Cập nhật:  GMT+7
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG7hmfDsuG7qH3huqHhurM54buoZjnhurth4buoOUDhurPhu6g4YeG7tuG6t+G7qH3huqHhurM54buo4buBOeG7tuG7geG7qMOy4buoZmrhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhu7Av4buuL+G7rOG7quG7rOG7rlUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmuG7pWThu6hm4buD4buJw6rhurM44buo4bulZOG7qMOS4buoZjLhu6g84bu04bqz4buoOeG7uOG6sznhu6hGOeG6q+G6szjhu6hm4buJ4buo4buw4buuL+G7rOG7quG7rOG7rC9GRi3hu6XDkkbhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhu67hu6ov4buw4buwL+G7rOG7quG7rOG7rOG7qDzhu7ThurPhu6g54bu44bqzOeG7qOG7h2fDsuG7qGbhu4PDoOG6szlQ4buoPGE1Z+G7qOG6tyln4buoOGHhu7bhurfhu6h94bqh4bqzOeG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jDslDhu6hmOeG6u2Hhu6g5QOG6s1Dhu6jhurM5O+G6s+G7qOG6sWs+4buoZjlrPuG7qDlhNOG6s+G7qDhh4bu24bq34buofeG6oeG6sznhu6jhu4E54bu24buB4buow7JR4buoRjlb4bq14buofcOiUOG7qGbhu4Nq4buoPuG7tj7hu6hm4buD4buJ4bq74bqzOOG7qDnhur3hu4Hhu6g8JWbhu6g8Z2Q+4buo4buBOSNh4buoZuG7g+G7ieG6szjhu6g+Lmfhu6g4YeG7tuG6t+G7qH3huqHhurM54buofeG7ieG6vT7hu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buoZjlb4bq14buo4bulZOG7qOG6sWchZuG7qEZi4buoZsOt4bqzOOG7qOG7ucOg4bqzOeG7qOG7hWvhu6jhu6zhu6rhu7BXUOG7qD7DqeG7qOG7h2fhu7ThurPhu6jhu4E54bu24buB4buow7Lhu6hmYTLhurPhu6g54bu44bqzOeG7qDhh4bu24bq34buofeG6oeG6sznhu6hmOVvhurXhu6hmOeG6u2Hhu6g5QOG6s+G7qOG7heG7tGfhu55VL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hWVsOd4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPlE84bu04bq14buHZ+G7tOG6szhm4buDYVFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu6xW4buyL+G7sOG7qll7VuG7qllWV+G7qldmV+G7ruG7qsOd4bqxWC04e1HEg+G7gTjGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G7hmfDsuG7qH3huqHhurM54buoZjnhurth4buoOUDhurPhu6g4YeG7tuG6t+G7qH3huqHhurM54buo4buBOeG7tuG7geG7qMOy4buoZmrhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhu7Av4buuL+G7rOG7quG7rOG7rsav4buob2F7Zjnhu5TGr8Od4buq4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1ZWw53Gr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bun4bu04buBZmHhurXhurPGr8Oa4buGZ8Oy4buofeG6oeG6sznhu6hmOeG6u2Hhu6g5QOG6s+G7qDhh4bu24bq34buofeG6oeG6sznhu6jhu4E54bu24buB4buow7Lhu6hmauG7qOG6szjhu7jDsuG7qOG7sC/hu64v4bus4buq4bus4buuVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaU+G7sFThu6jhuq454bqr4bqzOOG7qOG7h2fhu7bhu6jhu7Lhu6jhurM44bu4w7Lhu6h9YmHhu6hu4bq5YeG7qD7hu7Y+4buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buoOGHhu7bhurfhu6h94bqh4bqzOeG7qMOzO+G6t+G7qDlAYeG7qGbDoOG6sznhu6h7w60+UOG7qDnhu7jhurM54buoOUDhu6jhurM44buJ4bq9PuG7qH09YVDhu6jDs+G7tj7hu6h94bqh4bqzOeG7qDhh4bq5YeG7qGbDoeG6szlQ4buo4buFa+G7qD7DouG7qGY54bu0YVDhu6jhuq85I+G7qOG6syThurM44buoZsOg4bqzOeG7qHvDrT7hu6jhurPhu7ThurdQ4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6jhu4dn4bu24buo4buww53hu6jhurM44bu4w7Lhu6h9YmHhu6hu4bq5YeG7qGbhu4Phu4nhurvhurM44buoOeG6veG7geG7qOG7gTkjYeG7qDlkYeG7qD45KOG6s1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pT4busVOG7qOG6rjnhuqvhurM44buo4buHZ+G7tuG7qOG7rOG7quG7qOG6szjhu7jDsuG7qH1iYeG7qG7hurlh4buoPuG7tj7hu6hm4buD4buJ4bq74bqzOOG7qDnhur3hu4Hhu6g4YeG7tuG6t+G7qH3huqHhurM54buofWQ+4buoPjksZlDhu6jhurfhuqvhu6g8NOG6sznhu6g54bqnPlDhu6jhu5PFqeG6slDhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG7h2fhu7bhu6jhu7Dhu6hmOeG7tuG6szjhu6h9YmHhu6hu4bq5YeG7qGbhu4Phu4nhurvhurM44buoOeG6veG7geG7qOG7gTkjYeG7qDlkYeG7qD45KOG6s1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pG4buD4buJ4bq74bqzOOG7qDnhur3hu4Hhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qGY5Z2Q+4buo4buHZ8Oy4buofeG6oeG6sznhu6jhurfDrT7hu6hT4buwVOG7qG7hu7jhu6hT4busVFDhu6hmOeG6u2Hhu6g5QOG6s+G7qDhh4bu24bq34buofeG6oeG6sznhu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buoZjlb4bq14buo4buHZ8Oy4buofeG6oeG6sznhu6hmQGHhu6jhuq854bq1I+G6s+G7qOG7ruG7qMawYTNn4buo4busWOG7tOG7qOG6sGchZuG7qOG7hWzhu7Thu6h9xJFh4buo4bqwZyFm4buo4bu3YeG7tuG6t+G7qH3huqHhurM54buoZuG7ieG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jhu6zhu6rhu6zhu6pR4buo4bqyOOG6teG7uGHhu6jhu4Phu7RQ4buoZuG7g+G6teG6szjhu6hm4buD4buJ4bq74bqzOOG7qDnhur3hu4Hhu6g+w6Lhu6huLOG6s+G7qH0z4buo4buBOeG7tmbhu6jhu4Vh4bqzOeG7qDnhurUmPuG7qD7DouG7qD7DqeG7qOG7hcOq4buoPjnhurXhu6jhu4Mq4bqzOOG7qG7DreG7qG5hND7hu6g4YeG7tuG6t+G7qH3huqHhurM54buo4bqvOeG6q+G6szjhu6hmOTXhu6g54bq14bu44bqz4buoZjnhu7jhurM54buofWjhurM44buoZjnhurth4buoOUDhurPhu6g4YeG7tuG6t+G7qH3huqHhurM54buoZjlrPuG7qDlhNOG6s+G7qGY5W+G6teG7qOG7h2fDsuG7qH3huqHhurM54buoZkBh4buoxrBhM2fhu6jhu6xY4bu04buo4bqwZyFm4buo4buFbOG7tOG7qH3EkWHhu6jhurBnIWbhu6jhu7dh4bu24bq34buofeG6oeG6sznhu6hm4buJ4buo4buBOeG7tuG7geG7qOG7rOG7quG7rOG7qlFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhurDhu4ln4buo4buN4bue4buoRuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buofT3hu6g4YeG7tuG6t+G7qH3huqHhurM54buo4bqxLuG6s+G7qH0uZ+G7qGbhu4Phu4nhurk+4buo4bqzOOG7uMOy4buoRjnhuqvhurM44buoZuG7ieG7qOG7sOG7ri/hu6zhu6rhu6zhu6wvRkYt4bulw5JG4buoPsOi4buoOWE0Z+G7qOG6sWs+UOG7qGY5w6Dhu6g+4bu2PuG7qOG6sS7hurPhu6g4YeG7tuG6t+G7qH3huqHhurM54buo4bqxQGHhu6hT4bqzMmfhu6g+w6JUUOG7qDzhu7ThurXhu6g4Y+G6t+G7qD4j4buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buoZuG7g+G7ieG6szjhu6g+LmdQ4buow7IxZ+G7qD4uZ+G7qOG7heG7tGfhu6hmOeG6u2Hhu6h9YTXhurfhu6hGOeG6q+G6szjhu6hm4buJ4buo4bqz4bu4w7Lhu6g+w6Lhu6g5YTRn4buo4bqxaz7hu6jhu7bhu4Hhu6h7w63hurM44buoZjlb4bq14buo4buHZ8Oy4buofeG6oeG6sznhu6g+w6zhu7Thu6hGOeG6q+G6szjhu6hm4buJ4buoVlkv4bus4buq4buw4buuL0ZGLeG7pcOSRlFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7k2dmOeG6teG7g8avw5pGaeG6szjhu6jhurA74bq3VS/hu4HDmg==

Tùng Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quy định trồng mới rừng phòng hộ

Quy định trồng mới rừng phòng hộ
2022-11-12 04:31:54

QTO - Ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2022/TTBNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết