Cập nhật:  GMT+7
Ố>ỞỜ@2ÙẩẩĨỚấẪ{ẫ2$ỚỒv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4Ố/>ỞỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩẫf2$ĨỚ@525ậOỜỈỢỢỢỢỢỢÓỚỜẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫUTRU2ỞỌ0ấ<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấỗÙấẫ{54ỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫUỠPS2ỠỌ0ấ<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/Ồỗb4<Ờ=ẹặ4<Ờ@>ềỜẨỜẫậ:4Ờầbà@Ờ2ảỜSÒỜẫŨ{Ờ=]ÙỜấ>Ỳ4Ờ>bf.4ỜỆX4ỜủạỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ@6Ờẫã4<Ờ#{.4Ờẫ}@>ỜầbfỜ>5Ũ@>ỜỠỢSỌỞRỢỜ>ÙÒỜẫ>bả@Ờ>Ù{Ờ>bf.4Ờxả@Ờỗ>XbỜệỦỜỆX4ỜủạỌỜyắ{Ờ=XfỜ@6Ờ<{ỤỜẫậ]ỜẫỦ{Ờ4Ờ=ÙỜ#Ũ4<ÒỜấ>54<Ờấ>cÒỜ=Ữ@ỜẩỰ@ỜệỦỜ>YấỜ#Ỷ4Ờ@ƯỜệ,ỜẫỦ{Ờ4ỜẫêỜ4>{:4ỜệỦỜẫỦ{Ờ4ỜệỪ4Ờ>6ÙỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỗỤ@>ỜủỦỜyả{Ờ1>5Ư4<ỜỞRỢ13Ờv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜệẽÙỜ2ỦỜ@ếÙỜ4ỜẨắ4ỜwÙÒỜệẽÙỜ2ỦỜ@ÝbỜ4à{Ờ#bỜ2]@>Ờẫ>eỜ=áỜủỦỜyả{ỜệỦỜệd4<Ờ=ạ4<ỜỸỬ4<ỜổỰ@ỜổảỜệằ{Ờ@Ụ@Ờẫ"4>Ờệd4<ỜẪXfỜổỰ@ÒỜ=ẹẳ@Ờ=Ụ4>Ờ<{ỤỜ2ỦỜ3ảẫỜẫậ54<Ờ4>ề4<Ờ1>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜầbÙ4Ờẫậ84<Ờ4>YẫỜẫậ:4Ờ>Ủ4>Ờ2Ù4<Ờ#bỜ2]@>Ờ“ẦbÙỜ3{,4ỜẪXfỜổỰ@”Ờẫậ:4Ờẫbf;4Ờ<{Ù5Ờẫ>á4<Ờ>bf;ẫỜ3Ũ@>Ờầbà@Ờ2ảỜSỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫỞTỢT2PỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỗÙ5Ờ4XbỜ=ẹẳ@Ờẫ>{:4Ờ4>{:4ỜẹbỜỤ{Ờệằ{Ờ4>ề4<Ờ@Ư4>ỜầbÙ4Ờ=Ữ@ỜẩỰ@ÒỜệằ{Ờ4>{,bỜấ>54<Ờ@Ư4>Ờ=*ấÒỜ>.Ờẫ>à4<Ờ>Ù4<Ờ=ả4<ÒỜẫ>Ụ@Ờ4ẹằ@ÒỜ@Ư4>ỜầbÙ4Ờ4c{Ờậẽ4<Ờ>d4<Ờệ ÒỜ4>ẹOỜủÙ4<Ờơắ{ÒỜy<éỜ=ả4<ỜổƯ4ỜÁ4ÒỜẫ>Ụ@ỜơƯ{ỜF;3ÓỜẫ>Ụ@ỜẪŨẫỜyỦ4<ÒỜẫ>Ụ@ỜyỦ4<ỜẪ{:4ÓỜậẽ4<Ờẫ>á4<ỜỸƯ4Ờỉ4<ÒỜ4c{ỜẤ>ÙỜwbá4<ÓỜ>.Ờẫ>à4<Ờẩbà{Ờ4ẹằ@Ờ464<ỜẫŨ{ỜỸƯ4ỜẤ>đỜxỶbÒỌỌỌỜyắ{Ờ=XfỜ@74Ờ2ỦỜệd4<Ờ=YẫỜ@eÙỜ4>{,bỜ25Ủ{Ờ>5ÙÒỜ4ã{ỜỸỲẫỜ2ỦỜ>5ÙỜ=Ủ5ÒỜ3Ỳ4ÒỜ>5ÙỜỸÙ4ÒỜ>5ÙỜ@Ư{ỜẫậỰ4<ỌỌỌỜy>ề4<Ờ=ạ{Ờ@>èỜễÙ4>Ờ4<ỤẫỜ@é4<Ờ2ỦỜ={!3Ờ4>Y4Ờẫ>bỜ>cẫỜ#bỜ1>Ụ@>Ờ1>{Ờ=;4Ờệằ{Ờv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫỠQUS2QỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỆd4<Ờ=YẫỜ@Ù5Ờ4ẻÙỜ=ê4<Ờ4>ề4<Ờ<{ỤỜẫậ]Ờ#{ỜẩƯ4ỜệỪ4Ờ>6ÙỜệỲẫỜẫ>!ỜệỦỜấ>{ỜệỲẫỜẫ>!Ờ<{ỦbỜẫ{,3Ờ4Ừ4<Ờ@>5Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ#bỜ2]@>ỌỜẪậ54<Ờ1>bỜ#bỜ2]@>Ờ>{.4Ờ@6ỜQỜ#{Ờẫ}@>Ờ@YấỜầbà@Ờ<{ÙỜệỦỜ<Ý4ỜỠỢỜ#{Ờẫ}@>Ờ@YấỜẫ"4>ỌỜyắ{Ờ=XfỜ@74Ờ2ẹbỜ<{ềỜ4>{,bỜ<{ỤỜẫậ]ỜệỪ4Ờ>6ÙỜ=Ữ@ỜẩỰ@Ờ=ạ4<ỜỸỦ5Ờ@Ụ@Ờ#X4Ờẫả@ỜẪ>Ụ{ÒỜxá4<ÒỜơÙ5ÒỜỄ{4>Ờxb4ÒỜwÙỜủÙÒỜxẹặ4<ỌỌỌỜệằ{ỜTỜ#{ỜẩƯ4ỜệỪ4Ờ>6ÙỜấ>{ỜệỲẫỜẫ>!Ờầbà@Ờ<{ÙỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒy>{,bỜ2Ủ4<ÒỜỸƯ4Ờ#X4Ờẫả@Ờ@74Ờ<{ềỜ=ẹẳ@Ờ4>ề4<Ờ<{ỤỜẫậ]Ờẩ{4>Ờ>5ŨẫỜệỪ4Ờ>6ÙỜẫậbf,4Ờẫ>à4ỦỜẵỜẫậbf,4Ờẫ>à4<Ờ@eÙỜ=ạ4<ỜỸỦ5Ờ@Ụ@Ờ#X4Ờẫả@ÓỜ4<>,Ờẫậbf,4Ờẫ>à4<ỌỌỌỜ2ỦỜ4>ề4<ỜẫỦ{Ờ4!Ờ1>Ù{Ờẫ>Ụ@ỜẫàẫỜ@>5Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ#bỜ2]@>ÒỜ=Ữ@ỜỸ{.ẫỜ2ỦỜ25Ũ{Ờ>[4>Ờ#bỜ2]@>Ờ@ả4<Ờ=ạ4<ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫRÚRR2RỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỆằ{Ờ3đ@Ờẫ{:bỜễXfỜ#ê4<Ờ1>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜẫậẵỜẫ>Ủ4>Ờ={!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4Ờệằ{Ờ#bỜ1>Ụ@>ÒỜ@YấỜefÒỜ@>}4>Ờầbf,4Ờ@eÙỜẫ"4>ỜệỦỜ>Ù{Ờ>bf.4Ờxả@Ờỗ>XbÒỜỆX4ỜủạỜ=ỨỜ2Ứ4>Ờ=Ũ5ÒỜ@>"Ờ=Ũ5ỜẫỲấỜẫậb4<Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ#bỜ2]@>Ờ=Ư3ỜỸƯ5Ờ>Ủ{Ờ>7ÙỜ@Ụ@Ờf;bỜẫàOỜv{4>Ờẫ;Ờ-ỜễỨỜ>ả{Ờ-ỜệỪ4Ờ>6ÙỜ-Ờ3á{Ờẫậẹặ4<ÓỜ>Ủ{Ờ>7ÙỜ2ẳ{Ờ}@>Ờ@eÙỜ@Ụ@Ờ@>eỜẫ>!Ờẫ>Ù3Ờ<{ÙỜ>5ŨẫỜ=ả4<Ờ#bỜ2]@>ỌỜẪỪ4<Ờ@ẹặ4<ỜầbƯ4Ờ2gỜệ,Ờ#bỜ2]@>ÓỜầbfỜ>5Ũ@>ỜệỦỜầbƯ4Ờ2gỜầbfỜ>5Ũ@>ÒỜ=Ư3ỜỸƯ5Ờ>Ủ{Ờ>7ÙỜệằ{Ờ3á{Ờẫậẹặ4<ÒỜ1>á4<Ờấ>ỤỜệâỜ@Ư4>ỜầbÙ4Ờẫ>{:4Ờ4>{:4ÓỜấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ@ắỜẩẵỜệỲẫỜ@>YẫỜấ>đ@ỜệđỜ#bỜ2]@>ÓỜẫỪ4<Ờ@ẹặ4<ỜầbƯ4<ỜỸỤÒỜễc@Ờẫ{;4Ờ#bỜ2]@>ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫRÚỞQ2SỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫPTP2TỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒy>ề4<Ờ4Ừ3Ờ<Ý4Ờ=XfÒỜ>ŨỜẫÝ4<Ờ#bỜ2]@>Ờv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ4>Ù4>ÒỜỸ,4Ờệề4<Ờệằ{ỜPỠQỜ@ắỜẩẵỜ2ẹbỜẫậcỜẫậ54<Ờ=6Ờ@6ỜRQỜ@ắỜẩẵỜ2ẹbỜ=ỨỜ=ẹẳ@Ờễ;ấỜ>Ũ4<ỜẩÙ5ỜệỦỜ=Ụ4>Ờ<{ỤỜ=ŨẫỜ@>bỴ4Ờấ>đ@ỜệđỜ1>Ụ@>Ờ#bỜ2]@>ÓỜ@6ỜPÚRỜ@ắỜẩẵỜấ>đ@ỜệđỜỪ4Ờbà4<ÓỜ@6ỜRUỜ@ắỜẩẵỜ3bÙỜẩỰ3Ờấ>đ@ỜệđỜ#bỜ1>Ụ@>ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒy>{,bỜ1>bÒỜ={!3ÒỜ@ắỜẩẵỜ#]@>ỜệđỜ#bỜ2]@>Ờ=Ữ@ỜẩỰ@Ờ=ỨỜ=ẹẳ@Ờ=ÝbỜẫẹỜ@6Ờ>ŨỜẫÝ4<Ờ=ạ4<ỜỸảÒỜệằ{Ờ4>{,bỜẩƯ4Ờấ>Ỵ3Ờ#bỜ2]@>Ờ>YấỜ#Ỷ4ÒỜ4>ẹOỜv>bỜ#bỜ2]@>Ờxả@Ờỗ>XbỜũẩ2Ù4#ÒỜẬẽ4<Ờẫ>á4<ỜỸƯ4Ờỉ4<ÒỜẪ>Ụ@ỜơƯ{ỜF;3ÒỜủÙấấfỜwÙ4#Ờxả@Ờỗ>XbÒỜủ53$ẩẫÙfỜịỜỗ>bỌỌỌỜ=Ù4<Ờ4<ỦfỜ@Ủ4<Ờẫ>bỜ>cẫỜ=á4<Ờ=Ư5Ờ#bỜ1>Ụ@>Ờ=;4Ờẫ>Ù3ỜầbÙ4ỜẫậƯ{Ờ4<>{.3ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫPRUS2UỌ0ấ<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒv>bỜ#bỜ2]@>Ờxả@Ờỗ>XbỜũẩ2Ù4#ỜẫŨ{ỜễỨỜxẹặ4<ỜẨÙ4<Ờ2ỦỜ1>bỜệb{Ờ@>ắ{Ờ>{.4Ờ=Ũ{ỜỸỲ@Ờ4>YẫỜệd4<ỜẪXfỜổỰ@ÒỜệằ{Ờ4>{,bỜ>Ũ4<Ờ3đ@Ờệb{Ờ@>ắ{ÒỜ<{Ư{Ờẫậ}Ờ>YấỜ#Ỷ4Ờ=ẹẳ@Ờ4>{,bỜ#bỜ1>Ụ@>Ờ2êÙỜ@>84Ờ1>{Ờ=;4Ờ@Ù5Ờ4XbỌỜỆằ{ỜỗÝbỜv}4>ỜổŨ@>Ờw54<Ờ4Ự3Ờ<{ềỜ4>{,bỜ1íỜ2đ@Ờụb{44$ẩẩỜẫ>;Ờ<{ằ{ÒỜ>ÙfỜ4>ề4<Ờẫậ7Ờ@>ắ{Ờ3Ũ5Ờ>{!3Ờ@>ẹÙỜẫẽ4<Ờ@6ỜẫŨ{ỜẪXfỜổỰ@ÒỜ4>ẹOỜổÙfỜZ{ấ2{4$Ờ“v>Ụ3Ờấ>ỤỜỸÝbỜẫậặ{”ÒỜẫậẵỜẫ>Ủ4>ỜẫÙfỜ=bÙỜệằ{ỜùỞỜvÙậẫỜỗ2bỸÒỜẫậẹẳẫỜẫậ:4Ờ4>ề4<ỜẩỰ@Ờ3ỦbỜ@ÝbỜệạ4<Ờị{ậ-ẩ2{#$ÒỜẫ>Ụ3Ờ>{!3Ờ>Ù4<Ờỗ>{3ỜẪ>Ý4ÓỜ1>Ụ@>ỜẩŨ4Ờ=5Ủ4ỜẫỦbỌỌỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒv>bỜ#bỜ2]@>ỜẬẽ4<Ờẫ>á4<ỜỸƯ4Ờỉ4<ÒỜễỨỜớá4<ỜẨÙ4<Ờ@6Ờ#{.4Ờẫ}@>Ờ<Ý4ỜRỢỜ>ÙỜ=ẹẳ@Ờệ}Ờ<{à4<Ờ4>ẹỜ“ớỦỜwŨẫỜẫ>bỜ4>9”Ờệằ{Ờ4>ề4<Ờ@XfỜẫ>á4<Ờ@ãỜẫ>đỜ@Ù5ỜệcẫÒỜẫậƯ{Ờ#Ủ{ỜỸÙ5ỜầbÙ4>Ờ>ạỜ4ẹằ@ỜẫêỜ4>{:4Ờậả4<ỜPỜ>ÙỜẫ>ắỜ3ả4<ÒỜ1>bỜ4<>"Ờ#ẹâ4<Ờ1>bỜệb{Ờ@>ắ{Ờ<{Ư{Ờẫậ}ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫQURR2ÚỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẪãỜ>ẳấỜ4<>"Ờ#ẹâ4<ỜệỦỜệb{Ờ@>ắ{Ờ<{Ư{Ờẫậ}ỜủÙấấfỜwÙ4#Ờxả@Ờỗ>XbỜ2ỦỜ={!3Ờ#bỜ2]@>ỜỸÙ5Ờẫậ84Ờ3ảẫỜẫ>b4<Ờ2b4<Ờ2é4<Ờậả4<Ờ2ằ4ỜẵỜỸƯ4Ờwd4ÒỜễỨỜxẹặ4<ỜẨÙ4<ÒỜ>bf.4Ờxả@Ờỗ>XbỜệằ{Ờ=ÝfỜ=eỜ>ŨỜẫÝ4<ỜệỦỜ#]@>ỜệđỜ#bỜ2]@>Ờ=!Ờấ>đ@ỜệđỜ1>Ụ@>Ờ#bỜ2]@>ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫRSPỠ2ỞỢỌ0ấ<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒv>bỜ#bỜ2]@>ỜẪ>Ụ@ỜơƯ{ỜF;3ÒỜễỨỜxẹặ4<ỜẨÙ4<ÒỜ4ã{ỜỸỲẫỜệằ{ỜẪ>Ụ@ỜơƯ{ỜF;3Ờ=ẹẳ@ỜẫŨ5Ờẫ>Ủ4>ỜỸẵ{Ờ4>{,bỜ4>Ụ4>Ờẫ>Ụ@Ờ2ằ4ÒỜ4>9Ờ>ả{ỜẫđỜệằ{Ờ@>{,bỜ@Ù5Ờ>ắ4ỜỞỢỢỜ3ỌỜớà{Ờ#{.4Ờệằ{Ờẫ>Ụ@Ờ4ẹằ@Ờ2ỦỜ@XfỜ@ÝbỜ1}4>ỜRơỜ=ÝbỜẫ{:4ỜẫŨ{ỜỆ{.ẫỜyÙ3Ờ=ẹẳ@Ờ3Ù4<Ờẫ:4ỜỗÝbỜ1}4>Ờẫ[4>Ờf:bỜ=ả@Ờ=Ụ5ỌỌỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫTRỞS2ỞỞỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẤ>àỜ={ỜỸảỜệỦỜ@>ẳỜ=:3Ờxả@Ờỗ>XbỜệằ{Ờ1>bỜẫãỜ>ẳấỜỪ4Ờbà4<ÒỜ#ỨfỜ1{-àẫỜỸỤ4Ờ=ạỜẫ>ãỜ@Ỵ3Ờ#X4Ờẫả@ÓỜ1>bỜỸỤ4Ờ=ạỜỪ4ỜệỮẫÒỜỪ4Ờ4>Ù4>ÓỜ1>bỜỸỤ4Ờ=ạỜ4á4<ỜẩƯ4Ờxả@Ờỗ>XbÓỜ1>bỜ4>ỦỜẫậẹ4<ỜỸỦfỜ>{.4ỜệỲẫỜ<{ằ{Ờẫ>{.bỜỸƯ4ỜẩỰ@ỜệỪ4Ờ>6ÙỜ#X4Ờẫả@ỜẪ>Ụ{ỌỌỌỜớ;4Ờ=XfÒỜ#bỜ1>Ụ@>Ờ=ẹẳ@Ờ@Ư3Ờ4>Ỳ4Ờ3ảẫỜ1>á4<Ờ<{Ù4Ờ=ÙỜẩỰ@Ờ3ỦbỜ@eÙỜệỪ4Ờ>6ÙỜ3Ù4<Ờ<{ỤỜẫậ]Ờ4<>.Ờẫ>bỲẫÒỜẫậbf,4Ờẫ>à4<ÓỜẫ>ẹẵ4<Ờẫ>ẻ@Ờ4>ề4<Ờẫ{;ẫỜ3đ@ỜệỪ4Ờ4<>.Ờ=Ữ@ỜẩỰ@ÒỜ4>ề4<ỜẩƯ4Ờấ>Ỵ3Ờ2Ủ4<Ờ4<>,Ờẫ>eỜ@á4<ÒỜ4á4<ỜẩƯ4Ờ=ẹẳ@ỜỸỦỜ@54Ờ@Ụ@Ờ#X4Ờẫả@ỜẩƯ4ỜễbYẫỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫTTỠ2ỞỠỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒủ53$ẩẫÙfỜịỜỗ>bÒỜẫŨ{ỜễỨỜỆX4ỜủạỜệằ{ỜẩêỜ1>Ụ@ỜỸ{.ẫỜ=ẹẳ@Ờẫ>{;ẫỜ1;ỜỸỬ4<Ờ@Ụ@ỜệỲẫỜ2{.bỜẫ>{:4Ờ4>{:4ÒỜ3Ù4<Ờ=Ỳ3ỜệỪ4Ờ>6ÙỜ#X4Ờẫả@Ờxá4<ỌỜv>bỜ4<>"Ờ#ẹâ4<ỜẪ>$Ờy5ậ#{@ỜỆ{22Ù<$ỜẫŨ{ỜỸƯ4ỜủbÙỜẪŨẫÒỜễỨỜỆX4ỜủạỜ4Ử3ỜẵỜ<{ềÙỜậẽ4<Ờẫ>á4<ỜễÙ4>Ờ4<ỤẫỜệằ{Ờ4>ề4<Ờ>53$ẩẫÙfỜ@6Ờ1{;4Ờẫậc@Ờ=ả@Ờ=Ụ5Ờ4>ẹỜ@Ụ@Ờ4<á{Ờ2Ủ4<ỜẵỜổỰ@ỜỏbỌỌỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫSTPP2ỞPỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỗd4<Ờệằ{Ờ=6ÒỜ@74ỜậYẫỜ4>{,bỜ#bỜ2]@>Ờ>YấỜ#Ỷ4ÒỜ4>ẹOỜơ{Ờẫ}@>Ờ2]@>ỜẩếỜ=]ÙỜ={!3Ờ2ẹbỜ4{.3ỜẪậb4<Ờ=5Ủ4ỜRỠỜẪXfỜẪ{;4ÓỜơ{Ờẫ}@>Ờ1>Ư5Ờ@ãỜ>Ù4<Ờ3ảỜẪŨ4<ỜxèÓỜớ"4>ỜẤ>ÙỜwbá4<Ờ@Ù5Ờ<Ý4ỜỠỢỢỢ3Ờẩ5Ờệằ{Ờ3ê@Ờ4ẹằ@ỜỸ{!4ÒỜ4Ử3Ờ<Ý4Ờ1>bỜệê@ỜỸ{:4Ờ<{ằ{ỜỆ{.ẫỜ–ỜwỦ5ÒỜ2ỦỜ={!3Ờ#bỜ2]@>Ờ4ã{Ờẫ{;4<ÒỜ4Ử3Ờẫậ54<Ờẫ5ấỜỞÚỜ={!3Ờ#bỜ2]@>ỜẪXfỜổỰ@Ờ=*ấỜ>5Ù4<ỜẩắỜệằ{Ờ1>b4<Ờ@Ư4>Ờ4c{Ờ454Ờ>d4<Ờệ ÒỜ>7ÙỜẫậ54<Ờ4>ề4<Ờ=Ụ3Ờ3XfỜ3ặỜƯ5ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫUPQỠ2ỞQỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒớ!Ờ=ẹÙỜ#bỜ2]@>ỜẨắ4ỜwÙÒỜ=Ữ@ỜỸ{.ẫỜ2ỦỜv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ>ả{Ờ4>ỲấỜầbà@Ờẫ;ÒỜ@Ụ@Ờ@ắỜầbÙ4Ờ@>bf:4Ờ3á4Ờ@eÙỜẫ"4>ÒỜ>bf.4Ờ=ỴfỜ3Ũ4>Ờ@>bf!4Ờ=ã{ỜẩàÒỜẻ4<Ờ#đ4<Ờ@á4<Ờ4<>.ỜQỌỢỜệỦ5ỜầbƯ4<ỜỸỤÒỜấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ#bỜ2]@>ỌỜổÙ4ỜẦbƯ4Ờ2gỜv>bỜ#bỜ2]@>Ờxả@Ờỗ>XbỜ@6Ờ“Ẻ4<Ờ#đ4<Ờ@á4<Ờ4<>.Ờẫ>ê@Ờẫ;ỜƯ5ÒỜầbƯ4<ỜỸỤỜ#bỜ2]@>Ờxả@Ờỗ>XbỜầbÙỜỆẬ”ỜÕỐÙỜ@2ÙẩẩĨỚẫ$ễẫ-{ẩ-2{41ỚỜẫÙậ<$ẫĨỚ_Ỹ2Ù41ỚỜậ$2ĨỚ455ấ$4$ậỜ45ậ$)$ậậ$ậỚỜ#ÙẫÙ-z-$2$3$4ẫ-ẫfấ$ĨỚ2{41ỚỒ35@@>Ùbẫ5bậ{ẩ3Ọ@53/ệ{/35@-@>Ùb-PSỢÔỐ/ÙỒỌỜủbf.4Ờxả@Ờỗ>XbỜ=ỨỜễXfỜ#ê4<ỜỸƯ4Ờ=ạỜ#bỜ2]@>ỜẩàỜxả@Ờỗ>XbỜÕơbỜ2]@>Ờẫẹắ4<ỜẫỤ@Ờẫ>á4<Ờ3{4>ỜPơ/PSỢỜ-Ờxả@Ờỗ>Xb-Ẩắ4ỜwÙÔỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấỗÙấẫ{54ỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫÚÚỢT2ỞRỌ0ấ<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒổƯ4Ờ=ạỜ#bỜ2]@>ỜẩàỜxả@Ờỗ>XbỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫRỢPỢ2ỞSỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒy>ề4<Ờ4%ẫỜệỪ4Ờ>6ÙỜ=ả@Ờ=Ụ5ÒỜ@d4<Ờ4>{,bỜ#Ù4>Ờ2Ù3ÒỜẫ>Ự4<Ờ@Ư4>ÒỜ@d4<ỜẩêỜầbf;ẫỜẫX3Ờ@eÙỜ@YấỜefÒỜ@>}4>Ờầbf,4Ờ=]ÙỜấ>ẹắ4<ÒỜv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜẫ{;ấỜẫđ@Ờ1>V4<Ờ=]4>Ờệ]Ờẫ>;ỜệỦỜẫ9ÙỜẩỤ4<Ờẫậ:4ỜỸƯ4Ờ=ạỜ#bỜ2]@>Ờẫậ54<Ờ4ẹằ@ỜệỦỜẫ>;Ờ<{ằ{ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫỠÚQS2ỞTỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒớ;4Ờv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ#bỜ1>Ụ@>Ờ@6Ờẫ>!Ờ2êÙỜ@>84Ờ4>{,bỜ1>Ụ@>ỜẩŨ4ÒỜ1>bỜ#bỜ2]@>ÒỜ4>ỦỜ>Ủ4<Ờ=!Ờẫ>ẹẵ4<Ờẫ>ẻ@Ờ=Ữ@ỜẩƯ4Ờ@eÙỜ@Ù5Ờ4Ụ3Ờấ>ỤỜ4>ề4<Ờ#Ù4>Ờ2Ù3ÒỜẫ>Ự4<Ờ@Ư4>ÒỜ4<>"Ờ4<ắ{ỜệỦỜẫỲ4Ờ>ẹẵ4<Ờ4>ề4<Ờ1>5Ư4>Ờ1>Ự@Ờẫ>ẹỜ<{Ứ4Ờẫbf.ẫỜệặ{ỜỸ:4Ờ<{ÙỜ=[4>ÒỜỸŨ4ỜỸèỜệỦỜ4<ẹặ{Ờẫ>X4ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫỠÚÚỠ2ỞUỌ0ấ<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫÚPÚ2ỞÚỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫPQÚT2ỠỢỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫỞQTỢ2ỠỞỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỠQỞÚ/ỞỢS#RỞTỢÚPÚẫPÚQU2ỠỠỌấ4<ỚỜÙ2ẫĨỚv>bỜ#bỜ2]@>Ờầbà@Ờ<{ÙỜxả@Ờỗ>XbỜ-Ờớ{!3Ờ=;4Ờ>YấỜ#Ỷ4ỚỜ/ỒỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấịbẫ>5ậỚỒẪ>$5ỜổỤ5ỜẨắ4ỜwÙỐ/ấỒ

Theo Báo Sơn La

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tháng 5, Về Pác Bó...

Tháng 5, Về Pác Bó...
2024-05-18 05:40:00

QTO - Trên chuyến xe bus Cao Bằng - Hà Quảng, một ngày đầu tháng 5, tôi ghé về thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó. Dọc tỉnh lộ 203, đoạn...

Khẳng định thế mạnh tam giác du lịch biển

Khẳng định thế mạnh tam giác du lịch biển
2024-05-01 05:05:00

QTO - Với lợi thế đường bờ biển dài, đẹp, phong cảnh thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng, phong phú nên Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ hội đủ các yếu tố để...

Khám phá Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Khám phá Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà
2024-04-24 17:42:00

QTO - Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà là 1 trong 5 Vườn quốc gia (VQG) lớn nhất Việt Nam. Vườn lấy tên theo 2 ngọn núi cao nhất ở Lâm Đồng (Bidoup 2.287m và...

Sẵn sàng đón khách du lịch dịp 30/4 và 1/5

Sẵn sàng đón khách du lịch dịp 30/4 và 1/5
2024-04-24 05:25:00

QTO - Dịp lễ kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết