Cập nhật:  GMT+7
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zDglIh4buYIFUg4buYLCFSMOG7mMOiLjYgLOG7mMOi4bukICzhu5jDnVIw4buY4bq1MOG7mOG6u+G6oSHhu5jDneG6rSAs4buYW+G7h8OSLy7hu5bhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxdOG7tlLhu7Lhu5Lhu4xP4bq2w4LDk+G7mC3hu5jDgi7hu7Yw4buYWVMw4buYw51TMOG7mMOd4bqrUuG7mMO1UiDhu5hnw4Jzw4Lhu5jDoj4gLkzhu5jDouG6szAgLOG7mMOiLlMgLOG7mOG7mi/GoOG7lOG7llDhu5jDojBUIOG7mMOiPiAu4buYw6rDmuG6v+G7mOG6s1Lhu5jGoOG7lOG7mOG6u+G6qeG7mMOC4butc8OCTOG7mF1UIuG7mMOdLiXDouG7mOG7luG7lOG7mCAsY+G6oyFM4buYWTzhu5jDoi5jw6AgLOG7mOG7luG7oOG7mCAsY+G6oyFN4buY4bq0MOG7mOG6u+G6oSHhu5jDoi5TICzhu5jDouG6s2PhuqHDneG7mF0hKiDhu5hbKkzhu5jDouG7pCAs4buY4bug4buY4bq74bqp4buYw4Lhu61zw4Lhu5hP4bui4buaTFDDjMOTTOG7mCwhw5oi4buY4buW4buYICxj4bqjIeG7mMOdLiXDouG7mE8tUUzhu5bDjMOT4buY4bq7VOG7mMOi4bukICzhu5jhu5bhu5bhu5ggLGPhuqMh4buYWTzhu5jDoi5jw6AgLOG7mE/hu5ZQ4buaTOG7msOMw5NL4buY4bq1MOG7mOG6u+G6oSHhu5jDneG6rSAs4buYW+G7h+G7mCDhu6Qi4buYxqDhu5Thu5bhu6BM4buY4bq1N+G7mOG6u+G6qeG7mMOC4butc8OC4buYw6Lhu6QgLOG7mOG7nOG7mOG6u+G6qeG7mE/GoOG7osOMw5NM4buY4bq1N+G7mCAsY+G6oyHhu5jDnS4lw6Lhu5jDouG7pCAs4buYxqDhu5ggLGPhuqMh4buYT8ag4buiw4zDk0zhu5jhurU34buYICxj4bqjIeG7mFk84buYw6IuY8OgICzhu5jDouG7pCAs4buY4bue4buYICxj4bqjIeG7mE/hu6Lhu5xM4buiw4zDk03Dki/hurHhu4zDksOiUlld4bu24buY4bq1w6Lhur9d4bu2SeG7kiJS4bqzLCEgSsag4bqxw6rhu5hS4bqlw6Iw4buS4buMw5LDouG6s+G7jMOSw6Lhu7Lhu4zDkiEiLOG7mOG6teG6s8OdSeG7ki8vw51NWVIw4bq34bqlUiAsw6LhurMhTeG6uyAv4buy4bu24bq1W8OiMOG6sS8g4bu24bq94bq1L+G7llDhu5bhu5wv4bucUOG7suG7nOG7luG7nuG7lOG7nuG7nOG7lsOi4buWxqBQ4bug4buU4bucXeG7lk194bqxLOG7kuG7mC/hu4zDki/DouG7suG7jMOSL8Oi4bqz4buMw5LDouG6s+G7jMOSw6Lhu7Lhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buM4burZcOd4buYXWPDoyAs4buYw7ThurRzw4Lhu5jDtDYgLOG7mFIg4buYw6I+IC7hu5jDoiElIOG7mC5UIC7hu5jDneG7sCDhu5hbIT8i4buYw6LhurNS4buYw6LDmiHhu5jDouG6szMgLOG7mOG6sS5jw6AgLOG7mMOiISYg4buYXWPhuqXhu5jDoi42ICzhu5jDouG6syQg4buY4bq24bqlN8Od4buYXTnhu5jhu5bDki/hurHhu4zDki/DouG7suG7jMOSL8Oi4bqz4buMw5Ivw6JSWV3hu7bhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMdOG7ruG6peG7mC4lw6Lhu5jDnVPDneG7mOG6u+G6qeG7mMOiUiHhu5ggVSDhu5jhu7Qq4bql4buYw6rDmuG6v+G7mOG6s1Lhu5jDouG6syQg4buY4bu0Y+G6oyAs4buYWTlM4buYw6LhurMwICzhu5jhu7Qx4buYw6LhuqXhur8lIOG7mOG6t+G6pTfDneG7mF054buYw6rDmuG6v+G7mOG6s1Lhu5hR4buY4bq74bqpTOG7mCA5IeG7mMOiLjzhu5hR4buY4bq74bqpTOG7mOG7tGPhuqMgLOG7mMOiPiAu4buY4bq7VOG7mOG7tGPhuqMgLOG7mCA2ICzhu5jDoi42IOG7mMag4buY4bq74bqpS+G7mOG7tGPhuqMgLOG7mMOiLuG6q+G6v+G7mOG6u1Thu5jhu7Rj4bqjICzhu5jhurXhu6bDouG7mFsuNiAs4buYw6rDmuG6v+G7mOG6s1Lhu5jDguG7rXPDgk3hu5jhurAu4buwIOG7mMOiKMOdLuG7mOG6uyrhu5jDguG7rXPDguG7mMOdLjDhu5jDoi7hu6zhur9M4buYw6rDmuG6v+G7mOG6s1Lhu5jhu5bGoOG7mOG6u+G6qeG7mMOC4butc8OC4buYICwuISQi4buYw6LhurMzICxM4buYXVQi4buY4buW4buU4buYICxj4bqjIeG7mMOdLiXDokzhu5hR4buYICxj4bqjIeG7mFk84buYw6IuY8OgICxL4buYw4Lhu61zw4Lhu5gow6Lhu5ggLC4hJCLhu5jDouG6szMgLOG7mMOqw5rhur/hu5jhurNS4buY4bue4buY4bq74bqpTOG7mF1UIuG7mFk84buYw6IuY8OgICzhu5jhu6Lhu5ggLGPhuqMhS+G7mOG6u1Lhu5jDnS5VIuG7mCwhUjDhu5jDoi42ICzhu5jDqsOa4bq/4buY4bqzUuG7mMag4buY4bq74bqpTOG7mF1UIuG7mFk84buYw6IuY8OgICzhu5jhu5rhu5ggLGPhuqMhTeG7mOG7rSzhuqXhur8kIOG7mCAu4buwIOG7mOG7slgg4buY4bu0JSDhu5jDguG7rXPDguG7mOG6sS7hu64g4buYXeG6oSDhu5jhu7Iw4buYXcOhIeG7mMOd4bqrUuG7mCAsY+G6oyHhu5jhu7QhKuG6peG7mFsuIT8g4buY4bqxLmPDoCAs4buYw6IhJiDhu5ggLmPhu5hbLjYgLOG7mMOdLuG6p+G7mOG7geG7mOG6t+G6pVIg4buY4bq1U8OiTOG7mMOdLuG6peG6vz8g4buYLmPhuqEgLOG7mOG6tVIh4buY4bq34bql4bq/4buY4bu0PCAuTOG7mFsuNiAs4buYXVQi4buYw50u4bqr4buYw6I3w53hu5jhu7Q5TOG7mOG7tCHhu5jhurVSIeG7mOG6sS7hu64g4buY4bu0Y+G6oyAs4oCmw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMOC4bqzMCAs4buYw6IuUyAs4buY4buaL8ag4buU4buW4bugTOG7mF1lw53hu5hdY8OjICzhu5jDtOG6tHPDguG7mOG7tMOZ4buYw6IhJSDhu5guVCAu4buYUOG7lOG7lOG7mMOdUuG7mMOi4bql4buuIOG7mMOi4bqzUuG7mFshPyLhu5jhurUwU8OiTOG7mOG6sS5Tw6Lhu5guISYg4buYxqBN4buUUVHhu5jDouG6s2PhuqMgLOG7mC7Do+G6seG7mOG6uyHhu5jhurEuVSJM4buYw6IhJSDhu5guVCAu4buYw6rDqeG7mOG6sS5Vw6Lhu5jGoE3hu5RR4bug4buYw6LhurNj4bqjICzhu5guw6PhurHhu5jhurvhuqEh4buY4bq1N+G7mMOiISog4buYLOG7riDhu5jGoEzhu57hu5jDouG7heG7mOG7tDggLEzhu5jhu7Q4ICzhu5jDoi7huqMh4buYw6IhJSDhu5guVCAu4buY4bqxLlXDouG7mFlh4buY4bq14bqlICzhu5hZxaggLOG7mC4pIC7hu5jDoi5kw53hu5jDomPhuqHDneG7mCwh4bus4bq/4buY4bqxLuG7uOG6seG7mF1TIeG7mMOq4bu24buY4buWUeG7luG7mMOi4bqzY+G6oyAs4buYLsOj4bqxTOG7mMOiVSLhu5gsIeG6ueG7mOG6sS5jw6AgLOG7mMOiISYg4buYxqDhu5ZR4buYw6LhurNj4bqjICzhu5guw6PhurFL4buYXWXDneG7mF1jw6MgLOG7mMOiLlIgLuG7mMOi4bqzUuG7mCwhUjDhu5jDoi42ICzhu5jhurfhuqVS4buYw6LhuqXhu64g4buYw6LhurNS4buYWyE/IuG7mOG6tTBTw6Lhu5jhu7TDmeG7mOG6sS5Tw6Lhu5guISYg4buY4bq7VOG7mF1W4bqx4buYWSEkIOG7mFnDmiDhu5jDqsOp4buY4bqxLlXDouG7mOG7nuG7mMOi4bqzY+G6oyAs4buYLsOj4bqx4buY4bq74bqhIeG7mOG6tTfhu5jDoiEqIOG7mMag4bueTOG7nOG7mMOi4bqzISbhuqXhu5jhu7Q4ICxNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG7q03hu7HDki/hurHhu4w=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt giữ 20 vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép

Bắt giữ 20 vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép
2018-04-02 16:23:22

(QT) - Thời gian qua, tình hình mua bán, vận chuyển pháo trái phép vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng dùng nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết