Cập nhật:  GMT+7
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buhPCM7Q+G7puG7hEPGr+G7oDsx4buUxq9Dxq9QSsavQzomfcOSQzpR4buWJUPhu6BKMUPDikPhu6bhu6hGUUM7xq/hu6BDOlA8w4IvUMSQ4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG7hcOV4buG4buMQuG6pHFxbEMtQ+G6qeG7gsOSQ8av4bugUFHhu5TGr0PDkj47Q8Wo4bu4UUPGr1BLOkPDklDhu6hDOlBLMUM7WMav4bugQyY8IztDw5Lhu6pD4bumUeG7lMavQyo74buGxq9DOuG7uFFDIlHhu5rDkkMlUOG7gjpDP1HGr1BDw5Lhu4LDkkPDkknGr0PDk+G7msavUEM7xq/hu6BDOlA8QyIs4bquQ+G7oOG7hsavQyLhu4RDxq9QUcagO0Phu6bhu6hGUUM7xq/hu6BDOlA8Q+G7pFDhu4LDkuG6rkPGr+G7oOG7hjFDw5JHQ+G7pFBRQztYxq/hu6BDPUPFqD7DkkMie+G7hkMlUEdR4bqww4I64buGw5Phu6bDlUM/OjHhu6bDleG7uULFqOG7hibhu6BRxq/Dg0UlMEPhu4Y7OuG7qELhuqTDgjom4bqkw4I64buM4bqkw4Il4bqkw4JRxajhu6BD4buG4bumOuG7uULigIvhu6E8IztD4bum4buEQ8av4bugOzHhu5TGr0PGr1BKxq9DOiZ9w5JDOlHhu5YlQ+G7oEoxQ8OKQ+G7puG7qEZRQzvGr+G7oEM6UDxDQkM/JsOS4bu5QlA6OiXDgy8vPzrhu4Y6UcOS4bqwxq/DlSDhurA6O+G7qFE6JsOV4bqwIsavLzo64buoL1EvP+G6vEXhurwvRUTEkOG6vC9Ew4ovRcOJL+G6uuG6vMSQ4bq8LcSQ4bq44bq84buAReG6vMSQw4nhurjhurjhurDDmSXhu6BCL+G6pMOCLyXhuqTDgi864buM4bqkw4IvOibhuqTDgjom4bqkw4I64buM4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqka+G7oFBR4buUxq9Dw5I+O0PFqOG7uFFD4bukUOG7iMav4bugQ+G7jlTGr1BDJjwjO0Phu6bhu4RDxq/hu6A7MeG7lMavQ8avUErGr0M6Jn3DkkM6UeG7liVD4bugSjFDw4pD4bum4buoRlFDO8av4bugQzpQPEM9Q8av4bugPEBRQy1Dw6HGr1DDg0M34bum4buGxagxw4IvJeG6pMOCLzrhu4zhuqTDgi86JuG6pMOCLzrhu4bDk+G7psOV4bqkw4IvJeG6pHFQw5Xhu6hD4buDO+G7hibhu4xR4buGxq9D4bquQzpQw5Xhu6hDxq/hu6BQUeG7lMavQ8OSPjtDxajhu7hRQ8OSV8av4bugQ8OTWEM6JuG7lMavQzpGJUPDklBSQ+G7pFDhu6jhu4ZDUOG7rMOSQzfhu4zhu4xRw5I6UeG7qMavQ8OSKOG7hkPDk+G7hEPhu4vDlcavxq9Rw5VD4bqp4buoxq/Gr+G7qCZDOlA7w53DkkNiRlFDUOG7rMOSQ2w64buG4bug4buo4bquQ2vDlSBDWsOV4buG4bum4buGxq/hu4zhuq5DJjwjO0Phu6bhu4RDxq/hu6A7MeG7lMavQ8avUErGr0M6Jn3DkkM6UeG7liVD4bugSjFDw4pD4bum4buoRlFDO8av4bugQzpQPEMi4buEQ+G7jC5DO1jGr+G7oEM9Q8WoPsOSQ1I6Q1Dhu4YxQyJ74buGQyVQR1Hhuq5Dxq/hu6A8QFFDO1jGr+G7oEMiT8avQ+G7jlhRQ8Wo4buKOkMi4bu4UUPGr+G7oDsxQ8OS4bu2Q8av4buEMeG6sMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6BQUeG7lMavQ8OSPjtDxajhu7hRQ+G7pFDhu4jGr+G7oEPhu45Uxq9QQzrhu7hRQ8av4buGMUPDkuG7qkPhu44oQ8OTw4zGr+G7oEPDklA+xq/hu6BDOlHGr0PDkk0xQ+G7juG7nEPhu6Thu5Y6Q+G7pjtNxq9DJsOMxq/hu6BDO1jGr+G7oEMmPCM7Q+G7puG7hEPGr+G7oDsx4buUxq9Dxq9QSsavQzomfcOSQzpR4buWJUPhu6BKMUPDikPhu6bhu6hGUUM7xq/hu6BDOlA84bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6pDw5Ipxq/hu6BDw5I7xq/hu6BDw5JLJUM6UOG7lMWoQ8OSUD7Gr+G7oEPDkj5D4bukUOG7gsOSQ8OT4buyQz87xq/hu6BDIuG7hOG7qEPDkuG7gsOSQ8av4bugUFHhu5TGr0PDkj47Qzom4buoxq/hu6BDxq9QXcav4bugQ8avScWoQyo74buGQ+G7jkhD4bukUOG7iMav4bugQ+G7jlTGr1BDJjwjO0PDkuG7qkPhu6ZR4buUxq9DKjvhu4bGr0M64bu4UUPDkuG7gsOSQ8OT4buaxq9QQzvGr+G7oEM6UDxDIizhuq5DJjvDnTpD4buk4buWOuG6rkPhu6Dhu4bGr0Mi4buEQ8OS4buCw5JD4buMRsav4bugQ+G7pFDhu4LDkuG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThuq3hu4RD4bqp4buoxq/hu6gmQ8av4buqUcODQ+KAnOG6qeG7qkPDklA+xq/hu6BDw5I+QyZWQybhu4TGr+G7oEPDklDhu6hDOlBLMUMmPCM7Q+G7oEoxQzvGr+G7oEM6UDxDPUPDikPhu6RQO0MifcOSQzom4buoxq/hu6BDw5Lhu7ZDOlDhu5xDxq/hu6A8QFFDIuG7hEPDkuG7qkM6UOG7nEPDkkdDPUPGr1Bdxq/hu6BD4bukUDtDIn3DkkPhu6RQ4buCw5JDxq9d4buG4bqwQ2vhu6Dhu4YxQ8OSR0Phu6RQUUPhu6RQV8av4bugQ1BR4bucO0MixqBDw5Lhu7ZDw5JQ4buWQz9Rxq9QQ1Dhu6zDkkPDkijhu4ZDIkvGr0Phu47GoEPhurI6PsOSQ+G7puG7hEMmPCM7Q+G7oEoxQzvGr+G7oEM6UDxDxq9QPEM6UOG7lkPGr+G7hOG7qOG6tEM6UFNDw5Lhu4LDkkPDk8OMxq/hu6BDw5JQPsav4bugQyLGoEPhu4xUw5JQQzrhu6JDUOG7rMOSQ8OSKcav4bugQ8OS4buqQzpQ4bucQyjGr+G7oENQw51Dw5JQ4buoQ+G7pOG7ljpD4bumO03Gr0PGr+G7qlFDJsOMxq/hu6BDJjwjO0Phu6BKMUM7xq/hu6BDOlA8QyLhu7DFqENQ4busxq/hu6Dhuq5DOlDhu4bGr1BDKjtHxq/huq5DOlB9w5JDKjtHxq/huq5D4bug4buGxq/huq5DJjvDnTpD4buk4buWOuG6rkM6Jn3DkkM6JuG7hMav4bugQyLhu4RDIizigJ3hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4bqt4buEQ+G6qeG7qMavxq/hu6gmQ8av4buqUUM6UOG7lMWoQ8av4bug4buEMUPDkuG7hMav4bugQ8OS4buqQ8avUFHGoDtDw5PDjMav4bugQ8OSUD7Gr+G7oENQ4bu2xq9Dw5Ipxq/hu6BDw5JQ4buoQzpQSzFDJjwjO0PDkuG7sMavQ8OS4buqQ+G7pFBHQ8avScav4bugQ+G7oEoxQzvGr+G7oEM6UDxD4buM4buG4bquQzvGr+G7oEM6UDxDOjsx4buWxq9DOlHGoMavQ+G7plHhu5o6QyLhu4RDOjsx4buWxq9DOiEx4bqwQ+G6qSnGr+G7oEM6UMOV4buoQ8OSUDsx4buUxq9D4bugUeG7hkPGr+G7hDHhuq5Dxq/hu6A7MUPDkuG7tkM7xq/hu6BDOlA8Q8OS4buqQzpVQ+G7puG7mkM6POG7tsav4bugQz7Gr+G7oEMi4bu4UUPhu6Y8I8av4bugQyY8IztDO1jGr+G7oEMi4buE4buoQ8OS4bu2QzpQ4buc4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG6qeG7gsOSQ8OSUDsx4buUxq9D4bugUeG7hkM/PsOSQ+G7pFDhu67DlUPhu6RQ4buCw5JDKMav4bugQ1DDnUPhu6Thu5Y6Qyo7R0PGr+G7oFBR4buUxq9Dw5I+O0PGr+G7hDFDIuG7hEPhu6Thu5Q7Q+G7oOG7rFFDw5PDnUM6Jjw9xq/hu6BDMUM64buWQ8OS4buCw5JDxq884bu4w5JDw5JMxq9D4bukUD1RQzA84bu4xq/hu6BDOlDhu5TFqEPGr1BRxqA7Q8OSUDzhu7bGr+G7oEM6JlPGr1BDOjsx4buUxq9DOiY7Mcagxq/huq5Dxq9Kxq/hu6BDw5Lhu4bhu6hDxq9QTcavQzpQPsOSQ8OSKOG7hkPGr+G7oDxAUUPhu4xKxq9DIsagQzrhu4LDkkNQRlFDw5Io4buGQyY8Izvhuq5D4buO4buKw5JDw5NR4buaOkPGr1Bdxq/hu6BDxq/hu6A8QFFDw5JQPOG7hkNQUeG7nDtDUOG7qOG7isOSQyVQ4bu4OkPhu6ZAQ8WoWFFD4bumUeG7lMavQ1Dhu5pD4bugUV3hu4ZDJjwjO0Mi4buEQ8OT4buaxq9QQzvGr+G7oEM6UDzhurBD4bqr4bqwQ+G7iWZqQ3Hhu4VsN8OCLyXhuqQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhân lên nghĩa tình tháng 7

Nhân lên nghĩa tình tháng 7
2024-07-21 14:35:00

QTO - Đã thành thông lệ từ 13 năm qua, cứ vào tháng 7 hằng năm, Chương trình Nghĩa tình tháng 7 lại được Báo Kinh tế và Đô thị - Báo Quảng Trị tổ chức. Năm...

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở 4 lần hồi sinh

Bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở 4 lần hồi sinh
2016-07-24 12:44:43

TTO - Ông Hồ Tấn Lai (60 tuổi, ngụ Sóc Trăng) được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống dù ông ngưng thở, ngưng tim nhiều lần do bị nhồi máu cơ tim.

Thiếu hơi ấm gia đình

Thiếu hơi ấm gia đình
2016-07-24 10:39:00

(QT) - Nhìn con trai đứng trước vành móng ngựa, chị không cầm được nước mắt bởi chị biết kết cục ngày hôm nay bắt nguồn từ chuyện gia đình chị không được hạnh phúc trọn vẹn như...

Vì sức khỏe và tương lai con trẻ

Vì sức khỏe và tương lai con trẻ
2016-07-24 10:17:36

(QT) - Cùng với các hoạt động chăm sóc sức khỏe tiền thai (CSSKTT) tại huyện Gio Linh và thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Dự án Chăm sóc sức khỏe bà mẹ & trẻ em thuộc Tổ chức...

Cứu sống một phụ nữ bị đâm 7 vết thương

Cứu sống một phụ nữ bị đâm 7 vết thương
2016-07-23 14:34:02

TTO - Bác sĩ Trương Hữu Trí, trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM, cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa phẫu thuật kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị...

Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè

Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè
2016-07-22 11:16:52

(QT) - Hiện nay, diễn biến các mô hình bệnh tật ngày càng có nhiều thay đổi, không ít loại bệnh trước đây chỉ thường xuất hiện vào mùa đông- xuân thì nay cũng đã xuất hiện vào...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết