Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDoj/hu6F2xanhu59i4bqucMWpYuG7oeG7g8Wp4bufYuG7n3BmYuG6ruG7hXBiw5NC4buBYsO54buhbeG6sGLhu6Thu4HGsGJPZsawYuG7peG7g2LDueG7oXbFqeG7n2Lhu43hurbFqeG7n2LEguG6qmLhuq7hu6Fs4bqu4bq1L+G7oWTDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4bug4buP4buBw7LhuqvDouG6tyU/4bqzYi1iXeG6qOG7gWLhuqLhurDhu4Fi4buneeG6rmLEgndiw7Phu7Vi4bqi4bqw4buBxali4bquw4PhurDDieG7l8WpYuG6ruG7oXbFqeG7n2Lhu6fhu4Niw7PhurRi4bqu4buh4bubYuG6rsODxrDFqeG7n2JvZsWpYuG6rnDFqWI/4buDcGLDs+G7oXHFqeG7oWLDuXDFqeG7oWLDssaw4buBxanhu6Fi4bqg4buh4buH4bquYuG6rsOD4buZxaliXT9dZGJE4buDxrBixILhu4fFqeG7n2LFqeG7n+G7g8OJYsSR4bq/L2RjL8SRY2Thurliw7PDguG7gWLhu4zhu4NwYj/Dg+G6sMOJ4buXxali4buhcsWp4buhYl1wxqHhuq5ixajhu4Hhu6diROG7g2JP4buHxrBiJOG7oeG7h+G6oGLhu6XhurBs4bquYuG6ruG7oeG7g8Wp4buhYuG6oOG7oXdi4bugeGLDk+G7oXFi4bumcMWp4buhYsWp4buf4buDw4lixJHhur8vZGMvxJFjZOG6uWLhu43huqbhu4Fi4bqucMWp4bqjYuKAnOG6v8OqYWLDg+G6pkHhurBixanhu5/GsOG7hXBiROG7g2Lhur9jYWLhu6fhur5i4bqg4buhbeG7p2LhuqLhurDhu4Fiw5NC4buBYsO54buhbeG6sGLhu6Thu4HGsGJPZsawYuG7peG7g2Lhu6Hhu4PFqeG7n2Lhu59wZuKAneG6r2I/cOG7leG6oGLFqeG7oWzFqWLhuq7hu6F2xanhu59i4bqucMWpYuG6rsOD4buZxanEg2I6T8Wow5Ji4bqudMWp4buhYiXhurBmxanhu59iP8ODc2Lhu41nYuG7n3Dhu4HGsGLDk+G6tMOzYuG7oGZwYuG6ouG6sOG7gcWpYiXhurBmxanhu59iP8ODc2JE4buDYsOT4buhcGLDs+G6tMOzYiXhurBmxali4bul4bq4YuG6ruG7oXNi4bquw4Phuqbhu7nFqeG7n2Lhuq50xanhu6FiJeG6sGbFqeG7n2I/w4NzYuG6rnDhu5XFqWLhu6Hhu4PFqeG7oWLDg+G7g2LEgsaw4buH4bquxINiw7lw4bub4bunYuG6rsOD4buBxINib+G7h8awYsOz4buHxrBiOk/FqMOSYuG6rnTFqeG7oWJE4buXYsOz4buHw7Nixal5cGLDsuG6sMWp4bufYuG6oOG7oWbFqWLhu4fFqeG7oWLhuq7Dg+G7mcWp4bqvYiXhurDhu4Fiw7nhu6FmxrBixILhu4fhuq5iROG7g2LDuXDhu5vhu6di4bquw4Phu4Fi4bqu4buh4bqqw7Ni4bqu4buVYuG6ruG7hXBiw7Phu4fDs2LDs+G7tWLEgsOBYsO5cMWp4buhYsOyxrDhu4HFqeG7oWLDg+G6pkHhurBi4bqu4buFcGI/w4PhurDFqeG7n2Lhuq7EqeG7p2Lhuq7hu6Hhuqbhu7XFqeG7n2Lhu6fhu4VwYuG7pOG7gcawYk9mxrBiw7Phu6HGsGLhuq7hu6Fqw4nEg2LDs+G7h8OzYuG7pcaw4buFcGLDg+G6pkHhurBixanhu5/GsOG7hXBiw7lwxanhu6Fiw7LGsOG7gcWp4buhYuG6ruG7hXBi4buNxKnDiWLhu43hu4FixIJ3YuG7jeG7l+G6sGLDs+G7qWLFqeG7n+G6sHjFqWLhu593w7NiReG6sGrhuq5iReG6rGLDg+G7r2LDg+G7g8Wp4bufxINiw7Phu6li4buh4bup4buBYuG7jeG7tcWpYuG6ruG7oeG7j8awYuG6ouG6sMOJYuG7jXPFqeG7ocSDYsOz4bupYsOy4buHxali4bqu4buP4bunYsOD4bqmQeG6sGLFqeG7oWzhuqBiw7nhu6Ft4bqww6Ni4buneeG6rmLEgndiw4PhuqZB4bqwYsWp4bufxrDhu4VwYuG6rnjFqWLhu43hu7HFqeG7n2Lhuq7Dg+G6puG7t8OzYsWp4buf4buDw4liZC9kL8SRY2TDqWLDueG7oXbFqeG7n2LDs+G7qWLhuq7hu4/hu6dixanhu6Fs4bqgYsO54buhbeG6sGLhurfhuq7hu6Hhu7lwYuG7jXDhu5vhu6diT3liP+G7g3Biw7Phu6Fxxanhu6Fiw4nhu5nhurBiw7Nr4bqwYuG6oOG7oWZwYsOy4buHxali4bqu4buP4bunYuG7jXdwYkThu7dwYuG6rmrhuq5iw7NmYsOD4bqmQeG6sGLFqeG7n8aw4buFcGLDueG7oXBixanhu6Fs4bqgYkThu4PGsGLDmeG7oeG6sGLDmT8/4bum4buMT2Lhu6Thu4HGsGJPZsaw4bqz4bqvYsOT4buhcGLDs+G6tMOzYiXhurBmxali4bul4bq4YuG6ruG7oXNi4bquw4Phuqbhu7nFqeG7n2Lhuq50xanhu6FiJeG6sGbFqeG7n2I/w4NzYuG7jWdi4bqg4buhd3Bi4buhQeG6oGJE4bu3cGLDs+G7tWLhuqLhurDhu4HFqWLDs+G7oeG6rMOzYsWpaMWp4bufYsO5cOG7m+G7p2Lhuq7Dg+G7gWLDs+G7oWrhuq5i4bul4bqmQcWp4bufYuG7p3nhuq5ixIJ3YuG7pXZi4buh4buDxanhu59iw4PhuqZB4bqwYsOz4buh4bqm4buBYsOy4buHxali4bqu4buP4bunYkThu4NiRGzFqWLDs+G7oeG6sMOJ4bubxali4bquw4Phu4dwYuG6oOG7ocO14bqgYm9zYm9p4bquYuG7n3BDxINi4bquc8Oz4buhYuG6ruG7oeG6sGLFqeG7oeG6psWp4bufYsOz4buh4bqm4buBYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhu6FwxqHFqWLDs+G7qWLDg+G6pkHhurBi4bufcGbhuq9i4buMd3BiROG7t3Bi4buh4buDxanhu59i4buh4bup4buBYuG7p+G6vmLhuqDhu6Ft4bunxINiw7Phu6HDgmLDieG7leG6sGLFqeG7oWzhuqBiw7nhu6Ft4bqwYsOz4buhccWp4buhYsWp4buf4buFw7Phu6Fi4bqu4bqoYj/hu6Hhu4dwYuG7pOG7gcWpxINiw7Phu6liw7N2xanhu59ib3diw7Phu6Fq4bquYuG7peG6pkHFqeG7n8SDYsWp4bufxrDhu4NwYsOD4buBYsOz4bupYuG7p3nhuq5i4bul4bqmQcWp4bufYuG7oeG7g8Wp4bufYsWp4buhbOG6oGLDueG7oW3hurBib8Otxanhu59i4buN4bqm4bu5xanhu59i4bqucOG7m+G6sGLFqeG7n+G7hcOz4buhYsOzw4Lhu4Fi4buneeG6rmLEgndixanhuqbhu7fDs2LFqeG7oeG6pmLhu6Dhu4PFqWIl4bqwd8OzxINi4bum4bq+xINiP8OD4bqwxanhu59iJeG6sHfDs+G6r+G6r+G6r2Il4bqw4buBYsO5cOG7m+G7p2Lhuq7Dg+G7gWLDs+G7ocawYuG6ruG7oWrDiWLhuqDhu6Frxalixanhu6Fw4buX4bqwYuG7peG7g2JEcGLhuqDhu6Hhu4Xhu6di4buh4buDxanhu59i4buh4bup4buBYsO54buhdsWp4bufYsOD4buvYsWp4buf4bqweMWpYuG7n3fDs2JF4bqwauG6rmJF4bqsxINixanhu6Fnxali4bun4buHw7Ni4buh4buDxanhu59i4buh4bup4buBYkThu4Ni4buNZ2JFQmLhu6Xhurhixanhu5/hu6Fw4buZ4bunYsOz4buHw7Ni4buh4buDxanhu6FiRHBiRHBi4bqg4buh4buF4bun4bqvYl1yYkRsw4nEg2I6T8Wow5Ji4bqudMWp4buhYiXhurBmxanhu59iP8ODc2LDs+G7qWLDk3bFqeG7n2JEaMWpYsSCd2LDqcSR4bq/4bq7LzpPxajDki0/4bumYsWp4buf4buDw4li4bq5L2RkL8SRY2Thurliw7nhu6Hhu4vFqeG7n2Lhu41zxanhu6HhuqNi4oCcJeG6sOG7gWJv4buHxrBiw7Phu4fGsGLDs8OC4buBYsSRYsOz4bu1YuG6ouG6sOG7gcWpYuG6rsOD4buZxali4bqu4buhcmLDueG7oXbFqeG7n2LDs+G7qWLDs+G7tWLEgsOBYsWp4buDxrBiw7nhu6Hhu4vFqeG7n2Lhu41zxanhu6Fi4bq/w6phYsOD4bqmQeG6sGLFqeG7n8aw4buFcGJE4buDYuG6v2NhYuG7p+G6vmLhuqDhu6Ft4bunYuG6ouG6sOG7gWLDk0Lhu4Fiw7nhu6Ft4bqwYuG7pOG7gcawYk9mxrBi4bul4buDYuG7oeG7g8Wp4bufYuG7n3Bm4oCd4bqvYl1wxqHDs2Lhuq7hu6F2xanhu59i4bqucMWpYuG6rsOD4buZxali4buNZ2Lhu6Xhu4Phu6diZsWp4buhYuG7oeG6psOBxanhu59i4bul4bu3xali4buN4buVxali4buhxrDhu4Xhuq5i4buNecWp4bufYsO5cMWp4buhYsOyxrDhu4HFqeG7oWJE4buDYuG6sMOJYuG6rnHFqWLDs8OC4buBYsOyxrDhu4HFqeG7oWLFqeG7n+G7oXDGoeG6oGJE4buDYsOz4buHw7Ni4bqu4buh4buDxanhu6Fi4bqg4buha8WpYsO5cMWp4buhYuG6ruG7lWLDueG7oeG7h8OzYuG6ruG7hXBiw5nhu6HhurBiw5k/P+G7puG7jE9i4buk4buBxrBiT2bGsOKAneG6r2LDk+G7oXDhu5fhurBixanhu5/hu4PDiWLhursvZGQvxJFjZOG6ucSDYuG6rsOD4buBxrBi4buNw71wYm/hu5nFqWLhu6Xhu5diw7Jw4budxali4buN4buDxaliJeG6sHfDs2Lhu6F5cMSDYuG7jXjFqeG7n2LDs+G7oXFi4bug4buDYibhur5i4buMeMWp4bufxINiJOG7oeG7qWLDk+G7ocOCYuG6rnPDs+G7oWI6T8Wow5Ji4bqudMWp4buhxINiJOG7oeG7qWI/w4PhuqbDgcWp4bufYuG7jcaw4buDxali4buN4buFcGJvcOG7m+G6sGIl4bqwd8OzYuG7oXlwYuG6rnTFqeG7oWIl4bqwZsWp4bufYj/Dg3Niw7Phu6HGsGIkXWJP4buHxrBiJeG6sGbFqeG7n2I/w4NzYm9w4buV4bquYuG6ruG7oeG7meG7p+G6o2LigJw/w4Phuqbhu7fDs2LFqeG7oUPFqeG7n2Lhuq7hu6F2xanhu59i4bqucMWpYsSC4buBcGLhu6XGocOz4buhxINi4bqu4buhcOG7leG6sGLDs+G7tWLEgsOBYsOzw4Lhu4Fi4buneeG6rmLEgndi4bqg4buh4bqm4bu1xanhu59i4bqucMahxali4bquw4PhurDDieG7l8WpYuG6ruG7oXbFqeG7n8SDYuG7jMaw4buDxali4buN4buFcGJvcOG7m+G6sGIl4bqwd8OzYuG7oXlwYuG6rnTFqeG7oWIl4bqwZsWp4bufYj/Dg3Ni4buNZ2LDs+G7qWJEaMWpYm9mxaliw7Phu6Fxxanhu6Fi4bqu4buh4bqsw7Ni4bufQnBiP8O9xanhu59i4bufcOG7h+G7p2Lhu413w7Ni4buM4buDcGLhuq7Dg+G6sMOJ4buXxali4buhcsWp4buhYl1wxqHhuq5ixajhu4Hhu6di4buN4buXYsWp4buf4buhc2Lhu59wZnBi4bquw4Nyxanhu6Fixal5cGLDsuG6sMWp4bufYuG6ruG7oXbFqeG7n2Lhuq5wxali4bqu4buFcGLDsnDhu53FqWLhu43hu4PFqWIl4bqwd8OzYuG7oXlwYuG7pWvFqWLFqeG7g8OJYuG7jeG7m2LDs0Ji4bquw4NwYiXhurBmxanhu59iP8ODc2JE4buDYsOzZmLFqeG6puG7t8OzYm9w4buV4bqu4bqvYiXhurDhu4Fi4buN4bupxINi4buN4buXYsWp4buf4buhc2LDs+G7h8OzYsOz4bu1YuG6ouG6sOG7gcWpYuG6rsOD4bqww4nhu5fFqWLhuq7hu6F2xanhu59iw7Nrxaliw7Phu6li4bqu4buhdsWp4bufYuG6rnDFqWLhuqDhu6Fmxali4buheHDEg2LDs+G7qWJv4buDcGLhu41w4buX4bqwYuG6rsOD4buBYuG6oOG7oWbFqWLhu4fFqeG7oWLhu43hurbFqeG7n2JvZsWpYsOz4buhauG6rmLhuq7hu6HhuqrDs2Lhuq7Dg+G7hcWp4bufYsO5cMWp4buhYsOyxrDhu4HFqeG7oWLhu6Hhu4PFqeG7n2Lhu6Hhu6nhu4HEg2Lhu43DrMOzYm9wxqHhuq5i4bul4buDYsOD4bqmQeG6sGLFqeG7n8aw4buFcGJE4buDYuG7p+G6vmLhuqDhu6Ft4bunYsOBYsOZ4buh4bqwYsOZPz/hu6bhu4xPYuG7pOG7gcawYk9mxrBixanhu6HDreG7p2Lhuq7Dg2Zi4bul4buFcGLEguG6qmLDs3bFqeG7n2Jvw63FqeG7n2Lhuq7Dg8awxanhu59iw7lwxanhu6Fiw7LGsOG7gcWp4buhYuG6ruG7oeG6puG7tcWp4bufYuG7p+G7hXBiROG7g2LDvcWpYuG7jXPFqeG7oWLhuq7EqeG7p2Lhu6Xhurhiw7lwxanhu6Fiw7LGsOG7gcWp4buhYsOzw4Lhu4Fi4bqucOG7m+G6sGLhuq7hu6Hhuqbhu7XFqeG7n+KAneG6r2Lhu6Dhuq/FqOG6r8OZ4bq1L+G6oMOi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quyền im lặng: số đông ủng hộ dù có băn khoăn

Quyền im lặng: số đông ủng hộ dù có băn khoăn
2015-11-08 12:19:25

TT - Người bị bắt, bị tạm giữ; bị can, bị cáo có quyền “trình bày lời khai, đưa ra ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết