Tân Xuân 1 đi đầu trong thực hiện “thôn thông minh”

Tân Xuân 1 đi đầu trong thực hiện “thôn thông minh”

QTO - Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 4/11/2021 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ở cấp cơ sở, thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ trở thành địa phương tiên phong thực hiện xây dựng “thôn thông minh”, làm tiền đề cho công cuộc chuyển đổi số.