Cập nhật:  GMT+7
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MeG7kGp4dGw3w6rhurHhu5M34bup4burcGw3S+G6szcj4bq3N+G7kWjhu6s3anhy4buRajfGsOG6t+G7kWowL2s5MTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pUvhu4fhurHhur82MSLhu6bhu6ggNy034buka+G6t+G7qTdr4burw4A34bupxanhu6vDgMOt4buRN+G7qWvhu6Phu5FqN+G7p+G7q2g3a3hy4buRajfDquG6t8OqazfDtOG6teG7kWp9N+G7kWvhu7fhu5FqN+G7keG6p8O0N+G7p+G7q+G6sTfhu5FqeHRsN8Oq4bqx4buTN+G7qeG7q3BsNyLhu5DDiuG7qCA3w7o34bupa+G7neG7kTdL4bqzNyPhurd9N8OB4bqlN+G7qMWpbMOs4burN+G6tmx9N2vhu6vDgMOs4buRN+G7qMWpbMOs4burN+G7pGvhu5Phu5FqN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN2tsw6zhu6s34bun4burw6I34bula+G7k+G7kWo34bupxanhurPhu5M34bupa2w34buB4bur4bqxN+KAnOG7qOG7q3BsN8Oq4bqx4buTN2p4cuG7kWo3xrDhurfhu5Fq4oCdWzfhu4DhuqvDqjfhur1sw6zhu6l9N8Oq4bq3w6o3w6rhu6834buB4bq5w4A3w7ThurXhu5FrN2vhu5fDqjfhu6nDqeG7pTfhu7nhurM3w7XhurPDtDfhu6lr4buH4buTN+G7qXg34bupeMO64buRan034buB4bq14buTN+G7gXnDqn034bula+G7k+G7kWo3w6rhurfDqms3S+G7nzfDimttN8OUbOG7kWs34bq94bqp4buRajfhu5FrbMOt4burN+G7uWzDrMOqN8O14bqzw7Q3w6rhu6834bupa+G7i3034bupa2xp4bupN+G7qWvhu7PDqn03auG7meG7pTfGsHnDqjfDgWTDgDfhur/hu7Phu5FqN+G7keG7neG7kWo34bupa+G7neG7kTfDtHNsfTfhu6lr4buxw6o34buB4bq5w4A34buPbOG7kWs34bupaTctN8OB4bqlN2vhu6FsN8O6N+G7gW/hurE34bula3hy4buRajfhu5Fq4bqzw4A3w6rhurPhu5FqN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRWzAv4bulMTDhu6nhurHhur3DteG7hzfGsOG7qcOAw7Xhu4csNsO04bqxxalqbOG7kT5h4bulw4E34bqx4bur4bup4buTNjEw4bupxakxMOG7qeG6vzEwbMO0ajfGsMWpw6osNi8vw6pb4bq94bqx4buT4bun4bur4bqx4buRauG7qcWpbFvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawLznhuq9hw6Mvw6DEg+G6v8OhOOG6o8OhODjDoOG7qTnDoDjhuqHhuq/huqPDtTlb4buN4bulajY3LzEwL+G7qeG6vzEwL+G7qcWpMTDhu6nFqTEw4bup4bq/MTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5BqeHRsN8Oq4bqx4buTN+G7qeG7q3BsN8O6N0vhurM3I+G6tzfDteG7q+G7neG7kTfhu6lsaOG7kTfhu6Vr4buT4buRajfhu6nFqeG7k+G7kWo3w7Thu5dsN+G7uWzDrMOqfTdq4buZ4bulN8awecOqN8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo34buR4bud4buRajfhu6lr4bud4buRN8O0c2w3w7o34buBb+G6sTfhu6VreHLhu5Fq4oCLMC/hu6UxMC/hu6nhur8xMC/hu6nFqTEwL+G7qeG6seG6vcO14buHMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5BrbMOt4burN+G7keG6p8O0N+G7keG6scOAfTfDqnk34bu54bqz4buTN8Oq4bq3w6o34buRauG6s8OAN+G7geG6pTfhu4Fv4buRa3034buQw4rhu6g3S+G6szcj4bq3N8O14bq1bDfhu6nDqeG7pTfhu6nFqeG7q+G7kWo34buB4bud4buRajfhu4F2N8O6N+G7gMOt4buRN+G7qWt0N+G6vOG6t8OqN0vhu5834bup4bq1bDfhu6lr4bud4buRN+G7geG7izfhu7nDrDfGsGzhu5FrfTfDquG6reG7qTfhu6nDs+G6sTfDqmTDgDfDqsOi4buRa303w7XhurPDtDfDqsahN8aw4bq1w6prN8awZ303xrDhurHhu6s34buB4buZN+G7j23hu5FrN8Oq4bq54buRN+G6v2Thu5FqN2vhu5PhurF9N+G6v2Thu5FqN2t4cuG7kWo34bupxal4c8OqN+G7qXh14buRajfhurzhurfDqn034bq94bq34buTN8Oq4bq34buTN+G7qW7hu5FrN2tu4buRazdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo3w6p24bqxN8OKa2w3a+G7oWw34buQw4rhu6h9N+G7kWvhu7fhu5FqN+G7j2nhu6k34bun4burw6I34buRcGw34bq9w6nhu6k34bupxanhu5Phu5FqN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7j2zhu5FrN+G7qWk3LTfDgeG6pTdr4buhbDfhu4Fv4bqxN+G7pWt4cuG7kWpbN+G7kHJsN+G7gWTDgH034buR4bqnw7Q3OeG6r+G6o+G6rzfhu49rbDdr4bqxw4A34bupbOG7kTfhurzhurfDqjdL4bufN+G7o8O0N+G7keG6q+G7kWo34bu54bqzN+G7p+G7q+G6sTfhu4F0bH034buRa+G7t+G7kWo3w6prbGnhu5E3xrDDsjfDquG6t8OqazfDtOG6teG7kWo3w7o3S+G6szcj4bq3fTfhu6nFqeG7k+G7kWo34buB4buZN8Oq4buZN+G7kWtsw63hu6s34buQw4rhu6g34buB4bqlN+G6vW03w7TDqeG7qTfDtcOp4bulN+G7gcOt4buRN+G7qWt0fTfhu4Hhu4s34bup4bqx4buRajfhurzhurfDqjfhu5Fq4bqxw4A3amzhu7fhurE3w7Xhu5Xhu5FqN+G7gW/Dqmt9N+G7qWvhu4s3a2zDrOG7kTfhu6lu4buRazfDgGjhu6t9N8aw4buzN+G7qeG7neG7kTfhu49t4buRazfhu4Hhu6NsN+G7uXNsN+G7kGp4dGxbN+G7qMO9N+G7geG7mTfhu4Fp4buRN+G7keG6scOAfTfDqnk34buBaeG7kTfhur9v4bulN+G7kWrhurPDgDfDteG7iX034bupaeG7qTfhu7nhurM3beG7qTfhu5FrxJHhu6k3YTfDtWXhu5Ev4bupa+G6t+G7kWp9N+G7kMOK4buoN+G7ueG6szfhu6lraTdrw6w34bupxalmN8O6N+G7qWvhu53hu5E3w7XhurVsN+G7gWnhu5E34buBw63hu5E34bupa3Q34bq94bq34buTN8Oq4bud4buRajfhu7lzbDfhurzhurfDqls34buc4buRajfhu6Rr4bqx4buRN+G7qGvhurHhu5FrN8OKZeG7q3034bq8bTfhu6lreDfDimtsN+G6veG7oTfhu6lr4bud4buRN0vhurM3I+G6tzfDqmts4bqxN8awZj434oCc4buo4buT4bqz4buRN+G7qWvhu53hu5E3w6rhu5k3YeG6ozfhu4HDouG7kWo34bu5bGjhu5F9N+G7qcWp4buT4buRajfhu4Hhu5k3OcOgN+G7gcOi4buRajfhu7lsaOG7kTfhu5DDiuG7qFs34buoa3RsN2ps4bqx4buRN+G7p+G7q+G6sX034bula+G6t+G7qTdr4burw4A34bu54bqxbDfhu6nFqeG7lX034bupxanhurfDqms34buRa2zDrMO0N8OqduG6sTfDtG7hu5FrfTfhu5DDiuG7qDfhu6fhu6vhurHhu5E34bupZMO0N2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN8Oq4buT4buRN8Oqa+G6t+G7qzfhu6nFqeG7k+G7kWo3amzhurE34buBbuG7kWtbN+G7gOG6q8OqN+G6vWzDrOG7qX034bupa+G7neG7kWo34bun4bur4bqxN8Oq4bq3w6o34bq/b+G7pTfhur3hurfhu5M3w6rhu53hu5FqN+G7qeG6tWw34buAw63hu5E34bupa3Q34bq84bq3w6o3S+G7n3034buQw4rhu6g3w7o34bupa+G7neG7kTfhu5Fr4bqt4buRN+G7kWt2N+G7uXNsN+G7qWtpN2vDrDfhu6nFqWY3w6pl4buRN+G7kXE3w7Xhu7PDqjfhu6lrbDfhu4Hhu6vhurE3xanDqOG7kTfDteG7q8OAw6zhu5F9N2vhu5fDqjfhu6nDqeG7pTfhurzhurfDqjdL4bufN+G7qcO9N+G7kWvhu7fhu5FqN+G7gWzDreG7qzfhur1u4buRazfhur9vN+G7kWvEkeG7qTfhu6nFqeG7k+G7kWo3w6rhu6vhu6HDqjfGsOG7o+G7kWo34bupa3h04buRajfhu5Fq4bqzw4B7N+G7pWvhurfhu6k3a+G7q8OAN8awecOqN+G7qcWpZjdq4buZ4bulN+G7pWtl4buRN8Oq4but4buRajfhu4Fv4bqxN+G7pWt4cuG7kWo34bu5eHLhu5E3w7Vo4buRN+G7qWvhu5Phurfhu6k34buRamvDqOG7k303w4F54buRajfhu4Hhurfhu5FqN8O14bqzN8Oqa3Y34buRa2Thu5E34bupeHLhu5FqN8O14bqxbDfDqnbhurE34bun4buraDdreHLhu5FqfTfhu4HEkeG7qTfhu5F4c8OqWzfhu6hrxJHDtDfhu5Fr4burZeG7kTfDtXRsN+G6v+G6tcOAN8OqduG6sTfhurzhurfDqjdL4bufN+G7ueG6szfhu5DDiuG7qDfDujfhu6lr4bud4buRfTfhu6lraTdrw6w34bupxalmN0vhurM3I+G6tzfhu4HhuqU34bupbcOqazfDquG7s8OqN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN2tsw6zhu6s34bun4burw6I3w6rhurfDqjdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWp9N+G7pWvhu5Phu5FqN+G7qcWp4bqz4buTN+G6v+G7kzfhu4Fv4bqxN+G7pWt4cuG7kWo34bula+G6t+G7qTfhu4Hhu6Hhu5FqfTfhu4HhuqvDqjfhur1sw6zhu6k3w7XhurM3w6rhu6vhu6HDqjfhu7nDqeG7kTfhu4Hhu6Hhu5FqN+KAnOG7qOG7k+G6s+G7kTfhur9k4buRN+G7geG7k+G6s+G7kTfhu49p4bupN8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo34buBdGw3xrDhu6Phu5FqN8O0c2w3w7o34buPa+G7qzfhur9k4buRN8OqeOKAnX03w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu5Hhu53hu5FqN+G7qWvhu53hu5E3w7RzbH03amzhu7Hhu6U34buRa+G6seG7qzfDteG6s8O0N2ps4bqz4burN8Oqa23hu5FrN+G7geG6t+G7kWp9N3nhu5FqN+G6v+G7r+G7kWo34bupbGnhu5E34bq94buhN+G7j2vhu5PhurE3a+G7l8OqN+G7j8OyN+G7qWvhu6vDqeG7qTfhu7nhurPhu5M34bupxanhu5Phu5FqN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWp9N8aww6Lhu5E3w4Hhu6vEkeG7qeKApuKAnVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw4prbDdr4buhbDfhu5DDiuG7qDfhu6lr4bud4buRN0vhurM3I+G6tzfDquG7mTc5OTg3a+G7oWw34bu5bGjhu5F9N+G7qcWp4buT4buRajfhu4Hhu5k3w6rhu5k34bqvN2t44burN+G7qcWpbXs3YWE3w6rhu7Phu6s3w6prbGnhu5E34bq9bOG7kWtbN+G7qGt0bDdqbOG6seG7kTfhu6fhu6vhurF9N8Oqa2w3a+G7oWw34buQw4rhu6g34bupbcOqazfDquG7s8OqN+G7pWvhu6NsN2t14bulN+G7uXNsN8Oqa2w34bq94buhN+G7ueG6szfDquG6t8OqN8Oqa2w3a+G7oWw3a+G7oWx9N+G7geG7k+G6s+G7kTfhu6lr4buLN+G7j2vhurfDqjfhu6nFqeG7k+G7kWo34bupa+G7neG7kTfDgWTDgDfhur/hu7Phu5FqN+G7j2k3a+G7k+G6tcOqa3034bupcDfDqmt5w6o34bupxals4buL4buRN+G7j2vhurFsN8Oq4bq3w6o34bu54bqn4buRN+G6vcOi4buRN8OqduG6sTfhu6nFqeG7q+G7kWo3eHLhu5FqfTfDqnbhurE34bupw7Phu5FrN8O1bGjhu5E34bun4bur4bqx4buRN+G7gWnhu5E3w6prbeG7kWs3xrDhurfDqms34buQw4rhu6h9N+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7j2zhu5FrN+G7qWk3LTfDgeG6pTdr4buhbH03auG6reG7kTfhu7lzbDfDimvDszfhu6lrbzc44bqhLcOK4buoL+G7qEA3w6p24bqxN+G6vOG7oTfDimtt4buRazfhu6nFqW834bu5w6034buB4bq5w4A3w7ThurXhu5FrN2vhu5fDqjfhu6nDqeG7pTfhu7nhurM3w7XhurPDtDfhu6lr4buH4buTN+G7qXg34bupeMO64buRan034buB4bq14buTN+G7gXnDqn034bula+G7k+G7kWo3w6rhurfDqms3S+G7nzfDimttN8OUbOG7kWtbN+G7gOG7izfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfDquG7mTdrbMOs4burN+G7p+G7q8OiN+G7pWvhu5Phu5FqN+G7qcWp4bqz4buTN+G7qWtsN+G7geG7q+G6sTfigJzhu6jhu6twbDfDquG6seG7kzdqeHLhu5FqN8aw4bq34buRauKAnX03w6prbDdr4buhbDfhu6lreHThu5FqN8OB4burw4Bo4buRN8O14bqzw7Q34bup4buj4bupN8Oq4bud4buRajfhu6nhurfDqjfDqmtt4buRazfhu6nFqW834bupeDfhu6l4w7rhu5FqfTfDqmvhuqfDtDfDteG7kzfhu4F0bDfGsOG7o+G7kWo34bu5w6nhu6k3w6prxJHhu6l9N+G7qWzhu5FrN+G7qWtl4buRN8Oqa+G7kzdr4buhbDfhu7lsaOG7kXs34buB4buh4buRajfhu7lsaOG7kTfhu5DDiuG7qDfhu49r4bqtw6o34bula+G7r8OqN+G7j2vhu5k34buPa+G6p+G7kTfDqnbhurE34bup4burcGw3w6rhurHhu5N9N8awecOqN+G7j2vGoeG7hzfhu7nhurM3a+G7k+G6s+G7kTfDqsOi4buRazdqbOG6sTfhu4Fu4buRa3034bula+G6t+G7qTdr4burw4A34bq9w6Lhu5E3w7XDsuG7kWs3w6rhurfDqms3w7ThurXhu5FqfTfhu6lsaOG7kTfhu6Vr4buT4buRajfhu6nFqeG7k+G7kWo3w6rhurfDqjdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWp9N+G7pWvhu5Phu5FqN+G7qcWp4bqz4buTN+G7qWtsN+G7geG7q+G6sTfDqnbhurE34buBb+G6sTfhu6VreHLhu5FqWzfhu5BrdDfhu7nDqcOAfTfhu5DDiuG7qDdL4bqzNyPhurc34buB4bqlN8Oq4buZN+G7kWtsw63hu6s3w6pr4burw4Dhu4vhu5E34bq9bGnhu5E34bupbcOqazfDquG7s8OqN+G7ucOtN+G7kWvDqeG7kTfhu6lrecOqN+G7ueG6szdr4bqz4buRazfhu4Hhu6Hhu5FqfTfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfDimvDszfhu6lrbzc44bqhLTfDiuG7qC/hu6hAN2rhuq3hu5E34bu5c2w34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E3w6rhu5k3a2zDrOG7qzfhu6fhu6vDojfDquG6t8OqN+G7pWvhu5Phu5FqN+G7qcWp4bqz4buTN+KAnOG7qOG7q3BsN8Oq4bqx4buTN2p4cuG7kWo3xrDhurfhu5Fq4oCdfTfigJzhu5zhu5FqN+G6veG6s303w6pr4bqxN8O04buFN8O04bq74burN8O04buzw6p9N8Oq4buT4buRN8Oqa+G6t+G7qzdrbGnhu6s34bupa8Oi4buT4oCdfTfhu6nhu5PhurPhu5E34bq/ZOG7kTfhur3DouG7kzfhu7nDrDfhurHhu5E34buRbOG7kWs34buocDfhu6fhu6vhu6PDqn034bula+G7leG7kWo3w6pr4buj4buRajfhu6nhu6FsN+G7pWvhurXDtH03amzhurfhu5M34bq/4buvw6o3w6rhu5Phu5E3w6pr4bq34burN+G7j2vhu53hu5FqN+G7uWw34bula+G6tcO0N+G7pWvhurfhu6U3w7Xhu6vDqeG7qX034buPa+G7neG7kWo3w7Thuq3DqjfDquG6t8OqN+G7qcOsN+G7keG6teG7kTfDgeG6pTdr4buhbH034oCc4buAw63hu5E3cuG7kTfhu4Hhurfhu6U34buRamvDsuG6seKAneKApns3auG7meG7pTfhu6VrZeG7kTfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfhu6lr4bqt4buRajfDtXVsN8Oq4bq3w6o3w7Thu6/Dqjfhu6lsaOG7q3034buRa2zDrMO0N+G7ueG7rzfDqmtt4buRazfhu6nFqW83w6p24bqxN+G7qXA3w6precOqN2vhu6FsfTfDqnbhurE34bupa+G7neG7kVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buoa+G7s8OqN2tsw6zhu5E34bula+G7k+G7kWo34bupxanhurPhu5M3w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu5Hhu53hu5FqN+G7qWvhu53hu5E3w7RzbH034buQw4rhu6g3S+G6szcj4bq3N+G7pWvhurfhu6k3a+G7q8OAN+G7ueG6sWw34bupxanhu5V9N+G7q8OAN+G7qW3hu5F9N+G7gWw34buBZeG7qzfhu6nFqeG7k+G7kWo3a2xp4buRN8Oq4bud4buRan03a2xp4buRN+G7j2l9N+G7qeG7q8OAaOG7kTfhu6nFqeG7q8OAw63hu5E34bu5w6nhu5E34buB4buh4buRajfhu5FrZOG7kTfhur9k4buRN2tsaeG7kTfhu4HEkeG7qX034bu5w6nhu6k34buPbGnhu5E34bupxanhu7HDqn03w6pkw4A3w6rhu6Ns4oCmN8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo3w6rhurfDqjfDquG7neG7kWo34bupxalu4buRazfhu6Vr4buxw6o3w7V1bH03auG7meG7pTfhu6VrZeG7kTfDteG6s8O0N+G7geG7heG7pTfhur3hu6E3w7Thuqvhu6k34buR4bud4buRajfhu6lr4bud4buRWzfFqGxo4buRajfhu6nFqeG7k+G7kWo3YTfhu5HhuqfDtDdhODnDozfhu7nhurM3YTg5xIN9N+G7kMOK4buoN0vhurM3I+G6tzfhu4HhuqU3duG7kWo3a+G7oTfhuqE4N+G7qcWpbMOs4burN+G7geG7n+G7kWp9N2tsaeG7kTfhu4HEkeG7qTfhu4Hhu4s3w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu4Hhu5PhurXhu5E34buBeHThu5FqN+G6vWg34bup4bud4buRajfhu4FsN+G7ueG6s+G7kzfhu6nFqeG7q+G7kWo34bupZMO0N+G7qWvhu53hu5E34bq/4bqzbDdhN+G7j8O0Wzfhu6jDvTfhu5Fq4bur4buf4buRN+G7gcSR4bupN+G7qcWp4buf4buRajfDqmTDgDfDtWTDtDfhu5Fqa2zDrOG7pTfDqnbhurE34bupa+G7neG7kTfDqmvhu5M3w6prbDdr4buhbDfDtHh14buRN+G7kWtsw63hu6s34buR4bqnw7Q34buR4bqxw4B9N8Oq4bq3w6o3w6rhu6834buB4bqlN+G7qcWp4buf4buRajdrcuG7kTdhN2vhurE3xanDveG7kWo34bupxanhurPDtDfhu7nhurM3w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu4F4dcOqN+G7kWrhu6vhu5/hu5E34bun4bur4bquN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajdrcuG7kTdh4bqhODfhu6nFqWzDrOG7qzfhu4Hhu5/hu5FqWzfhu5BrdDfhu7nDqcOAfTfDquG6t8OqN8Oq4buvN+G7j2vhu53hu5FqN+G7pWvDomw34buB4buZ4buRajdq4buZ4bulN+G7p+G7q+G6rjfDtOG6szfDqmtsN2vhu6FsN+G7qcWpbcOqazfhu5Fq4bur4buf4buRN+G7p+G7q+G6rjfhu6Vr4buxw6o3w7V1bDfDqmvhu6vhu5FqN+G7geG7izfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfDquG6t8OqN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajfhu5FreDfhu6nhuqvhu5FqN+G7p+G7q+G6szfhu6lp4bupfTfhu6lr4bqnw7Q3a+G7oWw34bu5bGjhu5E34buPa2w3w6rhu5k34bujw7Q34buB4bqx4burWzfhu6jDvTfhu5HhuqfDtDdhODnhuqM3LTdhODnEg303w6prbDdr4buhbDfhu6lwN8Oqa3nDqjfDtMO94buRajfhu6lr4buXfTfhu6nhuqvhu5FqN+G7p+G7q+G6szfDqmvhu5M3w6DDozfDquG7rzfhu7lzbDfGsOG7ozfhu6lsw63hu5E3amXhu5E3YeG6oTfhu6nFqWzDrOG7qzfhu4Hhu5/hu5FqWzfhurxo4buRN8Oq4bq14buRazfhu4Hhu5l9N8Oqa2w3a+G7oWw34bupxaltw6prN+G7p+G7q+G6rjd24buRajdr4buhN8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo34buR4bud4buRajfhu6lr4bud4buRN8O0c2x7N+G7qeG6q+G7kWo34bun4bur4bqzN+G7geG7oeG7kWo34bu5bGjhu5E3w6rhu5Phu5E34buHw7Q34buBb+G6sTfhu6VreHLhu5FqN8Oq4buZN+G7qWvhurPhu5FrN+G7qW3Dqms34bupxanhu5Phu5FqN2vhu5fDqjfhu6nDqeG7pVs3S+G6qeG7kWo34buR4bqnw7R9N+G7qeG7k+G6s+G7kTfhu6lr4bud4buRN8Oq4buZN+G7qcO9Nzk4Ny03OWE3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bupa2w34buBcTfDquG6seG7kzfhu4Fi4buRan034buB4bq1bDdr4buXw6p9N8Oqa2w3a+G7oWw34bupxaltw6prN+G7p+G7q+G6rjfhu6nhuqvhu5FqN+G7p+G7q+G6szfhu49r4burw4Bp4buRN+G7j2ttw6prN8Oqa+G7kzfDquG6t8OqN8Oqa+G6t+G7qzci4bq9buG7kWs34bun4burZOG7kTfDtHFsN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrfTfGsGzhu5FrN+G7uWxo4buRN2psxqFsN+G7kWvDqeG7kTc5N8aw4burxJHhu6k34bun4bur4bqzN+G7qcWpbzdqbOG6tzdhODg34buRamtu4buRN+G7geG7n+G7kWogWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDiuG7rzfhu6Rr4bqx4buRN+G7qGvhurVsfTfDimtsN2vhu6FsN+G7qcWpeMO64buRajfDimtsN2vhu6FsN+G7kMOK4buoN+G7qWvhu53hu5E3S+G6szcj4bq3N8Oqa+G7kzfhur1saeG7qT434oCc4buoxal4c8OqN+G7gWTDgDdL4bqzNyPhurc3w7XhurM34bu54but4buRajfhu4HEkeG7qTdq4buVN+G7geG7n2x9N+G7gXRsN8aw4buj4buRajfhu5FqeHRsN+G6v2Thu5E3auG6q+G7pTfhu5FrbMOt4burN+G7j2vhu5k34buPa+G6p+G7kVs34buow7034buPa2w34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E3w6prdjfhu6nFqXhy4buRajfDqmvhu6vDgOG7i+G7kTfhu4FwbDfDqmTDgDfhu6nFqeG7n+G7kWp9N+G7ucOp4bupN+G7keG7q+G7nWx9N0vhurM3I+G6tzfhu4HhuqU3w4Hhu5nhurE34buBeHXDqjfhu4Hhu5lsfTdqbMOiw7Q34buRamvDqOG7k3034bq94buhN8O04bqr4bupN8OqduG6sTfhu6lr4bud4buRN+G7j2vDumw3xrDhuq3Dqls34bq+4butN+G7qeG7q3BsN8Oq4bqx4buTN8awecOqN8OAaeG7qzfhu5FreOG7kWo34buQw4rhu6g3S+G6szcj4bq3N8O14bur4bud4buRN+G7kWjhu6s3w6rhurHhu5M34bupxJHDtDdqeHLhu5FqN+G7qcWp4buT4buRajfhu4F0bDfGsOG7o+G7kWo3xrDDouG7kTfDgeG7q8SR4bupfTfGsGzhu5FrN2vhu5PhurXhu6k34bu54bqn4buRN2vhu5nhurF9N+G7ueG6p+G7kTfhu5Fqa8OsfTfhu6jhur7hu6jhu6h7N+G7geG7oeG7kWo34bu5bGjhu5E3w6rhu5Phu5E34buHw7Q3w6prxJHhu6U3a+G6s+G7kWs3w6rhurfDqjfDqmt2N+G7qcWpeHLhu5FqN8OqduG6sTfhu4DDouG7kWp9N8Oqa23hu5FrN8aw4bq3w6prfTfhu6Vr4bq34bulN8O14burw6nhu6k3w6p24bqxN+G7kGvhurM34buReHPDqn034buPa+G7neG7kWo3xrDhurE34bu54bqz4buTN8Oq4bq3w6o34bupw6w34buR4bq14buRN8OB4bqlN2vhu6FsfTfDquG7k+G7kTfhu4fDtDdL4bqzNyPhurc34bupbcOqazfDquG7s8OqN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo34bup4buj4bupfTdr4buXw6o34bupw6nhu6U34bup4buj4bup4oCm4buQa+G7t+G7kWo3a+G7oWw34bu5bGjhu5E3w6rhurHhu5M34bup4burcGw34bupbGjhu6s34bq9bOG7i+G7qzfhu4FsN+G7gWXhu6s34bupxanhu5Phu5FqN8O14bqzw7Q34bqn4buRN2tsw6zhu6s34bun4burw6I34buRa3g3w7Thu503a27hu5FrN8Oqw6JsN+G7qeG6teG7kzfhu7l4dOG7kTfhu6nhurXhu6V9N+G7qcWp4buf4buRajfhu6lr4bqx4buRazfDteG7k+G7kWp9N8Oqa8OoN8OB4bqx4buRazfDqnbhurE3w6rhu6834buoxall4buRN+G6vuG7q8OAN+G6sOG7kXs3w6rhu6834buka+G6seG7kTfhurzhurc34bum4bur4bqg4buRazfhu6nFqeG7n+G7kWo3a+G7k+G6sX03w6pkw4A3w6rDouG7kWt9N8O14bqzw7Q34bq94buT4buRN8aw4bqxbHs3w6rhu6834buoxalv4buRazfDlHhy4buRajfhu6nFqeG7n+G7kWo3xanDveG7kWrigKbigJ1bMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2McOKa3Y34bupb8OqazdL4buhbDfhu5DDiuG7qDfDgeG6pTfhu6jFqWzDrOG7qzfhurZsN+G7kGrhu6vDgOG7ieG7kTfhu6hrbzfhu45p4bupN8Oqa+G7kzfhur1saeG7qT434oCc4buoa+G7neG7kWo34bun4bur4bqxN+G7pWvhu5Phu5FqN+G7qcWp4bqz4buTN+KAnOG7qOG7q3BsN8Oq4bqx4buTN2p4cuG7kWo3xrDhurfhu5Fq4oCdfTfhu5DDiuG7qDfhu6lr4bud4buRN0vhurM3I+G6tzfhu4HhuqU3xanhurE3xrB5w6o3w7XhurHhu5M34buB4buh4buRan03xrDhurfhu5FqN+G7qeG6teG7k303w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfhu4F4dcOqN+G7kWtsw63hu6s3w7Thu503a27hu5FrN+G7j2zhu5FrN+G7qWk3a2zDrOG7qzfhu6fhu6vDols34buA4bqrw6o34bq9bMOs4bupfTfDquG6t8OqN8Oq4buvN+G7geG6pTfhu6ltw6prN8Oq4buzw6o3w6rhu63hu5FqN+G7uXNsN8Oqa2w34bq94buhN+G7ueG6szfDquG6t8OqN8Oqa2w3a+G7oWw34buB4buT4bqz4buRN+G7qWvhu4t9N+G7kWtk4buRN+G6v2Thu5E34bupxanhu5Phu5FqN+G7qWvhu53hu5E34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E34bup4buj4bupN+G7pWvhu5Phu5FqN+G7qcWp4bqz4buTN8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo34buR4bud4buRajfhu6lr4bud4buRN8O0c2x9N8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo34buRauG7q+G7n+G7kTfhu6fhu6vhuq434bula+G7r8OqN+G7ueG7rzfDquG6t8OqN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajfDqnbhurE3w6prbDdr4buhbDfDtOG7oeG7qTfDquG6t8Oqazfhu6lrbGnhu6k34bupa+G7s8OqWzfhu4DhuqvDqjfhur1sw6zhu6l9N+G7kMOK4buoN0vhurM3I+G6tzfhu4HhuqU34buRaOG7qzdqeHLhu5FqN8aw4bq34buRajfhu6nFqeG7k+G7kWo34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E3w4prw7M34bupa283OOG6oS3DiuG7qC/hu6hAN8OqduG6sTfhurzhu6E3w4prbeG7kWs34bupxalvfTfhu6nhurXhu5M3xrDhu7M3w7XhurHhu5E34bupxqHhurE34bu5bMOsw6o3a+G7l8OqN+G7qcOp4bulN+G7ueG6szfDteG6s8O0N+G7qWvhu4fhu5M34bupeDfhu6l4w7rhu5FqfTfhu4HhurXhu5M34buBecOqfTfhu6Vr4buT4buRajfDquG6t8OqazdL4bufN8OKa203w5Rs4buRazfGsGThu6s3xanhu6Hhu5FqN+G7qcWp4buT4buRajfDquG6t8OqN+G7qWXhu5FqN8O1c+G7pTfhu5FrZOG7kTfhur9k4buRN+G7gW/hurE34bula3hy4buRauKAnVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buO4budN+G7juG6p+G7kTfGr3hy4buRajAv4bulMQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhân lên nghĩa tình tháng 7

Nhân lên nghĩa tình tháng 7
2024-07-21 14:35:00

QTO - Đã thành thông lệ từ 13 năm qua, cứ vào tháng 7 hằng năm, Chương trình Nghĩa tình tháng 7 lại được Báo Kinh tế và Đô thị - Báo Quảng Trị tổ chức. Năm...

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm với phong trào

Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm với phong trào
2019-07-10 06:10:50

(QT) - Năm 2004, cô gái Ê Đê Mỏ Tinh theo chàng trai Vân Kiều tên là Ai Can về làm dâu ở vùng đất nghèo Pa Loang, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông và từ đó đến nay chị luôn nỗ lực,...

Xuân Long, làng quê khởi sắc

Xuân Long, làng quê khởi sắc
2019-07-09 06:16:06

(QT) - Xuân Long là một làng quê thuộc xã Trung Hải, huyện Gio Linh, có diện tích tự nhiên 126 ha, dân số 196 hộ với 700 nhân khẩu. Đây là một vùng quê có truyền thống cách...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết