Cập nhật:  GMT+7
4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVVB0JeG6v8OaJeG6o8Oa4bqh4bqnw6rDmixX4bqjw5o74bqnw5os4bq14bqjMsOaVuG6o8Oaw6om4bqjw5rDquG7g2vhu6AvM+G7pFDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXgoVi5VUOG7ouG6uMOK4buew5otw5p0JeG6v8OaJeG6o8Oa4bq9JOG6v8OaISbhuqHDmiHhurHhuqMyw5rDoFk0w5rhu4liNMOa4bqjMzRd4bq/w5rhuqMyZ2M0w5oh4buyw5rDqmnhuqMyw5rDqjRbw6nDmmrhu4EsxqDDmsOgWOG6ocOa4buJNCIsw5rhu4liNMOaw4ozZ2ThuqMyw5rDqlfDmuG6ojLhur9rMOG6o8Oa4buI4bu04bqjw5p4WeG6ozPGoMOa4bqjMuG6v2t94bqjw5rDiTPEg8OacjXDmsOqM2fDmnXDneG6ozLDmuG7hWvGoMOaw4kzxIPDmsOK4bq7Z8SR4bqjMsOac+G6teG6ozLDmlbhuqPDmsOqM1jhuqMzw5rDqTPDosOadeG6teG6ozLDmnhYw5osMzXhuqMzw5rDoFjDmuG6oeG6p8Oqw5osV+G6o8OaO+G6p8OaLOG6teG6ozLDmlbhuqPDmsOqJuG6o8Oaw6rhu4NrxqDDmsOq4bq7Vywzw5rhuqMzNCLhuqHDmuG7iWI0w5os4bq14bqjMsOa4buJNCIsxqDDmuG6oWfhur/DmsOq4bq7Ncagw5rDoDThuqMzw5ozw6NZw6rGoMOa4bq94bu2LMOaOynhuqPDmsOq4bq7w6PhuqMyw5os4bq14bqjMsOaw6pXLMOa4bqjMjM0IsOpw5rhu4nhu4Phu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQw4BYw5osw6PhuqPDmizDncOaw6rhurvDo+G6ozLDmuG6oeG6p8Oqw5oyNFbDmiE24bqjM8OaLFcsM8Oa4bqhWeG6ozLDmsSRw5pq4buyw5rDiuG6u+G6v+G6ozLDmnc0VuG6ozLGoMOaM+G6v2si4bqjw5p3NMOjw5rDgDThuqMzxqDDmsOgfeG6o8Oa4busw5rDquG6v+G6rTTGoMOaLCbhur/Dmjspw5rhuqIy4bq/azDhuqPDmuG7iOG7tOG6o8OaeFnhuqMzw5oh4buyw5pqVsOaO8Oiw5rhuqE8w5rhur3huqvDmsOqV+G6o8Oaw6pZNMOaw4ozVuG6ozPDmnjEg1bDmsOqMyjDo8OaLDM0W+G6o8OaLjcsM8Oaw4Hhu6zhu5rDmnThu4fDmizhuq/huqPDmuG6ozPhurfDmsOq4bq/4bqtNMagw5rhur3Do+G6ozLDmsOq4bq7w6PhuqMyw5ozw6NY4bqjw5osw53huqMzw5rDoDcsM8Oa4bq9w6zDmiVrxqDDmuG6ozPhu4vhuqMyw5ohaFbDmsOq4bq7PsOa4bqjM2fDmuG6teG6ozLDmiHhu7LDmuG6vWLhuqHDmjvhuqcsw5rDoOG6p8OaO8Od4bqjw5rDoDnhuqMzxqDDmuG6o+G6rzTDmjI0w6LhuqMyw5osVywzw5rhuqFZ4bqjMuG7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVDigJxzw6PhuqPDmuG6u1bDmnLhu7Ysw5ohIMOaITTDmjPhurEsxqDDmsOgWMOaLMOi4bqjMsOaMzRb4bqjw5osM8Ojw5ohJcOqw5rhuqNnYizGoMOabMOa4bqjMjM5VsOaw6Ez4bq14bqjMsOaw6EzVyzDmuG7iTQiLMOaLCrhuqHDmuG6veG7geG6ozLDmiFX4bqjM8OaMjRALMOaxJHDmiwzNeG6ozPDmjI0YjTDmsOq4bq/a1vhuqPDmuG6o1hrxqDDmixm4bqjMsOa4bq9e8Oa4bqjMzRd4bq/w5oyNFbhuqPDmsOhM+G6rcOaw6Dhu7bhuqHDmuG6ozNn4bqjMsOaLMOj4bqjw5rDqTPDnTTDmi5m4bqjMsOaLMOd4bqhxqDDmizEg8Oaw6Dhuq/huqMyw5rDqsOiw6rDmiEgw5rDoOG6v+G6teG6o8OaamjhuqMyw5ohV+G6ozLDmsOgWMOa4bqjMmdjNMOaLMOj4bqjw5os4buFVsOa4bq44bq/w53huqMyw5rDiuG6uzfDmlbhuqMzw5oz4buH4bqjMuKAncagw5rDoGM0w5rhuqMyZ2M0w5osM1bDmi5A4bqjw5ou4bqvw5rDquG6u2diLMOaw6Dhu4Esw5rDoH3huqPDmiFnY+G6ozLDmiHhu7LDmjThuqPDmuG6vSThur/DmsOq4bq7w6PhuqMyw5rDqiThuqHDmsOhM8Od4bqhw5rhu4lYw5rhuqMzZ8Oaw6E04bqhw5osMzjDmuG6o1bhuqHDmsOqM+G6tTTDmsOqM+G7gSzDmiwm4bq/w5o7KcOaw6o0W+G6o8Oa4buJXcOaw6pn4bqr4bqjMsOaw6BWNMOa4buJYjTDmjvDneG6o8Oaw6A54bqjM8Oa4buJWMOabMOaLDM1w5rhuqHhu7LhuqMzw5rDoDQiw6rhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4bqi4bu04bqhw5rhu6Thu67hu6zhu6TGoMOa4bq9VuG6v8Oaw6EzNMOaw6rDosOqw5rhuqMyMzQiw6nDmsOBM8OjVsOa4bqiMuG7i8Oa4buI4bu04bqjxqDDmsOK4bq7Z2PhuqMyw5p1WTTDmjPhurEsw5rDiuG6reG6ozLDmjNkw6nDmnjhur9bxqDDmuG6teG6ozLDmuG7iTRbw6rDmiHhuqvhuqPDmsOqNuG6ozPDmuG6ozLhur9rIuG6o8OaMjRWw5rhuqMzJsOpw5rDoMOtLMOaw6BnZOG6ozLDmnPhurXhuqMyw5pW4bqjw5rhuqMzJOG6o8OaLiThuqPhu5rDmuG6vFbhur/DmsOhMzTDmiFnZCzDmiFYw6PDmsOqWcOjw5ozVjTDmuG6o+G7tOG6ocOa4bqjMjM0IsOpw5rhu4nhu4PDmsOqWTTDmnjhurEsw5rhu4k0IuG6o8Oaw7LhuqPDmuG6ozThuqMzw5rhuqMzJOG6o8OaLiThuqPGoMOa4bq14bqjMsOa4buJXcOaLOG6teG6ozLDmsOqVyzDmsOqWTTDmnPhurXhuqMyw5pW4bqjw5rDqjjhuqMzw5rhurjhur/DneG6ozLDmsOK4bq7N+G7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVDDiuG6u8Oj4bqjMsOaxajhu6jDmuG6o+G7tOG6ocOaLOG6teG6ozLDmsOqVyzDmsOq4bq7w6PhuqMyw5rDoMOtLMOaw6BnZOG6ozLDmnPhurXhuqMyw5pW4bqjw5rhurjhur/DneG6ozLDmsOK4bq7N8agw5osZuG6ozLDmjIq4bqjw5osM2nhuqMyw5ola8Oa4bqj4bu04bqhw5rhurXhuqMyw5oy4bu24bqjw5o7xIPDmuG7iWI0w5os4bq14bqjMsOaw6pXLMOaVuG6o8Oa4bqjNOG6ozPhu5rDmuG6ouG7tOG6ocOa4buk4buu4bus4buuxqDDmuG6vVbhur/DmsOhMzTDmsOqVzTDmsOgJsOpw5rDqjjhuqMzw5rhurjhur/DneG6ozLDmsOK4bq7N8agw5rhurXhuqMyw5ohZ2Qsw5ohNF3hur/DmiHhuqfhuqMyw5rhu4ldw5oyNOG7i8OaLDNoLMOa4buJ4buDw5rDiTPEg8Oaw4rhurtnxJHhuqMyw5rDiTPhuq/huqMyw5rDijNW4bqhw5rhuqFn4bq/w5pz4bq14bqjMsOaVuG6o8Oaw6o44bqjM8Oa4bq44bq/w53huqMyw5rDiuG6uzfGoMOaw6rhurvDrSzDmsOqNFvDqcOaw6kz4buDw5rDquG6u1csM8OaLOG6teG6ozLDmsOqVyzDmsOqM1bhuqHDmuG6oWfhur/Dmiwz4bq/a33huqPDmiFdw5pW4bqjw5rhuqM04bqjM+G7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVDDimnDmuG7pOG7ruG7rsWow5ohW+G6o8Oaw6ozV+G6ozLDmuG7pC/hu6bDmeG7pOG7sMagw5rhurXhuqMyw5ohw53huqHDmuG6ozMm4bqjw5rDquG6u+G6seG6ozLDmsOq4bq7Vywzw5rDiTPEg8OacjXDmsOqM2fDmnXDneG6ozLDmuG7hWvGoMOaw4kzxIPDmsOK4bq7Z8SR4bqjMsOac+G6teG6ozLDmlbhuqPDmsOqMzfDmmrhu7LDmuG7ouG6o1Zrw5rDoFjDmsOqM1jhuqMzw5rDqTPDouG7nsOadeG6teG6ozLDmnhYw5rDquG6u8OtLMOaw6o0W8Opw5rDqTPhu4PDmsOq4bq7Vywzw5os4bq14bqjMsOaw6pXLMOaVuG6o8Oa4bqjNOG6ozPDmuG7iVjDmmoka8OaLsOt4bqjMsOaw6DDrSzDmsOgZ2ThuqMy4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUMOK4bq7feG6o8OaLGfhuqvhuqMyw5rhu4k3w5os4buFVsOa4bqhNuG6ozPGoMOa4bq14bqjMsOaIeG7ssOaLOG7h+G6ozLDmsOqJsOpw5rDqjMgw5rDoOG7suG6ozPDmiFZw6PDmnPhurXhuqMyw5pW4bqjw5rDqjNY4bqjM8Oaw6kzw6LDmsOqM1bhuqHDmuG6oWfhur/Dmiwzw6PDmnXDneG6ozLDmjvhuqfGoMOaLDM14bqjM8Oa4bq54bq/a13huqPDmsOqM1jhuqMzw5rDqTPDosOa4bqjMzRd4bq/w5osM+G7hcOaw6rhurtn4bqr4bqjMsagw5oyNMOdNMOaw6kzV8Opw5ohw53huqHDmjvDncOjw5pW4bqjw5rhuqM04bqjM8Oaw6rhursmw6rDmsOqw63DmsOq4bq7feG6o8OaITdWw5o7WOG6o+G7lsOaw6rhurvDrSzDmsOqNFvDqcOaasOsw5rDoGzDmuG7iVjDmjI0w500w5rhurnhur9rW8Oqw5rhuqMzNF3hur/DmsOqNuG6ozPDmjPhur/DouG6ozLDmsOpM2gsw5rDqlnDqcagw5rhuqMzWWvDmizDneG6ocagw5rhuq3huqPDmiE34bqjM8Oaw6rhur9rIsOqw5ohw6I0w5rDqjbhuqMzw5ozNuG6ozPDmlbhuqPDmuG6ozThuqMzw5osMzXhuqMzw5rDquG6uzfGoMOaw6rhursmw6rDmsOqw63DmlbhuqPDmsOqw6NY4bqjw5pq4buyw5oz4bqnNMOaLOG7hVbDmsOqM1jhuqMzw5rDqTPDouG7msOa4bq04bqjMsOaw6Dhur/hurXhuqPDmi5Y4bqjM8Oaw6ozYzTDmjI0VuG6o8agw5rDqiThuqHDmjPhur9rW8Oqw5ohIMOa4bqjMjM0feG6o8OaLGjhur/DmiE3VsOaO1jhuqPGoMOaIUAsw5ohNCDhuqHDmiHDojTDmsOqZ2ThuqMyxqDDmiwzOMOaIVnDo8OaLFcsw5rDoMOtLMOaw6BnZOG6ozLDmuG6ozIzNCLDqcOa4buJ4buDxqDDmizhurXhuqMyw5pW4bqjw5rDqTNnY+G6ozLDmuG7iWlWw5rDoFjhuqHDmsOqw6LDqsOaLOG6teG6ozLDmsOqVyzDmuG6o+G7tuG6ocOaO+G7tsOqw5rDqjbhuqMzw5ozNuG6ozPGoMOa4buJJuG6o8OaIeG6p+G6ozLDmuG6ueG6vyrhuqPDmiwz4buB4bqjMsagw5o7NFvDqsOaw6Dhu7bhuqMyw5rhuqMyMyjGoMOaLDM0VsOa4bq9PsOa4bqjM+G7i+G6ozLDmsOqJOG6ocOaw6pnxqDDmuG6ozLhur9rIuG6o8Oa4buJ4bqx4bqjMsOaLOG7hVbDmuG6ozJnYzTDmi4k4bqj4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUMOKacOaIcSDw5rDoTfDqcOaw6ozYzTDmsOpM1fDqsOaMzQi4bqjw5rhu4lYw5rDqjNW4bqhw5rhuqFn4bq/w5osM8Ojw5osJcOpw5rhu4VrxqDDmiwzNeG6ozPDmuG6ueG6v2td4bqjw5os4bqrw5rhur3EkcOaLMSDw5oyNMOdNMOaw6kzV8Opw5oyNMOdNMOa4bq54bq/a1vDqsOaLmjDqsOaITQg4bqhw5rhuqMz4buL4bqjMsOa4bqhJOG6v8Oaw6oz4bq/OuG6o8agw5rhu4lnYuG6ozLDmuG6oeG7tizDmsOq4bq7w6PhuqMyw5rhuqMzJOG6o8OaLiThuqPGoMOaw6kz4bqv4bqjMsOa4bqjMmlWxqDDmiEl4bq/w5rDquG6u1bhuqMzw5osxIPDmjM0IuG6v8Oa4bq54bq/w53DmuG7iWI0w5osVyzDmsOgw6NZNMOaw6rhuqc0w5rDqTNZ4bqhw5rhuqPEgzTDmiwz4bq/4bqjMsagw5rDquG6pzTDmsOpM1nhuqHDmsOgNH3huqPDmuG6ueG6v1bhuqPDmlbhuqPDmuG6ozThuqMzw5rhurnhur/DoizDmjI0VsOa4bqjxIM0w5rhurs0feG6ozLhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4buIYjTDmuG7iVY0w5rDquG6u+G6r8Oaw4kzxIPDmnI1w5rDqjNnw5p1w53huqMyw5rhu4Vrw5pz4bq14bqjMsOaVuG6o8Oaw6ozWOG6ozPDmsOpM8OixqDDmsOKM2dk4bqjMsOaw6pXw5rhuqIy4bq/azDhuqPDmuG7iOG7tOG6o8OaeFnhuqMzw5rDoOG6v+G6teG6o8OaMirhuqPDmjJmNMagw5rhuqPhu7bhuqHDmjvhu7bDqsOaw6ok4bqhw5rDoGzDmizhu4VWw5rhuqHhuqk0w5osV+G6o8OaO+G6p8agw5osMzRb4bqjw5rhur05w5ohIMOa4bq7w6jhuqPDmsOg4bq/ayLhuqPGoMOaITfhuqMzw5ozZ2LhuqMyw5osM8Ojw5oz4bqxw5prfeG6o8Oaw6ok4bqhw5os4bq14bqjMsOaw6pXLMagw5prfeG6v8Oa4bqjMjNdxqDDmizEg8Oaw6o04bqjM8Oaw6ozKuG6o8Oaw6rhurtXLDPDmuG6ozM0IuG6ocOa4buJYjTDmizhurXhuqMyw5rhu4k0Iizhu5rDmsOKacOa4bq9w63DmuG6u8Oo4bqjw5oyNGZWw5os4buFVsOa4bq14bqjMsagw5rhuqMzNF3hur/DmixX4bqjw5o74bqnxqDDmiwzNFvhuqPDmuG6vTnDmnPhurXhuqMyw5pW4bqjw5rDqjNY4bqjM8Oaw6kzw6LDmiHhu7LDmsOq4bq7Z8SR4bqjMsOaw6ozWOG6ozPDmsOq4bq7feG6o8Oaw6pp4bqjMsOaLGfhuqvhuqMyw5rhu4k3w5os4bq14bqjMsOaw6pXLMagw5osxIPDmuG6ozM0XeG6v8OaIeG6peG6ozLDmiwzNcOaIeG7ssOaIWdkLMOaMjRWw6PDmjI04buLw5osVyzDmixn4bqr4bqjMsOa4buJN8Oaw6Dhu7LhuqMzw5ohWcOjw5os4bq14bqjMsOaVuG6o8OaLFcsw5osJcOp4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUMWo4buow5rhuqPhu7ThuqHDmsOqJuG6o8Oaw6rhu4NrxqDDmizDouG6ozLDmjM0W+G6o8Oa4buJNsOaOzbhuqMzw5prfeG6o8OaLOG6v+G6pyzDmuG6vcOi4bqjMsagw5ohKuG6v8Oa4bqj4bu04bqhw5rhu6bDmeG7pOG7sMagw5rDijNnZOG6ozLDmsOqV8Oa4bqiMuG6v2sw4bqjw5rhu4jhu7ThuqPDmnhZ4bqjM8Oa4buJXcOa4bqjMjM4w5ozZ+G6v8Oaw6ozKMOjw5osM1vDmiHhuqfhu5rDmuG7iGI0w5rhuqMz4buL4bqjMsOaIcSD4bqjMsOaMsSDw6nDmsOq4bq7w6PhuqMyw5os4bq14bqjMsOaw6pXLMOaMjThu4vDmjI24bqjw5pW4bqjw5rhuqM04bqjM8Oaw6rhursmw6rDmsOqw63GoMOa4bq14bqjMsOaIeG7ssOaIWdkLMOaLFcsw5osJcOpw5rhu4lYw5rhuqMyWOG6ozPDmsOqQOG6ozLDmsOqM2fEkeG6ozLDmuG6ozM0XeG6v8Oaw6kzKuG6o8Oaw6ozZ8SR4bqjMsOaLFbDo8Oa4bq54bq/bOG7msOa4bqiM2fhuqMyw5osxIPDmsOge8Oaw6kzKuG6o8Oaw6ozZ8SR4bqjMsOaw6Bi4bqjw5rhuqMzJcOqw5rhu4liNMOa4bq14bqjMsOaIcSDw5rDoFjDmixXLMOaw6ozW8OaMyLDmixX4bqjw5o74bqnxqDDmiwzNFvhuqPDmuG6vTnDmiFnZCzDmuG6teG6ozLDmjI0V8Ojw5ou4buDLMagw5ouNuG6v8OaLuG7tsOqw5oh4buyw5rhuqMyWGvDmixY4bqjMsOaw6rhurtnxJHhuqMyw5rDqjNY4bqjM8Oa4buJWMOaIVbhuqMyw5rDqjRbw6nDmsOq4buDLMOaw6o0W8Opw5o7Z2Isw5rhurXhuqMyw5ohxIPhuqMyw5oyxIPDqcOaLDPDo8OaOzbhuqMzw5prfeG6o8OaLOG7hVbDmsOqM1jhuqMzw5rDqTPDosOaw6rhurs+4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmtVUOG6vMOj4bqjMsOaw4EzV+G6ozPhu6Avw6lQ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nghĩa tình người Quảng Trị

Nghĩa tình người Quảng Trị
2017-07-27 06:59:36

(QT) - Thị xã Quảng Trị, mảnh đất hiền hòa nằm bên dòng sông Thạch Hãn linh thiêng, những ngày tháng Bảy này nhộn nhịp đón hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây...

Tuổi cao, gương sáng

Tuổi cao, gương sáng
2017-07-26 07:16:33

(QT) - Trên địa bàn huyện Hải Lăng có 481 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 19 mẹ đang còn sống. Bà Lê Thị Chung (sinh năm 1930), quê ở thôn La Duy, xã Hải Xuân là một trong...

Thị xã Quảng Trị sẵn sàng cho ngày lễ lớn

Thị xã Quảng Trị sẵn sàng cho ngày lễ lớn
2017-07-26 07:03:12

(QT) - Năm 2017, tỉnh Quảng Trị nói chung và thị xã Quảng Trị nói riêng tổ chức rất nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là chuỗi các hoạt động kỷ...

Chiếc cầu nối nhịp bờ vui

Chiếc cầu nối nhịp bờ vui
2017-07-26 06:58:36

(QT) - Những ngày tháng 7 tri ân này, người dân thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong nói riêng, nhân dân cả nước nói chung vui mừng khi trên dòng sông Thạch Hãn lịch sử có...

Ấm tình trong những ngôi nhà tình nghĩa

Ấm tình trong những ngôi nhà tình nghĩa
2017-07-26 06:40:13

(QT) - Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, trong đó việc xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết