Sửa một số quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 15/6/2023

Sửa một số quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 15/6/2023

QTO - Ngày 21/4/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT, trong đó sửa một số quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Thời tiết