Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7quG6reG7k2s44bq/eXXhu5NrOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7q8aw4bq54burOOG7q+G7tTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2sxL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MiDFqOG7qjA4LTjhu6psdW04a23hurfhu5M4xanhu7HhurdbOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7q8aw4bq54burOOG7q+G7tTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4IOG7quG7qj3hu4AwOMO04bux4buj4buTOOG7h3nDuuG6vzjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOOG7huG7o+G7k2s4TOG6tTjDgOG6s+G6vzjhu4fDs+G7k2w4w7ThurU44buTbG3hu4vhu5E4QXY44burbHl14buTazjDgOG7seG6oGnhu5NbOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44bq/bMOyOOG7h8Oi4buZWzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bTjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOMWp4bux4bqgw63hu6s4w7Rt4buL4burOEHhurU44buHw6Lhu6s44buHecO64bq/OOG7k2zhu7nhu5NrOMO1w63hu6s4xanhu7HhuqU44burbuG6v2w44bq/4bu14bq/XTjhu6rhu7HhuqA44buTbG1p4buTWzjhu6tv4buTbDjhu6vGsMOi4buTazhBbTjhu6dsw6Lhu5E44bq/4bqz4bq/OMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDhBw6w44buq4buqPeG7gDjhu5NseTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4w7Vs4buj4buTazjhur/hu5U4a21l4bqgOOG7p2zhu4Xhu6dbOOG7qeG6t2044buTcG044buB4bux4buTazhrbWXhuqA44bunbOG7heG7p1s4QW044bunbMOi4buROMWp4bux4bqgOGzhu5nDouG6v2xbOMO0ZeG7kzjhur9sbcOt4buROOG7h2Xhu6s44bq/4buj4buTazhB4bq94buTOOG6v+G7l+G7kzjDgOG6peG6oDjGsOG6t1s44bur4bqz4bq/OOG7h3Dhu5NrOMOAZeG7sTjhu4fDreG7kzjhu4Ft4buL4buTOOG7kcOi4buZWzhB4bqt4buTOGzhu5Xhurc4QeG6reG7kzjhu5Ft4buTbDjhu4fhu6M44burbMOzXTjhu6ps4bu14bq/OOG7q8OtOOG7k+G6teG6oDjhu4fhu5dtOGzhu5ttOOG6v3M4xanhu7Hhurfhu5M44bq/bMO94bq/OOG7k+G6reG7k2s44bq/w6nhu5M44bunbOG6pW044bur4bqt4buTazjhur95deG7k2s4bHPhu5M44buT4bu54bq3OOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7quG7qj3hu4BdMS/hu6cyMeG7q+G6t8Oqw7Thu4M44bup4bur4bqgw7Thu4MuN+G7keG6t8awa23hu5N7w6Hhu6fDgDjhurfhu7Hhu6vhu5k3MjHhu6vGsDIx4bur4buBMjFt4buRazjhu6nGsOG6vy43Ly/hur9dw6rhurfhu5nFqeG7seG6t+G7k2vhu6vGsG1dQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS9hxIPDoGEv4bqh4bqv4buBYTnhuqPhuqHEg+G6ocOh4burYcOhw6HEg+G6o8Ogw7RhXeG7j+G7p2s3OC8yMS/hu6vhu4EyMS/hu6vGsDIx4burxrAyMeG7q+G7gTIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buQcOG7qzjDtWzhu7E44buBxJHhu5M44bq/eTjhu4fhurfhu5NrOOG7h3nDuuG6vzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4w7k44bunbHl14buTazhhWzjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOOG7huG7o+G7k2s4TOG6tTEv4bunMjEv4bur4buBMjEv4burxrAyMS/hu6vhurfDqsO04buDMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6rGsHl04bq/OOG7q+G7n+G6vzjhu4dwOOG7h+G7ozjhu6tsw7M4bOG7leG6tzjhu5Nr4bq14bqgOOG6v+G6teG7k2s44buTbOG6t+G7k2xbOOG7k2zhu7E44bq/w6nhu7E4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7k2zhurU4w7lbOOG6v3M44bupw7k4w7Vt4buTbDjhu4Hhu5nhurfhu5NsOC044buBw7Phur9sOEF2OOG6v3fhurc44buTa3l1bTjhu4HEkeG7k1s44buB4buZ4bq34buTbDjhu5NrbG3hu4vhu6c44bur4bqt4buTazjhu4dw4burOMOqbcOt4buTXTjhu4bhu4k4a+G7leG7pzjhu6dsw6nhu5M44burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhu6vhu5/hu6s44bq/bHc44buHw6w44buT4bqt4buROMOhOWHEgzjhur934bq3OOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu597OOKAnMWo4bux4bqgOGzhu5nDouG6v2xbOGtt4bqlbTjhu6ds4buV4buTazjhu5Fi4burOMOq4bqr4buTazhB4bq1OMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazhB4bqt4buTOOG7kW3hu5NsOOG7h+G7ozjhu6tsw7PigJ1bOOG7hnBtOOG7qsaw4bq54burOOG7q+G7tTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu4bhu6Phu5NrOEzhurU4w7XDs+G7pzjhu6tsdW044burbOG6t+G7kTjhu5F54buxOOG7sMOK4buS4buAOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu584w6rhurfhu5M4bOG6teG7k2w44bq/4bqz4bq/OEHhuq3hu5M4w6rhuqXhu5M44bq/bMOyOOG7h8Oi4buZWzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bTjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjFqeG7seG6peG7kzjDtOG6ojjhu6rhu6o94buAfTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2tbOOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG6v+G6s+G6vzjDtcOtOGzhu5nDouG6v2w44buH4buJOOG7q+G7seG6oGnhu5M44burxrDhu7HhuqDDrOG7k1s44bunbHE4w6ptw63hu5M44buTbOG7ueG7k2s4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOOG6v3fhurc44bunbOG6s+G7pzjDtOG7seG6ueG7qzjDtG1p4buTOMWp4bux4bq34buTOOG7h8Ot4buTOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOMWp4bux4bqgOGzhu5nDouG6v2xbOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7quG7qj3hu4A44buH4bujOOG7q2zDs3044burbHl14buTazjDgOG7seG6oGnhu5M44burcTjhur9sw73hur84w7Thu7Xhur84w7R5w7rhu5NrOOG7h+G7iTjDtW3hu4nhu5E44burxrDhurdbOMOq4bqz4buROOG7qeG6s+G7qzjhu4fDs+G6tzjDquG6teG7kzjDtcOz4bunOOG7q2x1bTjhu6ds4bqz4burOGxt4buL4buTOEHhurU4w4Dhu7c4w7ThuqI44bq/4bqz4bq/OGzhurXhu5NsOEFtOEFtOOG7p2zDouG7kX044bq/bHc44buHcOG7k2s44bunbOG7n204bMO64bunOOG6v+G6s+G6vzjhur9zOMWp4bux4bq34buTOOG6v2zDveG6vzjhu5Phuq3hu5NrWzjhu7DDiuG7kuG7gDjhur/hurPhur844bunbHl14buTazjhu4fhu4k4a23huqVtOMWp4bux4bqgw63hu6tbOMOA4bu3OMO04bqiOOG6v+G6s+G6vzjhu6vGsHl14buTazhsw7rhu6c4QW044bunbMOi4buROEHDrDjFqeG7seG6oDhs4buZw6Lhur9sWzhBbTjhu6dsw6Lhu5E44buq4buqPeG7gDjhu4fhu6M44burbMOzXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDimnhu5M44bq/w6Lhu5NsOOG7h+G7lVs4QW3hu4vhur844bq/ZeG7pzjhu6ds4buF4bunOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhu4fhuqc44buHecO64bq/OOG6v3M4xanhu7Hhurfhu5M44bq/bMO94bq/OOG7k+G6reG7k2s44burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhu6ts4bux4bq54buTOMO0w7ptWzjhu5Ns4bq34buTbDjhur9s4buV4buTazjhu4fhuqc44bq/czjDquG6peG7kzjhu4fhurPhu6c4w73hu5NrOOG7k2zhu7E44bq/w6nhu7E4QeG6tTjhu5Nr4bux4bqg4buL4buTOEHGoeG7k2s44bq/d+G6tzjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTXThAdG044buTbOG7ueG7k2s4a23huqVtOOG7p2zhurPhu6c44buT4bq14bqgWzjhu4fhurc44bup4bufOOG6v+G6szjhu5NsxJHhu5NbOOG7q3E44bq/bMO94bq/OOG6v2xl4bunOGzhurXhu5NsOOG7k2tsbWnhu5E44bq/4bqz4bq/OMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDhBw6w4bOG7mcOi4burOOG7h3Dhu5NrOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTa1s44bup4bufOGttZeG6oDjhu6ds4buF4bunOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhu4d5w7rhur844bq/ZeG7pzjhu6vGsHl04bq/OMO1bG04w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7q+G6reG7k2s44buHcOG7qzjDqm3DreG7k1044buq4bux4bqgOOG7k2xtaeG7k1s4QeG6veG7kzjhur/hu5fhu5M44buRcOG7qzjhu6nhu5844bq/4bqzOOG7k2zEkeG7k1s44burcTjhur9sw73hur844bq/4bufOOG7q2/hu5NsOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhur/hurPhur844bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOMO1bG044bq/bHnhurc44bq/4buVOGttZeG6oDjhu6ds4buF4bunOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTa1s4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7qeG6t2044bunbOG7heG7pzhrbWXhuqA44bunbOG7heG7p1s4QW044bunbMOi4buROMWp4bux4bqgOGzhu5nDouG6v2xbOMO1bOG7o+G7k2s44buH4bql4buROMOq4bql4buZOMWp4bux4bqgOOG6v2zhu7Hhurvhu5NbOOG7q21p4buxOOG6v2zhu7Hhurvhu5M4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrWzjDtWzhu6Phu5NrOOG7h+G7reG7k2s44burbG3DreG7qzjDtcOtXTjhu6ps4bq54buROOG6v2xuOOG7k2xtw6zhu7E44bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOOG7h+G6pzjDtOG6ueG7pzjDqm1p4buTOMOq4bql4buTOEFtOOG7p2zDouG7kVs4xanhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w44buHb+G7k2w44bq/bMOyOOG7q2xtOOG6v+G7o+G7k2tbOMOqw7M4w4Dhu7c4w7ThuqI4QW044bunbMOi4buROGzhurXhu5NsOOG6v2xu4buTbDjhu5NseeG7k2s4QeG6veG7kzjhu6ttw63hu6c44burduG6vzjhu6tsbTjhur/hu6Phu5NrXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4Zi4bq/OMOqbeG7i+G7q1s44bq/4buVOOG7kXDhu6s44bup4bufOOG6v+G7o+G7k2s44burxrBv4buTbDjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4QW044bunbMOi4buROGzhurXhu5NsOMO04bq34buTazjDquG6peG7mThB4buLOOG6v+G6s+G6vzjhur/hu6Phu5NrOOG7q8awb+G7k2w44burbHfhuqA4w7TDum1bOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M4a23hurfhu5k44burbOG7o+G7k2tbOMO04bqp4bunOOG7h2Lhu6s4w6pt4buJ4buTOMWp4bux4bql4buTazjhur/hurPhu5k4w7Vs4buj4buTazjhu4fhu63hu5NrOMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDjhur/hu5U44bq/bG3DrOG7sThseXThu5NrOGtt4bq3OOG7q+G6reG7k2tdXV044bq+bMOyOOG7q27hu5NsOMawbWnhu5NrOOG7q8aw4buZ4buTazjDozjhu6ts4bqz4buTazjhu4fDqeG7sTjhu5Phuq3hu5E4w6E5YcSDWzjhu4ZwbTjhu6rGsOG6ueG7qzjhu6vhu7U4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu5844buH4bqnOOG7q3E44bq/bMO94bq/OMO1beG7ieG7kTjhu6vGsOG6t1s4w4Dhu7c4w7ThuqI4QcOsOOG7quG7qj3hu4A44buH4bufbThBdG044bqjxIPhuqM44burxrB5deG7k2s4bMO64bunWzjhu6vGsOG7meG7k2s44buH4buVOOG6v+G7lTjhuqHDoTjhu6vGsHl14buTazhsw7rhu6c44bq/bHnhurc44bq/4buVOGttZeG6oDjhu6ds4buF4bunOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTa304w6E5OOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44bup4bq3bThrbWXhuqA44bunbOG7heG7pzjhu4d5w7rhur844bq/ZeG7p304w6M44burxrB5deG7k2s4bMO64bunOEFtOOG7p2zDouG7kTjFqeG7seG6oDhs4buZw6Lhur9sWzjDgMSR4buROMO0ZeG7kzjhu4dl4burOOG6v+G7o+G7k2tbOEFtOOG7p2zDouG7kTjFqeG7seG6oDjhur9sw604xanhu7HhuqXhu5M4w7ThuqI4w7Vtw63hu5M44burxrDhu63hur844buH4bujOOG7q2zDszjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4bhu4k4w4Dhu7c4w7ThuqJbOOG7k2vhu5nhurVtOEFt4buL4bq/OMO04bq54bunOMOqbWnhu5M4w6rhuqXhu5NbOOG7h2/hu5NsOOG6v2zDsjjhu6tsbTjhur/hu6Phu5NrWzhseXThu5NrOOG7geG6veG7kzjDtOG6teG7kTjhu6tsdzjhu6t24bq/OOG6v2Xhu6c44bunbOG7heG7p1s44buHbcOs4buxOOG6v2zDsuG7k2w4a21l4bqgOOG7p2zhu4Xhu6c44burbOG7g+G7mTjFqeG7seG6oDjhu4fDs+G7k2xbOOG7hnBtOOG7qsaw4bq54burOOG7q+G7tTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44buH4bqnOOG7q2zhurfhu5E44buReeG7sTjhu7DDiuG7kuG7gDjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOMOq4bq34buTOGzhurXhu5NsOOG6v+G6s+G6vzjFqeG7seG6oMOt4burOOG7h8Oz4buTbDjDgOG7tzjhu6dsw6Lhu6s4QW044bunbMOi4buROGzhurXhu5NsOOG6v2xu4buTbFs4xanhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w44bq/eeG7peG7k2s44bq/bMOtOOG7h+G7n204QXRtOOG7kXDhu6s44burxrB5deG7k2s4bMO64bunOMO5OMO1bOG7sTjhu6ds4bufOGFbOOG7p2x5deG7k2s44buG4buj4buTazjhu6ps4bq34buTbDhB4bq1OOG7p2zhu59tOGzDuuG7pzjhu7DDiuG7kuG7gDjhur/hurPhur844bunbHl14buTazjhu6ttw63hu5M4bOG6teG7k2w44bq/eeG7peG7k2s44bq/bMOtOMOhOOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzjDuTjDtWzhu7E44bunbOG7nzjEg1s44bunbHl14buTazjhuqM4QeG6tTjDtWzhu7E44bunbOG7nzjhu6rEkeG6oDjhu6rGsG9bOOG7p2x5deG7k2s4YeKApjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6ps4buD4buZOOG7o+G7k2s44bumbOG6t+G7kzjhu6ps4bq34buTbDhMbeG7i+G7p1s44buGcG044burxrB5w7nhu5NrOOG7hnBtOOG7qsaw4bq54burOOG7q+G7tTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu4bhu6Phu5NrOEzhurVbOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7quG7qj3hu4A44burxrBp4buTOOG7h8Oz4bq3OMOq4bq14buTOEHhur3hu5M44bq/4buX4buTOOG7kXDhu6s44bup4bufOMO1bOG7lTjDtWzhuq3hu5NbOEF5dOG7k2s44buR4bqp4bq/Wzjhu6vGsOG7meG7k2s44buH4buVOOG6v3M4w6rhuqXhu5M44buTbGXhu6s4w7ThurU4QW3hu4vhur84w4Dhu7c4w7ThuqI4QW044bunbMOi4buROGzhurXhu5NsOOG6v2xu4buTbDjhur/hu5fhu5M4w7Thu63hu5NrOOG7q+G7reG7k2tbOOG7q2xtw63hu7E4w7XDs+G7pzjhu6tsdW04QeG6tThsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjhu4Hhu5k44bq/bHnhurc44bq/4buVOOG6v+G6s+G6vzhB4bqt4buTOMOq4bql4buTOGx5dOG7k2s44buB4bq94buTOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M4w5Thu7Hhurnhu6s4PcSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44buT4bqt4buROMOhOWHhuqF9OOG6ojjhu6tsw73hur844bq/d+G6tzjhu5Fw4burOMOqcDjhu6ds4bq54buTOOG7k2zEkeG7kzjhu4HEkeG7kzjhu6vGsOG7meG7k2s44bq/bGXhu6c4bOG6teG7k2w44bq/4bqz4bq/OMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDhBw6w4xanhu7HhuqXhu5M4w7ThuqI44buq4buqPeG7gDjhu4fhu6M44burbMOzOOG6v+G7l+G7kzjGsGXhu6s4bMOi4buTOOG6v2zDrVs44bq/4buVOOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzjhur/hu5844burb+G7k2w4QW044bunbMOi4buRWzjhu6ts4bq54buROOG6v2xuOOG7q2zhurPhur9sOOG7q2zDveG6v1s44bq/4bql4buTOOG7q8aww7k44buTa3l1bTjhu6tsbThs4bq14buTbDjhur/hu6Phu5NrOEF2XTjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjhu6ds4bufbThsw7rhu6c4w7Vt4buJ4buROOG7q8aw4bq3OOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OOG6v3M4xanhu7Hhurfhu5M44bq/bMO94bq/OOG7k+G6reG7k2tbOOG7sMOK4buS4buAOOG6v+G6s+G6vzjhu6dseXXhu5NrOOG6v+G7lTjDtOG7reG6vzjhur/hu5fhu5M44burbG3DreG7sTjhu4fhu6Hhu5NrOMOqcFs4w7XDs+G7pzjhu6tsdW1bOOG7q8aw4buZ4buTazjDgOG7tzjDtOG6ojhBbTjhu6dsw6Lhu5E44bq/4buVOOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzjhur/hu5fhu5M44buT4buJOOG7k+G6t+G7k2s44burb+G7k2w44bq/4bql4buRWzjhu5Nrw6JtOEHhurc44bq/bMOi4buRfThBbeG7i+G6vzjhu4fhu6Phu5M44buH4buf4bq/OOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44bq/4bqz4bq/OMWp4bux4bqgw63hu6s44buHw7Phu5NsOMOA4bu3OOG7p2zDouG7qzhBbTjhu6dsw6Lhu5E4bOG6teG7k2w44bq/bG7hu5NsOOG6v2x54bq3OOG7h3nDuuG6vzjhu6ttw63hu5M4bOG6teG7k2w44burbHl14buTazjDgOG7seG6oGnhu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vuG7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7q3E44bq/bMO94bq/OOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M4xanhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w44bq/eeG7peG7k2s44bq/bMOtOOG7p2zhurM44buB4bulOOG6v+G7o+G7k2s44burxrBv4buTbDhBbTjhu6dsw6Lhu5E4w7k44buRcOG7qzjhu6nhu5844bunbHl14buTazjhur9s4bq54buROOG7h3nDuuG6vzjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTfTjhu5Fw4burOOG7qeG7nzjhu6vGsHl14buTazhsw7rhu6c4QW044bunbMOi4buROOG6v+G7l+G7kzjDteG7heG7mTjhu4HhurVtOOG6v2x54bq3OOG7h3nDuuG6vzhrbeG6pW04xanhu7HhuqDDreG7q1s4w4Dhu7c4w7ThuqI44buBw73hu6s44buHbeG7ieG7kV04w4pp4buTOOG6v8Oi4buTbDjhu4fhu5VbOMOqbWnhu5M44bq/bMOtOOG6v3fhurc44buGcG044buqxrDhurnhu6s44bur4bu1OMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhur/hu5fhu5M44burbG3DreG7sTjhu4fhuqc44bql4buTbDhsecO54buTazjhu4fDreG7kzhsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjhur/hu6Phu5NrOEFt4buL4bq/XTjhu4bDrDjhur/hurnhu6c44buHw63hu5M4a23huqVtOOG7p2zhurPhu6c44bur4bqt4buTazjhur95deG7k2s4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur84xanhu7HhuqXhu5M4w7ThuqI44burxrDhurnhu6s44bur4bu1OMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhu6vGsGnhu5M44buHw7Phurc4w6rhurXhu5NbOOG7o+G7k2s44bumbOG6t+G7kzjhu6ps4bq34buTbDhMbeG7i+G7pzjhur9s4buZOMaw4bqr4buTazjhu4dz4buTOEHDszjhu6loOOG6v2zhu6044burxrDGoeG7k2s44bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur844burbOG7o+G7k2s44burbeG7k1s44bur4bux4bqgaeG7kzjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTOOG7p2zhurPhu6c4w7Thu7Hhurnhu6tbOMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDhBw6w4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7q8aw4buZ4buTazjhu5NsxJHhu5M44buBxJHhu5N9OOG7q2x5deG7k2s4w4Dhu7HhuqBp4buTOOG7geG7seG6oDjhu6vGsG844bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur84w7Vt4buJ4buROOG7q8aw4bq3Wzjhu6ds4bqz4burOGxt4buL4buTOOG7qXThu5E44bq/4bqz4bq/OOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzhBbTjhu6dsw6Lhu5F9OOG7p2zhu59tOGzDuuG7pzjhur9sYuG7qzjhur9saDhBdG044bq/4bqz4bq/OOG6v3M4xanhu7Hhurfhu5NbOOG7sMOK4buS4buAOOG6v+G6s+G6vzjhu6dseXXhu5NrOMO1w7Phu6c44burbHVtOMOA4bu3OMO04bqiOMO1bWnhu5M4xanhu7HhuqDDreG7qzjhur/hurPhur844burxrB5deG7k2s4bMO64bunOEFtOOG7p2zDouG7kTjhur/hurPhur84xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOEHDrDjFqeG7seG6peG7kzjDtOG6ojjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2t9OOG7q2x5deG7k2s4w4Dhu7HhuqBp4buTOOG7h+G7o+G7kzjhu4fhu5/hur84QW3hu4vhur844bq/bGXhu6c4bOG6teG7k2w44bq/4bqz4bq/OMWp4bux4bqgw63hu6s44buHw7Phu5NsOMOA4bu3OMO04bqiOEFtOOG7p2zDouG7kThs4bq14buTbDjhur9sbuG7k2w44buH4bqnOMOq4bq34buTOGzhurXhu5NsfTjhu6ds4bufbThsw7rhu6c44burcTjhur9sw73hur844bq/eeG7peG7k2s44bq/bMOtOOG6v+G6s+G6vzjhur/hu6Phu5NrOOG7q8awb+G7k2w4QW044bunbMOi4buROOG7h+G6pzjhur/hu5U4xanhu7HhuqDDreG7qzjhu4fDs+G7k2w44bq/eeG7peG7k2s44bq/bMOtOOG7q2zhu4Phu5k4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOOG7p2zhurPhu6c4w7Thu7Hhurnhu6tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qsaw4buZ4buTazjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bTjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7qWg44bq/bOG7rTjhu6vGsMah4buTazjhu4fDs+G6tzjDquG6teG7kzjhur/hurPhur84w7Vs4buxOOG7h+G7ozjhu6tsw7M44buRdG1bOOG6v+G6s+G6vzjDtWzhu7E4QeG7teG6vzjhur9s4bux4bq74buTOMOqw7M4xanhu7HhuqA4bOG7mcOi4bq/bDjDtWzhu7E44buBxJHhu5M44bq/eX04w7Vt4buJ4buROOG7q8aw4bq3OOG6v+G6s+G6vzjhu6txOOG6v2zDveG6vzjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7k2tsbeG7i+G7p1s44bq/4bqzOOG7k2zEkeG7kzjhu4fDqeG7sTjhu6t5OMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhur9zOOG7qcO5OGzDojjhu6vDqeG7k2s4w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhu6vGsGnhu5M44buHw7Phurc4w6rhurXhu5PigKbhu4bhu4k4w7ThurXhu5E44bur4buf4burOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7q8aw4bq54burOOG7q+G7tTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44burbG844buww4rhu5Lhu4A44bq/4bqz4bq/OOG7p2x5deG7k2s44bq/w6nhu5M44bur4bqt4buTazjhur95deG7k2s44bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur844bunbOG7n204bMO64bunOMO1beG7ieG7kTjhu6vGsOG6t1s4w7Thurnhu6c4w6ptaeG7kzjDquG6peG7kzhBbTjhu6dsw6Lhu5F9OMOq4bq34buTOGzhurXhu5NsOOG6v+G6s+G6vzjFqeG7seG6oMOt4burOOG7h8Oz4buTbDjDgOG7tzjhu6dsw6Lhu6s44buHb+G7k2w44bq/bMOyOOG7q2xtOOG6v+G7o+G7k2s44bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsWzjhu6ts4bqz4buZOOG7geG7pTjhur/hu6Phu5NrOOG7q8awb+G7k2w4QW044bunbMOi4buROOG7q2zhu4Phu5k44burbOG6u+G7kTjFqeG7seG6oMOs4buTXTjhu6Zs4bufbThsw7rhu6c44burcTjhur9sw73hur844burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhu6l04buROOG6v+G6s+G6vzjFqeG7seG6oMOt4burOOG7h8Oz4buTbDjhur954bul4buTazjhur9sw619OOG7h+G7o+G7kzjhu4fhu5/hur844burbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjFqeG7seG6oMOt4burOOG7h8Oz4buTbDjDgOG7tzjhu6dsw6Lhu6s4QW044bunbMOi4buROGzhurXhu5NsOOG6v2xu4buTbDjhu4fhuqc44buHecO64bq/OMOq4bq34buTOGzhurXhu5Ns4oCmMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MsWo4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7quG7qj3hu4A4w7ThurU44bq/4buj4buTazhBbeG7i+G6vzjhu6dsw73hur844burw6Lhu6c4QeG6tTjDtWzhu5U4w7Vs4bqt4buTWzjhu4Hhu5k4QeG6ueG6oDjhu7DDiuG7kuG7gDjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOOG6v8Op4buTOOG7q+G6reG7k2s44bq/eXXhu5NrOOG6v2zDsjjhu4fDouG7mThBw6w44buTbG3hu4vhu5E4QXY44buT4bq14bqgWzjhu6vGsOG7meG7k2s44buH4buVOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44bq/bOG7mTjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjFqeG7seG6oDhs4buZw6Lhur9sWzjFqeG7seG6peG7kzjDtOG6ojjFqeG7seG6oDhs4buZw6Lhur9sWzjhu4fhuqXhu5E4w6rhuqXhu5k44burxrDhurnhu6s44bur4bu1OMOAxJHhuqA44buB4bu14buTa1s44bq/4bqz4bq/OOG7h8O64burOMaw4bq3OMWp4buxxJHhu5M4w7Vt4buJ4buROOG7q8aw4bq3WzjDgOG7tzjDtOG6ojhBbTjhu6dsw6Lhu5FdOD3hu4Phu5E4w4Dhu4Xhu6s4w6rhu5844burxrBuOOG7h3c4w6ptaeG7kzjhur9sw61bOOG6v+G6s+G7kzjDqnA4w7Thuqfhu5NsOOG7h8Oi4buZOOG6v3fhurc44buGcG044buqxrDhurnhu6s44bur4bu1OMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazhB4bq1OOG6v+G7lTjhur9zOOG6v2zDrThscjjhu6vGsMO6OMO1beG7k2w44bunbG444bq/bOG7mTjhu4dwbTjhu5NreDjhur/hurPhu5M4w6pwOMO04bq14buROOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOOG7q8aw4bq54burOOG7q+G7tTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44bur4buzOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu5844buHw63hu5M44bq/4bqz4bq/OOG7p2x5deG7k2tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3Mkzhu7HhuqA44buS4bq34buRMS/hu6cy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Tuổi già nặng gánh âu lo

Tuổi già nặng gánh âu lo
2024-07-20 05:55:00

QTO - Năm nay, vợ chồng ông Hoàng Kim Dàn, trú tại Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà đều đã ngoài 80 tuổi. Ở cái tuổi đáng được nghỉ ngơi nhưng...

Tàn tật không phải là dấu chấm hết

Tàn tật không phải là dấu chấm hết
2017-07-28 06:34:18

(QT) - Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học đến lớp 9, anh Hồ Văn Thắng (sinh năm 1980), trú tại thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh phải nghỉ học để kiếm việc phụ...

Chú trọng công tác an sinh xã hội

Chú trọng công tác an sinh xã hội
2017-07-27 21:18:25

(QT) - Những năm qua, hoạt động an sinh xã hội được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện nhằm động viên, chia sẻ khó...

Dấu ấn một cán bộ công an tận tụy

Dấu ấn một cán bộ công an tận tụy
2017-07-27 19:51:17

(QT) - Dấu ấn sâu đậm đọng lại với nhiều người đã từng tiếp xúc, làm việc với Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thành phố Đông Hà chính...

Nghĩa tình người Quảng Trị

Nghĩa tình người Quảng Trị
2017-07-27 06:59:36

(QT) - Thị xã Quảng Trị, mảnh đất hiền hòa nằm bên dòng sông Thạch Hãn linh thiêng, những ngày tháng Bảy này nhộn nhịp đón hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây...

Tuổi cao, gương sáng

Tuổi cao, gương sáng
2017-07-26 07:16:33

(QT) - Trên địa bàn huyện Hải Lăng có 481 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 19 mẹ đang còn sống. Bà Lê Thị Chung (sinh năm 1930), quê ở thôn La Duy, xã Hải Xuân là một trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết