Cập nhật:  GMT+7
wMÁỹỀỐẲỪỪuỷŨnNỰỐỄỷxkỬÍỹMÝTỘLừỹỆƠỘLỹMỚừỹLNẲỹỂÓỘMỹ-ỹ6QNỹỘLỬPỘỹỘỬỞNỹỆÝỦỘLỹỰÂNỹỘẨỘLừỹỘMEỘỹỀẴỀMỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍw/MÁxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxwỪỰỨỔỘLxâễỹ8(ấỹé,eừỹoơnơnoừỹnỨÝỤỘLỹ5ẲỘỹnỬ%ÍỘỹLNẴỔỹnỌỘMỹX%ỹkỬẦỘLỹnỨÒw/ỪỰỨỔỘLxw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨâỄẲỆỷx8ÝÙỀỹỪNỘMỹỨẲỹỰỨÍỘỹƯỬÍỹMÝTỘLỹẵNẲỹ8DỘLừỹ$ẬỹnỨNỈỬỹđẨỘLừỹMỬ%ỈỘỹnỨNỈỬỹjMỔỘLừỹỰỌỘMỹwẲỹMỨỄKuỷMỰỰŨỪư//#Nự=NÔNŨỄỆNẲựỔỨL/=NÔN/kỬù9Áù5,ù,ẠỘL_nỨù9Áù55ùẰ5ỷxkỬẦỘLỹnỨÒw/Ẳxừỹ#VỘLỹỂÉỰỹỀỖỹẾỊỹỆÂ%ỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỐÒỀMỹỪỸỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹÔNÍỘỹỀÝÚỘLừỹỐUỘỹỐÍỘỹỰỨỔỘLỹỪỶỹỂVỒỹẾỚỀừỹỀMỤỹỀMỄỹỀXẲỹỒQỰỹLNẲỹỂÓỘMỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹ#UNỹỘMNỊỬỹỰMÌỹMỈỹỘỠNỹỰNÌŨỹỘMẲỬỹỀMNÌỘỹỂÉỬừỹM%ỹỪNỘMỹ#ÓỹnRỹƯỬỠỀừỹỂE%ỹỀMOỘMỹỐÂỹỀQNỹỘLỬPỘỹỪỲỀỹỒẤỘMỹLỖŨỹŨMẸỘỹÔÌỰỹỰNỘMừỹMÓỘMỹỰMÂỘMỹỘÍỘỹỰÂNỹỘẨỘLừỹỘMEỘỹỀẴỀMỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxwNỒLỹỀỐẲỪỪuỷỆỰMỬỒẾỹỆMNỆỄỹN6ỄỘỰỄỨỷỹỪỰ%ỐỄuỷ=NỆỰMưỹẰẮAŨ$ứỹMỄNLMỰưỹĂÁẢŨ$ứỷỹỪỨỀuỷ//ỀựẾẲỔƯỬẲỘLỰỨNự#Ộ/ỆỄỪÔỰỔŨ/ỘỄ=Ừ/ÀẠẢẠ/ÁAĂỆẢÁẶÁẢẠÁỰẮAẢĂỐẮ-ỆỔẲỘ-ÔMỬỄ-ÀựÕŨLỷỹẲỐỰuỷkỬÍỹMÝTỘLừỹỆƠỘLỹMỚừỹLNẲỹỂÓỘMỹ-ỹ6QNỹỘLỬPỘỹỘỬỞNỹỆÝỦỘLỹỰÂNỹỘẨỘLừỹỘMEỘỹỀẴỀMỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỷỹ=NỆỰMuỷẰẮAỷỹMỄNLMỰuỷĂÁẢỷỹ/xw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxkỬẦỘLỹnỨÒỹỐÂỹ#VỘLỹỂÉỰỹỀỖỹẾỊỹỆÂ%ỹỰỨẸỒỹỰOỀMỹỐÒỀMỹỪỸỹ#ÂỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹ%ÍỬỹỘÝUỀựỹnỨỔỘLỹỪỬỠỰỹỀMNỊỬỹỆÂNỹỐÒỀMỹỪỸừỹ#VỘLỹỂÉỰỹỘÂ%ỹỂÝÙỀỹ$ỄỒỹỐÂỹ“ŨMÍỘỹỆẺỬ”ừỹ“ỰỨỚỘLỹỰỨÉỘ”ỹỀXẲỹỨÉỰỹỘMNỊỬỹỀỬQỀỹỀMNÌỘỹỰỨẲỘMừỹỀMNẲỹỀẪỰừỹỀỖỹỐIỹỀMOỘMỹỘM@ỘLỹỂNỊỬỹỘÂ%ỹỂẬỹỰẤỔỹỘÍỘỹŨMẼỒỹỀMÉỰỹ%ÍỬỹỘÝUỀỹỘPỘLỹỘÂỘỹỀXẲỹỘM@ỘLỹỀỔỘỹỘLÝÚNỹỂÝÙỀỹỪNỘMỹỨẲỹỰỴỹ#VỘLỹỂÉỰỹỘÂ%ựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxnỨỔỘLỹMÂỘLỹỘLMÓỘỹỘẨỒỹ5ẪỀỹỰMỬQỀỹ#ÂỹỂÉỬỹỰỨẲỘMỹLNÂỘMỹỂQỀỹỐẺŨừỹỰỶỹỀMXừỹỘMEỘỹỆEỘỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỐỬỞỘỹỰOỀMỹỀỶỀỹỰMẲỒỹLNẲỹỀẴỀỹỀỬQỀỹỂÉỬỹỰỨẲỘMỹỀMỠỘLỹẾỚỘỹỰMỠỘLỹỰỨÒỹỘLỔẤNỹẾẲỘLựỹnỴỹỒVẲỹ$ỬEỘỹỘẨỒỹẢAừỹéMEỘỹỆEỘỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỂẬỹỒQỰỹỐƠỘLỹỰMỄỔỹỘLỚỘỹỀÚỹâẲNỹ5ÂỹnỨÝỘLỹÔMỤNỹỘLMỎẲỹỀMỠỘLỹẴỀMỹỂỞỹMQỹỀXẲỹỘMÂỹâẴỘừỹéMEỘỹỆEỘỹỤỹỀMEỬỹeNỘMỹđNỘMỹỀYỘLỹỂẬỹỰMẲỒỹLNẲỹỂẴỘMỹẾẤNỹLNCỀỹéLỬ%ÍỘỹ#ÂỔỹỰMÌỹÔ:ỹờấấấỹ#ÂỹỀYỘLỹỰỨẦNỹƯỬẲỹMÂỘLỹỰỨẨỒỹỘẨỒỹỂÉỬỹỰỨẲỘMỹ#UNỹ6MẨỒỹŨẲỹỂĨỹLN@ỹ#@ỘLỹỒẦỘMỹỂÉỰỹỂÒẲỹỂẸỬỹỀXẲỹ8ẤNỹơNỈỰựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxdMNỹỘMÂỹeNỘMỹ$EỒỹỐÝÙỀỹỘÝUỀỹỰẲừỹỂÉỰỹnMỬẺỘỹâỖẲỹỐÂỹỒWỀỹỰNÍỬỹỀỬỠNỹỀVỘLỹỀXẲỹỀỬQỀỹỀMNÌỘỹỰỨẲỘMỹỰMỞỘỹỰOỘMựỹ6ẨỒỹŨMÊỘừỹỰỲỀỹLNẺỘỹỰỨÝUỀỹỪỶỹẾỖỀỹỐQỰừỹ#Tỹ#FỰỹ#ÂỹỰÂỘỹẾẤỔỹỀXẲỹLNCỀỹeNỘMừỹỘLÝÚNỹỆEỘỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỂẬỹỂPỘLỹỐƠỘLỹỰMỄỔỹ8CỘLỹnÉỰỹỂĨỹỘRNỹỆẺ%ỹÔMỤNỹỘLMỎẲựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxơÂỔỹỰMÌỹÔ:ỹỰMỲỹờơấừỹỰỨÍỘỹỀỔỘỹỂÝÚỘLỹéẲỒỹỰNÌỘừỹỒỤỹỒẲỘLỹẾÚỹỀỢNỹ#ỊỹŨMOẲỹéẲỒừỹỀMỮẲỹỰNÍỘỹéLỬ%JỘỹâỔÂỘLỹỂẬỹỀMỚỘỹ#VỘLỹỂÉỰỹ.NỹnỸỹỀXẲỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỂCỰỹỐÂỒỹÔNỘMỹỂỞỹữÁÃÃẰvựỹơNỈỀỹéLỬ%JỘỹâỔÂỘLỹỀMỚỘỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỂĨỹỐẺŨỹỘM@ỘLỹỆNỘMỹ-ỹŨMXỹỂẸỬỹỰNÍỘỹỀMỔỹỰMÉ%ỹ#VỘLỹỂÉỰỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỀỖỹ#ÒỹỰỨOỹỀMNÌỘỹỐÝÙỀỹƯỬẲỘỹỰỨỚỘLừỹỐÂỹỘTNỹMQNỹỰWỹỀẴỀỹ%ÌỬỹỰỠỹỀMOỘMỹỰỨÒừỹƯỬEỘỹỪỶừỹỪẴỀMỹỐÝÙỀừỹỰÓỘMỹỀẦỒựựựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxơVỘLỹỂÉỰỹỘÂ%ỹỰỨỤỹỰMÂỘMỹỘTNỹỒỤỹỂẸỬỹỀMỔỹƯỬẴỹỰỨÓỘMỹ“ỰỶỹỀÝÚỘL”ỹỀXẲỹỀMỮẲỹéLỬ%JỘỹâỔÂỘLỹ#ÂỹỀẴỀỹỀMỮẲỹéLỬ%JỘỹỤỹ$Ỳỹ8ÂỘLỹnỨỔỘLựỹ6MOỘMỹỰỴỹ#ÒỹỰỨOỹỂỲỘLỹỀMEỘỹẾẲỘỹỂẸỬỹỘÂ%ỹỒÂỹỀẴỀỹỀMỮẲỹéLỬ%JỘỹỂẬỹỒỤỹỒẲỘLỹẾÚỹỀỢNừỹỰNÌỘỹỆẸỘỹ$ỬỠỘLỹŨMOẲỹéẲỒựỹ6YỘLỹỰỴỹỂỖừỹ#VỘLỹỂÉỰỹ.NỹnỸ/ỹnỨÂỹ5ẴỰ/6ẴỰỹ7NỘMỹỀXẲỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỰỨỤỹỰMÂỘMỹỰMXỹŨMXỹỀXẲỹỘMÂỹỀMỮẲỹỰỨỔỘLỹỪỬỠỰỹỰMÚNỹLNẲỘỹỆÂNỹĂẰỹỘẨỒựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxnMÚNỹnỨÒỘMỹ-ỹéLỬ%JỘỹŨMEỘỹỰỨẲỘMừỹéMEỘỹỆEỘỹkỬẦỘLỹnỨÒỹÔMỞỘLỹỀẲỒỹỀMÒỬỹỀẦỘMỹỪÝỬỹỀẲỔừỹỰMỬÌỹỘCỘLừỹẴŨỹẾỲỀỹẾỖỀỹỐQỰỹéMEỘỹỆEỘỹỘMBỒỹỀXỘLỹỀỠỹƯỬ%ỊỘỹỐỶỀỹỀXẲỹỀẴỀỹỀMỮẲỹéLỬ%JỘỹỂẬỹỘRNỹỆẺ%ỹỀMỠỘLỹỐẤNỹỀẴỀỹỘMÂỹỀMỮẲựỹnMÌỹÔ:ỹờơấấấừỹỆÝUNỹỰMÚNỹnE%ỹmTỘừỹỰỨỔỘLỹỀỬQỀỹÔMẴỘLỹỀMNÌỘỹỀMỠỘLỹƯỬEỘỹnMẲỘMỹỀXẲỹ5ẪỀỹ5ÓỘMỹơÝTỘLỹéLỬ%JỘỹâỬỈỹỘẨỒỹeẺỬỹnMEỘỹữÁẮẰẰvừỹMÝỤỘLỹỲỘLỹỐÚNỹMNỈỬỹỰỨNỈỬỹỀXẲỹỘLÝÚNỹẲỘMỹMVỘLỹẴỔỹ#ẦNỹkỬẲỘLỹnỨỬỘLừỹỘLÝÚNỹỆEỘỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỂẬỹMÌỰỹỐƠỘLỹỰMẲỒỹLNẲỹÔMẴỘLỹỀMNÌỘựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxlNÍỘLỹỐÂỘLỹ6EỬỹâỔẲỘỹữ$ẬỹâẦNỹnMNỈỘỹ–ỹMỬ%ỈỘỹâẦNỹđẨỘLvỹỂẬỹỀỖỹẢÀỹỘLÝÚNỹỰMẲỒỹLNẲỹŨMỔỘLỹỰỨÂỔỹỀXẲỹỘLMỎẲỹƯỬEỘựỹ6MOỘMỹMỚỹỂẬỹLỖŨỹŨMẸỘỹỀVỘLỹỀẦỹỆEỘỹỰQỀỹỐÂỒỹỘÍỘỹỀMNÌỘỹỰMẪỘLỹd:ỹ7ẺỬỹỘẨỒỹÁẮẰẶừỹỂẴỘMỹỂỬRNỹƯỬEỘỹnMẲỘMỹỨẲỹÔMỜNỹẾÚỹỀỢNựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxdMNỹỰMỶỀỹỆEỘỹjMẴŨỹ$EỒỹỐÝÙỀỹơNỈỰỹéẲỒừỹMÝỤỘLỹỲỘLỹỀMNÌỬỹ6ẸỘỹơÝTỘLỹỀXẲỹ#ỬẲỹâÂỒỹéLMNừỹỀẴỀỹ#ẨỘỹỰMEỘừỹỪ;ỹŨMỬỹ%ÍỬỹỘÝUỀỹỤỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỰNÍỬỹẾNĨỬỹỘMÝỹnỨÝTỘLỹ8ÓỘMỹâQNừỹdMỖẲỹ5ẦỔỹỂẬỹỰẺŨỹMÙŨỹỘLMỎẲỹƯỬEỘỹ#ÂỹéMEỘỹỆEỘỹ#VỘLỹỒNỊỘỹnE%ỹẵNỔỹđNỘMừỹơỎỘMỹđNỘMừỹ6ẲỒỹđQỹỀẸỒỹƯỬEỘỹỘRNỹỆẺ%ỹŨMƠỹ#ỬẲỹỀMỠỘLỹjMẴŨừỹỰRỹỀMỲỀỹỘMNỊỬỹỰỨẺỘỹỂẴỘMỹLE%ỹỀMỔỹƯỬEỘỹjMẴŨỹỘMNỊỬỹỰMNỈỰỹMẤNừỹỰỨỔỘLỹỂỖỹỀỖỹỰỨẺỘỹ8ƠỹđWỀựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxnỴỹÔMNỹ8ẦỘLỹ6QỘLỹỪẦỘỹơNỈỰỹéẲỒỹỨẲỹỂÚNừỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỰỨỤỹỰMÂỘMỹ“ỀẴNỹỘỞNỹỀẴỀMỹỒẤỘL”ựỹéLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỒQỰỹỐƠỘLỹỂNỹỰMỄỔỹ8ẦỘLựỹnỨỔỘLỹLẸỘỹỘỸẲỹỰMÌỹÔ:ỹữÁẶẠA-ÁẶẮÃvừỹỆEỘỹỰQỀỹơNỈỰỹéẲỒỹỂỠNỹỂẸỬỹ#UNỹMẲNỹÔHỹỰMVỹMỬỘLỹMẬỘỹỘMÉỰỹỰMÌỹÔ:ỹờờỹỰMÓỹỂẬỹỀỖỹMTỘỹÀAỹỘẨỒỹỒẦỘMỹỂÉỰỹỘÂ%ỹỐÂỹỂÒẲỹỂẸỬừỹLNUNỹỰỬ%ÌỘựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxâẲNỹMNỈŨỹỂÒỘMỹỐÒỀMỹỪỸỹ#ỊỹỀMÉỒỹỆỲỰỹỀMNÌỘỹỰỨẲỘMỹỐẺŨỹỐẤNỹMƠẲỹẾÓỘMỹỤỹơNỈỰỹéẲỒỹỂỊỬỹỐNÍỘỹƯỬẲỘỹỂÌỘỹkỬẦỘLỹnỨÒỹữâNỈŨỹỂÒỘMỹẵNTỘỄ#TỹỘẨỒỹÁẶÃẢỹỀMỚỘỹ#ỎỹỰỬ%ÌỘỹÁẮỹỐÂỒỹLNUNỹỰỬ%ÌỘừỹâNỈŨỹỂÒỘMỹjẲỨNỹỘẨỒỹÁẶẮẠỹÔ*ỹÔMNỹỪỞỘLỹnMẤỀMỹâẬỘỹỂẲỘLỹỐÂỹLNUNỹỰỬ%ÌỘvựỹ6MNÌỘỹỰỨẲỘMỹỂẬỹỂNỹƯỬẲừỹỘM@ỘLỹỰÍỘỹỂÉỰừỹỰÍỘỹỐÂỘLỹỤỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỂẬỹỂNỹ#ÂỔỹỐÒỀMỹỪỸỹ#ÂỹỀYỘLỹẾNÌỰỹẾẲỔỹỀỔỘỹỘLÝÚNỹỘTNỹỂE%ỹỂẬỹỰỨỤỹỰMÂỘMỹMNỈỘỹỰMEỘỹỀXẲỹỀMXỹỘLMỎẲỹẲỘMỹMVỘLỹỀẴỀMỹỒẤỘLừỹMNỈỘỹỰMEỘỹỀXẲỹŨMẼỒỹỀMÉỰỹ%ÍỬỹỘÝUỀỹỘPỘLỹỘÂỘỹỀXẲỹỀỔỘỹỘLÝÚNỹơNỈỰỹéẲỒựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷx6ỖỹỰMĨỹỰMÉ%ừỹỰỨỔỘLỹỰNÌỘỹỰỨÓỘMỹỐÒỀMỹỪỸỹỆỶỘLỹỘÝUỀỹ#ÂỹLN@ỹỘÝUỀừỹẾÍỘỹỀẤỘMỹỘM@ỘLỹŨMẼỒỹỀMÉỰỹỀMỬỘLỹỀMỔỹỀẦỹỆEỘỹỰQỀỹơNỈỰỹéẲỒỹỂỖỹỐÂưỹợÍỬỹỘÝUỀừỹỀẸỘỹỀVừỹẲỘMỹMVỘLừỹỪẴỘLỹỰẤỔừỹỐẤỀỹƯỬẲỘừỹỰMÝTỘLỹỘLÝÚNừỹ#ÓỹỘLMỎẲứỹỆỔỹ#ÒỹỰỨOỹỂÒẲỹỐ*ừỹMỔÂỘỹỀẦỘMỹỰỶỹỘMNÍỘừỹỂNỊỬỹÔNỈỘỹỪNỘMỹỰPỘỹỘÍỘỹỘLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹ#ỴẲỹỀỖỹỂẸ%ỹỂXỹỀẴỀỹŨMẼỒỹỀMÉỰỹỀMỬỘLỹỀXẲỹỘLÝÚNỹỆEỘỹỀẦỹỘÝUỀừỹ#ỴẲỹỒẲỘLỹỘM@ỘLỹỘFỰỹỨNÍỘLỹẾNỈỰỹỀXẲỹỒQỰỹ#VỘLỹỂÉỰỹỀỖỹÔMOỹMẺỬỹÔMẪỀỹỘLMNỈỰỹẾẺỀỹỘMÉỰừỹỰMNÍỘỹỰẲNừỹỂÒỀMỹMỚẲỹỰỨNỊỘỹỒNÍỘừỹỀỬQỀỹỪỠỘLỹỐẲỔỹỂQỘLừỹỒÝỬỹỪNỘMỹ#ỞỹỀVỘLỹÔMỠỘỹÔMỖựựựựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxéM@ỘLỹỘMEỘỹỰỠỹỂỖỹỂẬỹMỬỘỹỂỮỀỹỘÍỘỹỀỔỘỹỘLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹ#UNỹỘM@ỘLỹŨMẼỒỹỀMÉỰỹỘRNỹẾẺỰỹỒẲỘLỹẾẦỘỹỪẪỀỹỨÉỰỹỂCỀỹẾNỈỰựỹnỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹ%ÍỬỹỘÝUỀỹ#ÂỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỀXẲỹƯỬÍỹMÝTỘLừỹỘM@ỘLỹẾẦỘỹỪẪỀỹỨÉỰỹỨNÍỘLỹỀXẲỹỘLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỀMOỘMỹỐÂỹỀQNỹỘLỬPỘỹỘỬỞNỹỆÝỦỘLỹỰNỘMỹỰMẸỘỹ%ÍỬỹỘÝUỀừỹỰỨOỹỰỬỈừỹỀMOỹÔMOỹÔNÍỘỹỀÝÚỘLừỹẾÉỰỹÔMỬÉỰỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxéLẲ%ỹỰỴỹỘMỜỹỂÝÙỀỹỰẺỘỹỒẪỰỹỀMỲỘLỹÔNÌỘỹỀẦỘMỹỰMỶỀỹỆEỘỹjMẴŨỹ#ÂỹẾèỹỐYỹỰẲ%ỹỪẲNỹỀÝUŨỹẾỖỀừỹMẬỒỹMNÌŨỹỆEỘỹỐÂỘMỹ“ỀẸỒỹỀXỹÔMỔẲNừỹỀXỹỪẪỘỹỀMẲỹỒGỹỀMỔỹỰỨÍỘỹỰẲ%ỹỒÂỹỘÝUỀỹỒẪỰỹỀỲỹỰỨÂỔỹỨẲừỹỒỬỠỘỹỐÂỒỹỘLÝÚNỹỒÂỹÔMỞỘLỹỂÝÙỀỹỐÂỒỹỘLÝÚNừỹŨMẦNỹỀMÒỬỹỀẦỘMỹỘLỶẲỹỰỨEỬỹỀXẲỹÔNÌŨỹỂÚNỹỘỞỹỐỈ”wẲỹMỨỄKuỷt_KỰỘÁỷỹỘẲỒỄuỷ_KỰỘỨỄKÁỷxỳÁỵw/ẲxựựựỹnMÉỒỹỰMOẲỹỘSNỹÔMRỹỘMWỀỹỀXẲỹỘLÝÚNỹỆEỘỹỒÉỰỹỘÝUỀừỹỀXẲỹỀỬQỀỹỂÚNỹỐỈỹỰMỬQỀỹẾỚỘỹỘLỔẤNỹẾẲỘLựỹơUNỹỪỬ%ỹỘLMỎỹÔMỞỘLỹỰMĨỹỂĨỹỀMỔỹẾỚỘỹ$EỒỹỐÝÙỀỹ#ÂỹẾèỹỐYỹỰẲ%ỹỪẲNỹỒỬỠỘỹỐÂỒỹLÓỹỰMÓỹỐÂỒừỹŨMẦNỹỀỲỬỹỐÉ%ỹỀỬQỀỹỂÚNỹỒÓỘMừỹỀỲỬỹỐÉ%ỹƯỬÍỹMÝTỘLỹỒÓỘMứỹỘLÝÚNỹỰMẲỘMỹỘNÍỘỹỰỨHỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹẾẪỰỹỂẸỬỹỰMẲỒỹLNẲỹMỔẤỰỹỂQỘLỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹÔMNỹỂẲỘLỹỘLPNỹỰỨÍỘỹLMÌỹỘMÂỹỰỨÝÚỘLỹỰẤNỹỰMÒỹ$ẬỹkỬẦỘLỹnỨÒỹ#ÂỹỘẨỒỹÁĂỹỰỬRNỹỂPỘLỹỀMOỹỂÝÙỀỹỰRỹỀMỲỀỹŨMEỘỹỀỞỘLỹỐÂỒỹ5OỹỰMÝỹnMẲỘMỹỘNÍỘỹŨMẦỘỹỂÌỹŨMXỹnỨNỈỬỹjMỔỘLựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxdMỞỘLỹỀMỌỹLNÂỬỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹ%ÍỬỹỘÝUỀỹ#ÂỹỀẴỀMỹỒẤỘLừỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỀƠỘỹỐÂỹ#VỘLỹỂÉỰỹỪEỬỹỘCỘLỹ“ỘLMỎẲỹỰÓỘM”ựỹéLMỎẲỹỰÓỘMỹỀYỘLỹỐÂỹỘLMỎẲỹ#Wỹ#ÂỹỀẦỹỰỨẴỀMỹỘMNỈỒỹỐUỘỹỐẲỔỹỂỠNỹ#UNỹ#ẺỘỹỒỈỘMỹƯỬÍỹMÝTỘLừỹỂÉỰỹỘÝUỀựỹ6ỔỘỹỘLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỰỴỹ$ÝẲỹỐỬỞỘỹỀỖỹỀỬQỀỹỪỠỘLỹ#ÂỹỰEỒỹMPỘỹỘCỘLỹỘLMỎẲừỹỪEỬỹỰÓỘMừỹỘMÉỰỹỒỶỀỹỰMX%ỹỀMỬỘLừỹẾNÌỰỹỰỨNỹEỘỹỘM@ỘLỹẲNỹỂẬỹLNỮŨỹỒÓỘMỹ#ÂỹỀYỘLỹỰỶỹẾNÌỰỹỰỨẴỀMỹỘMNỈỒừỹỘLMỎẲỹ#WỹỀXẲỹỒÓỘMỹ#ÓỹỘLMỎẲỹỐUỘựỹéLMỎẲỹỰÓỘMỹỀXẲỹ#VỘLỹỂÉỰỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỀƠỘỹẾNĨỬỹMNỈỘỹƯỬẲỹỘLMỎẲỹÔMOừỹÔMỞỘLỹẾẲỔỹLNÚỹỀMÉŨỹỘMẺỘỹỘẤỘỹỘLỔẤNỹ$EỒỹMẲ%ỹỘM@ỘLỹẾÉỰỹỀỞỘLừỹẾÉỰỹỘLMỎẲỹ$Ầ%ỹỨẲỹỰỨỔỘLỹ$ẬỹMQNứỹÔNÍỘỹƯỬ%ÌỰỹỂÉỬỹỰỨẲỘMỹỀMỠỘLỹ$EỒỹỐÝÙỀứỹẾẦỔỹ#ỈỹỀỞỘLỹẾBỘLừỹỐIỹŨMẦNỹỰỨỔỘLỹỀỬQỀỹỪỠỘLỹMÂỘLỹỘLÂ%ựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxeQỰỹẾNĨỬỹMNỈỘỹỨỢỹỘMÉỰỹỀMỔỹŨMẼỒỹỀMÉỰỹ“ỘLMỎẲỹỰÓỘM”ỹỀXẲỹỘLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỂỖỹỐÂỹỐỬỞỘỹỘMUỹỰMÝTỘLừỹỀMẨỒỹỐỔỹỀMỔỹỘM@ỘLỹỘLÝÚNỹỂẬỹÔMỬÉỰừỹỘMÉỰỹỐÂỹỘM@ỘLỹỘLÝÚNỹỂẬỹỀMNÌỘỹỂÉỬừỹM%ỹỪNỘMỹ#ÓỹỀỬQỀỹỂÉỬỹỰỨẲỘMỹỀMỠỘLỹỘLỔẤNỹ$EỒừỹẾẦỔỹ#ỈỹỘỊỘỹỂQỀỹỐẺŨỹỀXẲỹỆEỘỹỰQỀựỹnỨỔỘLỹỐÒỀMỹỪỸừỹỂĨỹLMNỹỘMUỹỀỞỘLỹTỘỹỀXẲỹỀẴỀỹẲỘMỹMVỘLừỹỐNỈỰỹỪỎỹỂẬỹM%ỹỪNỘMỹ#ÓỹỂQỀỹỐẺŨỹỰỶỹỆỔỹỀMỔỹỆEỘỹỰQỀừỹỘLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỂẬỹƯỬ%ỹỰẺŨỹMÂNỹỀỠỰỹỘM@ỘLỹỘLMỎẲỹỪỎỹnE%ỹmTỘỹM%ỹỪNỘMỹỰỨỔỘLỹỀỬQỀỹỀMNÌỘỹỂÉỬỹỀMỠỘLỹƯỬEỘỹ$EỒỹỐÝÙỀỹỘMÂỹnMẲỘMỹỤỹỀẴỀỹỰỌỘMỹŨMOẲỹ5ẪỀỹ#ỊỹẲỘỹỰẴỘLỹỰẤNỹéLMỎẲỹnỨYỘLỹ8ÂỘỹữÁẰẮÀvựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxkỬẦỘLỹnỨÒỹỀỖỹẮÀỹỘLMỎẲỹỰỨẲỘLỹđNỈỰỹỪỎỹừỹỰỨỔỘLỹỂỖỹMẸỬỹMÌỰỹỀỖỹđNỈỰỹỪỎỹỰỨÍỘỹỒỚNỹỒNỊỘỹỂÉỰỹỘÝUỀỹữeẴỬỹẾỠỘỹŨMÝTỘLỹỘMỬQỒỹỂỜỹỂÉỰỹỘÂ%vựỹéLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỐỬỞỘỹỰỨEỘỹỰỨỚỘLỹ#ÂỹỰMẲ%ỹỒCỰỹỂPỘLỹẾÂỔỹỀẦỹỘÝUỀỹỰMÝÚỘLỹ$Ử%ÍỘỹỀMẨỒỹỐỔỹMÝTỘLỹÔMỖNỹỀMỔỹỀẴỀỹ,ỘMỹMVỘLỹđNỈỰỹỪỎựỹ6MỌỹỂNỊỬỹỂỖỹỰMỞNừỹỀỖỹỐIỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỐÂỹỒQỰỹỰỨỔỘLỹỘM@ỘLỹỂÒẲỹŨMÝTỘLỹỀỖỹỪỶỹỀMNẲỹỪHừỹỂỖỘLỹLỖŨỹỀMỔỹỀỞỘLỹỰẴỀỹ“8ỊỘỹTỘỹỂẴŨỹỘLMỎẲ”ỹỐUỘỹỘMÉỰỹỀẦỹỘÝUỀựỹ8ỖỹỀMOỘMỹỐÂỹỒQỰỹỰỨỔỘLỹỘM@ỘLỹẾNĨỬỹMNỈỘỹŨMẼỒỹỀMÉỰỹ“ỘLMỎẲỹỰÓỘM”ỹỀXẲỹỀỔỘỹỘLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒựỹđÂỹỘLÝÚNỹỀỔỘỹkỬẦỘLỹnỨÒừỹỀMẪỀỹMDỘỹỰỨỔỘLỹỘMEỘỹỀẴỀMỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹÔMỞỘLỹỰMĨỹÔMỞỘLỹNỘỹỂẺỒỹỆÉỬỹÉỘỹỀXẲỹƯỬÍỹMÝTỘLựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷx8ÝÙỀỹMỬỘỹỂỮỀừỹỘỬỞNỹỆÝỦỘLỹẾỤNỹŨMẼỒỹỀMÉỰỹỘLMỎẲỹỰÓỘMỹỀXẲỹỘLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒừỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỐỬỞỘỹMÝUỘLỹ#ỊỹƯỬÍỹMÝTỘLỹẾBỘLỹỰÉỒỹỐƠỘLỹỰMÂỘMỹÔOỘMỹỀXẲỹỘLÝÚNỹỀỔỘỹỂNỹ$ẲựỹeSNỹỐẸỘỹỀỖỹỆÒŨỹ#ỊỹỰMẨỒỹƯỬÍỹMÝTỘLừỹỆVỹỰMÚNỹLNẲỘỹỀỖỹMẤỘừỹỘMÝỘLỹỂPỘLỹỀMOỹ#ÊỘỹỰỨẲỘMỹỰMXỹỂÌỘỹỰMẨỒỹỘM@ỘLỹLNẲỹỂÓỘMỹỀỖỹỀỞỘLỹ#UNỹỘÝUỀừỹỘM@ỘLỹLNẲỹỂÓỘMỹỂẬỹỰỴỘLỹỘỬỞNỹỆÝỦỘLừỹỀMỄỹỀMỤừỹẾẦỔỹ#ỈỹỀTỹỪỤỹỀẴỀMỹỒẤỘLừỹỒGỹơNỈỰỹéẲỒỹẲỘMỹMVỘLừỹỘM@ỘLỹLNẲỹỂÓỘMỹỰMÝTỘLỹẾNỘMừỹỐNỈỰỹỪỎừỹỘM@ỘLỹỘLÝÚNỹLNÂỹỘỄỔỹỂTỘừỹỂPỘLỹỀMOỹ$ỮỀỹỂQỘLỹỰMẨỒỹMỜNừỹỀMNẲỹỪHỹ#UNỹỰÉỒỹỐƠỘLỹẾNÌỰỹTỘỹỪEỬỹỪẪỀừỹỂQỘLỹ#NÍỘỹỀẴỀỹLNẲỹỂÓỘMỹỀMOỘMỹỪẴỀMừỹẾÂỹỒGỹơNỈỰỹéẲỒỹẲỘMỹMVỘLừỹỀẴỀỹỰMÝTỘLỹẾNỘMừỹẾỈỘMỹẾNỘMựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxkỬẦỘLỹnỨÒỹỀYỘLỹỐÂỹ#VỘLỹỂÉỰỹỀXẲỹỰNỘMỹỰMẸỘỹ“MNÌỬỹMỚỀ”ừỹỘLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹ#ỠỘỹỀỖỹỰỠỹỀMÉỰỹỰMỞỘLỹỒNỘMừỹỰÂNỹỰỨOừỹÔMẴỰỹ#ỚỘLỹỂSỹỂẤỰựỹnỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỘÂ%ỹẾẪỰỹỘLỬPỘỹỰỴỹỒSNỹLNẲỹỂÓỘMừỹỆƠỘLỹMỚừỹỰỴỘLỹỐÂỘLỹƯỬÍựỹ6MỔỹỂÌỘỹỰẺỘỹMỞỒỹỘẲ%ừỹỨÉỰỹỘMNỊỬỹỆƠỘLỹMỚừỹỨÉỰỹỘMNỊỬỹỐÂỘLỹ#ÊỘỹLN@ỹỂÝÙỀỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹƯỬ*ỹẾẴỬỹỂỖựỹnMỄỔỹ“8ÒẲỹỀMOỹkỬẦỘLỹnỨÒ”ừỹỰỨỔỘLỹỪỠỹẠẶỹÔMỔẲỹỰMNỹâQNỹỆỔỹỘMÂỹéLỬ%JỘỹỰRỹỀMỲỀỹỂĨỹỐÉ%ỹÀẶÁỹỰNÌỘỹỪỎỹ#ÂỹÀĂĂỹjMỖỹẾẦỘLừỹỰMÓỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỀỖỹÁẢỹnNÌỘỹỪỎỹ#ÂỹÁAỹjMỖỹẾẦỘLựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxjMẸỘỹỐUỘỹỰỨỔỘLỹỪỠỹMỚỹỂỊỬỹ$ỬÉỰỹỰMEỘỹỰỴỹỘM@ỘLỹLNẲỹỂÓỘMỹỐẲỔỹỂQỘLỹMỔCỀỹỘM@ỘLỹỆƠỘLỹMỚỹÔMỔẲỹẾẦỘLựựựỘMÝỘLỹỰÉỰỹỀẦỹỂỊỬỹỀỖỹỒQỰỹMBỘLỹỪỠỹỀMỬỘLỹỐÂỹỰNỘMỹỰMẸỘỹMNÌỬỹMỚỀừỹỀMÒỬỹỰMÝTỘLừỹỀMÒỬỹÔMỖứỹỂCỀỹẾNỈỰừỹỐÂỹ*ỹỰMỲỀỹ#ÝTỘỹỐÍỘỹỐÂỒỹỀMXỹỪỠỹŨMẺỘừỹỂĨỹỰỞNỹỐỬ%ỈỘỹỀỠỰỹỀẴỀMừỹỰỨOỹỰỬỈừỹỆVNỹỒÂNỹÔNỘMỹỪỸỹỰMẨỘLỹỰNÌỘỹẾBỘLỹỀỔỘỹỂÝÚỘLỹMỚỀỹ#ÉỘừỹƯỬẲỘỹỰỨÝÚỘLựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxnỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹMNÌỬỹMỚỀỹỀXẲỹƯỬÍỹMÝTỘLỹỀMOỘMỹỐÂỹỀQNỹỘLỬPỘỹMỬỘỹỂỮỀỹỘÍỘỹỰNỘMỹỰMẸỘỹMẲỒỹMỚỀỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍựỹdÌỹỰMỴẲỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỂỖừỹỐẤNỹỪUỒỹỂÝÙỀỹỰNÌŨỹỰMỬỹỘM@ỘLỹƯỬẲỘỹỂNĨỒỹỀMXỹỘLMỎẲỹeẴỀỹ-ỹđÍỘNỘừỹỂÝÚỘLỹỐỠNỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỀXẲỹ8ẦỘLỹƯỬẲỹỘM@ỘLỹỰÂNỹỐNỈỬừỹỪẴỀMỹẾẴỔựựựừỹƯỬẴỹỰỨÓỘMỹỰMẲỒỹLNẲỹMỔẤỰỹỂQỘLỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỂPỘLỹỀMOỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỂẬỹ*ỹỰMỲỀỹỰỶỹỰỨẲỬỹỆPNừỹỰỶỹLNẴỀỹMỚỀỹỰẺŨừỹMỔÂỘỹỰMNỈỘỹẾẦỘỹỰMEỘỹỂĨỹỰỨỤỹỰMÂỘMỹỒQỰỹ#ÒỹỰÝUỘLỹỰÂNỹẾẲừỹỘMÂỹỐẬỘMỹỂẤỔừỹỀMỌỹMỬ%ỹ$ỬÉỰỹỪẪỀỹỀXẲỹkỬEỘỹỂQNỹỘMEỘỹỆEỘỹơNỈỰỹéẲỒựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxéLỔÂNỹỘM@ỘLỹ%ÌỬỹỰỠỹỀMỬỘLỹỀXẲỹ#VỘLỹỂÉỰỹkỬẦỘLỹnỨÒừỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỐÒỀMỹỪỸỹỐEỬỹỂÚNỹ#ÂỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỂÉỬỹỰỨẲỘMỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹÔNÍỘỹỀÝÚỘLỹỀXẲỹƯỬÍỹMÝTỘLỹnỨNỈỬỹjMỔỘLỹ#Âỹ#VỘLỹỂÉỰỹnỨNỈỬỹđẨỘLừỹỘTNỹỪNỘMỹỨẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỀYỘLỹỂẬỹẦỘMỹMÝỤỘLỹỘMNỊỬỹỂÌỘỹ#NỈỀỹMÓỘMỹỰMÂỘMỹỘMEỘỹỀẴỀMỹ#ÂỹỰÂNỹỘẨỘLỹỀXẲỹỂPỘLỹỀMOựỹnỨNỈỬỹjMỔỘLỹỐÂỹ#VỘLỹỂÉỰỹỀỖỹẾỊỹỆÂ%ỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỐÒỀMỹỪỸỹ#Âỹ#ẨỘỹMỖẲỹỐEỬỹỂÚNừỹỰỨỔỘLỹỪỬỠỰỹỀẴỀỹỰMÚNỹÔ&ỹỐÒỀMỹỪỸừỹ#VỘLỹỂÉỰỹỘÂ%ỹỀMÒỬỹỂỶỘLỹỘMNỊỬỹM%ỹỪNỘMừỹỒÉỰỹỒẴỰỹỘMÝỘLỹỐỬỞỘỹÔNÍỘỹLẲỘừỹẾỊỘỹỀMOựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷx8ÝÙỀỹ$ỄỒỹỐÂỹ#VỘLỹỂÉỰỹ“ỂÒẲỹỐNỘMỹỘMEỘỹÔNỈỰ”ừỹỘTNỹMQNỹỰWỹỘMNỊỬỹ%ÌỬỹỰỠỹ“ỰMNÍỘỹỰMÚNừỹỂÒẲỹỐÙNừỹỘMEỘỹMƠẲ”ỹỆÝUNỹỰMÚNỹŨMỔỘLỹÔNÌỘừỹnỨNỈỬỹjMỔỘLỹỂÝÙỀỹỨÉỰỹỘMNỊỬỹỰỨNỊỬỹỂẤNỹỀMỚỘỹỐÂỒỹỆNỘMỹ-ỹŨMXừỹỰMÌỹÔ:ỹờơ-ỹờơấỹỰMÚNỹđÍỹ-ỹeẤỀừỹnỨNỈỬỹjMỔỘLỹỐÂỹỒQỰỹỰỨỔỘLỹÀỹŨMXỹỀXẲỹỰỌỘMỹkỬẦỘLỹnỨÒừỹỰMÚNỹỀẴỀỹỀMỮẲỹéLỬ%JỘừỹỀMỮẲỹéLỬ%JỘỹâỔÂỘLỹỰỨÍỘỹỀỔỘỹỂÝÚỘLỹỒỤỹỒẲỘLỹẾÚỹỀỢNỹ#ỊỹŨMOẲỹéẲỒỹỂẬỹỀMỚỘỹ#VỘLỹỂÉỰỹ.NỹnỸỹỀXẲỹMỬ%ỈỘỹnỨNỈỬỹjMỔỘLỹỂĨỹỐÂỒỹỰMXỹŨMXựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxnỨẦNỹƯỬẲỹMẲNỹỀỬQỀỹÔMẴỘLỹỀMNÌỘỹỀỲỬỹỘÝUỀỹ#ỎỹỂẤNỹỀXẲỹỆEỘỹỰQỀừỹỒẦỘMỹỂÉỰỹỘÂ%ỹỂẬỹỆNJỘỹỨẲỹỘMNỊỬỹỪỶỹÔNỈỘừỹỘTNỹMQNỹỰWỹỘSNỹỘMUỹỘNỊỒỹỰMÝTỘLỹ#ÂỹỒẴỬỹ$ÝTỘLỹỀẦỹỘÝUỀựỹeẦỘMỹỂÉỰỹnỨNỈỬỹjMỔỘLỹỂẬỹỂĨỹỐẤNỹẾNÌỰỹẾẲỔỹÔ&ỹỰOỀMỹ#ỊỹỘM@ỘLỹỰÍỘỹỂÉỰừỹỰÍỘỹỐÂỘLỹỰỨỔỘLỹỘM@ỘLỹỘẨỒỹỰMẴỘLỹỀMNÌỘỹỰỨẲỘMỹ#ÂỹỰỨỔỘLỹMỔÂỹẾÓỘMỹ$E%ỹỆỶỘLựỹnỨNỈỬỹjMỔỘLỹỐÂỹỘTNỹỰMÂỘMỹỐẺŨỹ6MNỹẾQỹỂẦỘLỹ6QỘLỹỪẦỘỹỂẸỬỹỰNÍỘỹỀXẲỹ8ẦỘLỹẾQỹnỌỘMỹkỬẦỘLỹnỨÒỹ#ÂỹỀYỘLỹỐÂỹỘTNỹỂỖỘỹỰNÌŨỹỘM@ỘLỹỘLÝÚNỹỰVỹỀMOỘMỹỰỨÒỹỂÝÙỀỹỰỨẲỔỹỰỨẦỹỪẲỬỹÔMNỹMNỈŨỹỂÒỘMỹjẲỨNỹỀỖỹMNỈỬỹỐỶỀựỹnỨNỈỬỹjMỔỘLỹỀƠỘỹỐÂỹỘTNỹỪNỘMỹỨẲỹỘM@ỘLỹỘLÝÚNỹỀỔỘỹÝỬỹỰỮỹỀXẲỹỂÉỰỹỘÝUỀỹỘMÝỹnRỘLỹ5OỹỰMÝỹđÍỹ7ỬẼỘừỹjMỖỹnMXỹỰÝUỘLỹnỨẸỘỹâ@Ửỹ7ỶỀựựựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxờẬỹnỨNỈỬỹđẨỘLừỹƯỬÍỹMÝTỘLỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỐÂỹỒQỰỹ$Ậỹ#VỘLỹỀẴỰỹ#ỄỘỹẾNĨỘỹẾẬNỹỘLẲỘLỹMỬ%ỈỘỹnỨNỈỬỹjMỔỘLựỹđÂỘLỹẵNẲỹ8DỘLừỹỘLỞNỹỐÂỘLỹỀỖỹẾỊỹỆÂ%ỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹ#ẨỘỹMỖẲỹỐEỬỹỂÚNỹỀXẲỹ$ẬỹnỨNỈỬỹđẨỘLừỹỒẦỘMỹỂÉỰỹỘLMèỔỹỀMÝẲỹỘẪỘLỹỂẬỹỀBỘỹÔMỞừỹỀMÝẲỹỒÝẲỹỂẬỹỘLẺŨỹỮỘLừỹỰMNÍỘỹỰẲNỹÔMẪỀỹỘLMNỈỰưỹỘẪỘLừỹLNỖừỹẾẬỔừỹỆỞỘLừỹỒÝẲỹỆẸỒừỹLNỖỹẾÉỀựỹ6ỖỹỐIỹỀMOỘMỹỀẴNỹÔMẪỀỹỘLMNỈỰỹỀXẲỹỒẦỘMỹỂÉỰỹỘTNỹỂE%ỹỂẬỹỰỞNỹỐỬ%ỈỘỹỘÍỘỹ*ỹỀMOỹLẲỘLỹỰMFŨỹỀMỔỹỀỔỘỹỘLÝÚNỹ#ÝÙỰỹƯỬẲỹLNẲỘỹÔMRỹM%ỹỪNỘMỹỂĨỹƯỬ%ÌỰỹỰEỒỹỂẴỘMỹ#ÂỹỰMẪỘLỹLNCỀựỹơÂỹỀYỘLỹỀMOỘMỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỀẸỘỹỀVỹỪẴỘLỹỰẤỔừỹỂỔÂỘỹÔÌỰỹLẪỘỹẾỖỹỀMẪỰỹỀMNỬừỹỀMÒỬỹỂỶỘLừỹỘNỊỒỹỰNỘỹỪẪỰỹỪỔỘỹỐÂỹỒẤỀMỹỘLỬPỘỹỐÂỒỹỘÍỘỹŨMẼỒỹỀMÉỰỹỀXẲỹỀQỘLỹỂPỘLỹỆEỘỹỀÝỹỒNỊỘỹẾNĨỘỹỘỖNỹỀMỬỘLừỹỰỨỔỘLỹỂỖỹỀỖỹỘLÝÚNỹỀỔỘỹỀXẲỹỒNỊỘỹƯỬÍỹỘÂ%ỹ-ỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxéLÝÚNỹỆEỘỹnỨNỈỬỹđẨỘLỹ#ỠỘỹỀỖỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỂÉỬỹỰỨẲỘMỹỀẴỀMỹỒẤỘLừỹÔNÍỘỹỀÝÚỘLừỹẾÉỰỹÔMỬÉỰừỹ#UNỹỐƠỘLỹ%ÍỬỹỘÝUỀừỹ%ÍỬỹƯỬÍỹMÝTỘLỹỘPỘLỹỘÂỘỹỰMẲỹỰMNÌỰựỹ7ÝUNỹỪỶỹỐẬỘMỹỂẤỔỹỀXẲỹ8ẦỘLừỹỐUŨỹỘLÝÚNỹỰỨÝUỀỹỘLẬừỹỐUŨỹỘLÝÚNỹỪẲỬỹỰNÌỘỹỐÍỘỹ#UNỹỰNỘMỹỰMẸỘỹẲỘMỹỆYỘLỹ#ỞỹỪỔỘLừỹ#UNỹÔMOỹŨMẴỀMỹẲỘMỹMVỘLừỹ$ẦỹỰMEỘỹ#ÓỹỂQỀỹỐẺŨỹỰỶỹỆỔừỹỰÉỰỹỀẦỹỀMỔỹỀMNÌỘỹỂÉỬừỹỰÉỰỹỀẦỹỂĨỹỀMNÌỘỹỰMẪỘLừỹLỖŨỹŨMẸỘỹỐÂỒỹỨẤỘLỹỨỦỹỘỔỘỹỪỞỘLỹỂÉỰỹỘÝUỀựỹnỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹÔNÍỘỹỀÝÚỘLỹỀXẲỹƯỬÍỹMÝTỘLỹnỨNỈỬỹđẨỘLỹỂẬỹẨỘỹỪEỬỹ#ÂỔỹỰNỊỒỹỰMỲỀỹ#ÂỹỰỨỤỹỰMÂỘMỹỀQNỹỘLỬPỘỹỪỲỀỹỒẤỘMỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍừỹỘLÝÚNỹỀỔỘỹÝỬỹỰỮỹỀXẲỹƯỬÍỹMÝTỘLỹnỨNỈỬỹđẨỘLựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxơVỘLỹỂÉỰỹnỨNỈỬỹđẨỘLỹỀYỘLỹỐÂỹỘTNỹŨMẴỰỹỰOỀMỹỒQỰỹỘMẴỘMỹỀXẲỹỆƠỘLỹMỚỹ8ỔÂỘừỹỒQỰỹỆƠỘLỹMỚỹẾẦỘỹỂÒẲừỹỀỖỹỒCỰỹỰỨÍỘỹỂÉỰỹơNỈỰỹỰỴỹỰMÚNỹâVỘLỹơÝTỘLỹỆỶỘLỹỘÝUỀựỹnMỄỔỹỀỬỠỘỹỪẴỀMỹ“8ỔÂỘỹỰQỀỹŨMẦỹÔ*”ừỹỰRỹỰNÍỘỹMỚỹ8ỔÂỘỹỀỖỹŨMẴỰỹỰOỀMỹmTỘỹđỎỘMỹữMỬ%ỈỘỹđEỒỹnMẲỔừỹỰỌỘMỹjMỮỹnMỚvựỹlPNỹỰỴỹỘLỬPỘỹLỠỀỹmTỘỹđỎỘMỹỀỖỹỘMNỊỬỹ#ÒỹỂẬỹỀMỬ%ĨỘỹỀÝỹỂÌỘỹỂÒỘMỹỀÝỹỐEỬỹẾỊỘỹỤỹỘMNỊỬỹỘTNỹỰỨÍỘỹỐẬỘMỹỰMRỹỀXẲỹỘLÝÚNỹđẤỀỹơNỈỰừỹ5ẴỀMỹơNỈỰwẲỹMỨỄKuỷt_KỰỘÀỷỹỘẲỒỄuỷ_KỰỘỨỄKÀỷxỳÀỵw/Ẳxựỹ7ƠỘLỹMỚỹ8ỔÂỘỹỀỖỹỒCỰỹỰẤNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹ#ÂỔỹỰMÌỹÔ:ỹờơấỹỀỖỹLỠỀỹỰOỀMỹỰỴỹMỬ%ỈỘỹjMỮỹơẲỘLừỹỰỌỘMỹnMỴẲỹnMNÍỘỹâỬÌựỹnMỄỔỹLNẲỹŨMẦỹMỚỹ8ỔÂỘỹLMNỹỀMFŨưỹnMÌỹÔ:ỹờơấỹỆÝUNỹỰỨNỊỬỹéLỬ%JỘừỹỰỨỔỘLỹỀỬQỀỹỘRNỹỐÍỘỹỀMỠỘLỹỐẤNỹ#ỬẲỹnỶỹ8ỲỀừỹỒQỰỹỪỠỹỘMẴỘMỹMỚỹ8ỔÂỘỹỂẬỹỨẲỹỂÒỘMỹỀÝỹỰẤNỹkỬẦỘLỹnỨÒừỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỀMOỘMỹỐÂỹMẺỬỹỆỬỈỹỀXẲỹỒQỰỹỀMNỹỰỨỔỘLỹỆƠỘLỹMỚỹ8ỔÂỘỹỰẤNỹkỬẦỘLỹnỨÒựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxnỨỔỘLỹỐÒỀMỹỪỸỹỀẴỀỹỰỨNỊỬỹỂẤNỹŨMỔỘLỹÔNÌỘỹơNỈỰỹéẲỒừỹỆƠỘLỹMỚỹ8ỔÂỘỹỂẬỹỪẦỘỹỪNỘMỹỨẲỹỘMNỊỬỹ#Òỹ#ẨỘỹỰMẸỘừỹ#ỢỹỰÝUỘLỹỰÂNỹẾẲừỹỀỖỹỀỞỘLỹỐUỘỹ#UNỹỂÉỰỹỘÝUỀựỹnMÚNỹỘMÂỹđ*ỹỀỖỹỞỘLỹ8ỔÂỘỹnMÝÙỘLừỹỒQỰỹ#ÒỹỰÝUỘLỹỨÉỰỹỰÂNỹLNỜNựỹnMÚNỹỘMÂỹnỨẸỘỹỀỖỹỰỨẤỘLỹỘLỬ%ÍỘỹ8ỔÂỘỹờỬEỘỹđỞNựỹnMÚNỹâẺỬỹđÍỹỀỖỹỘ@ỹỪỎỹỘRNỹỰNÌỘLỹ8ỔÂỘỹnMÒỹ8NĨỒựỹnMÚNỹỘMÂỹéLỬ%JỘỹỀỖỹ8ỔÂỘỹ8ÓỘMỹéNÍỬừỹ#ÒỹƯỬẲỘỹỰÂNỹẾẲỹỐÂỒỹỂÌỘỹỀMỲỀỹ6ỸỬỹŨMẼỒứỹ8ỔÂỘỹâ@ỬỹnỨÝỘLừỹỒQỰỹỰMXỹỐỎỘMỹỀXẲỹỀỬQỀỹỘRNỹỆẺ%ỹỘMBỒỹỐẺỰỹỂRỹ#ỬẲỹwẲỹMỨỄKuỷMỰỰŨư//#Nự=NÔNŨỄỆNẲựỔỨL/=NÔN/nù9Áù55ù5Á_ù6ẢùẶAù9Áù55ù,ẶỀỷxnỶỹ8ỲỀw/Ẳxứỹ8ỔÂỘỹ6MOỹnỬEỘừỹỰMXỹỐỎỘMỹỀXẲỹŨMỔỘLỹỰỨÂỔỹ6ẸỘỹơÝTỘLỹỀMỠỘLỹjMẴŨỹỀỬỠNỹỰMÌỹÔ:ỹờấờwẲỹMỨỄKuỷt_KỰỘẠỷỹỘẲỒỄuỷ_KỰỘỨỄKẠỷxỳẠỵw/Ẳxựựựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxnỨỔỘLỹỐÒỀMỹỪỸừỹỰRỹỰNÍỘỹỀXẲỹỆƠỘLỹMỚỹ8ỔÂỘỹÔNÍỘỹỀÝÚỘLỹẾÉỰỹÔMỬÉỰỹỀVỘLỹỰỔÂỘỹỆEỘỹơNỈỰỹỰMẲỒỹLNẲỹMÂỘLỹỘLMÓỘỹỀỬQỀỹỘRNỹỆẺ%ỹÔMỤNỹỘLMỎẲỹỐUỘỹỘMỜỹỀMỠỘLỹLNCỀỹŨMÝTỘLỹ5ẪỀỹỂĨỹẾẦỔỹ#ỈỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỐÒỀMỹỪỸỹ#ẨỘỹMỖẲỹ#Hỹ#ẲỘLỹỀXẲỹỆEỘỹỰQỀừỹLNẦNỹŨMỖỘLỹỂÚNỹỘỞỹỐỈừỹLNẦNỹŨMỖỘLỹỆEỘỹỰQỀừỹỰNÌỘỹỰUNỹÔMỞNỹŨMWỀỹỀMXỹƯỬ%ỊỘỹƯỬỠỀỹLNẲỹ-ỹŨMWỀỹƯỬỠỀựỹ6MOỘMỹỘM@ỘLỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỰỠỰỹỂGŨỹỘÂ%ỹỀXẲỹỆƠỘLỹMỚỹỂẬỹỰỨỤỹỰMÂỘMỹỒẤỀMỹỘLỬPỘỹÔÌỰỹỘỠNừỹỰNÌŨỹỰMÍỒỹỪỲỀỹỒẤỘMỹMÓỘMỹỰMÂỘMỹỘÍỘỹỰÂNỹỘẨỘLừỹỘMEỘỹỀẴỀMỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷx6ẴNỹỘỞNỹƯỬÍỹMÝTỘLỹLNÂỬỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹ%ÍỬỹỘÝUỀỹ#UNỹỘM@ỘLỹẾẦỘỹỪẪỀỹỨNÍỘLỹỀXẲỹỘLÝÚNỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỂẬỹMỬỘỹỂỮỀỹỀMỔỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỐƠỘLỹ%ÍỬỹỘÝUỀỹỰMÝTỘLỹỆEỘừỹ*ỹỀMOỹỀẨỒỹỰMVỹLNCỀừỹÔOỀMỹỰMOỀMỹ*ỹỀMOừỹỘLMÒỹỐỶỀỹỀỲỬỹỘÝUỀừỹỀỲỬỹỆEỘừỹỘMÝỘLỹLNẲỹỂÓỘMỹỒUNỹỀMOỘMỹỐÂỹỘMEỘỹỰỠỹỂẸỬỹỰNÍỘỹMÓỘMỹỰMÂỘMỹỘÍỘỹỰÓỘMỹ%ÍỬỹƯỬÍỹMÝTỘLỹỂÉỰỹỘÝUỀừỹ*ỹỀMOỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹÔNÍỘỹỀÝÚỘLỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹỪẲỬỹỘÂ%ựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxmNỘMỹỨẲỹỰỨỔỘLỹỒQỰỹLNẲỹỂÓỘMỹLNÂỬỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹ%ÍỬỹỘÝUỀừỹỰÉỒỹỐƠỘLỹẴNỹƯỬỠỀỹỀXẲỹỀMẲừỹỂỲỀỹỰOỘMỹỘMEỘỹẴNừỹ#ÒỹỰMẲừỹỀMÒỬỹỰMÝTỘLừỹỀMÒỬỹÔMỖỹỀXẲỹỒGừỹỰNỘMỹỰMẸỘỹ%ÍỬỹỘÝUỀừỹÔNÍỘỹỀÝÚỘLừỹLẲỘỹỆẤỹỰỴỹỀẴỀỹỰMÂỘMỹ#NÍỘỹỰỨỔỘLỹLNẲỹỂÓỘMỹỂÝÙỀỹỰỨỬ%ỊỘỹỆẤ%ỹỂÌỘỹỀỔỘỹỘLÝÚNỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹLỖŨỹŨMẸỘỹMÓỘMỹỰMÂỘMỹỘÍỘỹỘMEỘỹỀẴỀMỹỀẲỔỹỂGŨừỹẾẦỘỹỐỎỘMỹ#ÂỹỀMOỹMÝUỘLỹỀỲỬỹỘÝUỀừỹỀỲỬỹỆEỘỹỀẲỔỹỀẦỹỀXẲỹ#ÒỹỂẤNỹỰÝUỘLỹỪẲỬỹỘÂ%ựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxnMEỘỹỪNỘMỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍừỹỀWỹ8ỔÂỘỹ6ẸỬỹữÁẶAẢvỹ#ÂỹẾÂỹwẲỹMỨỄKuỷMỰỰŨỪư//#Nự=NÔNŨỄỆNẲựỔỨL/=/NỘỆỄ$ựŨMŨũỰNỰỐỄuéLỬ%ù9Áù55ùẰÃỘ_nMù9Áù55ùẰ5_7ù6Ăù5Aù6Ăù,ÁỘLủẲỀỰNỔỘuỄỆNỰủỨỄỆỐNỘÔuÁỷxéLỬ%JỘỹnMÒỹ7ÝTỘLw/ẲxỹữÁẶAÀvựỹ6Wỹ8ỔÂỘỹ6ẸỬỹỐÂỹỒQỰỹỰMẲỘMỹỘNÍỘỹ%ÍỬỹỘÝUỀỹỤỹỐÂỘLỹẵNẲỹ8DỘLừỹ$ẬỹnỨNỈỬỹđẨỘLừỹỪUỒỹẾẪỰỹLCŨỹỰÝỹỰÝỤỘLỹ%ÍỬỹỘÝUỀừỹỰNÌỘỹẾQỹỰỴỹỘM@ỘLỹỘẨỒỹỀỬỠNỹỰMÌỹÔ:ỹờấờừỹỂẸỬỹỰMÌỹÔ:ỹờờừỹỞỘLỹ8ỔÂỘỹ6ẸỬỹỂẬỹỪUỒỹỂỲỘLỹ#ÂỔỹâQNỹơNỈỰỹéẲỒỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỰMẲỘMỹỘNÍỘựỹnNÌŨỹỘMẺỘỹ6MỌỹỰMÒỹÃẶẶỹỀXẲỹỂPỘLỹỀMOỹđÍỹ7ỬẼỘừỹỞỘLỹ8ỔÂỘỹ6ẸỬỹỐẺŨỹỨẲỹỰRỹỀMỲỀỹnMẲỘMỹỘNÍỘỹỆEỘỹỀMXừỹỨPNỹnMẲỘMỹỘNÍỘỹŨMẦỘỹỂÌỹỂĨỹỂÌỘỹỘLÂ%ỹĂ/AÁ/ÁẶẢAỹỘMNỊỬỹỰMÂỘMỹ#NÍỘỹỰỨỔỘLỹỰRỹỀMỲỀỹỰMẲỘMỹỘNÍỘỹŨMẦỘỹỂÌỹỂXỹỂNỊỬỹÔNỈỘỹỀMỬ%ĨỘỹỰMÂỘMỹỂẦỘLỹ#NÍỘỹ8ẦỘLỹ6QỘLỹỪẦỘỹ#Âỹ6MNỹẾQỹ6QỘLỹỪẦỘỹỂẸỬỹỰNÍỘỹỤỹnỨNỈỬỹđẨỘLỹỨẲỹỂÚNwẲỹMỨỄKuỷt_KỰỘẢỷỹỘẲỒỄuỷ_KỰỘỨỄKẢỷxỳẢỵw/Ẳxựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷx6ỬQỀỹỂÚNỹMỔẤỰỹỂQỘLỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỪỞNỹỘRNỹ#ÂỹŨMỔỘLỹŨMỮỹỀXẲỹỞỘLỹ8ỔÂỘỹ6ẸỬỹỂẬỹỂĨỹỐẤNỹỀMỔỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỘMNỊỬỹẾÂNỹMỚỀỹƯỬ*ỹẾẴỬừỹỂỖỹỐÂỹẾÂNỹMỚỀỹ#ỊỹỪỶỹM%ỹỪNỘMừỹ#ỊỹỪỶỹỘLMNỈŨỹỂÂỔỹỰẤỔừỹẾPNỹỆÝỦỘLỹỰMÌỹMỈỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỀMỔỹỂÚNỹỪẲỬừỹÔĨỹỀẦỹ#NỈỀỹỂỄỒỹỘMÂỹỰMÚỹMỚỹỨẲỹŨMWỘLỹỪỶỹỀẴỀMỹỒẤỘLựỹệỘLỹ8ỔÂỘỹ6ẸỬỹỐÂỹỘLÝÚNỹỂẸỬỹỰNÍỘỹỂỊỹ$ỬÉỰỹỀMNỹẾQỹỂẦỘLỹ#ẺỘỹỂQỘLỹéMEỘỹỆEỘỹMỚỹ8ỔÂỘỹỰỨPỘLỹỆÝTỘLỹỐNJỬỹ$ỬỘLỹƯỬẲỘMỹỘMÂỹỰMÚỹMỚỹ8ỔÂỘỹỘMBỒỹỂẤỰỹỀẴỀỹỒWỀỹỂOỀMỹỘMÝưỹỀMỄỹÔOỘỹỂÒẲỹỂNĨỒỹỐÂỒỹ#NỈỀừỹNỘỹÉỘừỹỰMỬỹLNÉỬỹỰÂNỹỐNỈỬỹỀXẲỹỀẴỘỹẾQỹỀẴỀMỹỒẤỘLừỹỘỬỞNỹLNÉỬỹỀẴỘỹẾQỹỀẴỀMỹỒẤỘLựỹệỘLỹ8ỔÂỘỹ6ẸỬỹỀƠỘỹỰOỀMỹỀỶỀỹ#ẺỘỹỂQỘLỹỒQỰỹỪỠỹLNẲỹỂÓỘMỹỂỖỘLỹỰNỊỘỹMÂỘLỹỰMẴỘLỹỂĨỹỘỬỞNỹỀẴỘỹẾQỹ8ẦỘLựỹnỨỔỘLỹỰỨẺỘỹỀÂỘỹ6ẲỹeẴỀỹỘẨỒỹÁẶÃẠừỹỞỘLỹ8ỔÂỘỹỀẸỬỹỂẬỹM%ỹỪNỘMựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxdÌỹỰWỀỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹ%ÍỬỹỘÝUỀỹỀXẲỹỀMẲỹ#ÂỹỐUŨỹỐUŨỹỂÂỘỹẲỘMỹỂNỹỰỨÝUỀừỹỰÉỰỹỀẦỹẶỹẲỘMỹỄỒỹỰỨỔỘLỹLNẲỹỂÓỘMỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹ-ỹỂẬỹƯỬ%ÌỰỹỰEỒỹỂNỹỰMỄỔỹỀỔỘỹỂÝÚỘLỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỀXẲỹ8ẦỘLỹỂĨỹLNẦNỹŨMỖỘLỹỆEỘỹỰQỀừỹLNẦNỹŨMỖỘLỹƯỬÍỹMÝTỘLựỹẵNẲỹỂÓỘMỹỀWỹ8ỔÂỘỹ6ẸỬỹỪẲỬỹỘÂ%ỹỂẬỹỀỠỘLỹMNÌỘỹỀMỔỹỂÉỰỹỘÝUỀỹẶỹMẤỰỹLNỠỘLỹỂỜừỹỰỨỔỘLỹỂỖỹỀỖỹĂỹỘLÝÚNỹỀỔỘỹỐÂỹỐNỈỰỹỪỎỹ#ÂỹẠỹỘLÝÚNỹỀỔỘỹÔMẴỀỹỂẬỹỂÝÙỀỹŨMỔỘLỹỐÍỘỹMÂỒỹỰÝUỘLừỹỰẴựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxnMEỘỹỒÊỬỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLừỹẾÂỹwẲỹMỨỄKuỷMỰỰŨỪư//#Nự=NÔNŨỄỆNẲựỔỨL/=/NỘỆỄ$ựŨMŨũỰNỰỐỄuéLỬ%ù9Áù55ùẰÃỘ_nMù9Áù55ùẰ5_7ù6Ăù5Aù6Ăù,ÁỘLủẲỀỰNỔỘuỄỆNỰủỨỄỆỐNỘÔuÁỷxéLỬ%JỘỹnMÒỹ7ÝTỘLw/ẲxỹỐÂỹỘLÝÚNỹŨMWỹỘ@ỹỆÒỬỹỆÂỘLừỹỘMEỘỹMẺỬừỹMỞỒỹỪUỒỹỰẸỘỹỰẦỔỹỘQNỹỰỨÙỹ#ÂỹỐỬỞỘỹỂQỘLỹ#NÍỘừỹỰNỘỹỰÝỤỘLỹỀMPỘLừỹỰNỘỹ#ÂỔỹỀỔỘỹỂÝÚỘLỹỀMPỘLỹỂẬỹỀMỚỘừỹỰNỘỹ#ÂỔỹ*ỹỀMOỹỀXẲỹỘM@ỘLỹỂỲẲỹỀỔỘỹỘLẲ%ỹỰỴỹỘMỜỹỂẬỹỂÝÙỀỹỀMẲỹỰỨỬ%ỊỘỹỀMỔỹỀẴNỹỀMOỹ“ỐÂỒỹỰỨẲNỹỂỊỘỹỘÙỹỘÝUỀ”ựỹéM@ỘLỹỘLÂ%ỹỂẸỬỹÔMẴỘLỹỀMNÌỘỹỀMỠỘLỹjMẴŨừỹỘMÂỹỒGỹéLỬ%JỘỹnMÒỹ7ÝTỘLỹ#ÂỹỒGỹéLỬ%JỘỹnMÒỹđẤỘMỹữỘLÝÚNỹ#ÙỹỰMỲỹÀỹỀXẲỹỞỘLỹ8ỔÂỘỹ6ẸỬừỹỀYỘLỹỐÂỹỄỒỹỨỬQỰỹỀXẲỹẾÂỹéLỬ%JỘỹnMÒỹ7ÝTỘLvỹỐÂỹỘTNỹỀÉỰỹLNÉỬỹ#YỹÔMOừỹỰÂNỹỐNỈỬỹỰỴỹỀMNÌỘỹÔMỬỹỀỬỘLỹỀÉŨỹỀMỔỹỂÒẲỹŨMÝTỘLừỹỐÂỹỘTNỹỐÂỒỹ#NỈỀừỹỂỖỘLỹƯỬEỘỹỀXẲỹẾẲỘỹỀMỌỹMỬ%ỹnỨỬỘLỹỂỔÂỘỹẶÃựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxéẨỒỹÁẶẢAừỹÔMNỹỂỚỀỹỰNỘỹ“ỀẺỬỹỀẦ”ỹdMỬÍỹẾÒỹỂÒỀMỹẾẪỰừỹẾÂỹ7ÝTỘLỹỂẬỹẾÝTỘỹẾẦỹỀMẤ%ỹỰUNỹỘMÂỹỐẲỔỹkỬẦỘLỹnỨÒỹỰÓỒỹỀỔỘựỹéLÝÚNỹỒGỹỂỲỘLỹỘLỔÂNỹMÂỘLỹỨÂỔỹỀỠỹỘLỖỘLỹỒẪỰỹỰÓỒỹỀỔỘừỹỀƠỘỹỘLÝÚNỹỀỔỘỹỐFỘỹỰỨèỔỹỐÍỘỹỒẴNỹỘMÂỹỰÓỒỹỒGựỹdMNỹẴỘMỹỒẪỰỹMẲNỹỒGỹỀỔỘỹLCŨỹỘMẲỬừỹỰNÌỘLỹLỚNỹỀỔỘỹTNừỹỒGỹTNỹ#ẲỘLỹỐÍỘỹỰỴỹỒẪỰỹ“ỀẺỬỹỀẦ”ỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỂẬỹỘMƠẲỹỐỈựỹ“8ỖỹỐÂỹÉỘỹỰÝÙỘLỹỪEỬỹỪẪỀỹỘMÉỰỹỀXẲỹỰỞNỹ#ỊỹỒGừỹẴỘMỹỒẪỰỹỀXẲỹẾÂỹ$ỖỰỹỰMÝTỘLừỹEỬỹ%ÌỒỹỘMÝỘLỹỐẤNỹỂQỘLỹ#NÍỘỹỰỞNỹỐỬỞỘỹ#@ỘLỹỐƠỘL”ựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxdÌỰỹỰMỮỀỹỀỬQỀỹÔMẴỘLỹỀMNÌỘỹỀMỠỘLỹjMẴŨừỹÔMNỹÉ%ừỹẾÂỹỀỖỹƯỬ%ỊỘỹỀVỘLỹLNẲỹỂÓỘMỹỰẺŨỹÔÌỰỹỨẲỹ5ẪỀừỹỘMÝỘLỹÔMỞỘLừỹẾÂỹ$NỘỹỤỹỐẤNỹỰNÌŨỹỰWỀỹỰẤỔỹỆỶỘLỹỀTỹỪỤỹ#ÂỹỘỬỞNỹỆẤ%ỹỀỔỘỹỀẴNựỹnỨỔỘLỹỀMNÌỘỹỆÒỀMỹỰỠỹỀQỘLừỹỘMNỊỬỹỐẸỘỹÔHỹỂÒỀMỹỆWỹỆSừỹẾẪỰừỹỰỨẲỹỰÉỘỹẾÂừỹÔÓỒỹÔGŨỹLNẲỹỂÓỘMựỹeCỀỹỀMỔỹÔHỹỰMVỹMẨỒỹỆỚẲừỹẾÂỹ#ÊỘỹỒQỰỹỐƠỘLỹÔNÍỘỹỰỨỬỘLỹ#UNỹ8ẦỘLừỹÔMỬ%ÌỘỹÔMOỀMỹỀỔỘỹỀMẴỬỹỰMẲỒỹLNẲỹỀẴỀMỹỒẤỘLựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷx6MỔỹỂÌỘỹỘẨỒỹÁẶĂẢỹ-ỹÔMNỹẾÂỹẾÒỹLNCỀỹẾẪỰừỹỰỨẲỹỰÉỘừỹÔĨỹỀẦỹỀỖỹỐẸỘỹỪỬ*ỰỹẾÒỹỀMỮỘLỹỀMỞỘỹỪỠỘLừỹỪỲỀỹỀẤỘỹÔNỈỰừỹỰRỹỀMỲỀỹŨMẦNỹẾỠỹỰỨOỹỂÝẲỹẾÂỹỨẲỹ5ẪỀừỹỰMÓỹỘLẲ%ỹỤỹMẺỬỹŨMÝTỘLừỹẾÂỹ#ÊỘỹỐÂỹỘLỚỘỹMẦNỹỂẨỘLỹỐỬỞỘỹỨỚNỹỂÝÚỘLỹỀMỔỹỘM@ỘLỹỂỲẲỹỀỔỘỹỤỹỒỚNỹỒCỰỹỰỨẺỘựỹnỨỔỘLỹỐỮỀỹỂNừỹLCŨỹỘLÝÚNỹỀỔỘỹỰMỲỹỪẴỬỹỐÂỹỀẴỘỹẾQỹMỬ%ỈỘỹX%ừỹẾÂỹỀMỌỹÔÒŨỹỆCỘưỹ“âẬ%ỹỘMUỹỐÉ%ỹỐÚNỹỀMẲỹỐỮỀỹẾÓỘMỹỪNỘMừỹỀẴỀỹỀỔỘỹỤỹỐẤNỹỀVỘLỹẾÂỹỀỔỘỹỀMNÌỘỹỂÉỬ”ựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxjMỔỘLỹỰỨÂỔỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỐUỘỹỆẸỘỹỐÍỘỹ#ÂỹỀẴỀỹỀMÂỘLỹỰỨẲNừỹỀỞỹLẴNỹỀXẲỹLNẲỹỂÓỘMỹẾÉỰỹỀMÉŨỹŨMỔỘLỹẾẲừỹLNỖỹỀẴỰỹỀXẲỹẾNĨỘừỹẾÉỰỹỀMÉŨỹỪỶỹỂỄỹỆỚẲỹỀXẲỹÔHỹỰMVỹỀYỘLỹỆẸỘỹỰỨÝỤỘLỹỰMÂỘMỹ#ÂỹỐẸỘỹỐÝÙỰỹỐÍỘỹỂÝÚỘLỹỰMẲỒỹLNẲỹỀẴỀMỹỒẤỘLựỹ“8ÒỀMỹỆVỹỀỖỹĂAAỹỰMỬ%ỊỘỹẾỊỘừỹỪỮỘLỹỀỲỘLựỹnẲỹMẴỹÔMỞỘLỹLẲỘỹỪẪỰừỹỆẤỹỂNỘM”wẲỹMỨỄKuỷt_KỰỘÃỷỹỘẲỒỄuỷ_KỰỘỨỄKÃỷxỳÃỵw/ẲxựỹéM@ỘLỹỀEỬỹỰMTỹỘLMỎẲỹÔMOỹỀXẲỹỘLÝÚNỹỀMẲừỹỐƠỘLỹỰNỘỹỰÝỤỘLỹ#ÂỔỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỀXẲỹỘLÝÚNỹỒGỹỂẬỹỂQỘLỹ#NÍỘỹMỚựỹ5ẪỰỹỂẸỬỹỐÂỹ“ỀẺỬỹỀẦ”ỹdMỬÍỹỨPNỹ“ỀẺỬỹỘMỜ”ỹ6MÝTỘLỹ-ỹỘM@ỘLỹỘLÝÚNỹỂẸỬỹỰNÍỘỹỀXẲỹLNẲỹỂÓỘMỹỰMỄỔỹỀMOỹMÝUỘLỹỀMẲỹỰỨỤỹỰMÂỘMỹỘM@ỘLỹỀMNÌỘỹỪỎỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹÔNÍỘỹỀÝÚỘLựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷx5ÂỹỂẬỹLNỮŨỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹ#@ỘLỹ#ÂỘLỹ#Ịỹ*ỹỀMOỹỂĨỹỀXỘLỹỀỠỹỀTỹỪỤừỹ$E%ỹỆỶỘLỹŨMỔỘLỹỰỨÂỔựỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỀMỔỹẾNÌỰừỹÔMNỹỞỘLỹỀMNÌỘỹỂÉỬỹỤỹỀMNÌỘỹỰỨÝÚỘLỹdMỬỹÃừỹỀẴỀỹẲỘMỹ8ỔÂỘỹnMỮ%ừỹ8ỔÂỘỹ6Ýừỹ8ỔÂỘỹẵNẲỔừỹ8ỔÂỘỹ8ÓỘMừỹ8ỔÂỘỹéLỚỀỹ,ỘMừỹ8ỔÂỘỹơẨỘỹâÂỹữỀỔỘỹỀXẲỹẾÂỹéLỬ%JỘỹnMÒỹđẤỘMừỹỘLÝÚNỹỂẬỹỰMẲ%ỹẾÂỹ7ÝTỘLỹỤỹỐẤNỹẵNẲỹ8DỘLỹỰỨỞỘLỹỘỔỒỹỀẴỀỹỀỔỘỹ#ÂỹỘỬỞNỹLNÉỬỹỀẴỘỹẾQvỹ#ÂỹỀMÒỹ8ỔÂỘỹnMÒỹnVỘLỹỤỹỐẤNỹỀMNÌỘỹỂÉỬỹỰẤNỹƯỬÍỹỘMÂỹỀYỘLỹỐỬỞỘỹỘMẺỘỹỂÝÙỀỹỪỶỹỂQỘLỹ#NÍỘỹỀXẲỹẾÂỹỰỴỹMẺỬỹŨMÝTỘLỹỒNỊỘỹ5ẪỀựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷx6MOỘMỹẾÂỹỂẬỹLNỮŨỹỀMỔỹỀẴỀỹỀỔỘừỹỀẴỀỹỀMẴỬỹỰẤỔỹỨẲỹỒQỰỹLNẲỹỂÓỘMỹỐUỘỹ-ỹỒQỰỹLNẲỹỂÓỘMỹẾQỹỂQNỹ#@ỘLỹỒẤỘMừỹẲỘMỹMVỘLựỹ6MNÌỘỹỰỨẲỘMỹẴỀỹỐNỈỰừỹỀẴỀỹỀỔỘỹỀXẲỹẾÂỹỂẬỹỐẸỘỹỐÝÙỰỹM%ỹỪNỘMỹ#ÓỹƯỬÍỹMÝTỘLừỹỂÉỰỹỘÝUỀựỹ6ƠỘỹỘSNỹỂẲỬỹỘÂỔỹMTỘỹÔMNỹỀMỌỹMTỘỹẾỠỘỹỘẨỒỹỰỨÚNỹỒÂỹỪẴỬỹỘLÝÚNỹỀỔỘỹỰMEỘỹ%ÍỬỹỀXẲỹỒGừỹỪẴỬỹỘLÝÚNỹỄỒỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỂẬỹỐẸỘỹỐÝÙỰỹM%ỹỪNỘMựỹnỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹỀXẲỹƯỬÍỹMÝTỘLừỹLNẲỹỂÓỘMỹỀỖỹẦỘMỹMÝỤỘLỹƯỬ%ÌỰỹỂÒỘMỹỰUNỹ#NỈỀỹMÓỘMỹỰMÂỘMỹỰÝỹỀẴỀMừỹỂẤỔỹỂỲỀỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỀXẲỹỂPỘLỹỀMOỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹ#ÂỹỂỖỹỀYỘLỹỀMOỘMỹỐÂỹỆƠỘLỹỪ@ẲỹỘLỚỰỹỘLÂỔỹỘỬỞNỹỆÝỦỘLỹỰÓỘMỹỀẦỒỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỀXẲỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỪẲỬỹỘÂ%ựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxơVỘLỹỂÉỰỹkỬẦỘLỹnỨÒỹLNÂỬỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹẲỘMỹMVỘLỹỰỨỔỘLỹỀMỠỘLỹLNCỀỹỘLỔẤNỹ$EỒừỹỰỨỬ%ỊỘỹỰMỠỘLỹ%ÍỬỹỘÝUỀỹỘPỘLỹỘÂỘỹỀXẲỹLNẲỹỂÓỘMừỹỆƠỘLỹMỚỹỂẬỹỰẤỔỹỘÍỘỹỀỠỰỹỀẴỀMừỹỰÂNỹỘẨỘLỹỀXẲỹỘLÝÚNỹỀMNÌỘỹỪỎỹỀQỘLỹỪẦỘỹ8ỔÂỘỹdMỬÍựỹnỴỹỒQỰỹỰMẲỘMỹỘNÍỘỹ%ÍỬỹỘÝUỀừỹỂÝÙỀỹỰỨÝỤỘLỹỰMÂỘMỹỰỨỔỘLỹŨMỔỘLỹỰỨÂỔỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỀXẲỹâQNỹnMẲỘMỹỘNÍỘỹŨMẦỘỹỂÌỹŨMXỹnỨNỈỬỹjMỔỘLừỹỂNỹỰỴỹỀẴỘỹẾQỹỀÉŨỹỰNĨỬỹỂỔÂỘỹỂÌỘỹnÝỹỐỈỘMỹÔNÍỒỹ6MOỘMỹX%ỹkỬEỘỹÔMỬừỹ5QỹỰỨÝỤỘLỹ5QỹkỬỠỀỹŨMƠỘLừỹỤỹỂEỬừỹỐỮỀỹỘÂỔỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹỐỬỞỘỹỐÂỹỒQỰỹỀẴỘỹẾQừỹỂẦỘLỹ#NÍỘỹỰỨỬỘLỹÔNÍỘừỹỒQỰỹỐƠỘLỹỒQỰỹỆẤỹŨMWỀỹ#WỹnRỹƯỬỠỀừỹŨMWỀỹ#Wỹ8ẦỘLừỹŨMWỀỹ#WỹỘMEỘỹỆEỘừỹŨMWỀỹ#WỹkỬEỘỹỂQNừỹỂÉỬỹỰỨẲỘMỹÔMỞỘLỹÔMỔẲỘỹỘMÝÙỘLỹ#UNỹÔHỹỰMVứỹỂPỘLỹỀMOỹỐÂỹỒQỰỹỀẴỘỹẾQỹỀMOỘMỹỰỨÒỹ-ỹƯỬEỘỹỪỶỹỰÂNỹLNỜNừỹỐÂỹỘLÝÚNỹỐẬỘMỹỂẤỔỹỀMỌỹMỬ%ỹỪẪỀỹỪẦỔừỹƯỬ%ÌỰỹỂỔẴỘừỹỀỖỹỰẸỒỹỀMNÌỘỹỐÝÙỀỹỪEỬỹ$ẲứỹỀỖỹỂẤỔỹỂỲỀỹỀẴỀMỹỒẤỘLỹỰỨỔỘLỹỪẴỘLừỹỐNÍỒỹÔMNÌỰừỹỂÝÙỀỹ8ẦỘLừỹéMÂỹỘÝUỀỹ#ÂỹƯỬEỘỹỂQNỹ#ÂỹéMEỘỹỆEỘỹỰNỘỹ%ÍỬừỹỒÌỘỹŨMWỀựw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxwẲỹMỨỄKuỷt_KỰỘỨỄKÁỷỹỘẲỒỄuỷ_KỰỘÁỷxwỄỒxỳÁỵw/ỄỒxw/ẲxwỄỒxỹ5QỹkỬỠỀỹŨMƠỘLừỹ5QỹnÝỹỐỈỘMỹkỬEỘỹÔMỬỹÃỹ-ỹơNỈỘỹđÒỀMỹỪỸỹkỬEỘỹỪỶỹơNỈỰỹéẲỒừỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹ-ỹ6ỬQỀỹỂÚNỹ#ÂỹỪỶỹỘLMNỈŨỹỀẴỀMỹỒẤỘLừỹé$ẾỹkỬEỘỹỂQNỹỘMEỘỹỆEỘừỹâÂỹéQNừỹỰỨựÃẮẮựw/ỄỒxw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxwỄỒxwẲỹMỨỄKuỷt_KỰỘỨỄKÀỷỹỘẲỒỄuỷ_KỰỘÀỷxỳÀỵw/ẲxỹâỰỰŨưỹ===ựỆỔẲỘỰỔỀự#Ộw/ỄỒxw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxwỄỒxwẲỹMỨỄKuỷt_KỰỘỨỄKẠỷỹỘẲỒỄuỷ_KỰỘẠỷxỳẠỵw/ẲxỹâỰỰŨưỹ===ựỆỔẲỘỰỔỀự#Ộw/ỄỒxw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxwỄỒxwẲỹMỨỄKuỷt_KỰỘỨỄKẢỷỹỘẲỒỄuỷ_KỰỘẢỷxỳẢỵw/Ẳxỹ5QỹkỬỠỀỹŨMƠỘLừỹ5QỹnÝỹỐỈỘMỹkỬEỘỹÔMỬỹÃỹ-ỹơNỈỘỹđÒỀMỹỪỸỹkỬEỘỹỪỶỹơNỈỰỹéẲỒừỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹ-ỹ6ỬQỀỹỂÚNỹ#ÂỹỪỶỹỘLMNỈŨỹỀẴỀMỹỒẤỘLừỹé$ẾỹkỬEỘỹỂQNỹỘMEỘỹỆEỘừỹâÂỹéQNừỹỰỨựÃẰẮựw/ỄỒxw/ŨxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨ5ỔỆ%ỷxwỄỒxwẲỹMỨỄKuỷt_KỰỘỨỄKÃỷỹỘẲỒỄuỷ_KỰỘÃỷxỳÃỵw/Ẳxỹ5QỹkỬỠỀỹŨMƠỘLừỹ5QỹnÝỹỐỈỘMỹkỬEỘỹÔMỬỹÃỹ-ỹơNỈỘỹđÒỀMỹỪỸỹkỬEỘỹỪỶỹơNỈỰỹéẲỒừỹ8ẤNỹỰÝUỘLỹ8ỔÂỘỹdMỬÍỹ-ỹ6ỬQỀỹỂÚNỹ#ÂỹỪỶỹỘLMNỈŨừỹé$ẾỹkỬEỘỹỂQNỹỘMEỘỹỆEỘừỹâÂỹéQNừỹÀAÁAừỹỰỨựĂAÁựw/ỄỒxw/Ũx


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Đoàn Khuê

Những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Đoàn Khuê
2023-10-26 18:53:00

Với đồng chí Đoàn Khuê, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, về cương vị lãnh đạo Đảng - Nhà nước và Quốc phòng, tôi không có điều kiện am hiểu nhiều để có...

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2023-10-26 06:40:00

QTO - Năm 2023, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám...

Thời tiết