Cập nhật:  GMT+7
ựĨỵýẺỌĂỦỦqyÚjJŨỌẾyửồĐÕýẼỰÕỈýŨVýŨVTÕỈýẺĨNýÊẶÔýẺỬĂý4ẶJýŨVQÕỈý4ÔẰÕýẩĨƯFýỴẰÔýẺƠÕỈýŨẮẺý4ẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMýẺỬĂýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýịƯẲÕỈýjỤMự/ĨỵửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửựỦŨỤÔÕỈử4ẶJýŨẮýcắkỗãcý1?ý3k củý2ĨKÕĨýỬ@ý1Ợý2ĨNýĨƯ@ýịƯBÕýỦYýŨNÕĨýịƯẲÕỈýjỤMự/ỦŨỤÔÕỈửự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚằẾĂẼyử4ẶJýŨVQÕỈý4ÔẰÕýẩĨƯFýứẸKýẼĂÕĨýồỖýjJGÕýjỤLÕĨừủýÕỈƯ@FÕýo@ýỴJFÕý1Ợý2ĨKÕĨýŨỤMủýÕỈƯ@FÕýìĨỐý1KýŨĨVý4ẲÕỈýỬ@ýịƯBÕýỦYýjỤƯÕỈýVPÕỈýứÕĂ@ýỌẰýịƯBÕýỬ@ýjỤƯÕỈýVPÕỈừủýÕỈƯ@FÕý1ỢýŨỤVTÕỈý1ỢýịƯỚẺýÚĨỒÕỈủýÕỈVRJýẺÔÕýVƯýŨỨýẺỬĂýÙƯFýĨVPÕỈýịƯẲÕỈýjỤMũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửẫẰýÕỈVRJýẺĨJGÕýỦOýẺỢÕỈýỦẲÕýÒJFÕýŨỤƯÕỈủýỦƯỚŨýÊRJýẺĨJGÕýÊCƯýỴLýỌ#ýŨVTÕỈýÊỢẺýỌĐÚýẼBÕýŨỢẺủýỴLýĨẶÕĨýÚĨỨẺýẺỬĂýÕĨBÕýẼBÕủýÕỈVRJýỌẴÕĨýÊẶÔủýẺĨNýĨƯ@ýỸƯCŨýỦẤẺủýẺỐýƯ@ýŨKÕýỌQÕýẺỬĂýịƯBÕýÊỢJũýjỤÔÕỈýÀỳýÕÂỎýĨÔẶŨýÊỢÕỈýẺẮẺĨýỎẶÕỈủýÊỜÕỈýẺĨKýÊẴýÊÍýỌẶJýÕĨJHƯýẸẰJýĨỘẺýÒJÕĨýÕỈĨJIỎủýẺỐýỈJẮýŨỤMýỴĐÕýẼỰÕỈýŨỤÔÕỈýỦYýÕỈĨJIÚýỸB@ýẼYÕỈýỴẰýẸẲÔýỴIýjỞýÙƯỚẺủýŨỤÔÕỈýÊỐýẺỐýĨÔẶŨýÊỢÕỈýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMủýỈỐÚýÚĨDÕýỸB@ýẼYÕỈýịƯBÕýÊỢJýẺẮẺĨýỎẶÕỈủýẺĨKÕĨýÙƯ@ủýŨJÕĨýÕĨƯIủýŨXÕỈýẸVQẺýĨJIÕýÊẶJủýĨVQÕỈýŨQJýỸB@ýẼYÕỈýịƯBÕýÊỢJýẺẮẺĨýỎẶÕỈủýẺĨKÕĨýÙƯ@ủýŨJÕĨýÕĨƯIủýĨJIÕýÊẶJũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửựJỎỈýẺỌĂỦỦqyẼŨĨƯỎẸýẼĨJẼẾýJ2ẾÕŨẾỤyýỦŨ@ỌẾqyỶJẼŨĨùýAỳỳÚỸụýĨẾJỈĨŨùýỷÀÀÚỸụyýỦỤẺqy//ẺũẸĂÔÙƯĂÕỈŨỤJũỴÕ/ẼẾỦÒŨÔÚ/ÕẾỶỦ/ỷỹAỹ/ỵỳÀẼAỵẢÁẢỷỳŨÁẠÃẢỌỵ-ÙƯĂÕẼÔJÕĨĂÕẼĂÕỷũÓÚỈyýĂỌŨqyồĐÕýẼỰÕỈýŨVýŨVTÕỈýẺĨNýÊẶÔýẺỬĂý4ẶJýŨVQÕỈý4ÔẰÕýẩĨƯFýỴẰÔýẺƠÕỈýŨẮẺý4ẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMýẺỬĂýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýịƯẲÕỈýjỤMyýỶJẼŨĨqyAỳỳyýĨẾJỈĨŨqyỷÀÀyý/ửự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjĨĂỎýỈJĂýẺẮẺĨýỎẶÕỈýŨXýỌỨẺýỵÀýŨƯỞJủýỦĂƯýÊỐýÊẲỎýŨỤẮẺĨýÕĨJHƯýẺVPÕỈýỴMýÒĨẮẺýÕĨĂƯùý1KýŨĨVýằJIƯýỬ@ýjỤVRÕỈýẫỰẺýÙƯBÕýịƯẲÕỈýcỈẴJủýẺĨKÕĨýỬ@ýẺỬĂýÕĨJHƯýŨỤƯÕỈýÊÔẰÕủýỦVýÊÔẰÕủýìĨỐý2ĨKÕĨýỬ@ýịƯBÕýÒĨƯýAủýo@ýỴJFÕýịƯBÕýÒĨƯýỬ@ýịƯBÕýÒĨƯýAủýìĨỐý2ĨKÕĨýỬ@ýịƯBÕýÒĨƯýÁủýìĨỐý1KýŨĨVýịƯBÕýÒĨƯýỬ@ủýo@ýỴJFÕýjĨVRÕỈýỴỰýẩĨƯýỬ@ýẩĨƯýÁủýỦĂƯýÊỐýỌẰýjVýỌIÕĨýÒJFỎý2ĨKÕĨýỬ@ýịƯBÕýÒĨƯýÁũũũý3ỪýTýẺVPÕỈýỴMýÕẰÔủýÊỜÕỈýẺĨKý4ÔẰÕýẩĨƯFýẺỮÕỈýẺĨỨý#ýẸỜJýẼVUÕỈýỌĐÚýŨỤVRÕỈủýÙƯĂÕýÊJÍỎủýỌ#ýŨVTÕỈýẺẮẺĨýỎẶÕỈủýỸB@ýẼYÕỈý#ýẺĨKýÙƯ@GŨýŨBỎýẺĨÔýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửẩĨJýÊGýÙƯỚẺýb*ýÊVĂýÙƯBÕýỴẰÔýỎJHÕýcĂỎủý4ỜÕỈýẺĨKý4ÔẰÕýẩĨƯFýÊẴýẺỪÕỈýịƯBÕýÒĨƯýỬ@ýẺĨNýÊẶÔýŨJGÕýĨẰÕĨýẺỐýĨJIƯýÙƯẲýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMủýỸB@ýẼYÕỈýẸẲÕýỌOÕĨủý#ýẺĨKýÙƯ@GŨýŨBỎủýŨJÕĨýẺĨJGÕýÊCƯý“3ẮỎýÊẮÕĨýỴẰýÙƯ@GŨýÊẮÕĨýŨĨẤÕỈýỈJẬẺýb*ýỸBỎýỌVSẺ”ũýjXýŨĨYẺýŨJÌÕýĨÔẶŨýÊỢÕỈủýÊỜÕỈýẺĨKýÊẴýẼẰ@ýẺƠÕỈýÕỈĨJFÕýẺWƯýÕỢJýẼƯÕỈýỈJẮÔýẼỰẺýẺĨKÕĨýŨỤMủýŨVýŨVTÕỈủýÚĨẮŨýĨƯ@ýŨỤƯ@HÕýŨĨỚÕỈýỴẰýẺĨỬýÕỈĨOĂýĂÕĨýĨỪÕỈýẺẮẺĨýỎẶÕỈủýÒĨPJýẼĐ@ýỌỒÕỈýẺÂỎýŨĨỪýÙƯBÕýỸBỎýỌVSẺụýŨXýÊỐýÊỢÕỈýỴJFÕýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOýŨKẺĨýẺYẺýŨJFƯýẼJIŨýÊMẺĨũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjỤFÕýẺĨJGÕýŨỤVRÕỈýẩĨƯýÁủýb*ý-ýÕỈỰ@ýŨĐÚýŨỤƯÕỈýỎỢŨýỌYẺýỌVSÕỈýỌQÕýỸẾýŨÂÕỈủýỸẾýẸỘẺýŨĨỀÚủýỎTýÕĨJHƯýẺƯỢẺýŨJGÕýẺƠÕỈýĨỒÕỈýŨJFƯýẼJIŨýẺẮẺýÊPÕýỴMýẺĨỬýỌYẺýẺỬĂýŨĂủýĨỠýŨỤSýẺĨÔýẺĨKÕĨýỦẮẺĨýẸLÕĨýÊMÕĨủýỌCÕýẺĨJGỎýỴỪÕỈýỈJẲJýÚĨỐÕỈýẺỬĂýẺẮẺĨýỎẶÕỈýỎJHÕýcĂỎũý4ỜÕỈýẺĨKýÊẴýÊỢÕỈýỴJFÕýẸỢýÊỢJýÕFƯýẺĂÔýŨJÕĨýŨĨDÕýẼỮÕỈýẺẲỎủýỦẮÕỈýŨẶÔủýÙƯ@GŨýŨBỎýŨJFƯýẼJIŨýÊMẺĨũýcĨJHƯýÊPÕýỴMýÊẴýÕỈĨJFÕýẺWƯýŨLỎýỤĂýẺẮẺĨýÊẮÕĨýĨJIƯýÙƯẲủýŨJFƯýẼJIŨýÕĨJHƯýỸẾýŨÂÕỈủýỸẾýẸỘẺýŨĨỀÚụýẺỐýÊPÕýỴMýÊẴýẸẤŨýỦỚÕỈýÊVSẺýỸẾýbũỵỵỹủýỈỐÚýÚĨDÕýÊẮÕĨýẸẶJýẺĨJGÕýŨĨƯĐŨý“ŨĨJGŨýỸĂýỴĐÕ”ýẺỬĂýÊMẺĨũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjỤÔÕỈýẺĨNýÊẶÔýŨJGÕýĨẰÕĨýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMủýÊỜÕỈýẺĨKý4ÔẰÕýẩĨƯFýỌƯƠÕýẺĨỨý#ýẸỜJýẼVUÕỈýỌĐÚýŨỤVRÕỈýỈJĂJýẺCÚủýỌỒÕỈýŨỤƯÕỈýŨĨẰÕĨýỴƠýĨẶÕýỴQJý4ẲÕỈủýỴQJýẺẮẺĨýỎẶÕỈýẺĨÔýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOýẺẮẺýÊPÕýỴMũý4ỜÕỈýẺĨKýỌƯƠÕý@FƯýẺDƯýỌẴÕĨýÊẶÔủýẺĨNýĨƯ@ýẺẮẺýẺCÚýÚĨẲJýŨỞýẺĨWẺýŨỚŨýỴJIẺýẸỜJýẼVUÕỈýÕBÕỈýẺĂÔýÕĨĐÕýŨĨWẺýẺĨÔýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOýỴHýỎỰẺýŨJFƯủýỌ#ýŨVTÕỈýẺỬĂý4ẲÕỈủýŨJÕýŨVTÕỈýỴẰÔýỦYýÕỈĨJIÚýẺẮẺĨýỎẶÕỈủýỎỢŨýỌỒÕỈủýỎỢŨýẼẶýẺĨJGÕýÊCƯýĨ@ýỦJÕĨýẺĨÔýÊỢẺýỌĐÚýŨYýẼÔýẺỬĂýjỞýÙƯỚẺủýỴLýĨẶÕĨýÚĨỨẺýẺỬĂýÕĨBÕýẼBÕũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửcĨỲÕỈýÕÂỎýẺƯỚJýŨĨĐÚýÕJFÕýẢỳủýÊDƯýŨĨĐÚýÕJFÕýÃỳýẺỬĂýŨĨGýÒ%ýổổủýỦĂƯýÒĨJýẫJFÕýổƠýỴẰýẺẮẺýÕVQẺýỸẴýĨỢJýẺĨỬýÕỈĨOĂýTý4ƠÕỈý}ƯýỦỰÚýÊỞủýẺẮẺýŨĨGýỌYẺýŨĨỪýÊMẺĨýŨÂÕỈýẺVRÕỈýĨÔẶŨýÊỢÕỈý“ẼJÌÕýẸJGÕýĨÔẰýẸLÕĨ”ýÒGŨýĨSÚýỴQJýẸẶÔýỌÔẶÕýỌĐŨýÊỞýĨỒÕỈýỸÔẮýẸỔý2cổằýŨỤFÕýÚĨẶỎýỴJýŨÔẰÕýẺDƯũũũýiýŨỤÔÕỈýÕVQẺủýŨLÕĨýĨLÕĨýÒJÕĨýŨGý-ýỸẴýĨỢJýẺỐýÕĨJHƯýẼJÌÕýẸJGÕýÚĨWẺýŨẶÚýÊẴýŨẮẺýÊỢÕỈýŨJFƯýẺYẺýÊGÕýÕJHỎýŨJÕủýÊRJýỦỚÕỈýỎỘJýỎẬŨýẺỬĂýẺẮÕýẸỢủýÊẲÕỈýỴJFÕýÕỐJýẺĨƯÕỈủýịƯBÕýÊỢJýÕỐJýỤJFÕỈũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjỤFÕýẺVPÕỈýỴMýỌẰýjỞÕỈýŨĨĂỎýỎVƯýŨỤVTÕỈýịƯBÕýÊỢJýÕĨBÕýẼBÕýồJIŨýcĂỎýỴẰýỦĂƯýÊỐýỌẰý1ỢýŨỤVTÕỈý1ỢýịƯỚẺýÚĨỒÕỈủýÊỜÕỈýẺĨKý4ÔẰÕýẩĨƯFýÊẴýẺỐýÕĨJHƯýỈJẲJýÚĨẮÚýẺĨNýÊẶÔýẺỰýŨĨÍủýÕĨẦỎýŨÂÕỈýẺVRÕỈýỸB@ýẼYÕỈýịƯBÕýÊỢJýỴỲÕỈýỎẶÕĨýỴHýẺĨKÕĨýŨỤMụýẸẲÔýÊẲỎýẺĨÔýịƯBÕýÊỢJýỌƯƠÕýỌƯƠÕýỌẰýỌYẺýỌVSÕỈýẺĨKÕĨýŨỤMýŨỤƯÕỈýŨĨẰÕĨýỴQJýjỞýÙƯỚẺủýỴQJý4ẲÕỈýỴẰýcĨBÕýẼBÕũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjỤFÕýỌOÕĨýỴYẺýẺĨKÕĨýŨỤMủýŨVýŨVTÕỈủýÊỜÕỈýẺĨKý4ÔẰÕýẩĨƯFýÊẴýẺỐýÕĨJHƯýÊỐÕỈýỈỐÚýẺỪÕỈýŨÔẰÕý4ẲÕỈủýŨÔẰÕýẼBÕýỴẰýŨÔẰÕýÙƯBÕýÒJFÕýÊMÕĨýỎỰẺýŨJFƯýÊỢẺýỌĐÚýẼBÕýŨỢẺýỴẰýẺĨỬýÕỈĨOĂýỸẴýĨỢJủýÊHýẺĂÔýẺẲÕĨýỈJẮẺýẺẮẺĨýỎẶÕỈủýŨÂÕỈýẺVRÕỈýỸB@ýẼYÕỈýÕHÕýÙƯỚẺýÚĨỒÕỈýŨÔẰÕýẼBÕủýỸB@ýẼYÕỈýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýÕĨBÕýẼBÕủýÕỒÕỈýẺỚŨýỌẰýÙƯBÕýÊỢJýÕĨBÕýẼBÕýỴỲÕỈýỎẶÕĨủýẸẲÔýỴIýỴỲÕỈýẺĨẤẺýÊỢẺýỌĐÚýẺĨỬýÙƯ@HÕủýŨÔẰÕýỴỆÕýỌẴÕĨýŨĨỞýẺỬĂýjỞýÙƯỚẺủýẸẲÔýỴIýẺƠÕỈýẺƯỢẺýÊỞJýỎQJýẼVQJýỦYýỌẴÕĨýÊẶÔýẺỬĂý4ẲÕỈũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjỤÔÕỈýỸB@ýẼYÕỈýịƯBÕýÊỢJýỴỲÕỈýỎẶÕĨýỴHýẺĨKÕĨýŨỤMủýÊỜÕỈýẺĨKý4ÔẰÕýẩĨƯFýỌƯƠÕýÙƯĂÕýŨBỎýỸB@ýẼYÕỈýĨIýŨĨỚÕỈýŨỞýẺĨWẺýÊẲÕỈýỴỲÕỈýỎẶÕĨýỴHýỎỘJýỎẬŨũý4ỜÕỈýẺĨKýỌƯƠÕýÊHýẺĂÔýỴĂJýŨỤỒýÊÔẰÕýÒGŨýŨỤÔÕỈýẺCÚýỬ@ủýŨĐÚýŨỤƯÕỈýỌẴÕĨýÊẶÔýÊPÕýỴMýẺĨCÚýĨẰÕĨýÕỈĨJFỎýÕỈĨMýÙƯ@GŨủýẺĨNýŨĨMýẺỬĂýŨỤFÕũýcĨẦỎýÚĨẮŨýĨƯ@ýỴĂJýŨỤỒýỌẴÕĨýÊẶÔýẺỬĂýŨỞýẺĨWẺý4ẲÕỈủýÊỜÕỈýẺĨKý4ÔẰÕýẩĨƯFýỌƯƠÕýỈJỲýỴỲÕỈýÕỈƯ@FÕýŨẤẺýŨĐÚýŨỤƯÕỈýẼBÕýẺĨỬủýÊHýẺĂÔýÊCƯýŨỤĂÕĨýÚĨFýẸLÕĨýỴẰýŨYýÚĨFýẸLÕĨủýŨÂÕỈýẺVRÕỈýÊÔẰÕýÒGŨýŨĨỚÕỈýÕĨCŨýŨỤÔÕỈý4ẲÕỈũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử4ỜÕỈýẺĨKýỌƯƠÕýÕẤỎýỴỲÕỈýÕỈƯ@FÕýỌ#ýỸB@ýẼYÕỈý4ẲÕỈýẺỬĂýẺĨỬýÕỈĨOĂýbẮẺý-ýẫFÕJÕýỴẰýŨVýŨVTÕỈýằỜý2ĨKýbJÕĨủýÙƯĂÕýŨBỎýỸB@ýẼYÕỈýẺẮẺýŨỞýẺĨWẺýÊẲÕỈýŨỤÔÕỈýỦẶẺĨủýỴỲÕỈýỎẶÕĨủýÊỬýỦWẺýỌẴÕĨýÊẶÔýÊPÕýỴMýĨÔẰÕýŨĨẰÕĨýŨĨẤÕỈýỌSJýỎỘJýÕĨJIỎýỴỰýÊVSẺýỈJĂÔũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjỤFÕýẺVPÕỈýỴMýỌẰýo@ýỴJFÕý1Ợý2ĨKÕĨýŨỤMủýìĨỐý1KýŨĨVý4ẲÕỈýỬ@ýịƯBÕýỦYýjỤƯÕỈýVPÕỈủý1ỢýŨỤVTÕỈý1ỢýịƯỚẺýÚĨỒÕỈủýÊỜÕỈýẺĨKý4ÔẰÕýẩĨƯFýÊẴýẺỐýÕĨỲÕỈýÊỐÕỈýỈỐÚýÙƯĂÕýŨỤỘÕỈýỴẰÔýẺƠÕỈýŨẮẺýỸB@ýẼYÕỈý4ẲÕỈụýẺỪÕỈýỴQJýẺẮẺýÊỜÕỈýẺĨKýỌẴÕĨýÊẶÔý4ẲÕỈủýcĨẰýÕVQẺýÊHýỸƯCŨýÕĨỲÕỈýẺĨỬýŨỤVPÕỈýÊỨÕỈýÊẤÕýỴẰýŨỞýẺĨWẺýŨĨYẺýĨJIÕýŨĨẤÕỈýỌSJýÕĨJIỎýỴỰýÙƯBÕýỦYủýÙƯỚẺýÚĨỒÕỈủýỸB@ýẼYÕỈýỴẰýẸẲÔýỴIýjỞýÙƯỚẺýỸẴýĨỢJýẺĨỬýÕỈĨOĂũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử4ỜÕỈýẺĨKýÊẬẺýẸJIŨýÙƯĂÕýŨBỎýẺĨÂỎýỌÔýỸB@ýẼYÕỈý4ẲÕỈýẸỢýịƯBÕýÊỢJýŨỤÔÕỈýỦẶẺĨủýỴỲÕỈýỎẶÕĨủýỌẰỎýÕỒÕỈýẺỚŨýŨỤÔÕỈýỸB@ýẼYÕỈýịƯBÕýÊỢJýÕĨBÕýẼBÕýỴỲÕỈýỎẶÕĨýỴHýẺĨKÕĨýŨỤMủýŨĨYẺýỦYýỌẰýỌYẺýỌVSÕỈýẺĨJGÕýÊCƯýŨỤƯÕỈýŨĨẰÕĨủýŨJÕýẺĐ@ýẺỬĂý4ẲÕỈủýcĨẰýÕVQẺýỴẰýcĨBÕýẼBÕụýỈỐÚýÚĨDÕýÙƯĂÕýŨỤỘÕỈýỈJỲýỴỲÕỈýĂÕýÕJÕĨýẺĨKÕĨýŨỤMủýŨẶÔýỎƠJýŨỤVRÕỈýĨỒĂýẸLÕĨủýỞÕýÊMÕĨýÊÍýÚĨẮŨýŨỤJÍÕýÊCŨýÕVQẺũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửẩGýŨĨXĂủýỴĐÕýẼỰÕỈủýÚĨẮŨýŨỤJÍÕýỦẮÕỈýŨẶÔýÕĨỲÕỈýÙƯĂÕýÊJÍỎýẺỬĂý4ẶJýŨVQÕỈý4ÔẰÕýẩĨƯFýỴHýŨJGÕýĨẰÕĨýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMýŨỤÔÕỈýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈủý4ẲÕỈýỬ@ủý1Ợý2ĨNýĨƯ@ýịƯBÕýỦYýŨNÕĨýịƯẲÕỈýjỤMýÊẴýŨỞýẺĨWẺýẺĨÔýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOýĨỘẺýŨĐÚủýÙƯẮÕýŨỤJIŨýỦBƯýỦẤẺýẺẮẺýÕỈĨMýÙƯ@GŨýẺỬĂý4ẲÕỈủýÕỈĨMýÙƯ@GŨý4ẶJýĨỢJýÊẶJýẸJÍƯý4ẲÕỈýẸỢýịƯBÕýÊỢJýỴẰýẺỬĂýẺCÚýỬ@ủýŨỞýẺĨWẺýÊẲÕỈýẺẮẺýẺCÚụýỈJẮÔýẼỰẺýẺĨỬýÕỈĨOĂýbẮẺý-ýẫFÕJÕủýŨVýŨVTÕỈýằỜý2ĨKýbJÕĨủýÕĨJIỎýỴỰýẺẮẺĨýỎẶÕỈủýẸẲÕýẺĨCŨủýỎỰẺýŨJFƯủýẺĨWẺýÕÂÕỈủýÕĨJIỎýỴỰýẺỬĂýịƯBÕýÊỢJủýŨỤƯ@HÕýŨĨỚÕỈýÙƯFýĨVPÕỈủýÊCŨýÕVQẺủýÒ%ýỌƯĐŨýịƯBÕýÊỢJủýBỎýỎVƯủýŨĨỬýÊÔẶÕýẺỬĂýẺẮẺýŨĨGýỌYẺýŨĨỪýÊMẺĨũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử4ẬẺýẸJIŨủýẺƠÕỈýŨẮẺýÊCƯýŨỤĂÕĨýŨỤFÕýỎẬŨýŨỤĐÕýŨVýŨVTÕỈủýỌ#ýỌƯĐÕýỌƯƠÕýÊVSẺýẺÔJýŨỤỘÕỈủýŨĐÚýŨỤƯÕỈýÚĨẲÕýẸẮẺýÕĨỲÕỈýỌƯĐÕýÊJIƯýỸƯ@FÕýŨẶẺủýỦĂJýŨỤẮJủýÕĨĐÕýŨĨWẺýỌIẺĨýỌẶẺủýỈỐÚýÚĨDÕýẸẲÔýỴIýÕHÕýŨẲÕỈýŨVýŨVTÕỈýẺỬĂý4ẲÕỈủýỌẰỎýŨĨCŨýẸẶJýBỎýỎVƯủýŨĨỬýÊÔẶÕý“ẼJÌÕýẸJGÕýĨỒĂýẸLÕĨ”ủý“ÚĨJýẺĨKÕĨýŨỤMýĨỐĂ”ýịƯBÕýÊỢJýẺỬĂýẺẮẺýŨĨGýỌYẺýŨĨỪýÊMẺĨụýÕỈÂÕýẺĨẬÕýẺẮẺýẸJÍƯýĨJIÕýỦƯ@ýŨĨÔẮJýỴHýŨVýŨVTÕỈýẺĨKÕĨýŨỤMủýÊẶÔýÊWẺủýỌỚJýỦỚÕỈủý“ŨYýẼJÌÕýẸJGÕ”ủý“ŨYýẺĨƯ@ÍÕýĨỐĂ”ýŨỤÔÕỈýÕỢJýẸỢũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửcĨRýÊỐủýŨỤĐÕýÊMĂýŨVýŨVTÕỈýẺỬĂýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨýỌƯƠÕýÊVSẺýỈJỲýỴỲÕỈụýŨƯ@IŨýÊẶJýÊĂýỦỚýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨýẺỐýẸẲÕýỌOÕĨýẺĨKÕĨýŨỤMýỴỲÕỈýỴẰÕỈủýÒJFÕýÊMÕĨýẺĨỬýÕỈĨOĂýbẮẺý-ýẫFÕJÕủýŨVýŨVTÕỈýằỜý2ĨKýbJÕĨủýỎỰẺýŨJFƯủýỌ#ýŨVTÕỈýÊỢẺýỌĐÚýẼBÕýŨỢẺýỴẰýẺĨỬýÕỈĨOĂýỸẴýĨỢJụýŨJÕýŨVTÕỈýŨƯ@IŨýÊỚJýỴẰÔýỦYýỌẴÕĨýÊẶÔýẺỬĂý4ẲÕỈủýỦẪÕýỦẰÕỈýÕĨĐÕủýĨÔẰÕýŨĨẰÕĨýỎỘJýÕĨJIỎýỴỰýÊVSẺýỈJĂÔýÚĨỐũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử2ƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMýÊẴýỈỐÚýÚĨDÕýẺĨÂỎýỌÔýẸỜJýẼVUÕỈủýÚĨẮŨýĨƯ@ýÚĨEỎýẺĨCŨýŨỚŨýÊỆÚýẺỬĂýÕỈVRJýÙƯBÕýÕĨBÕýẺẮẺĨýỎẶÕỈủýÚĨẮŨýĨƯ@ýŨỤƯ@HÕýŨĨỚÕỈý“1ỢýÊỢJý2ỰýằỜ”ụýŨÂÕỈýẺVRÕỈýỎỚJýÙƯĂÕýĨIýÊÔẰÕýÒGŨýÙƯBÕý-ýẼBÕủýỸB@ýẼYÕỈýÒĨỚJýÊẶJýÊÔẰÕýÒGŨýŨÔẰÕýẼBÕýŨỢẺũý4ẲÕỈýỬ@ýịƯBÕýỦYýŨNÕĨủýẺẮẺýẸĂÕýẺĨNýĨƯ@ýÙƯBÕýỦYýĨƯ@IÕủýứŨĨMừủýŨĨẰÕĨýÚĨỚýÊẴýỴẰýÊĂÕỈýÊE@ýỎẶÕĨýĨỘẺýŨĐÚủýỌẰỎýŨĨẾÔýŨVýŨVTÕỈủýÊẶÔýÊWẺủýÚĨÔÕỈýẺẮẺĨýằỜý2ĨKýbJÕĨýŨĨẾÔý2ĨNýŨĨMýỦỚýỳÁ-2j/jộủýÕỈẰ@ýỵÁýŨĨẮÕỈýÁýÕÂỎýỷỳỵÀủýẺỬĂý1Ợý2ĨKÕĨýŨỤMýÒĨỐĂýổặặủý“ồHýÊE@ýỎẶÕĨýĨỘẺýŨĐÚýỴẰýỌẰỎýŨĨẾÔýŨVýŨVTÕỈủýÊẶÔýÊWẺủýÚĨÔÕỈýẺẮẺĨýằỜý2ĨKýbJÕĨ”ụý2ĨNýŨĨMýỦỚýẢẠ-2j/ịkjộủýÕỈẰ@ýẢýŨĨẮÕỈýẠýÕÂỎýỷỳỵÀủýẺỬĂýjĨVRÕỈýỴỰýịƯBÕýỬ@ýjỤƯÕỈýVPÕỈủý“ồHýÊE@ýỎẶÕĨýĨỘẺýŨĐÚýỴẰýỌẰỎýŨĨẾÔýŨVýŨVTÕỈủýÊẶÔýÊWẺủýÚĨÔÕỈýẺẮẺĨýằỜý2ĨKýbJÕĨ”ýỴẰý2ƯỢẺýỴĐÕýÊỢÕỈý“ìĨẮŨýĨƯ@ýŨỤƯ@HÕýŨĨỚÕỈủýẺỚÕỈýĨJGÕýŨẰJýÕÂÕỈủýỸWÕỈýẼĂÕĨý1ỢýÊỢJý2ỰýằỜ”ụýỈẤÕýÚĨÔÕỈýŨỤẰÔýjĨJýÊƯĂýịƯ@GŨýŨĨẤÕỈýỴQJýÚĨÔÕỈýŨỤẰÔýjĨJýÊƯĂý@FƯýÕVQẺýTýÊMĂýÚĨVPÕỈủýŨẶÔýŨĨẰÕĨýÚĨÔÕỈýŨỤẰÔýĨẰÕĨýÊỢÕỈýẺẮẺĨýỎẶÕỈýỦBƯýỤỢÕỈủýĨVQÕỈýỴẰÔýŨĨYẺýĨJIÕýŨĨẤÕỈýỌSJýÕĨJIỎýỴỰýẺĨKÕĨýŨỤMýẺỬĂýŨXÕỈýẺPýÙƯĂÕủýÊPÕýỴMũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử3ÔýỌẰỎýŨỚŨýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMýÕFÕýÙƯẮýŨỤLÕĨýŨĨYẺýĨJIÕýÕĨJIỎýỴỰủýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýịƯẲÕỈýjỤMýỌƯƠÕýẺỐýỎẬŨýTýÕĨỲÕỈýÕPJýÒĨỐýÒĨÂÕủýÕỈƯ@ýĨJÍỎýÕĨCŨủýŨĨRJýÊJÍỎýÙƯĂÕýŨỤỘÕỈýÕĨCŨụýÊẴýÒĨẨÕỈýÊMÕĨýỴĂJýŨỤỒýỌẰýỌYẺýỌVSÕỈýÕỒÕỈýẺỚŨýŨỤÔÕỈýÚĨỒÕỈủýẺĨỚÕỈýỌỰŨýẸẴÔủýŨLỎýÒJGỎýẺWƯýÕẶÕủýÒĨẤẺýÚĨỰẺýĨĐƯýÙƯẲýŨĨJFÕýŨĂJủýÊẬẺýẸJIŨủýŨỤÔÕỈýÊSŨýÊẶJýẼMẺĨý2dồặ3-ỵÃủýỌẰýỌYẺýỌVSÕỈýẺỐýÒĨẲýÕÂÕỈýWÕỈýẺWƯýÕĨĂÕĨýÕĨCŨũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửẩGŨýÙƯẲýŨĨYẺýĨJIÕýÕĨJIỎýỴỰýÒĨƠÕỈýẺĨNýỎĂÕỈýỌẶJýĨJIƯýÙƯẲýỴHýÒJÕĨýŨGý-ýỸẴýĨỢJủýỎẰýẺỒÕýÊÍýỌẶJýŨLÕĨýẺẲỎýỦBƯýỦẤẺýŨỤÔÕỈýÕĨBÕýẼBÕủýŨƠýÊỆÚýĨLÕĨýẲÕĨý“1ỢýÊỢJý2ỰýằỜ”ủýẺỬÕỈýẺỚýỌỒÕỈýŨJÕýẺỬĂýÕĨBÕýẼBÕýỴQJý4ẲÕỈýỴẰýẺĨGýÊỢủýẺỬÕỈýẺỚýỎỚJýÙƯĂÕýĨIýÊÔẰÕýÒGŨýỈẤÕýẸỐýỎẮƯýŨĨMŨýÙƯBÕý-ýẼBÕụýỈỐÚýÚĨDÕýỸB@ýẼYÕỈý“ŨĨGýŨỤĐÕýỌỒÕỈýẼBÕ”ủýŨĨGýŨỤĐÕýÒĨƯýỴYẺýÚĨỒÕỈýŨĨỬýŨỤFÕýŨXÕỈýÊMĂýẸẰÕũý4B@ýỌẰýÊJHƯýẺỐý#ýÕỈĨOĂýỤCŨýỌQÕýỴHýẺĨKÕĨýŨỤMủýÒJÕĨýŨGý-ýỸẴýĨỢJýỴẰýÙƯỚẺýÚĨỒÕỈủýĂÕýÕJÕĨũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử4ỜÕỈýŨĨRJủýẺỒÕýÒĨẨÕỈýÊMÕĨýẸẲÕýỌOÕĨýẺĨKÕĨýŨỤMủýẸẲÕýẺĨCŨýẺẮẺĨýỎẶÕỈýẺỬĂýịƯBÕýÊỢJýÕỐJýẺĨƯÕỈýỴẰýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨýịƯẲÕỈýjỤMýÕỐJýỤJFÕỈũýjỤÔÕỈýẸCŨýẺWýÊJHƯýÒJIÕủýĨÔẰÕýẺẲÕĨýÕẰÔủýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨýịƯẲÕỈýjỤMýÊHƯýŨĐÕýŨBỎủýŨĐÕýỌYẺýÚĨỰẺýỴỰýÕĨBÕýẼBÕủýÚĨỰÕỈýỦYýjỞýÙƯỚẺủýÊẴýẺỐýÕĨJHƯýŨCỎýỈVPÕỈýẼỮÕỈýẺẲỎýĨ@ýỦJÕĨýÕĨVýỌJIŨýỦOýjỤVPÕỈý4LÕĨýjĨĂÕĨủýỌJIŨýỦOýẫFýồÂÕýìĨVSÕỈủýỌJIŨýỦOý1ỪJýìĨJý2ƠÕỈýỌẰỎýÊỆÚýŨĨFỎýŨỤƯ@HÕýŨĨỚÕỈủýÚĨEỎýẺĨCŨý“1ỢýÊỢJý2ỰýằỜ”ũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử2ỪÕỈýỴQJýÊỐủýĨÔẶŨýÊỢÕỈýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMýÊẴýỈỐÚýÚĨDÕýỸB@ýẼYÕỈủýẺỬÕỈýẺỚýĨIýŨĨỚÕỈýẺCÚýỬ@ủýŨỞýẺĨWẺýÊẲÕỈýẺẮẺýẺCÚýŨỤÔÕỈýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨủýÕĨCŨýỌẰýŨỞýẺĨWẺýÊẲÕỈýTýẺPýỦTýŨĨĐŨýỦYýŨỤÔÕỈýỦẶẺĨủýỴỲÕỈýỎẶÕĨủýẺỐýÕÂÕỈýỌYẺýỌẴÕĨýÊẶÔýŨÔẰÕýẼJIÕýỴẰýỦWẺýẺĨJGÕýÊCƯýẺĂÔũýịƯẮÕýŨỤJIŨủýŨĨYẺýĨJIÕýcỈĨMýÙƯ@GŨýỦỚýỳA-cị/jộủýÕỈẰ@ýỹỳýŨĨẮÕỈýỵỳýÕÂỎýỷỳỵÀủýẺỬĂý1ĂÕý2ĨCÚýĨẰÕĨýjỤƯÕỈýVPÕỈýÒĨỐĂýổặặủý“ồHýŨÂÕỈýẺVRÕỈýỸB@ýẼYÕỈủýẺĨNÕĨýÊỚÕý4ẲÕỈụýÕỈÂÕýẺĨẬÕủýÊE@ýỌỪJýỦYýỦƯ@ýŨĨÔẮJýỴHýŨVýŨVTÕỈýẺĨKÕĨýŨỤMủýÊẶÔýÊWẺủýỌỚJýỦỚÕỈủýÕĨỲÕỈýẸJÍƯýĨJIÕý“ŨYýẼJÌÕýẸJGÕ”ủý“ŨYýẺĨƯ@ÍÕýĨỐĂ”ýŨỤÔÕỈýÕỢJýẸỢ”ụý4ẲÕỈýẸỢýịƯBÕýỦYýŨNÕĨýỌƯƠÕýỈVPÕỈýỎÉƯủýŨỤJÍÕýÒĨĂJýẺĨẬŨýẺĨỄýỴJIẺýÒJÍỎýÊJÍỎủýŨYýÚĨFýẸLÕĨýỴẰýÚĨFýẸLÕĨủýẺĨNýỤĂýÕĨỲÕỈýĨẶÕýẺĨGủýÒĨƯ@GŨýÊJÍỎủýỸB@ýẼYÕỈýÒGýĨÔẶẺĨýỦÝĂýẺĨỲĂủýÒĨẤẺýÚĨỰẺýÕỈĨJFỎýŨỨẺũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử2ƠÕỈýŨẮẺýỸB@ýẼYÕỈýÊẲÕỈýÊẴýỈẤÕýỸB@ýẼYÕỈýÊỢJýÕỈỮýÊẲÕỈýỴJFÕýỴQJýỸB@ýẼYÕỈýÊỢJýÕỈỮýẺẮÕýẸỢủýỸB@ýẼYÕỈýẺCÚýỬ@ýỴQJýỸB@ýẼYÕỈýẺẮÕýẸỢýẺĨỬýŨỤLủýỌẰỎýÕỒÕỈýẺỚŨýÚĨẮŨýĨƯ@ýỦWẺýỎẶÕĨýẺĨKÕĨýŨỤMủýŨJÕĨýŨĨDÕýẺỬĂýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjXýÕĨỲÕỈýÒGŨýÙƯẲýÊẶŨýÊVSẺýẺỬĂýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨýŨỤÔÕỈýÕĨỲÕỈýÕÂỎýỴXĂýÙƯĂủýjĨVRÕỈýỴỰý4ẲÕỈýỬ@ýịƯBÕýỦYýŨNÕĨýỸẮẺýÊMÕĨýỎỢŨýỦỚýỈJẲJýÚĨẮÚýĨÔẶŨýÊỢÕỈýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMýÊỚJýỴQJýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨýÕĨVýỦĂƯùự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửbỢŨýỌẰủýŨÂÕỈýẺVRÕỈýỈJẮÔýẼỰẺýẺĨKÕĨýŨỤMủýŨVýŨVTÕỈụýÕBÕỈýẺĂÔýẸẲÕýỌOÕĨýẺĨKÕĨýŨỤMýẺĨÔýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOũýẩMÚýŨĨRJýŨĨĂỎýỎVƯýẺĨÔýẺCÚýỬ@ủýẺĨKÕĨýÙƯ@HÕýÊMĂýÚĨVPÕỈýÊHýỸƯCŨýẺẮẺýẺĨỬýŨỤVPÕỈủýẸJIÕýÚĨẮÚýỌẴÕĨýÊẶÔýỦẮŨủýÊỨÕỈủýÒMÚýŨĨRJýÊMÕĨýĨVQÕỈủýẺỞýỴỮýỴẰýÚĨẮŨýĨƯ@ýÕĨBÕýŨỚýŨKẺĨýẺYẺủýĨẶÕýẺĨGýŨẮẺýÊỢÕỈýŨJFƯýẺYẺýẲÕĨýĨVTÕỈýỸCƯýÊGÕýŨVýŨVTÕỈủý#ýẺĨKýÙƯ@GŨýŨBỎýẺỬĂýẸỢýÊỢJýỴẰýỦWẺýỎẶÕĨýẺĨJGÕýÊCƯýẺỬĂýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨũýjĨYẺýĨJIÕýŨỚŨýẺƠÕỈýŨẮẺýỈJẮÔýẼỰẺýẺĨKÕĨýŨỤMủýÊMÕĨýĨVQÕỈýŨVýŨVTÕỈủýỌẰỎýẺĨÔýẺĨỬýÕỈĨOĂýbẮẺý-ýẫFÕJÕủýŨVýŨVTÕỈýằỜý2ĨKýbJÕĨýŨỤTýŨĨẰÕĨýÕHÕýŨẲÕỈýŨVýŨVTÕỈủýÒJỎýẺĨNýÕĂỎýẺĨÔýĨẰÕĨýÊỢÕỈủýŨJÕýŨVTÕỈýŨƯ@IŨýÊỚJýỴẰÔýỦYýỌẴÕĨýÊẶÔýẺỬĂý4ẲÕỈủýẺÔÕýÊVRÕỈýÊJýỌFÕýẺĨỬýÕỈĨOĂýỸẴýĨỢJýỴẰýẺƠÕỈýẺƯỢẺýÊỞJýỎQJýÊCŨýÕVQẺũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjĨVRÕỈýỸƯ@FÕýỈJẮÔýẼỰẺýŨỤƯ@HÕýŨĨỚÕỈủýỌMẺĨýỦÝýỴỂýỴĂÕỈýẺỬĂýẼBÕýŨỢẺủýẺỬĂý4ẲÕỈủýẺỬĂýịƯBÕýÊỢJýỴẰýŨỤƯ@HÕýŨĨỚÕỈýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨụýÕBÕỈýẺĂÔýÕĨĐÕýŨĨWẺýẺỬĂýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOýỴHýÊVRÕỈýỌỚJủýẺĨJGÕýỌVSẺýẺỬĂý4ẲÕỈýỴHýÙƯBÕýỦYủýÙƯỚẺýÚĨỒÕỈủýẸẲÔýỴIýjỞýÙƯỚẺủýỴHýÊỚJýŨVSÕỈủýÊỚJýŨẮẺủýBỎýỎVƯủýŨĨỬýÊÔẶÕýẺỬĂýẺẮẺýŨĨGýỌYẺýŨĨỪýÊMẺĨũýjKẺĨýẺYẺýÊCƯýŨỤĂÕĨýŨỤFÕýỎẬŨýŨỤĐÕýẺĨKÕĨýŨỤMủýŨVýŨVTÕỈủýỈỐÚýÚĨDÕýẸẲÔýỴIýÕHÕýŨẲÕỈýŨVýŨVTÕỈýẺỬĂý4ẲÕỈủýỌẰỎýŨĨCŨýẸẶJýBỎýỎVƯủýŨĨỬýÊÔẶÕý“ẼJÌÕýẸJGÕýĨỒĂýẸLÕĨ”ủý“ÚĨJýẺĨKÕĨýŨỤMýĨỐĂýÙƯBÕýÊỢJ”ýẺỬĂýẺẮẺýŨĨGýỌYẺýŨĨỪýÊMẺĨũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửằĂJýỌẰủýŨJGÚýŨỰẺýỈJỲýỴỲÕỈýỴẰýŨÂÕỈýẺVRÕỈýỦYýỌẴÕĨýÊẶÔýŨƯ@IŨýÊỚJủýŨỤYẺýŨJGÚýỴHýỎỘJýỎẬŨýẺỬĂý4ẲÕỈýÊỚJýỴQJýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨũýjĐÚýŨỤƯÕỈýỸB@ýẼYÕỈýẺẮẺýẺCÚýỬ@ủýŨỞýẺĨWẺýÊẲÕỈýŨỤÔÕỈý4ẲÕỈýẸỢýịƯBÕýỦYýŨNÕĨýŨỤÔÕỈýỦẶẺĨủýỴỲÕỈýỎẶÕĨủýŨĨYẺýỦYýỌẰýĨẶŨýÕĨBÕýỌẴÕĨýÊẶÔýTýŨXÕỈýẺPýÙƯĂÕủýÊPÕýỴMýỈẤÕýỴQJýỸB@ýẼYÕỈýÊPÕýỴMýỴỲÕỈýỎẶÕĨýŨÔẰÕýẼJIÕũý2ÔJýŨỤỘÕỈýÊỞJýỎQJýÚĨÔÕỈýẺẮẺĨủýÚĨVPÕỈýÚĨẮÚýỌẴÕĨýÊẶÔủýŨĨYẺýĨJIÕýÕỈĨJFỎýÕỈƯ@FÕýŨẤẺýŨỞýẺĨWẺủýỦJÕĨýĨÔẶŨý4ẲÕỈụýÕBÕỈýẺĂÔýẺĨCŨýỌVSÕỈýỦJÕĨýĨÔẶŨýẺĨJýẸỢụýŨÂÕỈýẺVRÕỈýẺƠÕỈýŨẮẺýÒJÍỎýŨỤĂủýỈJẮỎýỦẮŨủýŨĨJýĨẰÕĨýÒ%ýỌƯĐŨý4ẲÕỈũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjJGÚýŨỰẺýŨĨYẺýĨJIÕýẺỐýĨJIƯýÙƯẲýcỈĨMýÙƯ@GŨýằỢJýÕỈĨMýjỤƯÕỈýVPÕỈýAýÒĨỐĂýổặặủýÒĨỐĂýổặặặýỈẤÕýỴQJýŨĨYẺýĨJIÕýẩGŨýỌƯĐÕýỦỚýỳỵ-ẩẫ/jộýẺỬĂý1Ợý2ĨKÕĨýŨỤMýÒĨỐĂýổặặặý“ồHýŨJGÚýŨỰẺýŨĨYẺýĨJIÕý2ĨNýŨĨMýỦỚýỳÁ-2j/jộýẺỬĂý1Ợý2ĨKÕĨýŨỤMýÒĨỐĂýổặặủý2ĨNýŨĨMýỦỚýẢẠ-2j/ịkjộýẺỬĂýjĨVRÕỈýỴỰýịƯBÕýỬ@ýjỤƯÕỈýVPÕỈý“ồHýÊE@ýỎẶÕĨýĨỘẺýŨĐÚýỴẰýỌẰỎýŨĨẾÔýŨVýŨVTÕỈủýÊẶÔýÊWẺủýÚĨÔÕỈýẺẮẺĨýằỜý2ĨKýbJÕĨýŨỤÔÕỈý4ẲÕỈýẸỢýịƯBÕýÊỢJýỴẰýŨÔẰÕýÙƯBÕ”ýỴẰý2ĨNýŨĨMýỦỚýẢÁÁ-2j/ịkjộủýÕỈẰ@ýỵỷýŨĨẮÕỈýẢýÕÂỎýỷỳỵÃủýẺỬĂýjĨVRÕỈýỴỰýịƯBÕýỬ@ýjỤƯÕỈýVPÕỈủý“ồHýÊE@ýỎẶÕĨýŨĨYẺýĨJIÕý2ƯỢẺýỴĐÕýÊỢÕỈýÚĨẮŨýĨƯ@ýŨỤƯ@HÕýŨĨỚÕỈủýẺỚÕỈýĨJGÕýŨẰJýÕÂÕỈủýỸWÕỈýẼĂÕĨý“1ỢýÊỢJý2ỰýằỜ”ýŨĨRJýÒ=ýỎQJ”ũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjÂÕỈýẺVRÕỈýẺƠÕỈýŨẮẺýÙƯẲÕýỌ#ủýỈJẮÔýẼỰẺủýỤèÕýỌƯ@IÕýÊẲÕỈýỴJFÕủýÕĨCŨýỌẰýỴHýŨVýŨVTÕỈủýỈJỲýỎỚJýỌJFÕýĨIýỴQJýŨỞýẺĨWẺýÊẲÕỈýỴẰýŨĨYẺýĨJIÕýÕỈĨOĂýỴỰýẺƠÕỈýẼBÕýÕPJýẺVýŨỤỨụýÕBÕỈýẺĂÔýẺĨCŨýỌVSÕỈýẺƠÕỈýŨẮẺýÚĨẮŨýŨỤJÍÕý4ẲÕỈũýịƯẮÕýŨỤJIŨýỴẰýŨĨYẺýĨJIÕýŨỚŨýẺẮẺýÙƯ@ýÊMÕĨýẺỬĂý4ẲÕỈýỴHýÕFƯýỈVPÕỈủýÊẬẺýẸJIŨýỌẰýịƯ@ýÊMÕĨýỦỚýÀAÀ-ị4/ịkjộủýÕỈẰ@ýÀýŨĨẮÕỈýỵýÕÂỎýỷỳỵỷủýẺỬĂýjĨVRÕỈýỴỰýịƯBÕýỬ@ýjỤƯÕỈýVPÕỈủý“ồHýŨỤẮẺĨýÕĨJIỎýÕFƯýỈVPÕỈýẺỬĂýẺẮÕýẸỢủýÊẲÕỈýỴJFÕủýÕĨCŨýỌẰýẺẮÕýẸỢýỌẴÕĨýÊẶÔủýẺĨNýĨƯ@ủýÙƯẲÕýỌ#ýẺẮẺýẺCÚýŨỤÔÕỈýịƯBÕýÊỢJ”ụýÕFƯýẺĂÔýŨJÕĨýŨĨDÕý“ŨYýỦÔJủýŨYýỦÝĂ”ủýÕFƯýỈVPÕỈýẺẲýỌRJýÕỐJýỴẰýỴJIẺýỌẰỎủýÕĨĐÕýŨĨWẺýỴẰýĨẰÕĨýÊỢÕỈủý“ỴXĂýĨỜÕỈ”ủý“ỴXĂýẺĨƯ@FÕ”ủýỌẰýŨCỎýỈVPÕỈýỦẮÕỈýÊÍýẸỢýÊỢJýÕÔJýŨĨẾÔũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử1ĂýỌẰủýỸB@ýẼYÕỈýỴẰýÚĨẮŨýĨƯ@ýỴĂJýŨỤỒýẺỬĂýÊỢJýÕỈỮýẺẮÕýẸỢủýÕĨCŨýỌẰýÊỢJýÕỈỮýẺĨKÕĨýỬ@ủýẺĨKÕĨýŨỤMýỴJFÕýẺẮẺýẺCÚủýỌẰỎýÕỒÕỈýẺỚŨýŨỤÔÕỈýÕBÕỈýẺĂÔýỦWẺýỎẶÕĨýẺĨKÕĨýŨỤMủýŨJÕĨýŨĨDÕýẺỬĂýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨũýjĐÚýŨỤƯÕỈýỸB@ýẼYÕỈýÊỢJýÕỈỮýẺẮÕýẸỢýẺỐýỦỚýỌVSÕỈủýẺPýẺCƯýĨSÚýỌ#ủýẺĨCŨýỌVSÕỈýÕỈẰ@ýẺẰÕỈýẺĂÔụýẺỐýẸẲÕýỌOÕĨýẺĨKÕĨýŨỤMýỴỲÕỈýỴẰÕỈủýẺỐýÊẶÔýÊWẺủýỌỚJýỦỚÕỈýỌẰÕĨýỎẶÕĨủýÒĨƠÕỈýÙƯĂÕýỌJFƯủýŨĨĂỎýÕĨỮÕỈủýỌẴÕỈýÚĨKụýẺỐýŨVýẼƯ@ýÊỞJýỎQJủýỦẮÕỈýŨẶÔủýẺỐý#ýŨĨWẺýŨỞýẺĨWẺủýÒ%ýỌƯĐŨýẺĂÔýỴẰýÚĨÔÕỈýẺẮẺĨýỌẰỎýỴJIẺýÒĨÔĂýĨỘẺủýŨƠÕýŨỤỘÕỈýŨĐÚýŨĨÍủýỈẤÕýẸỐýỴQJýÕĨBÕýẼBÕủýẺỐýÒJGÕýŨĨWẺýẺĨƯ@FÕýỎƠÕýÕỈĨJIÚýỴỰýÊẮÚýWÕỈý@FƯýẺDƯýÕĨJIỎýỴỰýỸB@ýẼYÕỈýịƯBÕýÊỢJủýẸẲÔýỴIýjỞýÙƯỚẺýŨĨRJýÒ=ýÊE@ýỎẶÕĨýẺƠÕỈýÕỈĨJIÚýĨỐĂủýĨJIÕýÊẶJýĨỐĂýỴẰýĨỢJýÕĨĐÚýÙƯỚẺýŨGũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửjÂÕỈýẺVRÕỈýÒJÍỎýỦÔẮŨýÙƯ@HÕýỌYẺủýẺĨỚÕỈýẺĨẶ@ýẺĨWẺủýẺĨẶ@ýÙƯ@HÕủýÒJFÕýÙƯ@GŨýỸÝýỌ#ýÕĨỲÕỈýĨJIÕýŨVSÕỈýŨJFƯýẺYẺýŨỤÔÕỈýẺƠÕỈýŨẮẺýẺẮÕýẸỢụýÊỜÕỈýŨĨRJủýÙƯĂÕýŨBỎýỸB@ýẼYÕỈýẺPýÙƯĂÕýẺĨKÕĨýŨỤMủýẺẮÕýẸỢýẺĨKÕĨýŨỤMýẺẮẺýẺCÚýỴỲÕỈýỎẶÕĨủýỌẰỎýẺPýỦTýÊÍýÕBÕỈýẺĂÔýẺĨCŨýỌVSÕỈủýĨJIƯýÙƯẲýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMũý2PýÙƯĂÕýẺĨKÕĨýŨỤMýỴẰýẺẮÕýẸỢýẺĨKÕĨýŨỤMýẺDÕýÕĨĐÕýỤỖýỴMýŨỤKủýỴĂJýŨỤỒủýŨỤỘÕỈýŨỤẮẺĨýẺỬĂýỎLÕĨủýŨKẺĨýẺYẺýŨYýĨỘẺủýŨYýỤèÕủýÕBÕỈýẺĂÔýÚĨEỎýẺĨCŨýẺĨKÕĨýŨỤMủýÊẶÔýÊWẺủýỌỚJýỦỚÕỈủýÕÂÕỈýỌYẺủýŨỤKýŨƯIýŨVPÕỈýỸWÕỈýỴQJýẺĨWẺýŨỤẮẺĨủýÕĨJIỎýỴỰýÊVSẺýỈJĂÔũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửẩĨƠÕỈýÕỈXÕỈýÊỞJýỎQJủýÕBÕỈýẺĂÔýĨJIƯýÙƯẲýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMýŨỤÔÕỈýẺẮẺýÕĨJIỎýỴỰủýÕĨCŨýỌẰýŨỤÔÕỈýỦẪÕýỦẰÕỈýẺĨJGÕýÊCƯủýĨƯCÕýỌƯ@IÕủýẼJÌÕýŨĐÚủýẺĨỚÕỈýBỎýỎVƯý“ẼJÌÕýẸJGÕýĨỒĂýẸLÕĨ”ủýẸẶÔýỌÔẶÕýỌĐŨýÊỞýẺỬĂýẺẮẺýŨĨGýỌYẺýŨĨỪýÊMẺĨủýỸB@ýẼYÕỈýÒĨƯýỴYẺýÚĨỒÕỈýŨĨỬủýŨĨĂỎýỈJĂýỸB@ýẼYÕỈýẺPýỦTýẺĨKÕĨýŨỤMủýÚĨẮŨýŨỤJÍÕýÒJÕĨýŨGý-ýỸẴýĨỢJủýẺĨƯÕỈýŨĂ@ýỸB@ýẼYÕỈýÕƠÕỈýŨĨƠÕýỎQJủýỸỐĂýÊỐJủýỈJẲỎýÕỈĨèÔủýÚĨỒÕỈủýẺĨỚÕỈýŨĨJFÕýŨĂJủýẺWƯýĨỢủýẺWƯýÕẶÕũũũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử1ỚÕýỌẰủýÚĨẮŨýĨƯ@ýỦWẺýỎẶÕĨýŨỞÕỈýĨSÚýẺỬĂýẺẮẺýŨỞýẺĨWẺủýỌYẺýỌVSÕỈụýŨÂÕỈýẺVRÕỈýẺƠÕỈýŨẮẺýẼBÕýỴĐÕủýỸB@ýẼYÕỈýỎỚJýÙƯĂÕýĨIýÊÔẰÕýÒGŨýỈẤÕýẸỐýỎẮƯýŨĨMŨýÙƯBÕý-ýẼBÕũý4ÍýÕBÕỈýẺĂÔýỦWẺýỎẶÕĨýẺĨKÕĨýŨỤMủýŨJÕĨýŨĨDÕýẺỬĂýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOủýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMýẺDÕýŨJGÚýŨỰẺýÚĨẮŨýĨƯ@ýỴĂJýŨỤỒýẺỬĂýẺẮẺýŨỞýẺĨWẺủýÊÔẰÕýŨĨÍủýỌYẺýỌVSÕỈýÊÍýŨJGÕýĨẰÕĨýỈJẮÔýẼỰẺủýÊỢÕỈýỴJFÕýẸỢýÊỢJũýìĨỚJýĨSÚýẺĨẬŨýẺĨỄýỈJỲĂýẺẮẺýỦTủýẸĂÕủýÕỈẰÕĨủýÊÔẰÕýŨĨÍýÊMĂýÚĨVPÕỈụýỈJỲĂýỌẴÕĨýÊẶÔủýẺĨNýĨƯ@ủýẺPýÙƯĂÕýẺĨKÕĨýŨỤMýẺẮẺýẺCÚýŨỤÔÕỈýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨýỴQJýẺCÚýỬ@ủýẺĨKÕĨýÙƯ@HÕýỴẰýẺPýÙƯĂÕýẺĨWẺýÕÂÕỈýẺẮẺýẺCÚýŨỤÔÕỈýĨIýŨĨỚÕỈýẺĨKÕĨýŨỤMýÊÍýÕBÕỈýẺĂÔýẺĨCŨýỌVSÕỈủýĨJIƯýÙƯẲýĨÔẶŨýÊỢÕỈýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMủýỸB@ýẼYÕỈýÕĨBÕýŨỚýẺĨKÕĨýŨỤMủýŨJÕĨýŨĨDÕũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử4ỜÕỈýŨĨRJýŨJGÚýŨỰẺýÊỞJýỎQJýÕỢJýẼƯÕỈủýĨLÕĨýŨĨWẺủýÕBÕỈýẺĂÔýĨJIƯýÙƯẲýẺƠÕỈýŨẮẺýẼBÕýỴĐÕýẺĨÔýÚĨỪýĨSÚýỴQJýŨXÕỈýÊMĂýẸẰÕủýÕĨCŨýỌẰýÊMĂýẸẰÕýẺĨJGÕýỌVSẺủýẸJFÕýỈJQJủýẸJÍÕủýÊẲÔủýÊMĂýẸẰÕýỴỪÕỈýỦBƯủýỴỪÕỈýỸĂủýỴỪÕỈýÊỜÕỈýẸẰÔýẼBÕýŨỢẺýŨĨJÍƯýỦỚủýŨƠÕýỈJẮÔũý2ĨỬýÊỢÕỈýÚĨỚJýĨSÚýỴQJýẺẮẺýỌYẺýỌVSÕỈýŨỤÔÕỈýŨĨĂỎýỎVƯýỈJỨÚýẺCÚýỬ@ủýẺĨKÕĨýÙƯ@HÕýÊMĂýÚĨVPÕỈýỸB@ýẼYÕỈýẺPýỦTýẺĨKÕĨýŨỤMýỴỲÕỈýỎẶÕĨủýÒĨƯýỴYẺýÚĨỒÕỈýŨĨỬýỴỲÕỈýẺĨẤẺụýỈJỨÚýẼBÕýÚĨẮŨýŨỤJÍÕýỦẲÕýỸƯCŨủýỞÕýÊMÕĨýÊRJýỦỚÕỈủýỸỐĂýÊỐJủýỈJẲỎýÕỈĨèÔủũũũýỈỐÚýÚĨDÕýŨÂÕỈýẺVRÕỈýŨJHỎýỌYẺýÙƯỚẺýÚĨỒÕỈủý“ŨĨGýŨỤĐÕýỌỒÕỈýẼBÕ”ýŨỤÔÕỈýỦYýÕỈĨJIÚýỸB@ýẼYÕỈýỴẰýẸẲÔýỴIýjỞýÙƯỚẺũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yửcĨBÕýẼMÚýẩ%ýÕJIỎýỵỳỳýÕÂỎýcỈẰ@ýỦJÕĨý4ẶJýŨVQÕỈý4ÔẰÕýẩĨƯFủýẺĨỨÕỈýŨĂýŨỔýỌỒÕỈýŨỤJýBÕýÕỈVRJýÊẲÕỈýỴJFÕýẺỢÕỈýỦẲÕýÒJFÕýẺVRÕỈủýỎỢŨýÕĨẰýỌẴÕĨýÊẶÔủýẺĨNýĨƯ@ýỸƯCŨýỦẤẺủýẺỐýƯ@ýŨKÕýỌQÕủýỎỢŨýŨCỎýỈVPÕỈýẺĂÔýÊỆÚýỴHýÚĨEỎýẺĨCŨýẺẮẺĨýỎẶÕỈý“1ỢýÊỢJý2ỰýằỜ”ũý4B@ýẺỮÕỈýỌẰýẼMÚýÊÍýẺĨỨÕỈýŨĂýỌẰỎýỦẮÕỈýŨỔýỴẰýÒĨẨÕỈýÊMÕĨýŨĨBÕýŨĨGýỴẰýỦYýÕỈĨJIÚýẺẮẺĨýỎẶÕỈýẺỬĂý4ẶJýŨVQÕỈý4ÔẰÕýẩĨƯFý-ýcỈVRJýẺÔÕýVƯýŨỨýẺỬĂýÙƯFýĨVPÕỈýịƯẲÕỈýjỤMýĂÕĨýĨỪÕỈũự/ÚửựÚýẺỌĂỦỦqyÚ1ÔẼ@yử4ỜÕỈýŨĨRJủýỤỨŨýỤĂýÕĨJHƯýẸẰJýĨỘẺýÒJÕĨýÕỈĨJIỎủýỴĐÕýẼỰÕỈýŨVýŨVTÕỈýẺĨNýÊẶÔýẺỬĂý4ẶJýŨVQÕỈýỴẰÔýĨÔẶŨýÊỢÕỈýẺƠÕỈýŨẮẺýÊẲÕỈủýẺƠÕỈýŨẮẺýẺĨKÕĨýŨỤMủýỈỐÚýÚĨDÕýỈJẮÔýẼỰẺýẺĨÔýẺẮÕýẸỢủýẺĨJGÕýỦOýŨỤÔÕỈýỌYẺýỌVSÕỈýỴỮýŨỤĂÕỈýŨNÕĨýÚĨẮŨýĨƯ@ýŨỤƯ@HÕýŨĨỚÕỈýẺẮẺĨýỎẶÕỈủýĨƯÕýÊỨẺýŨJÕĨýŨĨDÕý@FƯýÕVQẺủý@FƯýẺĨỬýÕỈĨOĂýỸẴýĨỢJủýŨỤƯ@HÕýŨĨỚÕỈýỴỂýỴĂÕỈýẺỬĂýịƯBÕýÊỢJýŨỤÔÕỈýẺƠÕỈýẺƯỢẺýÊỞJýỎQJủýỸB@ýẼYÕỈýỴẰýẸẲÔýỴIýỴỲÕỈýẺĨẤẺýjỞýÙƯỚẺýồJIŨýcĂỎýỸẴýĨỢJýẺĨỬýÕỈĨOĂũự/Úử


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Đoàn Khuê

Những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Đoàn Khuê
2023-10-26 18:53:00

Với đồng chí Đoàn Khuê, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, về cương vị lãnh đạo Đảng - Nhà nước và Quốc phòng, tôi không có điều kiện am hiểu nhiều để có...

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2023-10-26 06:40:00

QTO - Năm 2023, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám...

Thời tiết