Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrIcOt4buvw6nhu5N14buf4bqkw6nhu6l14buh4butw6nhu5Nww6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqcOCdeG7o+G6sMOpw7TDsuG7rcOp4bq64bqgdcOpw7Row7TDqcOCdOG7s+G7rXPDqcOCdeG7reG6tcOpw7R0w7rhu610w6nhurRow7R0w6nhurrhu5/DqeG7kW7hu63DqeG6tOG7tcOpLcOp4bup4bujw6l04buvw63DtHTDqXR2Z8Opc3Vnw6nhu5PDueG7rXThuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O0w6LDtWfhu6/hurbhuqRn4butc8OC4bqydcOi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hurtm4bq94buDL+G6v+G7heG7keG6v+G6ueG7h+G6veG7g+G6v+G6u8OC4bq74bq/4bq54buH4bq9w6rhu6vhurvDosaw4bqwc2XDqS/huqvhuqc7IeG6rcOpLcOp4busdG7hu63DqeG7rHNp4bq+w6nhu5Bu4butw6nhurThu7XDqSF04bujw6lzdeG6oHXDqeG6u+G6uy/hu4Mv4bq94bq54bq7ZuG6tcOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4burRWfDqcO0dHjhu63DqcO0dOG6qsOp4buT4buf4bq3w6nigJwydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6ktw6nhur3hu4HDqeG7reG7ieG7scOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw5R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqXRp4butdMOp4buT4bu54butc8OpVOG7uXXDqeG7rXN04bulw6k74bqk4bu1w7TDqcOC4bujw6nhurrhu5/DqeG7kG7hu63DqeG6tOG7tcOp4bq6acOpOnRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG6p1XDlDrhu5DDqcOUZ3XhurLhu6/hurXDqeG6u2Zm4bq/4bqt4oCdw6LDqTLhuqB1w6nDtHThuqrDqeG7k+G7n8Op4buxZ+G7rXPDqcOCw7rhu610w6nDtG/hurDDqcOCdHXhu6PDguG6tcOp4bux4bu5w4LDqeG7q8Oz4butw6nhu63hurhnw6nhu5Phu4vDqeG6umnDqeG7k2fhu61zw6nhu5Nrw4LDqeG6smfDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjhurXDqeG6vuG7neG6pMOpw7TDs+G6pMOpw4LhurJ44butc8Opw4Ju4buxw6nDtHThu6/DqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqeG7kG7hu63DqeG6tOG7tcOp4bq6acOpOnRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqcO04bqqZ8Op4butQ+G6oMO0w6nDgmfDqcOC4bqy4buv4butc8Opc3VndcOp4buT4buvw63hu63DqXR14buh4butw6nhu61n4bq+w6LDqeG7kOG7peG6sMOp4butaeG6vuG6tcOpw5Vo4buvw6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bulw6nDtHbDqcO04bqk4bu5w7TDqcOC4bqyZ+G7r8Op4buTQXXDqeG6uuG6oHXDqcOVaMO0w6nhurTFqcOpISxbPeG7rFPDqVQxKMOpIVRV4bug4bus4bq1w6nDlHR1w6nDtOG6qMO0w6nDguG6skPEguG7rXPDqcOUdHXDqcO04bqow7TDqeG7kG7hu63DqeG6tOG7tcOpLcOp4buoVFRT4buSw6nDguG7p+G7rXTDqeG6uuG7n8Op4bux4bu5w4LDqeG6tOG7tcOp4but4bu5dcOp4buR4bqk4butc8Op4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buT4buj4butw6nDtHThuqrDqeG7k+G7n8Op4busc2nhur7DqeG7kG7hu63DqeG6tOG7tcOpIXThu6PDqXN14bqgdcOp4but4buJ4buxw6nhu61n4bq+w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrLcOp4buS4bufw6nhu61zdOG7pcOpw7Vow7TDqeG6tMWpw6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OCw6nhurLDvcOpdMOA4butw6nhurrhu5/DqeG7seG6qMO0w6nhu5PDusO0dMOpw7Thuqpnw6nDtHThuqrDqeG7k+G7n8Op4busc2nhur7DqeG7kG7hu63DqeG6tOG7tcOpIXThu6PDqXN14bqgdcOp4bq74bq7L+G7gy/hur3hurnhurtm4bq3w6nigJwydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6ktw6nhur3hu4HDqeG7reG7ieG7scOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw5R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqXRp4butdMOp4buT4bu54butc8OpVOG7uXXDqeG7rXN04bulw6k74bqk4bu1w7TDqcOC4bujw6nhurrhu5/DqeG7kG7hu63DqeG6tOG7tcOp4bq6acOpOnRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG6p1XDlDrhu5DDqcOUZ3XhurLhu6/hurXDqeG6u2Zm4bq/4bqt4oCd4bqx4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qy3DqeG7rHNp4bq+w6nhu5Bu4butw6nhurThu7XDqSF04bujw6lzdeG6oHXDqeG6u+G6uy/hu4Mv4bq94bq54bq7ZuG6tcOpO+G6pEbDqeG7kG7hu63DqeG6tOG7tcOp4buqdeG7neG7rcOpVHXhu6HhurDDqTvhuqThu7XDtMOp4burRWfDqcO0dHjhu63DqcO0dOG6qsOp4buT4bufw6nigJzhur3hu4HDqeG7reG7ieG7scOp4bq0Z+G6pMOpVOG7uXXDqeG7rXN04bulw6lVw5Q64buQ4bq3w6khdOG6psO0w6nhu5Phu43hur7DqcOCdeG7o+G7rcOp4buT4bu5w6nhu610auG7scOp4buTw63DgsOp4buTQ8ODw7TDqeG7rXThurjhu61zw6nhu63hu7l1w6nhu5HhuqThu61zw6nhu5Phu4vDqcO0Z+G7scOp4bup4bujw4LigJ3DosOp4buS4bu34butc8OpdGnhu610w6nhurrhuqB1w6nDtHThuqrDqeG7k+G7n8Op4butaeG6vuG6tcOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4burRWfDqcO0dHjhu63DqcO0dOG6qsOp4buT4bufw6nigJwydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6ktw6nhur3hu4HDqeG7reG7ieG7scOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw5R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqXRp4butdMOp4buT4bu54butc8OpVOG7uXXDqeG7rXN04bulw6k74bqk4bu1w7TDqcOC4bujw6nhurrhu5/DqeG7kG7hu63DqeG6tOG7tcOp4bq6acOpOnRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG6p1XDlDrhu5DDqcOUZ3XhurLhu6/hurXDqeG6u2Zm4bq/4bqt4oCdw6LDqeG7sOG6qMO0w6nhu5PDusO0dMOpw7Thuqpnw6nDtHThuqrDqeG7k+G7n8Op4butdGrhu7HDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqeG7rXTDsuG7rcOpw4J0RMO04bq1w6nDguG6smjDtHTDqeG7rXR14buh4buxw6nDtOG6qmfDqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqeG6quG6vsOp4buTw6zhu61z4bq1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7reG6tcOpw7Row7TDqcO1Z+G7reG6tcOp4butc2nhu6104bq1w6nhu5Phu69p4butw6nDgnRww6nhurppw6nDguG7r2nhu63DqcOK4buLw6l04bu5dcOp4bq64bufw6nhurpndcOpw4LhurJ34bq1w6nDgsOz4buxw6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61zw6nDtOG6qmfDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqeG7kW7hu63DqeG6tOG7tcOp4buT4bu1dcOp4bq64bqgdcOp4bq0RcOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4butdGfhu6104bq1w6nDteG7n+G7rcOp4bq64bq44butc8Opw7Thuqpnw6nhu5Nvw4LDqeG7rUPhuqDDtMOiw6nDleG7neG7rcOpw7TDreG7rXTDqeG7k3bhurXDqcOC4buJ4butc8Opw7RD4bqi4butc8Op4bq0RcOpw4J0Z+G7scOpc3Vnw6nhu5Phu7fhu61zw6nDteG7ueG6tcOpw4LDusO0dMOpw7RFw7ThurXDqcOC4bqyaMO0dMOp4butdHXhu6Hhu7HDqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqcO0b+G6sOG6tcOp4butc2nhu6104bq1w6nDtGjDtMOpw4LDs+G7rXPDqeG7q+G6oOG6sMOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqeG6umnDqeG6tEXDqXN14bqm4bqww6nhu5Phuq7DqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqeG6tuG6pOG7tcO0w6lzdWfhurXDqcO0aMO0w6nDgkHDqcO0dETDtMOp4bq24bqk4bu1w7TDqcOC4bujw6nhu5Nww6l04buvaeG7rcOpw4J0aeG7rXTDqeG7seG6qMO0w6nDgnXhu53huqTDqeG6uuG7n8Op4buRbuG7rcOp4bq04bu1w6nhurppw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6LDqSF14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOpw7Row7TDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhurrDsuG7rcOp4buT4bu54butc+G6tcOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqcOCdOG7s+G7rXPhurXDqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqeG7k0F1w6l0aeG7rXTDqeG6unXDqeG6uuG7n8Op4buRbuG7rcOp4bq04bu1w6nhurppw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nhu5PDrcOCw6nDtGjDtMOpw7R04bunw6nDgnXhu53huqThurXDqeG7qeG7o8OpdOG7r8Otw7R0w6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u2bDosOp4buQ4bqk4bq+w6nDguG6ssO5w6nhurrhurjhu61zw6nDtHTEqcO0w6nhu7FEw7TDqeG6tHXhu610w6nDgnRn4bq+w6nDgnThu6PhurXDqXN1w6zhu7HDqcOC4bu1w7TDqeG7k+G7ucOp4buxb8OCw6nDtG7hu63DqcO1auG7rXPDqXN14bqgdcOpw4LDuuG7rXTDqeG7qXR1w6nhurR14butdOG6tcOpw7R04buJ4buxw6nhurR2w7TDqeG6tETDtMOp4bupdHnhu5nDqeG7rXND4bqidcOpw7Rn4buvw6nDguG6pEF1w6LDqSHhu4nhu61zw6nhurTDicOp4buR4bqo4butc8Op4buR4bulw7R0w6nhurrhuqjDqcOCw7Phu7HDqeG6tOG7r2jDguG6tcOpw7R04buN4butw6nhu5Phu69o4butw6nhurppw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7Xhu6Hhu610w6nDgsOyw4LDqcOC4bqyQ+G6oMO0w6nhu6l0dcOp4bq0deG7rXTDqeG6umnDqeG6tMOAw6nhurR14butdMOiw6kh4buJ4butc8Op4bq04bu1w6nhu61zQ+G6onXDqeG7seG6oHXDqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDtGjDtMOpw7V14buh4butw6nhurB0aOG6sMOpw4LhurJo4butdMOpw4J0Z3XDqXR14buh4butw6nhu5PDrXXhurXDqeG7k2vDtMOpw7V14buhw4LDqeG7q2nDqeG6um/hu63DqeG7k+G7n8Opw7R04buJ4buxw6nhurR2w7TDqeG6tETDtMOp4bupdHnhu5nDqeG6tHXhu610w6nhurTDrOG7rcOp4bq64bulw6nDgnRp4butdMOp4butdeG7neG7reG6tcOpw4J0Z+G7rXTDqeG7rXXhu53hu63hurXDqcOCQ8Op4bq6b+G7rcOp4bq6acOp4bupdGjhu7HDqeG6tETDtMOp4bupdHnhu5nDqcOC4bqyQ+G6oMO0w6l04buz4butw6nhu610buG7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qy3DqcOVaMO0w6nhurTFqcOpw7R04buvw6nDtXXhu6PDgsOp4bupdGh1w6nhurbhuqRow4LDqeG7rXThurjhu61zw6nhu6nhu6PDgsOp4bq24bqkw6zDqeG7k8Otw4LDqeG7k0PDg8O0w6nDtELhu61zw6nhu610Q8Opw4J0aMO0dMOpw4J0RMO0w6l0deG7oeG7rcOp4butZ+G6vsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurp14buhw7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqeG7kW7hu63DqeG6tOG7tcOpLcOp4buoVFRT4buSw6nDgsOtdcOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7peG6seG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqstw6khdOG6onXDqXN1Z+G7rcOp4bq24bqkZ+G6tcOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4buRbuG7rcOp4bq04bu1w6ktw6nhu6hUVFPhu5LDqcOC4bun4butdMOp4butdMOy4butw6nhu5NDw4PDtMOp4bq0RcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4Ju4bux4bq1w6nDtHThu6fDqeG7k8Ot4buv4bq1w6l0w4HDqcOC4bqyw4PDqcOCw7rDtHTDqcO0RcO0w6nDgsSQw6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOpw7Row7TDqcO0b+G6sOG6tcOpw7Vn4but4bq1w6nhu61zaeG7rXThurXDqeG7k+G7r2nhu63DqcOCdHDhurXDqeG6tEXDqXRDxILhu61zw6lE4butc8Opw4J0Z+G7scOpc3Vnw6nDtOG6qmfDqeG7k+G7s+G7rXPDqeG7k8Os4buvw6nDtGjDtMOpw4LDs+G7rXPDqeG7q+G6oOG6sMOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqeG6umnDqeG7k8Otw4LDqeG7k0PDg8O0w6nhu610deG7n+G6pMOp4bup4bujw4LDqeG6tuG6pMOsw6nhurbhuqRn4butw6nDguG6snjhu61z4bq1w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nhurpp4buvw6nhurRFw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqS3DqcOK4buLw6l04bu5dcOpw7Thuqpnw6nDguG7p+G7rXTDosOpIeG7p8Op4bq04bqkb8OCw6nhurR14butdMOp4buTQ8ODw7TDqeG7qXThu7Xhu61zw6nDtHThu6PDqeG6umnDqXN1w6zhu7HDqcO1w7nhu610w6nhurbhuqRu4butw6l0auG7rXPDqeG7reG7ieG7scOpxILDqeG7sUTDtMOpw4LEkMOp4bq54bq1w6rDo+G6ucOpLcOp4bq54bq14bq/w6PhurnDosOpLuG7tcOpw7Thu6/hu63DqcOC4bqy4bqk4butc8Opw7XDueG7rXTDqeG7scOBdcOp4bqwdOG6qMOp4but4bq4w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7k+G7ucOpw4LhuqRBdcOp4bq0deG7rXTDqeG7k8ahw6lzdcOs4buxw6nDtHfhu63DqeG6veG6teG6v+G7hcOpw7Thu6/hu60vw6nhurB04bqow6nhu63hurjDqcOC4bqy4buv4butc8Op4buT4bu5w6nDguG6pEF1w6nhurR14butdMOp4buTxqHDosOpw5R0b8OCw6nhu6tDw4Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhurThu7XDqeG7k0PDg8O0w6nDtMOsdcOpw4J0deG7oeG7rcOp4bq64bufw6nhu610deG7n+G6pMOp4buxa8OC4bq1w6nDguG7p8Op4bur4buhw6nhurThuqThur7DqeG7kXXhu610w6nhu5FD4bqu4butc8Op4bq6acOpw4Lhu6fDqeG6tOG7tcOpw4LDicOp4bq64buv4butc8Opw7Vpw6nhu7Hhu5fhurXDqcOC4bqyxqHDqeG7meG7scOpc3XDrOG7scOp4buTaOG7rXPDqeG7qXDDqeG6tOG7r8Op4bq64bqgdcOpw4LhurJD4bqgw7TDqeG7k27hur7DosOpw5Row7TDqeG7keG7pcO0dMOp4bq64bqow6nDlC4u4buoLi4v4buoVFRT4buSw6nhu5NDw4PDtMOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDgsO6w7R0w6nDtEXDtOG6tcOp4butc2nhur7DqeG7seG7ucOCw6nDgnThuqTDsuG7rcOp4burw4N1w6l0w4Dhu63DqcO0dOG7r8Op4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4but4bq1w6nhu610b8OCw6nhu6tpw6nDtGjDtMOp4bq64bqs4butc8Op4bq0buG6pOG6tcOp4bq64bqs4butc8Opw4pn4bq1w6nhurrhuqzhu61zw6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7reG6tcOp4bq64bqs4butc8Opw7R2w6nhu7FEw7TDqeG6tHXhu610w6nDtGfhu6/DosOpw5Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqcOCdOG7s+G7rXPhurXDqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDqeG7kW7hu63DqeG6tOG7tcOpw7R2w6nhu610deG7n+G6pMOp4buTQXXDqeG7seG6oHXhurXDqeG7k2fDqeG7kcOt4butc8Op4bq6acOp4bqwdOG6rMOpdMOD4bqww6nhurrhuqB1w6nDgsSQ4butc8Op4bq64bqs4butc8Op4buxdeG7n+G7reG6tcOpw4LEkOG7rXPDqeG7rXR24buxw6nhu5Phu7V1w6nDgkPDg+G7rXPDqeG6umnDqeG7q0Rnw6nDguG6pEF1w6LDqeG7kuG7uXXDqeG7rXNCw6nDtGjhu63DqcO14bu5w6nDtHThuqThur7hu53hu63DqcOC4bqyaMO0dOG6tcOpw7Thu7nhu61zw6nDgmjDtMOp4bq6deG7neG7rcOp4buRbuG7rcOp4bq04bu1w6nDtHbDqeG7rXR14buf4bqkw6nhu63DgcOp4burRcO0w6nhu5Nww6nDguG6pOG6vuG7neG7rcOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63hurXDqeG6usOy4butw6nhu5Phu7nhu61zw6nhu5Phu6Phu63DqcOCxJDhu61zw6lzdWfDqeG7k8O54butdOG6tcOp4butdOG6osOp4bq6w7Lhur7DqeG6tuG6pOG6vsOp4bux4buzw6lzdWfDqeG7k8O54butdMOp4oCc4buww4F1w6nDtGvhurDDqeG6usODw6nDtHThu7fhu61zw6nDtHbDqeG6vcOpw7Thu6/hu63igJ3DqeG7k+G7i8Opw4LhurLEgsOpw4J0aeG7rXTDqcO0dOG6pOG7jeG7rcOp4buxRcO04bq1w6nhu6tn4butw6nDgnln4bq1w6nDgnRv4buxw6nhurRu4bqkw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOC4buvaeG7rcOpw4rhu4vDqXThu7l14oCm4bqpL+G6sOG6q+G6qcOCZ8O14bur4buZw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhu7Fn4bqyc3Xhu63hurfhur3hurDDisOpZ+G6pMOC4buvZeG6q+G6qcOC4bqy4bqr4bqpw4Lhu5Hhuqvhuql14buxc8Op4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bq24bqkZ+G7rXPDguG6snXDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq7ZuG6veG7gy/hur/hu4Xhu5Hhur/hurnhu4fhur3hu4Phur/hurvDguG6u+G6v+G6ueG7h+G6vcOq4bur4bq9w6LGsOG6sHNlw6kv4bqr4bqpL8OC4buR4bqr4bqpL8OC4bqy4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhuqThur7hu53hu63DqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4butw6nDtHThu4nhu7HDqeG6tHbDtMOp4bq0RMO0w6nhu6l0eeG7mcOp4bq0deG7rXTDqeG6tMOs4butL+G7qeG7o8OpdOG7r8Otw7R0w6l0dmfDqXN1Z8Op4buTw7nhu610w6nDtHThu6/DqeG6sHThuqjDqeG7reG6uMOp4bq64bqs4butc8Opw7V1cOG7rcOpw6LDqcOM4butdOG6t8Op4buo4buoLuG6qS/hurDhuqvhuqkvw4Lhu5Hhuqvhuqkvw4LhurLhuqvhuqkvw4Jnw7Xhu6vhu5nhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsh4bqk4bq+w6nhu610deG7neG7rcOpdHXhu6Hhu63DqeG7rWfhur7hurXDqeG7rXR14buf4bqkw6nhurpv4butw6nhu5Phu5/DqeG7kW7hu63DqeG6tOG7tcOp4buTZ+G7rXPDqeG7q2nDqcOCdGjDtHTDqcOCdETDtMOp4bur4bqg4butw6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nhurRFw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nDteG7n+G7rcOp4bq64bq44butc8Opw7Thuqpnw6nhu5Nvw4LDqeG7rUPhuqDDtMOiw6k74bqk4bq+w6nhu7Hhu7PDqeG7kW7hu63DqeG6tOG7teG6tcOp4buxw7LDgsOp4buT4bu5w6nhu5Fu4butw6nhurThu7XDqcO0Z+G7r8Op4bq6acOpw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nDguG7ieG7rXPDosOpLHXhu53hu61zw6nDgsOtdcOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7peG6tcOp4buxRMO0w6nhurR14butdMOpw7R34butw6nhurJvw4LDqcO0Z+G7r8Op4bq04buvw6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOpw4Lhu6fhu6104bq1w6nDgnRp4butdMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDtMOsw6nhu61D4bqgw7TDqeG6umnDqcO0dsOp4bq0RcOpw7R04bud4butdMOp4bur4buhw7R0w6nhu5No4butc8Op4bupcMOpc3Xhurhnw6nDtGjDtMOp4bq64bqs4butc+G6tcOp4buT4bu1dcOpw4JDw4Phu61zw6LDqSHDueG7rXTDqcOC4bqyw63hu61zw6nhu7Fvw4LDqcO0buG7rcOpw7Vq4butc8Opc3XhuqB1w6nDgsO64butdMOp4bupdHXDqeG6tHXhu610w6nhu5Nn4butc8Opw7R2w6nDtHR14buf4bqkw6l0Q+G6oOG7rXPDqXN1Z8Opw4Lhu4nhu61zw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7rXThurjhu61zw6nhu63hu4nhu7HDqcOC4bqyxILDqeG7q8OtdcOp4buTbuG6vsOp4bqn4bq74bq94bq14buFw6nDteG7lcOpw4LhurJndcOp4bq0deG7rXTDqeG6smcv4bq74bq54bq5w6nDteG7lcOpc2h1w6nhurR14butdMOp4bqyZ8Op4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurvhu4Xhuq3hurPDqcOC4bunw6nhu6vhu6HDqeG6tHXhu610w6nDtOG7r+G7rcOpw4J0RMOpw6rDqcOC4bqyxILDqeG7q+G7neG7rcOpw4Lhu4nhu61z4bq1w6nhu5Nrw7TDqcO1deG7ocOCw6nhu6tpw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7k+G7uXXDqeG7rXNCw6nDtGjhu63DqcO14bu54bq1w6nDtOG7s+G7rXPDqcO0dETDtOG6tcOp4bq6deG7neG7rcOpw7R0RMO0w6nhurppw6nhu5PDrOG7rXPDqeG6unXhu53hu63hurXDqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7rWnhur7DqeG7k+G7i8Opw6zhu610w6l0Q8SC4butc8Op4bqyb8OCw6nhu6vhuqDhu63DqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq6deG7ocO0w6nhurrDsuG7rcOp4buT4bu54butc8Opc3XDrOG7scOp4bq0deG7rXThurXDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqcO0dG/DgsOp4burQ8OD4butc8Op4buRbuG7rcOp4bq04bu1w6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nDguG7p+G7rXTigKbhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrLcOpVEPEguG7rXPDqUThu61zw6nhu6xzaeG6vsOp4buQbuG7rcOp4bq04bu1w6khdOG7o8Opc3XhuqB1w6nhurvhursv4buDw6nhu63hu4nhu7HDqeG7rWfhur7hurXDqcOUdHXDqcO04bqow7TDqeG7kG7hu63DqeG6tOG7tcOpLcOp4buoVFRT4buSw6nDguG7p+G7rXTDqcO0dsOp4bup4bujw6l04buvw63DtHTDqXPDucOp4buTcMOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcO0aMO0w6nhu7HhuqjDtMOpw4J14bud4bqk4bq1w6nDtHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4buRbuG7rcOp4bq04bu1w6nEgsOp4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqcOC4bqy4buv4butc8Opw4J04bqidcOpc3Vn4butw6nDguG6oHXhurXDqcOCdENnw6nDtWjDtMOp4bq0xanhurHhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrLcOp4busdG7hu63DqeG7rHNp4bq+w6nhu5Bu4butw6nhurThu7XDqSF04bujw6lzdeG6oHXDqeG7reG7ieG7scOp4butZ+G6vuG6tcOp4butc2nhu610w6nhu5Bu4butw6nhurThu7XDqS3DqeG7qFRUU+G7ksOpw4Lhu6fhu610w6nDgsOy4bqww6nDguG6suG6pOG7rXPDqcOC4bqk4bq+4bud4butw6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7rcOp4bqy4bu54butc8Op4bqy4buLdcOp4buAw6nhu61zdMWpZ8Op4bq6acOpw7R04bqqw6nhu5Phu5/DqeG7rHNp4bq+w6nhu5Bu4butw6nhurThu7XDqSF04bujw6lzdeG6oHXDqeG6u+G6uy/hu4Mv4bq94bq54bq7ZuG6s8Op4butdOG6uOG7rXPDqcOCdGnhu610w6nDgkXhuqThurXDqeG7qeG7o8OCw6nhurbhuqTDrMOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4buTw63DgsOp4buTQ8ODw7TDqeG6tGfhuqTDqeG6veG7gcOp4but4buJ4buxw6nhu6nDusOpw7Rn4buxw6nhu6nhu6PDgsOp4bq64bqgdcOp4bq24bqk4bu1w7TDqcOC4bujw6nhurrhu5/DqeG7kW7hu63DqeG6tOG7tcOp4bq6acOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOiw6khw7LhurDDqcOC4bqy4bqk4butc8Opw4LhuqThur7hu53hu63DqcOC4bqk4bq+4buf4but4bq1w6nhurB0QcOpw7V14buj4butw6nDtHThuqrDqcOC4bqyQ8OA4butc8Opw7Thuqpnw6nhu5LDrOG7rXPhurXDqcO0dMO64butdMOp4bq0aMO0dOG6tcOp4bqwdGjhurDDqeG7q+G6pMOyw4LDqcO04bqqZ8Op4busdGnDqeG7rUPhuqDDtOG6tcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7k+G7peG7rXTDqXRD4bqg4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4buRbuG7rcOp4bq04bu1w6nhurppw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOCdOG6onXDqXN1Z+G7rcOpw4LhuqB14bq1w6nhu5Nrw7TDqcO1deG7ocOCw6nhu6tpw6nhu6xzdOG7pcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG6tOG7tcOp4bq94bq7LeG7rDsvITPhurXDqeG7rXNp4bq+w6nhur3hu4Ev4bq74bq5L+G6veG6ueG6u+G7g8Opw7Thuqpnw6lU4bu5dcOp4butc3Thu6XDqeG7q8Oz4butw6nDgnREw6nhu4fhurXDqcOVZ+G7rcOpw5R0b+G6sMOpdGnhu610w6kh4bqy4bqk4butc8OpQ8OA4butc8Op4buSw6zhu61zw6nhu6l0dmfDqTRVVcOp4bq64bufw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhu5Fu4butw6nhurThu7XDqcOC4bqy4buv4butc8Opw4LDueG7rXTDqXTDueG7rXTDqeG7seG6oHXDosOpIeG6pOG6vuG7neG7rcOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqeG7q8ODdcOpw7rDtHTDqcO04bqqZ8Op4bq6deG7ocO0w6nDgkPDqeG6um/hu63hurXDqeG7qXRo4buxw6nhurREw7TDqeG7qXR54buZw6nDguG6skPhuqDDtMOpdOG7s+G7rcOp4butdG7hu63hurXDqeG6unXhu6HDtMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw4LDs+G7scOp4bq04buvaMOC4bq1w6nDtHThu43hu63DqeG7k+G7r2jhu63DqeG6umnDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bulw6nDteG7oeG7rXTDqcOCw7LDgsOpw4LhurJD4bqgw7TDqeG6tHXhu610w6nhurppw6nhurTDgMOp4bq0deG7rXTDosOpIXRFw7TDqXR14buh4butw6nDguG7tcOCw6nDtGjDtMOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6nhurppw6nDtHThu4nhu7HDqeG6tHbDtMOp4bq0RMO0w6nhu6l0eeG7mcOp4bq0deG7rXTDqeG6tMOs4but4bq1w6nhurREw7TDqeG7qXR54buZw6nDgsO54butdMOp4buR4bqow7TDqcO0dOG7r8Op4bqwdOG6qMOp4but4bq44bq1w6nhurrhu6XDqcOCdGnhu610w6nhu6114bud4butw6nhurppw6nDgnRn4butdMOp4butdeG7neG7reG6s8Opw4LhuqThur7hu53hu63DqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4butw6nDgmjDtMOpdMOtdcOpw7Thuqpnw6nhurB0aMOpw4J0Z3XDqeG6p+G7rXRvw4LDqeG7q2nDqeG7k+G7tXXDqeG6uuG6oHXDqeG7q0Rnw6nDguG6pEF1w6nhurrhu6XDqcOCdGnhu610w6nhu6114bud4butw6nhurppw6nDgnRn4butdMOp4butdeG7neG7reG6reG6s8Op4bq0RMO0w6nhu6l0eeG7mcOpw7Vpw6nhu7Hhu5fhurXDqcOC4bqyxqHDqeG7meG7seG6s8Opw7R04buJ4buxw6nhurR2w7TDqeG6tETDtMOp4bupdHnhu5nDqeG7rXND4bqidcOpw7Rn4buvw6nDguG6pEF1w6nhu5FFZ8Op4bq6aeG7r8Opw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61z4bqzw6nDgmjDtMOpdMOtdcOpw7Thuqpnw6nDgsOs4buvw6l04buz4butw6nhurppw6l04buz4butw6nhu610buG7rcOpw7TDsuG7rcOpdOG6pOG6vuG7o8OCw6nDgnThu7Xhu61zw6nDtHThu6/DqeG7rXR24buxw6nhu5Phu7V1w6nDgkPDg+G7rXPDqcOCw611w6nhurrhuqzhu61zw6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7reG6tcOp4bq64bqs4butc8Op4buT4bu34butc8Opw7Vp4buvw6nhu5Fu4butw6nDguG7ucO0w6nDgnR1cOG6pMOp4bq04bu14bqzw6nhurB0d+G7rXPDqcO0dOG7teG7rXPDqcO0aMO0w6nDteG7oeG7rXTDqeG6unXhu53hu7HDqeG7rXR1ceG7scOp4buTQ+G6ouG7rXPDqeG6tHXhu610w6nhurTDrOG7rcOiw6kh4bqk4bq+4bud4butw6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7rcOpc3XDrOG7scOpw4J0dXDhuqTDqeG7sW/DgsOpw7Ru4butw6nDtWrhu61zw6lzdeG6oHXDqcOCw7rhu610w6nhu6l0dcOp4bq0deG7rXTDosOpIeG7ieG7rXPDqcO0Q+G6ouG7rXPDqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDqeG7qcWpw6nhu63hu4nhu61zw6nhurThu7Xhu61zw6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zhurXDqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7TDqXN14bqgdcOpw4LDuuG7rXTDqcOC4buvaeG7rcOp4buRdeG7oeG7reG6tcOpw7R04bqmw6nDguG6snjhu61zw6nDtcO54butdMOp4buTbOG7rXPDqXN14bqgdcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7kOG6pOG6vsOpw4LhurLDucOp4bq64bq44butc8Opw7R0xKnDtMOp4buxRMO0w6nhurR14butdMOpw4J0Z+G6vsOpw4J04buj4bqzw6nDgsOy4butw6nhu5Hhuqjhu61zw6nhu6vDg3XDqcOCdOG7o8Opw7TDgMOpw7Rv4bqkw6nhu5Fu4butw6nhurThu7XDqeG6umnhu61z4bq1w6nDgnTDusO0dMOpROG7rXPDqeG6uuG6oHXDqXN1acOpdHZnw6nhu5Fu4butw6nhurThu7XDosOp4buSdeG7n+G6pMOpw7R04bun4butdMOp4bqwdG7hu63DqcO14bu1w6nhu5Fu4butw6nhurThu7XDqXTDg+G6sMOp4burw7rDosOpIXXhu6PhurDDqcOC4bqow7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqXN1w6zhu7HDqeG6tHXhu610w6nhurppw6lzdcOs4buxw6nDguG7p8Op4bur4buhw6nhurR14butdMOpw7Thu6/hu63DqcOCdETDqcOqw6nDguG6ssSCw6nhu6vhu53hu63DosOp4buS4buN4bq+w6nhu7HDreG7rXTDqcO0aMO0w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opw4LhuqThur7hu53hu63DqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4but4bq1w6nhurrDsuG7rcOp4buT4bu54butc8Opw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4buRbuG7rcOp4bq04bu1w6nhurppw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4but4bqzw6nDgnXhu6PhurDDqcOC4bqow7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcO04bqk4bu5w7TDqeG6usOy4butw6nhu5Phu7nhu61zw6nigJzhu7DDgXXDqcO0a+G6sMOp4bq6w4PDqcO0dOG7t+G7rXPDqeG7reG7neG7rcOpw7R2w6nhur3DqcO04buv4but4oCd4bq1w6nhu5PDrOG7scOpw7XDrOG7r8Op4bq24bqk4bq+4buf4butw6nhurppw6nDguG6smjDtHTDqeG7rXR14buh4buxw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6unXhu6HDtMOp4bq0deG7rXTDqcO04buv4butw6nhurppw6nhu63huqThu7N1w6nhu5HDreG6vsOpw7Thu6/hu63DqcOC4bu1w4LhurXDqcOCw63hu6/DqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7qXXhu6Hhu63DqeG7k3DDqeG7sXh1w6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqeG7k0PDg8O0w6nDgnXhu6PhurDDqcO0w7Lhu63DqeG6uuG6oHXDqcO0aMO0w6nDgnThu7Phu61zw6nDgnXhu63hurXDqcO0dMO64butdMOp4bq0aMO0dMOp4bq64bufw6nhu5Fu4butw6nhurThu7XDqS3DqeG7qFRUU+G7ksOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDgsO54butdMOpdMO54butdMOp4bux4bqgdcOiw6k74bqkZ8Op4buTduG6tcOp4bup4bud4bqkw6lzeHXDqeG6tEXDqeG6umnhu6/DqcO04bqk4bu5w7TDqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqcO0b+G6sOG6tcOp4butc2nhu610w6nhurppw6nDguG7r2nhu63DqcOK4buLw6l04bu5dcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw7Row7TDqeG7seG6qMO0w6nDgnXhu53huqTDqcO04bqqZ8Opw7R0deG7o+G7rcOp4burQ8ODw7TDqeG7kW7hu63DqeG6tOG7tcOp4bq6acOp4bq0RMO0w6nhu6l0eeG7mcOp4bq0deG7rXTDqeG6tMOs4butw6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nhu612dcOpw7R04bqk4butc8Opw7RC4butc8Op4butdEPDqcOC4bun4butdMOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOpw4J04bqidcOpc3Vn4butw6nDguG6oHXDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqstw6k0deG7rcOpw7TDrOG7scOpw4Dhu63DqcO1aMO0w6nhurTFqeG6peG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu6xzeMO0w6kh4bqyZ+G7rXPDqeG6p8OCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63huq3huqkv4bqw4bqr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Tuổi già nặng gánh âu lo

Tuổi già nặng gánh âu lo
2024-07-20 05:55:00

QTO - Năm nay, vợ chồng ông Hoàng Kim Dàn, trú tại Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà đều đã ngoài 80 tuổi. Ở cái tuổi đáng được nghỉ ngơi nhưng...

Người cao tuổi Hà Xá nêu gương sáng

Người cao tuổi Hà Xá nêu gương sáng
2019-07-10 06:30:04

(QT) - Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua người cao tuổi (NCT) ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi...

Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm với phong trào

Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm với phong trào
2019-07-10 06:10:50

(QT) - Năm 2004, cô gái Ê Đê Mỏ Tinh theo chàng trai Vân Kiều tên là Ai Can về làm dâu ở vùng đất nghèo Pa Loang, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông và từ đó đến nay chị luôn nỗ lực,...

Xuân Long, làng quê khởi sắc

Xuân Long, làng quê khởi sắc
2019-07-09 06:16:06

(QT) - Xuân Long là một làng quê thuộc xã Trung Hải, huyện Gio Linh, có diện tích tự nhiên 126 ha, dân số 196 hộ với 700 nhân khẩu. Đây là một vùng quê có truyền thống cách...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết