Cập nhật:  GMT+7
qẬmuỹẸúÓÓstMeẨÒẸÀtrđỊuÉẰÒuouẼứẺuÒẬƠỹuẬẨẲẼuẺFuẬBẼẬuỢúPuỢGẼuNỌúuÒÍu$IẨu FẼẦuAwẼq/ẬmrqMuỹẸúÓÓstM$ÀúAtrỡcepu-u$IẨu FẼẦuAwẼuÒDẼẬucỌũẼẦueOCuỢụu ẦwẼuẬụẼẦu Êợbe eucỌũẼẦueOCuỢỖúuÒÍuỹẬỔỹuẬIẨuẼẦẬCuÓỊuÉẰÒuNỌùuÒOBẼẬuÒẬƠỹuẬẨẲẼuÉẰuẬÊủỹẬuẸẨẮẼuẼẦụẼẬuÓGulo/>$= /nllõuẼẦụPumõ/mm/nllõuỢẶuẺFuẬBẼẬuỢúPuỢGẼuNỌúuÒÍu$IẨu FẼẦuAwẼ.u1ẰẼuAƠuỹẾuÁủẨuAẨẲẼuẸưẼẬuÁủÊuỶúẼu0wẼuỢýẼueDẼẬuỐP,u ẦwẼuẬụẼẦu ẬụuẼỘỈỹuÒDẼẬuỹÕẼẦuỹùỹuỷúẼ,uẼẦụẼẬuẸẨẮẼuNỌúẼ.uđúỌuÉẬẨuÉQuÉẰÒuÉẰuẬÊủỹẬuẸẨẮẼuẼẦụẼẬuÓGulo/>$= /nllõuÒẬúPuÒẬẰuỹẬÊuÉẰuẬÊủỹẬuẸẨẮẼuÒCỹẬuÓGuln/>$=e-nllluỢụuÒẬỂúuÒẬỌýẼuẸẨẮẼuẼẦụẼẬuÓGulm/ee= - $ Ê-$ 0uẼẬựẺuÒOẨẴẼuÉẬúẨuỹùỹuỹẬẪẼẬuÓùỹẬuÒẪẼuAÔẼẦuMẬÔỹuỢÔuẼFẼẦuẼẦẬẨẲM,uẼFẼẦuÒẬFẼ,uỹFẼẦuÒùỹuỹẬÊuỢúPuNỌúuÒÍu$IẨu FẼẦuAwẼuÁưuÁỘJỹuỹỐẼẦuỹG,uMẬùÒuÒOẨẴẼuỢụuÁủÒuÁỘJỹuẼẬỜẼẦuÉẰÒuNỌũuẼẬxÒuÁCẼẬ.ucỌúuẦyẼuouẼứẺuÒẬƠỹuẬẨẲẼ,uẺFuẬBẼẬuỹẬÊuỢúPuNỌúuÒÍuỹẾuỷỘỈỹuMẬùÒuÒOẨẴẼuÒGÒ,uAÊúẼẬuÓGuỹẬÊuỢúPuÁủÒuóọỏ.ọomuÒOẨẲỌuÁHẼẦ;uAÊúẼẬuÓGuÒẬỌuẼJunôo.môôuÒOẨẲỌuÁHẼẦ;uAỘuẼJuÁẰẼuol/ọ/nlmmuÁủÒunlỏ.ọõouÒOẨẲỌuÁHẼẦ,uÒứẼẦuọ,nóuẸyẼuÓÊuỢỈẨuol/ô/nllõ;uÒÊụẼuÒDẼẬuỹẾuoónuÒÍuỢỈẨuõ.òômuÒẬụẼẬuỢẨẮẼuỢúPuỢGẼ.u"IÒuÓGuỹẬẨuẼẬùẼẬuỹẾuAÊúẼẬuÒẬỌuỢúPuẸỈẼ,uAỘuẼJuÁẰẼuol/ọ/nlmmuÁủÒuỹúÊuẼẬỘuỹẬẨuẼẬùẼẬuhĐẼẬu=ẨẼẬ,ueOẨẲỌ-u$ũẨ,uỸúẺu=I...ueOÊẼẦuÁẾ,uỢGẼuỹẬÊuỢúPuÒýMuÒOỌẼẦuỹẬỐuPẰỌuKuỹùỹuẼẦụẼẬ:uẼFẼẦuẼẦẬẨẲM,uẼẦỘuẼẦẬẨẲM,uÒẨẴỌuÒẬỐuỹFẼẦuẼẦẬẨẲMuỢụuỹùỹuẼẦụẼẬuẼẦẬẶuẼFẼẦuÒẬFẼ.ueỖuÁẾ,uÒủÊuÁẨẶỌuÉẨẲẼuÒẬỌýẼuẸJẨuỹẬÊuỹùỹuẬIuẼFẼẦ,uẸwẺ,uẼẦỘ,uAẨẮẺuẼẦẬẨẲMuÒẨẰMuỹýẼuỢỈẨuẼẦỌHẼuỢGẼuÁẴuẺKuOIẼẦuÓũẼuỠỌxÒ,uÒứẼẦuÒẬỌuẼẬýMuỢụuỹũẨuÒẬẨẲẼuỹỌIỹuÓGẼẦ.u ẦỌHẼuỢGẼuỢúPuÁỘJỹuẦẨũẨuẼẦwẼuÉCMuÒẬĨẨuÁưuÁùMuỔẼẦuÁỘJỹuẼẬỌuỹyỌuỢGẼuỹẬÊuẬIuẼFẼẦuAwẼuÒOẨẴẼuÉẬúẨuỹùỹuAƠuùẼ,uẦẨũẨuNỌPẰÒuỹFẼẦuứẼuỢẨẲỹuẸụẺuỹẬÊuẬụẼẦuẼẦụẼuẬIẨuỢẨẮẼ,uÍẼuÁCẼẬuMẬùÒuÒOẨẴẼuÉẨẼẬuÒẰuẬIuẼFẼẦuAwẼ,uÁẾẼẦuẦẾMuÉẬFẼẦuẼẬỂuỢụÊuNỌùuÒOBẼẬuỸ $,u$1$uẼFẼẦuẼẦẬẨẲM,uẼFẼẦuAwẼuỢụuẼFẼẦuÒẬFẼ.uỸFẼẦuÒùỹuẬỌPuÁIẼẦuÒẨẰÒuÉẨẲẺuNỌúuÒÍuÁưuÁỘJỹuÒOẨẴẼuÉẬúẨuÒẬƠỹuẬẨẲẼuÒẬẪuÁẨẴẺuKuỹùỹuẬỌPẲẼuhĐẼẬu=ẨẼẬ,u#ẨÊu=ẨẼẬuỢụu$ỘỈẼẦu$ẾúuÁẴuOỎÒuÉẨẼẬuẼẦẬẨẲẺuÒOỘỈỹuÉẬẨuÒOẨẴẼuÉẬúẨuOIẼẦuÒOÊẼẦuÒÊụẼuÒDẼẬ.ueẬFẼẦuNỌúuỢẨẲỹuÒÍuỹẬỔỹuÒẬƠỹuẬẨẲẼuÉẰuẬÊủỹẬuẸẨẮẼuẼẦụẼẬuÓGulo/>$= /nllõ,uMẬẪúuÒÍuỹẬỔỹu$IẨu FẼẦuAwẼuÁưuÒẬỌuẬỎÒuÁỘJỹuÁFẼẦuÁũÊuẬIẨuỢẨẮẼuÒẬúẺuẦẨúuÓẨẼẬuẬÊủÒ,uẦẨỎMuỹùỹuÒÍ,uẬIẨuÁỘJỹuỹỐẼẦuỹG,uMẬùÒuÒOẨẴẼ,uẬÊủÒuÁIẼẦuÁúuAủẼẦ,uMẬÊẼẦuMẬỎuỢụuỹẾuẬẨẲỌuNỌũuẬỊẼ.uỸỒẼẦuÒẬFẼẦuNỌúuỢẨẲỹuÒẬƠỹuẬẨẲẼuỹẬẪẼẬuÓùỹẬuÒẪẼuAÔẼẦ,u ẦwẼuẬụẼẦu Êợbe euỹẬẨuẼẬùẼẬucỌũẼẦueOCuÁưuÒủÊuÁỘJỹuÒẬẰuẺủẼẬ,uÒẬỘỊẼẦuẬẨẲỌuỢụuẦẨỜuỢúẨuÒOỀuỹẬỐuÁủÊ,uỹẬỐuẸƠỹuÒOẮẼuÒẬCuÒOỘĨẼẦuÒẨẶẼuÒẲuKuẼFẼẦuÒẬFẼ,uẬủẼuỹẬẰuÁỘJỹuÒBẼẬuÒOủẼẦuỹẬÊuỢúPuẼửẼẦuẸưẨ,uẦẨỎMuẼẦwẼuẬụẼẦuỹẬỌPẴẼuÒũẨuỢGẼuẼẬúẼẬ,uÒẨẰÒuÉẨẲẺuỹẬẨuMẬẪ,uẬủẼuỹẬẰuMẬyẼuẼụÊuÒBẼẬuÒOủẼẦuNỌùuÒũẨuÁGẨuỢỈẨuỹùẼuỷIuÒẪẼuAÔẼẦ.u1GẨuỢỈẨuỹùỹuẬIẨuỢẨẮẼ,uÒẬFẼẦuNỌúuỢẨẲỹuỢúPuỢGẼuÁưuÒẨẰMuỹýẼuÉCMuÒẬĨẨuẼẬỜẼẦuỹẬẪẼẬuÓùỹẬuỹỐúu1ũẼẦuỢụu ẬụuẼỘỈỹ,uẸụuẼỊẨuÁẴuỹẬẨúuÓÃ,uÒOúÊuÁÍẨuÉẨẼẬuẼẦẬẨẲẺuÓũẼuỠỌxÒ,uÉẨẼẬuAÊúẼẬuẼẬựẺuÒứẼẦuỹỘĨẼẦuÒBẼẬuÁÊụẼuÉẰÒuÒOÊẼẦuỹIẼẦuÁHẼẦuAwẼuỹỘ.ueỌPuẼẬẨẮẼ,uNỌùuÒOBẼẬuÒẬƠỹuẬẨẲẼuÉẰuẬÊủỹẬuẸẨẮẼuẼẦụẼẬuÓGulo/>$= /nllõuỢỵẼuÒHẼuÒủẨuẺIÒuÓGuẬủẼuỹẬẰuÁẾuẸụuỹẬxÒuẸỘJẼẦuẬÊủÒuÁIẼẦuỹùỹuÒÍuÒẪẼuAÔẼẦuỹỀẼuÒẬxMuẼẮẼuẼJuỠxỌuỹỀẼuKuẺỔỹuỹúÊuỡn,ỏõớp.uđƠuMẬGẨuẬJM,uỹẬDuÁủÊ,uÒÍuỹẬỔỹuÒẬƠỹuẬẨẲẼuỹỐúuỹùỹuỹxMu$IẨu FẼẦuAwẼuỢụuỹùẼuỷIuẼẦwẼuẬụẼẦuKuẺIÒuÓGuÁCúuỷụẼuỹẬỘúuÒẬỘĨẼẦuỠỌPẮẼuỢụuÓwỌuÓùÒ.uỸẬỘúuỹẾuÓƠuÒÍuỹẬỔỹuÒỌPẮẼuÒOỌPẶẼuOIẼẦuOưẨuÁGẨuỢỈẨuẼẬỜẼẦuÒÍuỢúPuỢGẼuẬÊủÒuÁIẼẦuỹẾuỹẬxÒuẸỘJẼẦuỹúÊ,uẺFuẬBẼẬuẬÊủÒuÁIẼẦuẬẨẲỌuNỌũ.uđƠuMẬGẨuẬJMuỹẬDuÁủÊuẦẨỜúu$IẨu FẼẦuAwẼuỢụu ẦwẼuẬụẼẦu Êợbe euÒẬĨẨuẦẨúẼuNỌúuỹỀẼuẬủẼuỹẬẰ,uỹẬỘúuAỌPuÒOBuẦẨúÊuỷúẼuÒẬỘĨẼẦuỠỌPẮẼ…u0ÊuỢýP,uMẬỘỊẼẦuẬỘỈẼẦuỹẬÊuỢúPuNỌúuÒÍuÒOÊẼẦuÒẬĨẨuẦẨúẼuÒỈẨuẸụuẬúẨuỷẮẼuỹyẼuÒứẼẦuỹỘĨẼẦuỹFẼẦuÒùỹuÉẨẴẺuÒOú,uẦẨùẺuÓùÒuẬÊủÒuÁIẼẦuỹỐúuỹùỹuÒÍuÒOỘKẼẦ,uÒÍuỢẨẮẼ,uÓỈẺuMẬùÒuẬẨẲẼuỹùỹuÒOỘĨẼẦuẬJMuÓỚuAÔẼẦuỢGẼuỢúPuÉẠẺuẬẨẲỌuNỌũuÁẴuỠỚuẸQuÉCMuÒẬĨẨ.ubẬGẨuẬJMuỢỈẨuỹẬẪẼẬuNỌPẶẼuÁCúuMẬỘỊẼẦ,u$IẨu FẼẦuAwẼuỹùỹuỹxMuÒÍuỹẬỔỹuÒýMuẬỌxẼuỹùỹuỹỊuỹẬẰ,uỹẬẪẼẬuÓùỹẬuÒẪẼuAÔẼẦuMẬÔỹuỢÔuMẬùÒuÒOẨẴẼuẼFẼẦuẼẦẬẨẲM,uẼFẼẦuÒẬFẼ.u ẦwẼuẬụẼẦu Êuợbe euÒDẼẬuÒẨẰMuÒÔỹuMẬGẨuẬJMuỢỈẨu$IẨu FẼẦuAwẼ,uỹẬẪẼẬuNỌPẶẼuÁCúuMẬỘỊẼẦuOụuÓÊùÒuỹùỹuÒÍuỢúPuỢGẼuÒẬẨẰỌuẬẨẲỌuNỌũ,uÁGẨuỹẬẨẰỌuỹùỹuÁGẨuÒỘJẼẦuỢúPuMẬÕuẬJMuÁẴuÁũẺuỷũÊuẼẦỌHẼuỢGẼuỢúPuÁẰẼuÒúPuẼẦỘĨẨuAwẼuÒẬƠỹuÓƠuẬẨẲỌuNỌũ...u=`u $ềq/Mr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn

Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn
2011-08-16 02:21:26

(QT) - Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn giai đoạn 2011 - 2013, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức...

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp
2011-08-16 02:21:02

(QT) - Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có 23.120 gia cầm đã chết và tiêu hủy do cúm gia cầm, tập trung...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012
2011-08-16 02:16:48

(QT) - Hôm qua 15/8/2011, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 và sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Xây dựng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết