Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG6rOG7g+G7hX3hu4PDteG7hX1w4bufw7nGoWrhu4d94bud4buDdH1q4bupfXDhurVqfXDhurHEqX3hu6vhu5nhu4V94bud4buDa2rhu4d9cOG7nzhrLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXshO+G7olAsfS19SsOgxKl9IltbMCZ94bqtw7J94buHN+G7hX3DiX3huqrDqX3EqG99UOG7hWrhu4N9cOG7g2JrfeG6reG7gzhq4buHfXDhu5824buFfeG7quG6sWp94buK4buF4bq7cX1ww6lqfeG7iTh94buz4buFfeG6rDZqfeG7q+G6u33hu4k4xKl94bqp4bqxcX3GoX3hu6tzauG7h33huqvhurdwfWrhu4fhu4PDqGt94bucNn3hu4hrNmrhu4cmfeG7rcOhfeG7gsO54buZauG7h33hu4Lhu4Xhur3hu50mfeG7g3Hhu6/hur1qfeG6qjbhu4vhu5/Dsmrhu4d94burOH1w4bunfeG6q2x94bqr4bq5an1qNuG7r33huq3hu4NofeG7iXHDsmp9auG7kX3hu4nFqeG6rSZ94bur4bunNn3hu4k4xKl94buH4buFOHF94bqt4buDa33EqWdq4buDfeG7q+G7pzZ94buH4buFcuG7nX3huqvhu5t9auG7g+G7qWrhu4d94bqt4buDaH1ixKl94bqtbH3huq1xw7Xhuq194buh4buNauG7h33hu4vhu4NsfeG7i+G7g8Ogan1w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqP33hu4Lhu4Xhur1qfcSob31Q4buFauG7g33huqs2auG7h33huqthxKl9cOG7nzfhuq3hu4N94bqt4buD4bul4bqtfeG7q3R94bqs4buD4buFfeG7g8O14buFfXDhu5/DucahauG7h33hu53hu4N0fWrhu6l9cOG7g8Oyan3hu5w2feG7iGs2auG7hz8uL+G7nSEucDbhuqfhu4lifeG7oXDhu6/hu4li4bu2e8SpNuG7n+G7h+G7hWolIuG7neG7rX02cXBreyEucOG7nyEucOG6qSEu4buFxKnhu4d94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqtP+G6pzZr4bujcTZq4buHcOG7n+G7hT/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS9dNSIzLzA04bqpIFsyXVsxW3BdMFsxNVvhu4ldP8Os4bud4buHe30vIS4vcOG6qSEuL3Dhu58hLnDhu58hLnDhuqkhLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6rOG7g2h9xKhvfVDhu4Vq4buDfeG6reG7g8OgxKl94buhbOG6rX3huqs4an3hu4nhu5dq4oCLLi/hu50hLi9w4bqpIS4vcOG7nyEuL3A24bqn4buJYiEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shXTB9asOgxKl94buJOMSpfeG6qeG6sXF9cOG7n8Opan3hu6tzauG7h33huqvhurdwfeG7i+G7g2wmfeG7q+G7meG7hX3huqdhan1wZmrhu4N94bqt4buDaHF9cOG7g8O54buTauG7hyZ94bqt4buDaHF94buL4buDbCZ94bur4buXfeG6reG7g+G7j2rhu4d94bqt4buDaH3EqG99UOG7hWrhu4N94bqrw6F94buH4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31qw6lqfcSpw7J94buDZ2rhu4N94buL4buFauG7g31w4bq5feG6rWx94buD4buF4bq9cX3hu6NxYT994buC4buF4bq9an1wOeG7hSZ94bur4buXfeG6reG7g+G7j2rhu4d94bqt4buDaH3huq1sfXDhu59rauG7h31wNuG7r30iIn3huq1ran3huqdtJn0iW33huq1ran3huqnDqSZ9XX3huq1ran1w4buf4bqxcSZ94buD4buTan3huq3hu4N04bqtfeG6rWtqfeG7ieG7l2omfV0xfeG7gzZ94buf4bunauG7h31w4bufOMSpJn1dfeG7rWJ9cGHhu4V94bqrw6p94bqt4buDxqF94buDOGrhu4cmfcSp4buR4buFfWrDoMSpfXDhu4NxfWrhu4PhurXhu519cOG7n8Opan0iW1t9cOG7n+G7heG6vXF94bqr4buPauG7hyZ9cOG7n8ahfXDhu4M4auG7g33EqcOyfeG7g2dq4buDfeG7i+G7hWrhu4N9cOG6uX3huqvhu4XDqmp94buDZ2rhu4N94bqt4buDa31q4buD4buF4bq7cX3huq3hu4NofWLEqX3hu4Nu4bqtfXDhurXhu5194buJOMSpfXDhu4Niaz994buK4buDw7Jq4buHfeG6reG7g2l94buJOH1w4bq3xKl94buHw7nhu5Nq4buHfeG7iTjEqX3hu4vhu4Vq4buDfXDhurl94buH4buFb+G7hSZ94bqt4buDaH3EqG99UOG7hWrhu4N94bqtbWp94buf4bq3cH1qw6Bq4buHfWrDtH1w4buDNsSpfeG7h+G7hTZ94bqtN+G6rX3hu4NrOXB94bqrw7Vq4buHfeG6rXU2feG7g8O14buFfeG7neG7g3R9auG7qSZ94burZ33hu6vhurXhu699asOgxKl9IltdMH3huq3hu4NofeG6q8O54buX4bqtfeG6p+G6s3F94buJOMSpfeG6rOG7g+G7hX3hu4PDteG7hX1w4bufw7nGoWrhu4d94bqs4buD4buFfeG7g8O14buFfeG7neG7g3R9auG7qX1w4buDw7JqfeG7nDZ94buIazZq4buHP33hu6rhu5nhu4V94burNuG7hX1w4bufbX3huq3hu4Phu4V94buDw7Xhu4V9cOG7n8O5xqFq4buHfeG7neG7g3R9auG7qSZ94bqt4buDaH3EqG99UOG7hWrhu4N94buJccOyan3hu6NxNmp9cOG6scSpfeG6q+G6uWp94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfXDhurXhu5194buD4buX4budfeG6q2s4an3hu4vhurlwfeG7g8O14buFfeG7q+G7hcOpan3hu53hu4N0fWrhu6k/feG6qsOqfWrhuqHEqX3huqfhuqFwfeG7g2s4an3huq1hauG7gyZ9cOG6scSpfXDDuX1q4buHceG7r+G6vWp94burbmrhu4d94bqtdTZ94bud4buDdH1q4bupfXDhu59rauG7h31w4buDw7JqJn3huq3hu4NofXDhu4PDueG7lWrhu4d94butceG7r8Opan3hu6HhurFxfeG7oTdwJn1wZuG6reG7g33huq3FqeG6rX3hu6vhurVqfeG6q8O1auG7h33huq3hu4NofWLEqX1w4buDNsSpfeG7h+G7hTZ94buh4buFauG7g33hu4NrOXB94buDw7Xhu4UmfeG6reG7g3Fq4buHfXA24buvfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d9asOyauG7h31w4buDw7JqfcSp4buZ4buFJn3hu4fhu4Xhu6l94buHZ2p94bur4bq9feG7oeG7hWrhu4N9xKnDsuG7hX1w4bufw7nhu5Vq4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6A2cX1q4buD4bupauG7h33huqdxw7Thu4V94buJw6lqfWrDueG7k2rhu4d94buf4bql4buvJn3huq3hu4NofcSob31Q4buFauG7g33hu4k54buFfXDhu582auG7g31w4buDdX1w4buDw6DEqX3hu4Nv4buFJn3hu4PDueG7mWrhu4d94bqp4bqlan3huq3hu4NofWLEqX3hu4k4xKl9w6BqJn3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG7i+G7hWrhu4N9cOG6uX3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDP33hu6rhu5nhu4V94buhxal94bqrw7Vq4buHfeG7q+G7hcOpan3huq3hu4Phu4U2feG7ocSRfeG6rXU2feG6reG7g2h9xKhvfVDhu4Vq4buDJn3hu5/hurdwfWrhu4Phu4XhurtxfeG6reG7g2h9YsSpfeG7neG7g3R9auG7qX1w4buDw7JqfeG7nDZ94buIazZq4buHfeG6q8OhfWrhu5F94buJxanhuq194buJOMSpfeG7h+G7hThxfXDhu5/DqWp94burc2rhu4d94bqr4bq3cH3hu6Nxw6l94buDw7nhu5Nq4buHP33huqzhu4NofeG7guG7j31Q4buDaH3hu6DGsDZ9xqF9cOG7g8Oyan3hu5w2feG7iGs2auG7h33huq3hu4NrfeG6p+G7heG6uXAlfeKAnErDoMSpfSJbXTAmfeG7q+G7l33huq3hu4Phu49q4buHfXDDsuG7hX3EqeG7meG7hX3hu582feG7n+G7hcOpauG7h33hu6s4feG7ieG6teG7nX1q4buH4buD4buF4bq94budfXDhu5/DqWp94burc2rhu4d94bqr4bq3cH3hu4NrNmrhu4d94buDbDZ94bucNn3hu4hrNmrhu4cmfeG6rXHDteG6rX3hu6Hhu41q4buHfeG7iXLhuq194bqr4bqzcX3hu5/hurdwfXByauG7h31w4buD4buF4bq5cT994bqqw7nhu5fhuq194bqt4buDaH3EqG99UOG7hWrhu4N94bqrw7Vq4buHfeG7q+G7hcOpaiZ94buH4buFcuG7nX3huqvhu5t9cDlrfeG6q+G7heG6u3F94buL4buF4bq9an3huqvDqn3hu6s24buvfTN9cOG7n+G7heG6vXF94bqr4buPauG7h31w4bunfWrhu4dx4buPan3hu6vhu41qfUrhu4fhurFqfeG7gzhq4buHfeG6rOG7g2Zq4buDfeG7oTfhuq3hu4N94butw6F94buDw7Xhu4UmfeG6rXNq4buHfeG7q+G7meG7hX3hu6Hhu419cOG7heG6u2p94bqpOGrhu4N94bqpdMSpfeG6q8O54buX4bqtJn3hu6vhu5d94bqt4buD4buPauG7h31ww7Lhu4V9xKlxNn0ifeG6rWtqfXDhu5/hurFxJn1qccOy4buFfXDhu4PDqcSpfeG7ieG7l2p94buHOCZ9cOG7n+G7j2rhu4d9XX3hu4M2feG7n+G7p2rhu4d9cOG7nzjEqT99SuG7g+G7lX3huqfhu4XhurlwfeG7neG7gzdwfeG7g3Hhu699cOG7heG6u8SpfWrDoGrhu4d94buJ4buX4buFfXDhu4Phurl94bqtdTZ94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG7qzh94bujceG7r+G6uXB9cOG6scSpfeG6reG7g2hxfeG7i+G7g2x9cMWpfXBnxKl94buDw7nhu5lq4buHfeG6q+G7hX1w4buDZuG6reG7g33hu4Phu5fhu519cOG7n8Opan3huq3hu4NmauG7g33EqWFq4buDfeG7q8O54buVan3huq11Nn3EqWdq4buDJn3huqvhurlqfWo24buvfeG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4N9cMOy4buFfeG6q8OhfeG6rWx9MH3huq1ran1w4buf4bqxcSZ9MH3huq1ran3huqdtJn1dW33huq1ran3huqnDqSZ9XTF94bqta2p94buJ4buXaiZ9XVt94buDNn3hu5/hu6dq4buHfXDhu584xKkmfcSp4buR4buFfWrDoMSpfXDhu4NxfWrhu4PhurXhu519cOG7n8Opan1dMVt9cOG7n+G7heG6vXF94bqr4buPauG7hz994bqqw6p94bqtbH1q4buD4bupauG7h31w4buDOGrhu4N94bujcWF9auG7g8O5feG7g8OyxKl9ajbhu68mfeG7q+G7l33huq3hu4Phu49q4buHfXDDsuG7hX3hu5/hurdwfeG6rWHEqX3hu5NqfeG6rOG7g+G7hX3hu4PDteG7hX1w4bufw7nGoWrhu4d94bud4buDdH1q4bupfcSob31Q4buFauG7gz99UOG6t8SpfeG7h8O54buTauG7h33hu4k4xKl94buH4buFOHF94bqtdTZ94bqt4buDaH3hurfhu6994buJccOyan3hu4k4feG6q8O1auG7h33hu4nFqeG6rX3huqvDqn3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfXDDsuG7hX3huq3hu4194buH4bqhauG7h31q4buD4buF4bq7cX3hu4Phu5Nq4oCdPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6rhu5nhu4V9xKnDtXB94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG6rW1qfWrhu4Phu4XhurtxfeG7i+G7g2x94buL4buDw6BqfWrhu4PDuX3hu5w2feG7iGs2auG7hyZ94bqt4buDaH3EqG99UOG7hWrhu4N94buJccOyan3huqvDouG7r33EqTlq4buDfeG7neG7g2tq4buHfXDhu584a31ww7nhu5Nq4buHfXDhu4PhurFqfXDDueG7k2rhu4d9N+G7hSZ94bur4bq1an3huqvDtWrhu4d94bqt4buDaH1ixKl94bqrazhqfeG7i+G6uXB94buH4buFcuG7nX1q4buDNnF94buJcuG6rX3hu43EqX3huqs2cSZ94buDazlqfWo5aiZ94buL4buDbH3hu4vhu4PDoGo/feG6rOG7pX3EqeG7keG7hX3hu4nhu6U2feG7ieG7l2p9auG7gzh94bqt4buDaH3huqvEkSZ94bqt4buDaH3huqvhurtxfeG7neG7g+G6sWp94bqt4buD4buFNn3huq3hu4NrfeG6reG7g2h9YsSpfWrhu4fhu4PDqGt9cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4an1qccOy4buFP33huqrhurlqfWo24buvJn3huq3hu4NofeG6q8OhfeG6reG7g+G7hTZ94bqt4buDa31dW33hu4PDtX3hu53hu4N0fWrhu6l9auG7h+G7g8Ooa30iW33huq1ran3hu4nhu5dqfWpxw7Lhu4V94bqrw6p94buJOMSpfeG7q+G7jWomfeG7q8O54buTan3hu4nDqWp9cOG7g2s3cH1q4buH4buDw6hrP33huqzhu4NofcSob31Q4buFauG7g33huq3hu4Phu4U2feG7ocSRJX3igJxQw7Lhu4V9xKlx4buNan1w4bq3cH3huq1hfeG6reG7g2h9YsSpfeG7neG7g3R9auG7qX1w4buDw7JqfeG7nDZ94buIazZq4buHfeG6q+G6u3F9cOG7g2s3cH3huqvDueG7l+G6rX1q4buH4buDw6hrfeG7qzh94burw7nhu5NqfeG7icOpan3hu4k4xKl94buH4buFOHE/feG7iuG7g+G7hX3huq3hu4NofWLEqX3huq1sfeG6q+G7heG6u3F94buL4buF4bq9an3hu6vhurt94buL4buFauG7g31w4bq5fXDhu4NnfeG7oWV9cOG7gzbEqX3hu4fhu4U2feG6rTfhuq194buDazlwfeG6q8O1auG7h33hu4PDteG7hX3hu4Phu4Xhur1xfeG7o3FhfeG7g+G7k2o/feG7qmd94bur4bq14buvfXDDsuG7hX3huq04auG7h33hu53hu4Nh4buFfWrhu5F94buJxanhuq194bqt4buNfeG7h+G6oWrhu4d94bqrw6p94buH4buFcuG7nX3huq3hu4NofWLEqX1w4bufa2rhu4d9cOG7g8Oyan3huq1sfeG6rXHDteG6rX3hu6Hhu41q4buHfXDhu41wfeG6q2Thu5194buD4buTauKAnT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buqZ33hu6HFqX1w4bq1an1w4bqxxKl94bqtdTZ94bqs4buD4buFfeG7g8O14buFfXDhu5/DucahauG7h33hu53hu4N0fWrhu6l9xKhvfVDhu4Vq4buDfcSpOH3huq3hu4NofWLEqX1w4bufa2rhu4d9cOG7g8Oyan3huq3Dumrhu4d9auG7g8O5fcSpbuG7hX1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqr4bq7cX3hu5/hurdwfeG7r8OpcX3hu6NxdiZ94bqpOGrhu4N94bqt4buDa33huq3hu4NofWrhu4Phu6lq4buHfXBnauG7g33huq1hxKl9cOG7g+G6sWp9cOG7g+G7heG6uXAmfeG7neG7g2tq4buHfXDhu584a33hu4PDteG7hX3hu53hu4N0fWrhu6l94bqtw7pq4buHfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp9xKk5auG7g33EqWU/feG6rOG7g3V9cGjhuq3hu4N94buCw7Xhu4V94buI4buC4bucSn3hu63DoX3hu4LDueG7mWrhu4d94buC4buF4bq94budfeG7guG7j31Q4buDaH1Q4buDw7nhu5Nq4buHfeG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cCV94oCc4bucNn3hu4hrNmrhu4d94buJOH3EqcO1cH1w4bufa2rhu4d9auG7g+G7qWrhu4d9cOG7g8Oyan3huq11Nn3hu63DoX3hu4LDueG7mWrhu4d94buC4buF4bq94budfeG6rWx94bud4buDa2rhu4d9cOG7nzhrfeG7neG7g3R9auG7qX3EqTlq4buDP33huqrDo+G6rX3huqfhu4Xhur1wfeG7neG7g2tq4buHfXDhu584a33hu53hu4N0fWrhu6l94buH4buFcuG7nX1q4buDNnF94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3hu4vhu4Vq4buDfXDhurl94bqrw6F9xKk2auG7h33hu4k54buFfeG7g+G7heG6vXF94bujcWF9cOG7g+G7heG6uXB9cOG7g8Wp4bqtP31Q4bunfcSpw7VwfXDhu4PDsmp94buH4bqzan1q4buDw7l9XVtbQH3hu4PDtX1q4buH4buDw6hrJn3huqvhurlqfWo24buvfeG7nDZ94buIazZq4buHfeG6rWx9cOG7n8Opan0yMUB94buDw7V94buH4buFNn3huqtnauG7g33hu4k4xKl94buL4buFauG7g31w4bq5feG7i+G7gzcmfXDhu5/DqWp9Ilt9xKnDsn3hu4NnauG7g33hu53hu4N0fWrhu6l94buJOMSpfeG7i+G7hWrhu4N9cOG6uX3hu4fhu4Vv4buFJn1w4buDcX1q4buD4bq14budfcSp4buR4buFfWrDoMSpfXDhu5/DqWp9NVt9cOG7n+G7heG6vXF94bqr4buPauG7hz99SuG7g+G7qWrhu4d9auG7kX3hu4nFqeG6rX3hu6vDueG7k2p94buJw6lqfXDhu59rauG7h33hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG7i+G7hWrhu4N9cOG6uX3hu6s4feG7g+G7heG6vXF94bujcWF9cOG7p33huq034bqtfeG7neG7g2tq4buHfXDhu584a33huq11Nn3hu53hu4N0fWrhu6l9cOG7g8Oyan3huq1sfeG7ocWpfeG6q2xq4buHfeG7h2zhu5194buL4buDw7Jq4buHfWrhu4NvfeG6rXU2feG6rOG7g+G7hX3hu4PDteG7hX1w4bufw7nGoWrhu4d94bud4buDdH1q4bupfcSob31Q4buFauG7gz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buI4bqxxKl94buc4buDw7nhu5Nq4buHLX3hu6rDoGp9UOG7heG6uWouL+G7nSE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xuân Long, làng quê khởi sắc

Xuân Long, làng quê khởi sắc
2019-07-09 06:16:06

(QT) - Xuân Long là một làng quê thuộc xã Trung Hải, huyện Gio Linh, có diện tích tự nhiên 126 ha, dân số 196 hộ với 700 nhân khẩu. Đây là một vùng quê có truyền thống cách...

Đến với Cồn Cỏ yêu thương

Đến với Cồn Cỏ yêu thương
2019-07-06 06:12:19

(QT) - Tôi thật vui mừng khi có mặt trong đoàn trao tặng sách của cô giáo Nguyễn Thị Hà Thanh, cựu giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Thành phố Hồ Chí Minh đến với biển...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết