Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOFjhuqvhu4/huqPhurBr4bqjc3hz4bqj4bub4bqreeG6o2lx4bqjeHPhu53DsuG6o2fhu41reOG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4budQcWpZ+G6o+G7ncOy4buj4bqr4buP4bqjduG6reG6o3h2w7Thu53hu43huqNo4buPbeG7nTcv4buNxIM4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG7jMOt4bqtaOG6oThYWOG7ouG6oy3huqNH4buN4buPbHnhuqPhuqctxIPEgzLhuqPhu6zhu43hu6Hhu53DsuG6o0dXw5JY4bqjaUHGsOG7ncOy4bqjZsO64bqjaUHGsOG7ncOy4bqjd2V44bqjNeG7rEfhurXDojbhuqNHc+G7ncOy4bqj4bqt4bud4bqjWOG7rDPhu4xH4bua4bqjZ+G7jeG7o+G6o2bhu49reOG6o3jhuqvhu4/huqPhurBr4bqjc3hz4bqjZnThu53huqNn4buN4bul4bqj4bub4bqreeG6o2lx4bqjw7LDquG6tuG6o1jhu5zDkljhuqPhu5fhu43hu49r4bud4bqjc+G7ncOy4bqjP+G6rcaheOG7jcOtduG6o0bhu4/GoWjDreG6ozXhurPhuq/huqN4ecO54buPMuG6o+G7r3l0Z+G6o3jhu5Fn4buN4bqjSeG6reG7neG6o+G7mmJn4buNNuG6o3jhuqLhuqPEguG7o+G7ncOy4bqjdmLhu53DsuG6o3fhuqnhu53DsuG6o8OiLcSDxIPhuqNpZOG6o3bhuq3huqNn4bun4bqj4buveeG6reG7neG6o2dz4budw7LhuqPhuq3hu53huqN4dsO04bud4buN4bqjaOG7j23hu50zNy/hu604N3jhuq1mxqHDreG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhu5vhuq12w7Lhu4/hu50w4bqv4but4bqw4bqj4bqteXjhu6PhuqE4N3h2ODd4aDg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqhZ+G7l1/hu4/hu5vhuq3DssOt4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6t+G6p8Oj4but4bqw4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oTrDreG6o+G7m+G6qeG6tuG6o3Phu53DsuG6oz/huq3GoXjhu43DrXbhuqNG4buPxqFow63huqNp4buPbHnhuqPhu5fhu43hu49u4bud4bqjZuG7keG6o+G7ncOyZOG6o3hi4buP4bqj4buN4buPbeG7neG6o3h2Qcaw4budw7LhuqMt4bqjQ+G7neG7jeG6o+G6rDM64bqh4bqjd3Zne+G6oeG7jXh44butMC8vd3jhuq144buPZzPhu53DreG6rjN4eeG7o+G7j3h2w60zxILhu50veHjhu6Mv4buPL3fhurXhuq/hurUv4bqvw6PEg+G6sy/Eg8SDL8Oj4bqnL+G6reG7neG7jS3hu43hu4/DreG7nS14dnnhu6Phu53Dsi144bqt4buPLeG7neG6reG7nS3Eg+G6t+G6t8Oiw6PDouG6t+G6scSD4bqlM+G7leG7rcOy4bqhLzg3L+G7rTg3L3hoODcveHY4N3h2ODd4aDg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4OsOt4bqj4bub4bqp4bq24bqjc+G7ncOy4bqjP+G6rcaheOG7jcOtduG6o0bhu4/GoWjDreG6o2nhu49seeG6o+G7l+G7jeG7j27hu53huqNm4buR4bqj4budw7Jk4bqjeGLhu4/huqPhu43hu49t4bud4bqjeHZBxrDhu53DsuG6oy3huqND4bud4buN4bqj4bqsMzo3L+G7rTg3L3hoODcveHY4Ny944bqtZsahw604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFjhu43DreG7o+G6o2nDuuG7j+G6o+G6sOG6ouG6o8ahw7XhuqN44bqt4buP4bqj4budYuG7neG6ozXhu6xH4bq1w6I2MuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxqHhuqnhu4/huqPhurDDreG6o3N4c+G6o2Z04bud4bqjZ+G7jeG7peG6o+G7m+G6q3nhuqNpceG6o8Oyw6rhurbhuqN44bqt4buP4bqj4budYuG7neG6o3hq4bud4bqjWHZB4bun4budw7LhuqNY4buNeeG7h+G7neG6o1jhu43huqvhu53hu43huqM14bqv4bqv4bqjeHnDueG7jzLhuqPhu53DsuG7teG6o+G7rDNY4buNY+G7o+G6o0nhu49s4budMuG6o+G7rjPhuq8y4bqjWOG7rDPhu4xH4buaNjPhuqNYdkHhu6fhu53DsuG6o1jhu4154buH4bud4bqjWOG7jeG6q+G7neG7jeG6o2nhuq3hu53DsuG6o8ah4bqr4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o8SC4buPauG7neG6o2h54bqj4buNcGfhuqPhu51Bxaln4bqj4budw7Lhu6Phuqvhu48y4bqj4bubxanhu4/huqN4duG7q+G6o8SCbOG6oybhu49teOG6o+G7nOG6reG7m+G6o2lB4bupZ+G6o+G7m8O6eOG6o3jhu43huqnhu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44buc4buNQeG6o1h5w7nhu4/huqNYduG7ieG6o3jhu41z4budw7LhuqN44buP4budMuG6o+G7l+G7jeG7o2Phu53DsuG6o8SDw7LhurHDo+G6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjw6ItxIPEgzLhuqPhurDDreG6o3N4c+G6o2Z04bud4bqjZ+G7jeG7peG6o+G7m+G6q3nhuqNpceG6ozVn4buNQeG6reG6o3Zy4bqjZuG7j27hu53huqN3dDbhuqPGoUF54bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3h2auG7neG6o2lBxrDhu53DsuG6o+G7muG6reG7j+G6o0fhu43DteG6o1jhu41w4bqj4buNQcWp4budw7LhuqN4w4DhuqNpQcaw4budw7LhuqPhu43hu4Hhu5vhuqNY4buN4bu34bqjWOG7jeG7j2rhu5vhuqPEgmzhuqPhu64z4bqvM+G6o+G7luG7jeG7j+G6o3N4c+G6o2lr4bud4bqjw7Lhu4/huq3hu6PhuqPGocO64bqj4bua4bqt4buP4bqjR+G7jcO14bqjWOG7jXDhuqMt4bqjaUHGsOG7ncOy4bqjaOG7heG7neG6o2fhu4F54bqjWOG7jeG7t+G6o1jhu43hu49q4bub4bqjNeG7rjPhuq824bqj4bqwY+G6tuG6o3bhuq3huqPEguG6reG6o2fhu41i4bub4bqjxILFqeG7j+G6o+G6sMOt4bqj4bub4bqp4bq24bqjaOG7o+G6o3Phu53DsuG6oz/huq3GoXjhu43DrXbhuqNG4buPxqFow63huqM14bqzxIPhuqN4ecO54buPMuG6o+G7r3l0Z+G6o3jhu5Fn4buN4bqjSeG6reG7neG6o+G7mmJn4buNNuG6o2nhu49seeG6o+G7l+G7jeG7j27hu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFjhu43DreG7o+G6o2fhuq3hu5vDrXbhuq3huqN4w4DhuqNpQcaw4budw7LhuqPhu43hu4Hhu5vhuqNY4buN4bu34bqjWOG7jeG7j2rhu5vhuqPDsuG7jeG7j+G6o8ahYuG7jzLhuqN34bqteeG6o+G7l+G7jeG7j+G6o+G6sGPhurbhuqN44bqt4buP4bqj4budYuG7nTLhuqPhurDDreG6o3N4c+G6o+G7m+G6q3nhuqNpceG6o3jhu49r4but4bqjeOG7tWfhuqNo4buP4bqjZ+G7jXnhurZu4bud4bqj4buX4buNceG7j+G6o+G7jeG7j23hu53huqN4dkHGsOG7ncOyM+G6o+G7nMOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqj4but4buN4bqpeOG6o+G7jeG7j23hu53huqNz4budw7LhuqM/4bqtxqF44buNw6124bqjRuG7j8ahaMOt4bqjZuG7keG6o3jhu41B4bun4budw7LhuqPhu51q4bud4bqjaUHhuq3huqNz4budw7LhuqNp4buP4bqjZ+G6v+G7reG6o2fDgXnhuqN4YuG7j+G6o0Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4bud4bqj4buc4buNw6rhu53huqNow6rhu53huqPDkuG7j+G6reG6o0nhu5Hhu53hu40z4bqjWHnhurbhuqPhu53hu43hu49q4bud4bqjaOG7o+G6o2bhu5HhuqN44buNQeG7p+G7ncOy4bqj4bud4bq54budw7LhuqPhu63hu43hu4Hhu53huqNp4buBeeG6o+G7nWrhu53huqNz4budw7LhuqM/4bqtxqF44buNw6124bqjRuG7j8ahaMOt4bqjeOG6ouG6o8SC4buj4budw7LhuqN34bqteeG6o2nhu58z4bqjV+G7puG7nOG6o0bDlOG7nOG7jDcv4butOA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quyền im lặng: số đông ủng hộ dù có băn khoăn

Quyền im lặng: số đông ủng hộ dù có băn khoăn
2015-11-08 12:19:25

TT - Người bị bắt, bị tạm giữ; bị can, bị cáo có quyền “trình bày lời khai, đưa ra ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết