Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu4lAw5XEqMOa4buyI8Sow5pRP8Sow53hu7Q5M8So4bukMsOKxKhwW+G7tMSo4bukw5U4xKjDmsOgw5XEqCZ7N8SoN+G7ssOVP+G7ssSoP+G7tOG7sD9HL+G7sktIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu5Hhu6bDlcOZ4buISOG7hHnhu7VGxKgtxKjhu7XEg8SoJeG7suG7tMSoVUDEqDfDleG7tMSoP+G7kj/EqCXhu7LDoD/DncSoJeG7suG7tOG7rDPEqOG6s+G7kDrEqD/DneG7kOG6pcSoS8So4bu14busN8SocMOdOOG6peG7sD/EqOG7pMOUP8SoTEpLw5Phu4DEqFVWP+G7ssSo4bqz4bu0Vj/EqOG7pOG7lMSoNzUxxKg34buy4buQP+G7ssSoP+G7suG7kMSow5rDoMOVxKjDlT/hu7LEqOG7tTVRP8So4bqy4buWP8So4bqy4bu0VjfEqOG7hDbhu7Q/4buyxKg/4buWJsSoS+G7juG7jE1G4buAxKgxxKgl4buyOMSoM+G7sjzEqEtj4buAxKgz4buy4bqjID/DncSo4buJKT/DncSo4bufWOG7gMSoN+G7suG7kD/hu7LEqDPhu7I8xKjhu4kpP8OdxKjhu5Hhu5DEqOG7hHk44buYP8OdxKjhu7U1QEbhu4ZHN8OVVSrhu6bEqDY34bqlKuG7psSQ4buIJsOVNcOd4bu0P8OKTDPDosSow5U4Nzrhu4hIRzc1SEc3w5lIR+G7tCbDncSoNjXDmsSQ4buILy/DmuG7hlXDlTo0OMOVP8OdNzXhu7Thu4bhurM/L8OZ4bumNiU3OjMvP+G7puG6tTYvS8OTTOG7ji9O4buMw5lKS0pNw5NOSjdLS0pOS8OTKkvhu4YkM8Od4buIxKgvSEcvN8OZSEcvNzVIRzc1SEc3w5lIRzNI4bu1NVE/xKjhurLhu5Y/xKjhurLhu7RWN8So4bukw5U/w53EqOG7pOG7tOG7rjjEqDc1QMSoN+G7kuG7tMSow61WP+G7ssSo4bqz4bu0Vj/EqOG7pMOVxKgl4buyOsOVxKg3Iz/hu7JHLzNIRy83w5lIRy83NUhHLzfDlVUq4bumSEc3w5VVKuG7psSoNjfhuqUq4bumxJDhu4gmw5U1w53hu7Q/w4pMM8OixKjDlTg3OuG7iEhHNzVIRzfDmUhHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG6uOG7oS7hu7TEqDbhuq/EqMOgP8OdxKjhu7J7xKjDneG7tMOVxKjhu6Thu7g/4buyxKjDlT/hu7LEqOG7tTVRP8So4bqy4buWP8So4bqy4bu0VjfEqMOi4bu0P8Sow53hurHhu7TEqOG7pOG7rD/EqMOtw5Q6xKh5OOG7mD/DncSo4bu1NUAtxKhNS0vEqC3EqOG7kWE/w53EqOG6suG6o10/w53EqC3EqDfhu7Lhu5A/4buyxKgz4buyPMSo4buJKT/DncSo4buR4buQxKjhu4Thu4nhu7XDisSoSk9N4buGTeG7jE/DkuG7hkvDksOTRsSo4buyOuG7nMOaxKjDmuG7sjjhuqVXP8So4bqz4buQOsSoN+G7kOG7tMSoJeG7sjrhu5g/w4rEqMOtw5Q6xKh5OOG7mD/DncSo4bu1NUDhu4DEqDY84bu14bujw4rEqEtKTEpLSkpKS0xNw5Phu47hu47Dk8SoN+G7kuG7tMSocMOd4bugP8So4buy4buQP8OdxKjhu7Xhu6HDrHjEqMOsKT/DncSoN+G7suG6o10/w53EqOG6suG7tFY3xKhww5UmxKgtxKjDrOG7suG7tMSoP+G7ssOUP+G7ssSoeTjhu5g/w53EqOG7tTVA4bq+xKhKw5LDkktKSkpPw5LDkktPw5PEqDfhu5Lhu7TEqHDhu5Hhu7Xhu6HDrHjEqHDDnTrhu5Lhu7TEqDfhu7LhuqNdP8OdxKjhurLhu7RWN8SocMOVJi3DrOG7suG7tMSoP+G7ssOUP+G7ssSoeTjhu5g/w53EqOG7tTVA4bq+xKhPTkpLSkpKSk7hu4xKTUxPxKg34buS4bu0xKhww53hu6A/xKjhu7Lhu5A/w53EqOG7teG7ocOseMSo4buJUTjEqDfhuqPEqOG6s+G7kMSoeOG7ssOUN8SoNzXhu7RXP8So4bqy4bu0VjfEqHDDlSbEqC3EqMOs4buy4bu0xKg/4buyw5Q/4buyxKh5OOG7mD/DncSo4bu1NUDhu4ZHLzNIRy83w5lIRy83NUhHLzfDlVUq4bumSOG7kTrhu5A/xKjDmuG7mD/hu7LEqMOd4bu0w5XEqOG7pOG7uD/hu7LEqMOVP+G7ssSo4bqy4bu0VjfEqDVQN8SoJeG7sjvEqCXhu7Lhu5Y/4buGxKhw4buy4buQxKjDmjvEqE/EqMOVP+G7ssSow5rhu7JAxKjhu6Ym4buAxKg3OH3hu7TEqDbDlT/EqDbDlDfEqD/hu7LDlTjEqD/hu7A/xKhVw5XEqCbGr8So4bqy4bu0VjfEqDPhu7Lhu5jhu7TEqCrDlTrEqOG7pHs/w53EqMOaUjfEqCrhuq/DmsSoJiLhu7TEqOG7pMOgxKg/OCnhu7TEqMOaw5TDmsSow5o6P8So4buWP8So4buyLsOa4buGxKhw4buy4bu04buuOMSoP+G7libEqCrDlTrEqDfhu6Am4buAxKgqw5U6xKgq4bqvw5rhu4DEqCk/w53EqOG7tTVRP8So4bqy4buWP8So4bu14buy4buQP+G7suG7gMSoVcOVxKjhurLhu7RWN8SoJsOVP8OdxKg3NTo/w53EqCbhu7g/4buyxKg/4buy4bu04buuOMSow5rhu5Y/xKhVVj/hu7LEqD/hu7LhuqPEqDfhu7Qm4buAxKg2IeG7tMSoN+G7slI/4buAxKgl4buyIjPhu4DEqOG6s+G7tOG7sCbEqMOiOsOVP8Od4oCm4bu1OOG6pcSoP+G7suG7tOG7sD/hu4DEqCk/w53EqOG7teG7suG7kD/hu7LEqMOaPMSow53GoD/DncSow5rhu7JAOMSo4buk4bqvP8OdxKjhu6RXxKgq4buQJsSo4bqz4bu0VsOaxKjhurMi4bu0xKjhu7LhuqXEqOG6sy4/w53EqCXhu7I7xKgl4buy4buWP8SoNT7hu7TEqDbhu6rEqDQ4w5Xhu4DEqMOaw5TDmsSow5o6P8SoKiI/xKgq4buwP8SoN+G7suG7uMSow5o4e8OaxKg2PD/DncSow53hu7TDlcSo4buk4bu4P+G7ssSoNuG7qsSoN+G7ssOV4bqlxKjhu6R94bu04buAxKgqOcOaxKjhu6Q7xKgpP8OdxKg/w53hu7IjxKg/w51d4bu04buAxKjDlT/EqOG7suG6ozE/w53EqDc4feG7tMSow53hu7Thu5DEqMOa4bqhP8OdxKjDmuG7suG6o8OVxKgmOHs/4buG4buG4buGxKjDrMOUw5rEqMOaOj/EqCk/w53EqOG7teG7suG7kD/hu7LEqCoiP8SoKuG7sD/EqDc1Oj/DncSoP1vhu7TEqOG6s1A3xKjhurPhu5jhu4DEqD/hu7Iuw5rEqD/hu7Lhu5o/xKjDmsOgw5XEqFXDlcSoJsavxKg/4buwP8Sow5Xhu7TEqMOa4bqhP8OdxKg/w506w5U/xKg/w5064buUP+G7gMSow5rhu7Lhu5YmxKjDmuG7siPEqCrhu5AmxKjhu5Y/4buGxKjhu7U1Oj/DncSow5rDlMOaxKjDmjo/4buAxKjhurLhu7RWN8SoKuG7kMSoP8Od4bqjIOG7tMSoKsOVP+G7ssSoKjDhu7Thu4DEqMOaO8SoNsOjw5rEqCXhu7Ih4bumxKg3PDfEqD/hu7A/xKjhu6QyxKjhu6RRP8So4buk4bqjMMOaxKgmLuG7tMSow5opP8OdxKjhurPhu7RWw5rEqDc1Oj/DncSoP+G7suG7kOG7hsSoYz/hu7LEqCrhu5AmxKhVPMOaxKjhurPDlMOaxKjDnVvhu4DEqOG6s1I3xKgq4bu0VjjEqMOi4bug4bqlxKjDmeG6rz/DncSoN+G7kuG7tMSow53DlcSo4buJKT/DncSo4buR4buQ4buGxKjhu6Phu7Lhu7TEqCXhu7Q/4buyxKg34busxKg34buSJsSofT/hu4DEqOG7pOG7kD/EqFUsxKhLT8Sow5o6P8Sow5rDoMOVxKjDneG7tMOVxKjhu6Thu7g/4buyxKjhu6TDlT/DncSoKiI/xKg3xIM/w53EqD/DneG7kOG6peG7gMSo4buyw6PDlcSo4buyxq8/xKg24buqxKjhu6Thu6YmxKgq4buS4bu0xKg/w504Pj/EqDfhu7I4xKg/4buyUjPEqCXhu7LDlOG7gMSoKT/DncSo4bu14buy4buQP+G7ssSoJiLhu7TEqD/DneG7sj3EqOG7pOG7rD/EqMOa4buyOOG6pVY/xKjhu6Thu7TEqMOa4buy4bq3w5XEqFVWP+G7suG7hsSo4bu14buyw5Q/w53EqEtML0xKS0/hu4DEqCk/w53EqMOd4bu0w5U6xKjhu7Lhu6w3xKjhurPhu7RWw5rEqD/hu7Lhu5DEqMOa4buyOsSo4bqzMOG7gMSow5o6P8So4bukV8So4bqz4buQOsSow61WP+G7ssSo4bqz4bu0Vj/EqOG7tTU4P8OdxKjhuqNdP8OdxKjhu5E44busxKgmfcSoNiHhu7TEqDfhu7JSP+G7gMSo4buk4bu04buuOMSoNzVAxKhVVj/hu7LEqDfhu7Qm4buAxKhVVj/hu7LEqMOiOsOVP8Od4oCmw7RRP8SoN+G7rDfhu4DEqFVWP+G7ssSo4bqz4bu0Vj/EqMOa4buyOsSoKT/DncSo4bqz4buuxKg/4buy4buQxKjhu6Q7P8SoN+G7rDfhu4bEqMOs4buy4bu04buuOMSoJj4/w53EqEvEqOG7teG7rDfhu4DEqCk/w53EqD/DneG7suG7psSo4buyOD/DncSoN+G7tD/EqOG6suG7tFY3xKhVQMSoN8OV4bu0xKg/4buSP8Sow53hu7TDlTrEqDfhu7IpP8Od4buGxKjhu6Phu7Lhu7TEqMOaw5TDmsSoVcOUw5rEqDY9xKg34buyKT/DncSoVcOUOsSo4bqy4bu0VjfEqFVAxKjDneG7lOG6pcSow5p9xKjDmTrEqDfDleG7tMSoP+G7kj/hu4DEqMOd4bu0w5XEqOG7pOG7uD/hu7LEqCk/w53EqOG7teG7suG7kD/hu7LEqCXhu7I7w5rEqDUsP8Od4buAxKjhurPhu7jEqFXhu7Thu6w3xKg14buaP8OdxKg3xIPEqOG7pOG7oOG6peG7gMSow5o4e8OaxKjhu6Qg4bu0xKjhurLhu7RWN8SoNuG7qsSoNeG7qsSoNsOVP8OdxKjhu7LhuqMiP8OdxKgl4buyw5TDmsSo4bqzIuG7tMSoVeG7tOG7rDfEqFXDlTrEqOG7pMOVOMSo4bukIj/EqOG6s+G7rsSoN+G7slfEqMOiw5TDmsSoKlQ/xKg34bu0P+G7ssSoN+G7slE/4buGxKjhu7Xhu7LhuqNdP8OdxKjDmjo/4buAxKgpP8OdxKjhu7Xhu7Lhu5A/4buyxKg0OOG6peG7rDfEqOG7pEA/4buyxKjDmeG7kD/hu7LEqOG7suG7rDfEqDfhu7Thu64/xKjDmuG7suG6t8OVxKhVVj/hu7LEqOG6s+G7kMSo4bqzw5XhuqXEqCbhuqMwP8SoN+G7suG7sCbEqFXhu5DEqMOaOj/EqCrhu5A/w53EqMOiOybEqOG7pFfEqMOaO8So4bukw6DEqDY8xKg34bu04buuP8Sow5rhu7I6xKjhurLhu7RWN8SoJn3EqDfhu5Lhu7TEqMOtVj/hu7LEqOG6s+G7tFY/xKjhu7U1OD/DncSo4bqjXT/DncSo4buROOG7rOG7hsSo4buzw5U4xKjDmsOVxKgmfeG7gMSo4bqy4bu0VjfEqOG7pOG7lMSoNDjDlcSow5pdP8SoP8OdOOG6pcSoJUDDmuG7suG7gMSoP+G7suG6oz/DncSoJeG7sik/w53EqDfhu7JXxKg3NeG7mMSoKuG7kuG7tMSoJns3xKg34buyw5U/4buyxKg/4bu04buwP8SoJeG7siHhu6bEqCbhu5I/4buyxKg/4buy4bqjxKg/w53hu5DhuqXEqDc14bqjIsOa4buGxKjDrMOUw5rEqFXDlMOaxKg2PcSow5rhu7I6xKhV4bu04busN+G7gMSoJeG7suG7mMSoP+G7lj/DncSo4buyPuG7tMSoM+G7ssOhw5rhu4DEqOG7pOG7tMSoKuG7kuG7tMSow5rDoMOVxKjhurLhu7RWN8SoKuG7kMSoNVA3xKg34buyUDPhu4DEqDQ4w5TEqDc14bu4P+G7ssSo4buk4bu04buuOMSoNzVAxKjhu6Qs4bu0xKjhu7Ih4bu0xKgz4buy4buY4bu0xKgmUDfEqDVQN8SoP+G7suG7tOG7rjjEqDfhu7Ig4bu0xKjDneG7tMOVP+G7gMSow5opP8OdxKg2w6PDmsSow5rDoMOVxKg/w53huqMg4bu0xKg34buy4bugP8So4bqz4buQxKg24bqvxKg/W8SoKuG6r8OaxKjhurPhuqNdP8SoKuG7sD/EqMOaw6DDlcSoVeG7mD/EqDfhu7Lhu6A/4buGxKjDtFE/xKhMxKg34buyw5Q/w53EqD/DleG6peG7gMSow53hu7TDlcSo4buk4bu4P+G7ssSo4buk4bqjw5XEqOG6suG7tFY3xKjhurPhu67EqMOtVj/hu7LEqOG6s+G7tFY/xKjhu6TDlcSoJeG7sjrDlcSoNyM/4buyxKh5OOG7mD/DncSo4bu1NUDEqDfhu7Thu6wzxKg3w6HDmsSo4buk4bu04buuOMSoNzVAxKjhu6RXxKg34bu0Vj/EqFXhu67EqMOa4buy4buWJsSoNjvDmsSo4bqz4buQxKjhu6QyxKgmezfEqDPhu7JRP8SoJeG7tD/hu7LEqDPhu7Lhu7bEqOG7pOG7tMSoKuG7kuG7tOG7gMSo4buWP8SoMcSoN+G7kuG7tMSo4buROOG7rOG7huG7huG7hsSocOG7suG7uD/EqOG6suG7tFY3xKg/4buaJsSoNzXhu7A/xKjDneG7tOG6oyA/w53EqFVWP+G7suG7gMSow5Xhu7TEqMOa4bqhP8OdxKjDojs3xKg34buy4bqjXT/DneG7gMSoN8SDxKgmezfEqDfhu7LDlT/hu7LEqD/hu7Thu7A/xKjhu7Lhu7Thu64/xKgq4buQP+G7suG7gMSoJeG7siHhu6bEqCbhu5I/4buy4buAxKjDmuG7suG7libEqMOa4buyI8SoKuG7kCbEqOG6s+G7tFbDmsSoKjrEqMOa4buyOsSow53hu7TDlcSo4buk4bu4P+G7suG7gMSow53hu7QgxKgq4buS4bu0xKg/4buaJsSoKuG7tFY3xKjDneG7tOG6oyA/w53hu4DEqCo5w5rEqDcjP+G7suG7gMSoKjnDmsSoJuG7sOG7hsSocFvhu7TEqOG7pMOVOMSow5rDoMOVxKjhurLhu7RWN8So4bqz4buQxKjDneG7tMOVxKjhu6Thu7g/4buyxKjDlT/hu7LEqDVQN8Sow5pRP8SoNuG6r8SoNDjDlT/EqDfhu6Am4buAxKg24buoxKjDmuG7suG7tMOVxKjDmsOgw5XEqD/hu7Lhurc/w53EqDdQJsSoKiw/w53EqOG7suG7mDrEqDfhu6Am4buGxKjDreG7kOG7tOG7gMSo4buYP+G7ssOKxKjhu6Hhu5Nw4buRxKjhu4nDg8OsRy8zSA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhân lên nghĩa tình tháng 7

Nhân lên nghĩa tình tháng 7
2024-07-21 14:35:00

QTO - Đã thành thông lệ từ 13 năm qua, cứ vào tháng 7 hằng năm, Chương trình Nghĩa tình tháng 7 lại được Báo Kinh tế và Đô thị - Báo Quảng Trị tổ chức. Năm...

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Vì sức khỏe và tương lai con trẻ

Vì sức khỏe và tương lai con trẻ
2016-07-24 10:17:36

(QT) - Cùng với các hoạt động chăm sóc sức khỏe tiền thai (CSSKTT) tại huyện Gio Linh và thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Dự án Chăm sóc sức khỏe bà mẹ & trẻ em thuộc Tổ chức...

Cứu sống một phụ nữ bị đâm 7 vết thương

Cứu sống một phụ nữ bị đâm 7 vết thương
2016-07-23 14:34:02

TTO - Bác sĩ Trương Hữu Trí, trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM, cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa phẫu thuật kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị...

Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè

Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè
2016-07-22 11:16:52

(QT) - Hiện nay, diễn biến các mô hình bệnh tật ngày càng có nhiều thay đổi, không ít loại bệnh trước đây chỉ thường xuất hiện vào mùa đông- xuân thì nay cũng đã xuất hiện vào...

Những con chữ tâm huyết

Những con chữ tâm huyết
2016-07-22 10:50:25

(QT) - Trong khi phần lớn đồng nghiệp dành trọn mùa hè cho những kế hoạch thư giãn, nghỉ ngơi thì một số giáo viên trẻ lại gặp nhau ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) để cùng...

Nghệ An: Kỷ luật bác sĩ và kíp mổ nhầm tay

Nghệ An: Kỷ luật bác sĩ và kíp mổ nhầm tay
2016-07-21 10:16:46

TTO - Chiều 20-7, ông Hoàng Văn Hảo, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An có báo cáo hình thức kỷ luật bác sĩ và ê kíp “mổ nhầm tay bệnh nhân”.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết