬỚẢÒỎẨGẢFỎNỜẢá%ẬẢỏỲỜÒẢ-Ảá%ẬẢỡỎMXẢ-ẢICỢẢáUỜẢáQẢỌỎMỜẢỜẬ;Ả&ỄỜẢGỠỜẢGỌ@ẬẢX@ỦỜÒẢ:#ỜÒẢ&ŨỎẢXỎLỚẢỜĐỜÒxẢáỦẢWỪẢỌBẢXỀỜÒẢHYẢƠỐGỌẢGỠỜẢỌBỜẢGỌKwẢỜỌỎLYẢH$ẢẨỜẢIỀYẢX@ẢXỎKỜẢIÚẢXỌ$GẢỌỎMỜẢGỠỜẢGỌỆỚwẢGỌ@ẬẢỌỢẪỜẢXỌẪỜỌẢXỌÍỢẢỖKẢỌỢBGỌxẢêẸXẢỖỌẨGwẢ&ỎMGẢỌY;ẢIÚỜÒẢGẨGẢỜÒYUỜẢƠ$GẢIỀYẢX@ẢGỠỜẢỖỌỞẢỖỌĐỜẢỜJỜẢGỌ@ẬẢƠỎJỜẢỖKXẢI@ỨGẢGẨGẢXỢYVẢXVỢỜÒẢXẬỚẢÒỎẨGẢHYẢƠỐGỌẢGỸỜÒẢỜỌ@ẢGẨGẢXỢYVẢỖỌẨGẢXVJỜẢIỐẬẢFẪỜẢXỒỜỌẢ&ẪẢGẨGẢXỒỜỌwẢXỌẪỜỌẢỬỌTẢXVỢỜÒẢỖỌYẢ&$Gxxxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷếÒỌỐẢỮY;KXẢạBỎẢỌÚỎẢạCỜÒẢFÚẢXỒỜỌẢƠỀỜẢXỌ#ẢqỡbbwẢỜỌỎMỚẢỖ.ẢẮÃẮÃ-ẮÃẮẲẢ:ẨGẢIỐỜỌwẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢHYẢƠỐGỌẢXVỪẢXỌẪỜỌẢỜÒẪỜỌẢỖỎỜỌẢXKẢỚỸỎẢỜỌPỜxẢỏẬỚẢÒỎẨGẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜẢá%ẬẢỏỲỜÒẢ-Ảá%ẬẢỡỎMXẢ-ẢICỢẢáUỜẢáQẢGỞẢ&ỐẢXVÕwẢ&ẬỎẢXVỠẢVẾXẢỮYẬỜẢXVPỜÒẢXVỢỜÒẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢỜÒẪỜỌẢỖỎỜỌẢXKẢHYẢƠỐGỌẢGỶẬẢXỒỜỌxẢàỢẢ&Ệ;wẢINẢXỎKỬẢXỴGẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢXẬỚẢÒỎẨGẢHYẢƠỐGỌẢỜẪ;ẢGỀỜẢXĐỜÒẢG@ƯỜÒẢW$ẢƠDỜỌẢIBỢẢGỶẬẢGẾỬẢỶ;ẢICỜÒẢ&LẢỜỌỎMỚẢ&ỴẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢHYẢƠỐGỌxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷạUỜÒẢXỌƯỎẢỜÊỜÒẢGẬỢẢ&ẬỎẢXVỠẢỮYCỜẢƠ,wẢIỎLYẢỌẪỜỌẢGỶẬẢGỌÕỜỌẢỮY;LỜwẢGỦẢỮYẬỜẢỮYCỜẢƠ,ẢỜỌẪẢỜ@ŨGẢ&LẢHYẢƠỐGỌẢÒEỜẢ&ŨỎẢXỌ$GẢỌỎMỜẢGỌỎKỜẢƠ@ỨGwẢỮY;ẢỌỢBGỌẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜẢICỢẢỚÚXẢGẨGỌẢFẪỎẢFCỜwẢƠÊYẢHẪỎẢH$ẬẢXVJỜẢƠỨỎẢXỌKẢWẼỜẢGỞẢGỶẬẢIỐẬẢỬỌ@ỦỜÒxẢáỀỜẢGỞẢGỌỎKỜẢƠ@ỨGẢ:ÝGẢXỎKỜẢỮYCỜÒẢFẨwẢỖJYẢÒPỎẢIỀYẢX@ẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜwẢICỢwẢỮYẬẢIỞẢXBỢẢỚSỎẢXV@ƯỜÒwẢIỎLYẢỖỎMỜẢXỌYỆỜẢƠỨỎẢ&ẪẢFÔỜỌẢIẺỜÒẢGỌỢẢGẨGẢỜỌẪẢIỀYẢX@Ả&LẢỖKXẢGẾYẢỌBẢXỀỜÒwẢGẨGẢGỦẢWỪẢỬỌỴGẢ&ỴẢHYẢƠỐGỌẢWỎỜỌẢXỌẨỎẢFỎNỜwẢICỢxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỏĐỜÒẢG@ƯỜÒẢỮYCỜẢƠ,wẢVẪẢWỢẨXwẢỜEỚẢFEXẢXÔỜỌẢỌÔỜỌẢXVỎNỜẢỖỌẬỎẢGẨGẢH$ẢẨỜẢIỀYẢX@Ả&ẪỢẢƠỘỜỌẢ&$GẢHỐGỌẢ&ỴwẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜxẢẽ$ẬẢGỌPỜẢỜỌẪẢIỀYẢX@ẢGỞẢIỀ;ẢIỶẢỜĐỜÒẢƠ$GẢ&LẢXẪỎẢGỌÕỜỌwẢỖỎỜỌẢỜÒỌỎMỚwẢ@YẢXỎJỜẢỜỌ*ỜÒẢH$ẢẨỜẢXVPỜÒẢIỎNỚwẢXBỢẢIÚỜÒẢƠ$GẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢ&ẪẢƠỎJỜẢỖKXẢGỌYỤỎẢGẨGẢGỦẢWỪẢHỐGỌẢ&ỴwẢHYẢƠỐGỌẢFỎNỜẢXVJỜẢIỐẬẢFẪỜxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷọỢỜÒẢWỢỜÒẢ&ŨỎẢIỞẢGỀỜẢỜÊỜÒẢGẬỢẢGỌẾXẢƠ@ỨỜÒẢ&ẪẢIẬẢHBỜÒẢỌỞẬẢƠỢBỎẢỌÔỜỌẢHYẢƠỐGỌwẢIẬẢHBỜÒẢWCỜẢỬỌỂỚẢHYẢƠỐGỌwẢỜÊỜÒẢGẬỢẢGỌẾXẢƠ@ỨỜÒẢHỐGỌẢ&ỴxẢóYẬỜẢXÊỚẢỜÊỜÒẢGẬỢẢXVÔỜỌẢIÚẢỌ@ŨỜÒẢHỄỜẢ&ỎJỜwẢIÚỎẢỜÒỸẢỜỌÊỜẢ&ỎJỜẢHỐGỌẢ&ỴẢỌỢBXẢIÚỜÒẢXVỢỜÒẢỜÒẪỜỌẢHYẢƠỐGỌxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷạUỜÒẢXỌƯỎẢGỌÝẢXVPỜÒẢỜÊỜÒẢGẬỢẢ,ẢXỌ#GwẢXVẨGỌẢỜỌỎMỚẢGỌỢẢỜÒ@ƯỎẢHÊỜwẢHỢẬỜỌẢỜÒỌỎMỬẢ&ẪẢGÚỜÒẢIUỜÒẢXVỢỜÒẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢ&ẪẢFCỢẢ&MẢỌÔỜỌẢCỜỌwẢỚSỎẢXV@ƯỜÒwẢ:Ê;ẢH$ỜÒẢỜKỬẢWTỜÒẢ&ĐỜẢỚỎỜỌwẢGỲỜÒẢXỌẬỚẢÒỎẬẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢHYẢƠỐGỌẢGÚỜÒẢIUỜÒwẢỖỌSỜÒẢỜÒ=ỜÒẢỜÊỜÒẢGẬỢẢY;ẢXÕỜẢXỌ@ỦỜÒẢỌỎMYẢ&ẪẢW#GẢXỌYẢỌÝXẢGỶẬẢHYẢƠỐGỌẢóYCỜÒẢỏVỐxẢỏY;JỜẢXVY;LỜẢINẢỜÒ@ƯỎẢHÊỜẢỜÊỜÒẢGẬỢẢ,ẢXỌ#GwẢXỌ$GẢỌỎMỜẢ#ỜÒẢ:%Ả&ĐỜẢỚỎỜỌwẢXỆỜẢXÔỜỌẢỌỤẢXVỨẢỖỌẨGỌẢHYẢƠỐGỌwẢGỌYỜÒẢXẬ;ẢÒỎ*ẢÒÔỜẢỚSỎẢXV@ƯỜÒwẢẬỜẢỜỎỜỌẢXVỆXẢX$ẢXBỎẢỜỦỎẢGSỜÒẢGÚỜÒwẢFDỎẢFỎNỜwẢỖỌYẢHỎẢXÕGỌwẢIỎNỚẢHYẢƠỐGỌxxxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỏẬỚẢÒỎẨGẢHYẢƠỐGỌẢá%ẬẢỏỲỜÒẢ-Ảá%ẬẢỡỎMXẢ-ẢICỢẢáUỜẢáQẢỜÉỚẢXVỢỜÒẢIỐỜỌẢỌ@ŨỜÒẢỮY;ẢỌỢBGỌẢGỶẬẢóYCỜÒẢỏVỐẢX=ẢỜỌỎLYẢỜĐỚẢXV@ŨGẢ&ẪẢXỎKỬẢXỴGẢI@ỨGẢI@ẬẢ&ẪỢẢỮY;ẢỌỢBGỌẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢXỒỜỌẢXVỢỜÒẢX@ỦỜÒẢƠẬỎẢWĨẢXVỪẢXỌẪỜỌẢIỎNỚẢỌẾỬẢHỄỜẢINẢXỌYẢỌÝXẢHYẢỖỌẨGỌẢXVỢỜÒẢ&ẪẢỜÒỢẪỎẢỜ@ŨGxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬ
Lệ Như

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tháng 5, Về Pác Bó...

Tháng 5, Về Pác Bó...
2024-05-18 05:40:00

QTO - Trên chuyến xe bus Cao Bằng - Hà Quảng, một ngày đầu tháng 5, tôi ghé về thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó. Dọc tỉnh lộ 203, đoạn...

Khám phá Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Khám phá Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà
2024-04-24 17:42:00

QTO - Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà là 1 trong 5 Vườn quốc gia (VQG) lớn nhất Việt Nam. Vườn lấy tên theo 2 ngọn núi cao nhất ở Lâm Đồng (Bidoup 2.287m và...

Sẵn sàng đón khách du lịch dịp 30/4 và 1/5

Sẵn sàng đón khách du lịch dịp 30/4 và 1/5
2024-04-24 05:25:00

QTO - Dịp lễ kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết