Cập nhật:  GMT+7
rẨnúAẺùÒÒtuNéẪỌẺẠus%ÍẪúÊẬẨDúỹụẾúAụẾúỞẪẰÊ,úAÍÊẬúỌụAúỞẪẰÊúAGÊẬúÀẾủÊr/ẨnsrNúAẺùÒÒtuN%ẠùÁuspdéqú-úaẨửẼúAỒÊẬúAHúỞủúÊxÊẬúAùẾúAẨyỌúẺỔKÊẬúÀÍẪúÊẬỘúỹụẾúAụẾúỞẪẰÊ,úAÍÊẬúỌụAúỞẪẰÊúAGÊẬúÀẾủÊúẬẪùẪúÀẾũÊúomnnú-úomnó,úẬỀNúNẨýÊúÀỵQúẼũÊẨúAGÊẬúỌụAúỌỎQẰÊúỌÓỎQẲÊ,úẬẪụẾúÁỐAúAỒùúỌÌúAẨỖAúAGÊẬúÀẾủÊúỌÓẾÊẬúỌẨJẪúẬẪùÊúỌĨẪ,úẨGẼúOỎùúnọ/ô/omnn,úỸùÊúéẨỔJÊẬúỞỐú"2"2úỌĐÊẨúdỎưÊẬúéÓDúỌÌúAẨỖAúẨÍẪúÊẬẨDúỹụẾúAụẾúỞẪẰÊ,úAÍÊẬúỌụAúỞẪẰÊúAGÊẬúÀẾủÊúỌẨụÊẬúô/omnn.ú1ỚúẨÍẪúÊẬẨDúAỀúÀũẪúÁẪẴÊúỸùÊúéỎQẰÊúẬẪụẾúéĐÊẨúỒQ,úeLúéẨGÊẬúỌẪÊúỞủúéÓỎQẲÊúỌẨGÊẬúỞủúòóúỹụẾúAụẾúỞẪẰÊ,úAÍÊẬúỌụAúỞẪẰÊúAGÊẬúÀẾủÊúẬẪùẪúÀẾũÊúomnnú-úomnó.úôúỌẨụÊẬúÀýỎúÊừẼúomnn,úÊẨCÊúAẨỎÊẬ,úAụAúAyNúAGÊẬúÀẾủÊúỌÓẾÊẬúỌĐÊẨúÀứúỌỳNúỌÓỎÊẬúÀỵQúẼũÊẨúAGÊẬúỌụAúỌỎQẰÊúỌÓỎQẲÊ,úNẨÌúỹẪẶÊúÒxỎúÓÍÊẬúỞủúỞỳÊúÀÍÊẬú0ai0,ú"2úỌẨỚAúẨẪẴÊúAụAúÊẬẨDúOỎQẶỌ,úAẨỒúỌÓỔỈÊẬúAỒùú2ưÊẬ,úAẨBÊẨúÒụAẨ,úNẨụNúẺỎỳỌúAỒùúaẨủúÊỔĨA.ú2ữAúỹẪẴỌ,úẨỔLÊẬúỖÊẬúéẨụÊẬúAGÊẬúÊẨxÊúÁẾúéÌÊẬú"2"2úiẪẴỌúaùẼúNẨụỌúÀÍÊẬ;úỌẨẪẶỌúỌẨỚAúAẨủẾúẼƠÊẬúẸUúÊẪẴẼúnonúÊừẼúÊẬủQúÒẪÊẨú0ẨỒúỌDAẨú%Iú0ẨBú ẪÊẨúỞEúÀũẪ;úóỏúÊừẼúÊẬủQúẬẪưẪúNẨỀÊẬúẨẾủÊúỌẾủÊúẼẪẲÊúaùẼ,úỌẨHÊẬúÊẨyỌúÀyỌúÊỔĨA;úÊẬủQúdỎHAúỌẶú"ùẾúÀÍÊẬún/ọ,úÀữAúỹẪẴỌúẺủúAỎÍAúỹýỎúAỜúÀũẪúỹẪÂỎúdỎHAúẨÍẪúẸẨỀùúì^^^úỞủú%2a1úAụAúAyNúÊẨẪẴẼúẸSúomnnú-úomnỏ,úAụAúAyNúAGÊẬúÀẾủÊúỌÓẾÊẬúỌĐÊẨúÀứúỌÌúAẨỖAúÊẨẪẲỎúẨẾũỌúÀÍÊẬúÒGẪúÊÌẪ,úỌẨẪẶỌúỌẨỚA,úỌũẾúẸẨGÊẬúẸẨBúỞỎẪúỌỔỈẪ,úNẨyÊúẸẨLẪúỌÓẾÊẬú0ai0,ú"2úỌÓẰÊúÀDùúỹủÊ.ú"2"2úỌĐÊẨúAỘÊẬúÀứúNẨHẪúẨKNúỞĨẪúAụAúỹùÊ,úÊẬủÊẨúẺẪẰÊúOỎùÊúỌÓẪÂÊúẸẨùẪúAụAúẺĨNúỌỎQẰÊúỌÓỎQẲÊ,úỌÓỎQẲÊúỌẨGÊẬúỞẲúAGÊẬúỌụAúNẨỆÊẬúAẨHÊẬúẼùúỌỎR,ú%^i/Ù^1eúỞủúAụAúỌẴúÊũÊúPứúẨÍẪ,úNẨÌúỹẪẶÊúAụAúAẨẶúÀÍúAẨBÊẨúÒụAẨúAẨẾúẺùẾúÀÍÊẬúÊỢ.ú2IÊẬúỌẨJẪúỌẪẶNúỌỐAúÁỎQúỌÓCúAụAúẨCÊẨúỌẨỖAúỌỎQẰÊúỌÓỎQẲÊúỌÓẰÊúAụAúNẨỔỈÊẬúỌẪẴÊúỌẨGÊẬúỌẪÊúÀũẪúAẨÕÊẬúÊẨỔúỸụẾúdỎưÊẬúéÓD,ú2ủẪúcé-é%úỌĐÊẨ,úỸụẾú"ùẾúÀÍÊẬ,úéũNúAẨBú"ùẾúÀÍÊẬúởú0GÊẬúÀẾủÊ,úỹưÊúỌẪÊúAGÊẬúÀẾủÊúAỒùú"2"2úỌĐÊẨ.úaÍẪúÁỎÊẬúAụAúAẨỎQẰÊúẼỐAúỹụẼúÒụỌúAụAúNẨẾÊẬúỌÓủẾúỌÓỂÊẬúỌxẼúAỒùúẨẾũỌúÀÍÊẬúAGÊẬúÀẾủÊúỞủúNẨẾÊẬúỌÓủẾú0ai0,ú"2úÀÂúNẨưÊúụÊẨúẼÍỌúAụAẨúẸDNúỌẨJẪ,úÒẪÊẨúÀÍÊẬ,úAỀúỌụAúÁỐÊẬúỌỎQẰÊúỌÓỎQẲÊúẬẪụẾúÁỐAúAùẾ;úẺủẼúỌHỌúAGÊẬúỌụAúẨỔĨÊẬúÁỷÊ,úAẨĐúÀũẾúỞẲúÊẬẨẪẴNúỞỐúẨẾũỌúÀÍÊẬúAGÊẬúÀẾủÊ,úẬẪưẪúÀụNúỌẨGÊẬúỌẪÊúỞẲúAẨBÊẨúÒụAẨ,úNẨụNúẺỎỳỌúAẨẾú0ai0,ú"2...úéẨJẪúẬẪùÊúỌĨẪ,úÊẬẾủẪúỞẪẴAúỌẨỚAúẨẪẴÊúAỀúẨẪẴỎúOỎưúAụAúAẨỒúỌÓỔỈÊẬúAỒùú2ưÊẬ,úAẨBÊẨúÒụAẨ,úNẨụNúẺỎỳỌúAỒùúaẨủúÊỔĨA,úAụAúAyNúAGÊẬúÀẾủÊúỌÓẾÊẬúỌĐÊẨúAýÊúÊxÊẬúAùẾúẨỈÊúÊỢùúẨẪẴỎúOỎưúAGÊẬúỌụAúỌẨGÊẬúỌẪÊúỌỎQẰÊúỌỎQẲÊ,úỌÓẾÊẬúÀỀúỌỳNúỌÓỎÊẬúAỒÊẬúAH,úÊxÊẬúAùẾúÊừÊẬúẺỚAúỞủúAẨyỌúẺỔKÊẬúẨẾũỌúÀÍÊẬúAỒùúÀÍẪúÊẬỘúỹụẾúAụẾúỞẪẰÊ,úAÍÊẬúỌụAúỞẪẰÊúAGÊẬúÀẾủÊ,úÀIÊẬúỌẨJẪúÊxÊẬúAùẾúAẨyỌúẺỔKÊẬúAụAúAẨỎQẰÊúẼỐAúỌỎQẰÊúỌÓỎQẲÊúỞẲúNẨẾÊẬúỌÓủẾú0ai0,ú"2úỞủúẨẾũỌúÀÍÊẬúAGÊẬúÀẾủÊúỌÓẰÊúÒỀÊẬú2ủẪúcé-é%úỌĐÊẨúỞủúỸụẾúdỎưÊẬúéÓDúAỘÊẬúÊẨỔúỹưÊúỌẪÊúAGÊẬúÀẾủÊ.úc.ir/Ns


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp
2011-08-16 02:21:02

(QT) - Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có 23.120 gia cầm đã chết và tiêu hủy do cúm gia cầm, tập trung...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012
2011-08-16 02:16:48

(QT) - Hôm qua 15/8/2011, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 và sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Xây dựng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết