Cập nhật:  GMT+7
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4bq0KWPGoDLDqsag4bu2KeG6qTIoxqDhuq1V4buDxqDhurUpNTIoT8ag4bu2KWEyKMagMVXGoOG6reG6q+G7g8OVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcO5I1Xhu7jhu5bDlOG7mcOa4bu2xqDhu7ZX4bq1xqApw6A8xqAwPCYyxqApPDvhurXGoOG6tSljxqAyw6rGoOG7jOG7r8O54bq0d+G7jsag4bqt4bqlJjLGoEB9Vcag4bu0w5kyxqDhuq1bMinGoOG6reG6pTMyKMagMinDqjIoxqAyxq8xxqDDouG6qVXGoEDFqMagMuG6o8agMOG6u+G7tsag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG7tsOa4bu2xqBAM8OZMsag4bqtKSxPxqDhu7RVMsagMijDmTIpxqAwPCYyxqDDouG6qVUyxqBAw53hu4PGoDHhu6QyKcag4bqtKeG6u+G7tsagKTw7Msag4buZKVvGoOG6rSl9xqDhuqdhxqDhu55RLeG7meG6rMagL+G6rOG7gMagMijDmeG7g8ag4bucUS9TL+G7ouG7muG7nFTGoOG7tmRVxqDhu5PDoMag4buZKT4yKcag4bqt4bqlfcag4bq/Osag4bqtxq8yKMag4bu2ZeG6rzIoT8agMlYyKMag4bu2VTPGoCk8O+G6qcagw6Lhuqnhu6bGoOG7tjkyKMag4bqtw5rhu7bGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqDhur/DmcagIDwsMcag4bqnM8Oa4bqtxqAxVcag4bqt4bqr4buDxqDhu4zhu5kpW8ag4bqtKX3GoOG6p2HGoOG7nlHhu47Dk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFPhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFHhu5rhu5rhurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tsOT4bu0VTPDouG6qVUyKOG6reG6pTzDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7oFQv4buc4buc4bug4bu44bug4bua4bug4buiUuG7mlHhuq1R4bui4bug4buaMOG7oC0pMyPhu6Lhu5zDkyLhurUo4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6tCljxqAyw6rGoOG7tinhuqkyKMag4bqtVeG7g8ag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoDFVxqDhuq3huqvhu4Phu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU+G7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZR4bua4bua4buWxqAvw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlMO5w6A8xqDhu6/DueG6tHfGoOG6rVsyKcag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG7mTkyKMagVTLGoCnhuqnhu4M7Msagw7llxIMyKMagw7k0Vcag4bqt4bqhxqDhu7Ypw6nhu7bGoOG7uDwu4bqpxqApw5kyKcag4bqt4bqp4buDJjLGoOG6reG6peG6qeG7gzoyxqDhur86xqDhurUpNTIoT8ag4bu2KWEyKMag4bqtw6A8xqDhurUp4bukMcag4bq/YjIoxqDhu7Q8JjLGoCg8xIM8xqAtxqDEqTIpTcag4bq04bq+w5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thuqx7MinGoCl7MinGoDFVxqDhuq3huqvhu4PGoOG6v8OZxqDhuq3DoDzGoOG6tSnhu6QxxqAxVcag4bqt4bqr4buDxqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLGoOG6rVsyKcag4bu4PC4yxqDhu7Q8PzLGoOG6pVfhuq3GoOG6tSnDqeG7tsag4bqt4buk4bq1xqDhuq0pIzPGoOG7tik8OuG6qcagKWXEgzIoxqAoPFXGoOG6rcavMihPxqAyKVfhuq3GoDDDmcag4bq3xqAgKeG6qcag4bq/4bq74bu2xqAxPDoyxqAy4bqrPMag4bq/w5nGoEA5xqDhuq0pfcOTxqDhurbGoCAp4bqpxqDhur/hurvhu7bGoOG7tDwmMsagKDzEgzzGoEDFqMagKXsyKcag4bqtKcOZMinGoDIpPDrhuqnGoEA8LDFPxqBAZeG6rzIoxqDhu7hW4buDxqAx4bqpVcag4bu0w5oyT8ag4bq/WTLGoOG7tinhuqnhu4MsMsagMVXGoOG6reG6q+G7g8ag4bqt4bq5xqDhu6/DmTPGoOG6v8OZM8agMsOgPMagQH1VxqDhuq1bMinDk8ag4bqsO8agMuG7pDLGoDFVxqDhuq3huqnhu4XGoEDFqMag4bq/w5kzxqDhuq3huqVl4bqvMijGoCk24bu2T8ag4bqlezIpxqDhuqVZ4bq1xqDhuq3hurkyKMagMinDmU/GoOG6reG6uTIoxqAyKDjGoDIow5rhu7YpxqAoVuG7g8ag4bqlVcagMinDqjIoxqApO8agMGPhu4PGoCApOTIoxqAyKcOqMijGoOG7tikzxqAyKGXhuq88xqAyKCk8OzJPxqAxw5nGoOG7tuG7psagKDxVxqBAezIpxqDhu7Y0xqAyKGXhuq88xqAyKCk8OzLDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdygpPDsyxqAxVcag4bqt4bqr4buDxqDhu7bEkTIoxqAww5nGoDIo4bqp4buDJjLGoDIpVjLGoChW4buDxqDhuqVVxqAyKcOqMijGoOG6rTvGoDLhu6QyxqDhu4fFqMagKcOgPMagICnDmuG7tsOTxqDhu5dVxqDhuqdhxqAyKGXhuq88xqAyKCk8OzLGoDFVxqDhuq3huqvhu4NPxqBALMag4bu2NMag4bqtPDoyxqAx4bqpVcagMVXGoOG6reG6qeG7hcagQDrhuqnGoOG6tSnhu6QxxqDhuq3DoDzGoOG6reG6pcOgMcag4bu24buo4bq1T8ag4bu2ZcSD4bq1xqAoPFnhuq1PxqAw4bq5VcagQOG7pjPDk8agdynDqjIoxqDhur9iMijGoDI5MijGoOG6rSk5Msag4bqt4bqlZcSD4bu2xqBAVuG7g8ag4bqt4bq5MijGoDDDmcagQH1VxqDhu7TDmTLGoOKAnOG6reG6peG7qDIo4oCdxqDhur86xqAxVcag4bqt4bqr4buDxqDhuq0pe8agMlXhu4PGoEDFqMag4buH4bqpV+G6rcagKTw7Msag4bqtezIpxqDhuq3huqXhu6QyKMagMeG6qVXGoOG7tMOaMk/GoOG6p+G6vcag4bu4YzIoxqDhu7YpV+G6rcagMVXGoOG6reG6q+G7g8agICk8PzLGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqAwM8agMOG7qDIoT8agKTNVMijGoDFVMijDk8ag4bqs4bqlZcSD4bu2xqDhuq17MinGoCl7MinGoEA0T8ag4bu2w5rhu7bGoOG7tlfhurXGoCnDoDzGoOG7r8O54bq0d8ag4bqt4bqlMzIoxqDhuq1bMinGoEDFqMagMuG6o8agMOG6u+G7tk/GoOG6tSlhPMagKeG6seG6tcag4bq/xIM8xqDhu7bDmuG7tsagQDPDmTLGoOG6rSksT8ag4bu0VTLGoDIow5kyKcagMDwmMsagw6LhuqlVMsagQMOd4buDxqAx4bukMinGoOG6rSnhurvhu7bGoCk8OzLGoOG7mSlbxqDhuq0pfcag4bqnYcag4bueUcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5nDmuG7tsag4bu2V+G6tcagKcOgPMag4bqtxq8yKMag4bu2ZeG6rzIoxqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqAwxagyKcagQOG7pDNPxqDhu7YpW8agQOG7pDNPxqDhurUpYTzGoCnhurHhurXGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqAxVcag4bqt4bqr4buDxqDhuq0pIzPGoOG7mSlbxqDhuq0pfcag4bqnYcag4bueUcOTxqDDucOgPMag4buvw7nhurR3xqDhuq1bMinGoOG7h1bhu4PGoOG7uOG6uzIoxqAgP8agKTPhu6Thu7YpxqDhuq0p4bq74bu2xqApPDsyxqDhu7YpZcOjMijGoOG6reG6pXsyKcag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoDFVxqDhuq3huqvhu4PGoCjhu6gyxqDhur88O+G7tsag4bqtKeG6u+G7tsagKTw7Msag4buZKVvGoOG6rSl9xqDhu55RTsag4buZKTw/MsagMGXhurHhu7bGoMOi4bqpYeG7tsagKDxVxqDhurUpNTIoT8ag4bu2KWEyKMag4bqtw6A8xqDhurUp4bukMU/GoCg8VTzGoEAz4bukMsag4bui4bua4bucUcagLcag4bui4bua4buiUE/GoEB9MinGoCllxIMyKMagQD8yxqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu57hu5pOxqDhu5kpPD8yxqAwZeG6seG7tsagw6Lhuqlh4bu2xqAoPFXGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqAxVcag4bqt4bqp4buFxqDhurfGoOG6vjw74bqtxqB3VTHGoEA/MsagMsavMcag4bui4bua4bui4buaxqBAfTIpxqApZcSDMijGoEA/MsagMsavMcag4bui4bua4bue4buaTsag4buZKVvGoOG6rSl9xqDhuqdhxqDhu6BTLcag4buZ4bqsL+G6rOG7gMag4bu2ZFXGoOG7k1UyxqDhu5M+xqDhuq0pZcag4oCc4bq+Osag4bqtxq8yKMag4bu2ZeG6rzIoxqDhuqfhurvGoDDFqDIpxqBA4bukM8ag4bu2ZFXGoOG7l+G7pjIoxqBAYTzGoOG6v8SDPMag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoOG6rcOgPMag4bq1KeG7pDHGoOG6reG6pTMyKMag4bqtezIpxqApezIpxqAxxIM84oCdT8agKOG7qDLGoOG6v8SDPMag4bu2KWXDozIoxqDhuq3huqV7MinGoOG7tjkyKMag4bqtw5rhu7bGoDLGrzHGoOG7tmRVxqApw6A8w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7mTkyKMag4bqtw5rhu7bGoOG6reG6qeG7gyYyxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoDFVxqDhuq3huqvhu4PGoEBl4bqx4bu2xqDhu7bDmuG7tsag4bu2V+G6tcagKcOgPMag4bu2KeG6q8ag4bqt4bqlNjIoT8ag4bq1KcOa4bqtxqAp4bqp4buDxqDhur9VPMag4bqt4bqlNcag4bu2ZFXGoOG7tik8T8ag4bqt4bqhxqApw6A8xqDhuq3huqUzMijGoOG6vzw74bu2xqAy4buoMcag4bu04buo4bqtxqBAfVXGoOG7tMOZMk/GoDJWMijGoOG7tlUzxqBA4bqvPMag4bqnYTIoxqDhur9Z4bqtxqDhu7YpV+G6rcag4bq/w5nGoOG6rTwyKcag4bqtKVgyxqDhu7YpM8agKcOgPMag4bq/PCYyT8ag4bq1KWPGoDLDqk7GoOG6reG6qeG7gyYyxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Mk/GoOG6tSnhuqHGoOG7tDw/Mk/GoCg8w5ozxqDhu7hj4bu2xqDhurUpw5rhurXGoDDhuqlZ4bqtxqDhur86xqDhurUpNTIoT8ag4bu2KWEyKMagMVXGoOG6reG6q+G7g07GoOG6reG6ocag4bu2KcOp4bu2xqApM+G7pOG6rcagQMOgMijGoOG6reG6qeG7gyYyxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoDFVxqDhuq3huqvhu4PGoCjhu6gyxqDhur/EgzzGoOG7tilkxqBAOsag4oCcw60yxqDhuq0zw5kyxqDhu7YpM8ag4bq1KWPGoDLDqsag4bq/w5nGoOG6reG6pSXGoCMx4oCdxqAyKWVNxqDDrTLGoOG6rTPDmTLGoCg8VTPGoOG6rSk5MihPxqDhurUpNTIoxqDhu7YpYTIoxqDhuq3DoDzGoOG6tSnhu6QxT8agMVXGoOG6reG6q+G7g8OTw5PDk8ag4bu2KTPGoOG7olDDk1FQ4buaxqDhurUpY8agMsOqT8ag4bqt4bqlJcagIzHDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw7nDoDzGoOG7r8O54bq0d8ag4bqtWzIpxqDhu7ZiMijGoOG6v8SDPMagw7nDoDzGoOG7r8O54bq0d8agKeG6qeG7gzsyxqDhu5dV4but4bqlOTIoT8agw7llxIMyKMagw7k0Vcag4bqt4bqlPCwyxqAgKVU8xqDhu7YpPD8yxqDhu7h94bu2Kcag4oCY4oCcw60yxqDhuq0zw5kyxqDhu7YpM8ag4bq1KWPGoDLDqsag4bq/w5nGoOG6reG6pSXGoCMx4oCd4oCZxqDhuq3hu6Q8xqBQxqDhu4fFqMag4bu0PCYyxqAoPMSDPE3GoOG6tFXGoHdVMihPxqDDrcagdygzxqDhur/Dmcagw63GoOG7k+G6qTIoxqDhu4wp4bqp4buDOzLGoOG7l1Ug4bqlOTIo4buOT8agw63GoOG6rOG6q+G7tk/GoMOtxqDhu4Y8MijGoOG7jCnhuqnhu4M7Msagw7llxIMyKMagw7k0VeG7jsag4bq/OsagIGnGoDLGrzIoxqDhurUpNTIoxqDhuq3huqXDmjIpxqDhu4dWMcagKeG7pDzGoOG6t8ag4bq1KWPGoDLDqsag4bq/w5nGoOG6reG6pSXGoCMxxqAow5o8w5PGoOG6tClhPMagKeG6seG6tcag4buXw6EyxqDhu5M8JjLGoOG6tSk1MijGoOG6rFUxxqDhuqwpVTIpxqDhuq3huqHGoOG7tinDqeG7tsagKDxVM8agMGXhuqnGoOG7tsOa4bu2xqDhu7YpPMagKcOgPMag4bqt4bqlZeG6tzIoxqDhurUpY8agMsOqxqDhu4fFqMagw63GoOG7hjwyKMag4bq/xIM8xqDhu7YpZMagQDrGoOKAnOG6tCljxqAyw6rGoDI0PMagICk5MijGoOG6v8SDPMagMVXGoOG6reG6q+G7g+KAnU7GoOG6reG6ocag4bu2KcOp4bu2xqBA4bqx4bqtxqDhuqc8MinGoCkz4buk4bqtxqDhu7Yp4bqp4buDJjLGoEA6xqDhur86xqDhurUpNTIoT8ag4bu2KWEyKMagMVXGoOG6reG6q+G7g8ag4bqt4bukPMag4buc4bua4buaxKjGoOG7tik8xqApw6A8Tsag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG6puG6t8ag4buvVTPGoEDDoDIoT8ag4bqsKWXDozIoxqDhu7Q8MinGoOG6v8OZxqDhu4bFqMagKcOgPMag4bqt4bqhxqDhu7Ypw6nhu7bGoDDEg+G6tcag4bqtWeG6tcagKeG6qVcyxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bqtKTkyKMag4bq/Osag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoDHhu6Q8xqDhu7hWMU/GoDFVxqDhuq3huqvhu4PGoOG6v8OZxqAx4bqpVcag4bu0w5oyxqAyKGXhuq88xqDhuq3hu6Q8xqAp4bqp4buDOzLGoMO5ZcSDMijGoMO5NFXGoOG7tikzxqDhu7bDmjLGoOG7tMOgxqApw6A8xqDhu7bDo8ag4bqn4bq3xqAxw6Dhuq3GoOG6p2HGoEB9Vcag4bu0w5kyxqDhuq3huqU2MijGoEA8LDHGoOG6vzrGoDHhu6Q8xqDhu7hWMU/GoDFVxqDhuq3huqvhu4PGoOG6v8OZxqAx4bqpVcag4bu0w5oyxqAyKGXhuq88w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7lyzGoOG7tinhuqnhu4MsMsag4bqt4bumPMag4bu2w5rhu7bGoDLDoDzGoOG7uOG6qTIoxqDhur86xqDhurUpNTIoT8ag4bu2KWEyKMagMVXGoOG6reG6q+G7g8ag4bu2NMagKTw74bqpxqDDouG6qeG7pk/GoCnDoDzGoEBVxqDhu7jhu6QyKMagKTRVxqDhuq3huqUzMijGoOG7tsOa4bu2xqApezIpxqDhuq0pw6nhu7bGoOG6reG6qeG7gyYyxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bqtKTkyKMagMillTcagKDxVM8agMGXhuqnGoOG6p8OaMijGoCA8PzLGoOG6reG6peG6qeG7gzoyxqDhuq0pOTIoxqDhur86xqBVMsag4bqtM8OZMsagKDxVM8ag4bqtKTkyKMag4bq/w5nGoOG6reG6ocag4bu2KcOp4bu2xqDhu7g8LjLGoEDDmTLGoOG7h1bhu4PGoOG7uOG6uzIoxqAxOcagKXsyKcagVTLGoOG6rTPDmTLGoOG7tikzxqDhurUpY8agMsOqT8ag4bqt4bqlJcagIzFOxqAww6EyKMagKCk94bq1xqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bqtKTkyKMag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoDFVxqDhuq3huqvhu4PGoMOi4bqpVcag4bu2w5rhu7bGoDDEg+G6tcag4bqtWeG6tcagKeG6qVcyT8ag4bqt4bql4bqp4buDOjLGoOG6rSk5MihPxqDDouG6qVXGoOG6pzwyKcagKTPhu6Thuq3GoOG7tik8xqApw6A8T8ag4bqt4bqhT8agMik0MU/GoOG7meG7r+G7k07GoOG6reG6qeG7gyYyxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msagw6LhuqlVxqDhu7bDmuG7tsag4bq1KWXDozIoxqDhuq08OzLGoOG6rSk5MijGoOG6rTwyxqBA4bukPMag4bu2KeG6qzIoT8ag4bqt4bqlVTIoxqDhuq0pOTIoxqDhuq08MsagQDw7Msag4bqt4bq9xqDhu7ZkVcagKcOgPE/GoOG6reG6pSYyxqDhu7bDmuG7tsag4bqt4bqlVTIoxqAx4bukMijGoOG7h8WoxqApw6A8w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7mcOa4bu2xqDhu7ZX4bq1xqApw6A8xqDhuq0+4bu2Kcag4bu24bq74bu2xqDhurUpYTzGoCnhurHhurXGoOG6v8SDPMag4bu2KT4yKcagw6Lhuqnhu4M6Mk/GoOG7tsOa4bu2xqAyKMOZMinGoEDDneG7g8agMeG7pDIpxqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqDhuq3huqnhu4MmMsag4bqt4bql4bqp4buDOjJPxqDhurUp4bqhxqDhu7Q8PzJPxqAoPMOaM8ag4bu4Y+G7tsag4bq1KcOa4bq1xqAw4bqpWeG6rcag4bq/Osag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoDFVxqDhuq3huqvhu4PGoOG6rVnhurXGoOG6reG6peG6qTIoxqDhur/DmTPGoOG7tsOa4bu2xqBAYTzGoOG6rWXhurEyKMagMijhuqnhu4PGoOG7tsOjxqDhu7ZVM8agMeG7qOG7tsag4bqtO8agMuG7pDLGoDFVxqDhuq3huqvhu4NPxqBAYTzGoOG6rWXhurEyKMag4bq3xqDhur9iMijGoOG6p1bhuqlPxqDhur9iMijGoOG7h1VPxqDhur9iMijGoDE8OjLGoDLhuqs8T8ag4bu2w5rhu7bGoEB9Vcag4bu0w5kyxqDhuq3huqU2MijGoEA8LDFPxqDhurUpw6nhu7bGoOG6reG7pOG6tcag4bq/OsagMVXGoOG6reG6q+G7g8OTxqDhurQpYTzGoCnhurHhurXGoOG6v8SDPMag4bu2OTIoxqBVMk/GoOG6reG6pWXhuq8yKMagKTbhu7bGoOG6reG6ocag4bu2KcOp4bu2xqDhuq3huqnhu4MmMsag4bqt4bql4bqp4buDOjLGoOG6vzrGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqAxVcag4bqt4bqr4buDxqDhuq3huqUzMijGoCk24bu2xqBAZeG6rzIoTsagIGnGoDLGrzIoxqDhuqdhMijGoOG6reG6pSXGoOG6v33GoOG6rSnDmTIpxqAyPCYyxqDhu7YpM8agKcOjMsagUsagMijDmTLGoDBl4bqx4bqtxqApNuG7tsag4bqnPDIpxqDhuqzDueG7meG6pk/GoOG6rMO54bq04bqsxqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw7nDoDzGoEDFqMag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG7k8OgxqDhu5kpW8agKeG6qeG7g8ag4buTw6DGoEDDoDzGoOG7kzwmMsag4bq1KTUyKMag4bqtWzIpxqDhu4dW4buDxqDhu7jhursyKMag4bu2w5rhu7bGoDE5xqApezIpxqAgKTkyKMag4bu2NMag4bqtw6A8xqDhurUp4bukMcag4bq/OsagMVXGoOG6reG6q+G7g8agMillTcagMTnGoCl7MinGoOKAnOG7mSk8xqApw6A8xqDhurUpY8agMsOqxqAyNDzGoCApOTIoxqDhur/EgzzGoDFVxqDhuq3huqvhu4PigJ1PxqDigJzhu60pOTIoxqDhu7Y0xqDhu7YzMsagIzHGoOG6v8OZxqAyKGXhuq88xqDhuq0pVjLGoOG6vzzGoOG6tSnhu6QxxqDhurUpw5rhurXGoDDhuqlZ4bqtxqDhur/Dmcag4bqtO8agMuG7pDLGoOG7h8WoxqApw6A84oCdT8ag4oCcw7o8VcagQHsyKcagKcOgPMag4bq/PCYyxqDhurUpY8agMsOqxqAgKTkyKMag4bq/PMag4bq1KeG7pDHGoOG6tSnDmuG6tcagMOG6qVnhuq3igJ3GoE/GoOKAnMOC4bqp4bumMsagMOG7hU/GoCg8w5ozxqDhu7hj4bu2xqDhu7YzMsagIzHGoOG6reG6pTMyKMagKDxVxqBAezIpxqAgKTkyKMag4bq1KeG7pDHGoOG6rcOgPMag4bq/w5nGoOG6rTvGoDLhu6QyxqDhu4fFqMagKcOgPOKAnU7GoOKAnOG7r8OZMijGoMOi4bqpJsagVTLGoOG6rTPDmTLGoOG7tikzxqDhurUpY8agMsOqxqDhur/Dmcag4bqt4bqlJcagIzHigJ3igKbDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7l8OhMijGoOG6rSnhuq88T8agQMOd4buDxqAx4bukMinGoOG7tjkyKMag4bqtw5rhu7bGoOG6tSk1MijGoDIo4bq5Vcag4buHxajGoCnDoDxPxqDhuq1Z4bq1xqDhuq3huqXhuqkyKMagKDzhu6Y8xqDDouG6qeG7gz/huq3GoOG7tsOjxqDhu7Thu6YyxqAyKcOqMijGoOG6v1cyxqBAOsag4bq/OsagVTLGoOG6pzwyKcag4buHxajGoCnDoDxPxqAp4bqjxqDhuq3huqXhurHGoCnDoDzGoOG6vzwmMk/GoOG6tSljxqAyw6rGoOG6vzrGoEDDmTPGoOG6reG7pDPGoDIoKTpPxqDhuq3hu6QzxqDhur88O+G7tsagMMOZMU/GoOG6rcavMijGoOG6rSnhuqnGoDIpWeG6tU/GoCnhuqPGoOG6reG6peG6scag4bq1KWPGoDLDqsag4bq1KcOa4bqtxqDhuq3huqU8LDLGoCA8MinGoOG6rT9PxqAp4bqjxqDhuq3huqXhurHGoDIpw5nGoOG6t0/GoOG6rSnGrzHGoOG6reG7sDIoxqDDouG6qcOZT8agQOG6s8agQFjhuqnGoOG7tsOa4bu2xqDhu7Ypw5rhuqnGoDHDocag4bu2OTxPxqApw6A8xqDhur88JjJPxqDhurUpY8agMsOqxqAyKCnDqDNPxqDhu7YzMsagIzHGoDIoKcOoM0/GoCApNMagICnGrzLDk8OTw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7lyzGoOG7tjkyKMag4bqtw5rhu7bGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqAxVcag4bqt4bqr4buDxqDhuq3huqUzMijGoOG6rSnhuq88xqAoPFUyxqDhuq3EgzzGoEDhu6Thuq3GoCk8O+G6qcagw6Lhuqnhu6ZPxqDhurQpNMag4buZKWTGoOG6rX3hu7YpxqDDucOgPMag4buvw7nhurR3xqDhuq1bMinGoOG6rOG6pVgyxqDhuqwpfcag4bqsKeG6q+G7g8agdyhVxqDhu7YpM8ag4bu0PD/huq1NxqDigJzhu5nDmuG7tsag4bu2V+G6tcagKcOgPMag4bqtPD/hurXGoOG6rWPhu7bGoOG7tinhuqkyKMag4bqtVeG7g8agKcOZMinGoEDDoDIoxqDhuq3GrzIoxqDhu7Zl4bqvMijGoDJWMijGoOG7tlUzxqApPDvhuqnGoMOi4bqp4bumxqDhu7Y5MijGoOG6rcOa4bu2xqDhurUpNTIoT8ag4bu2KWEyKMag4bq/w5nGoCA8LDHGoOG6pzPDmuG6rcagMVXGoOG6reG6q+G7g0/GoCjhu6gyxqDhuq0p4bq74bu2xqApPDsyxqDhu5kpW8ag4bqtKX3GoOG7nlFPxqDhu5kpW8ag4bqtKX3GoOG6p2HGoOG7oFPDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buXw53hu4PGoDHhu6QyKcag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsag4bqt4bqp4buDJjLGoOG6reG6peG6qeG7gzoyxqAoPMOaM8ag4bu4Y+G7tsagMlYyKMag4bu2VTPGoDIpWTLGoOG6rSnDqeG7tsag4bq/Osag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoOG6rcOgPMag4bq1KeG7pDHGoOG6v8OZxqDhuq07xqAy4bukMsagMVXGoOG6reG6q+G7g07GoOG6rcavMijGoOG7tmXhuq8yKMag4bqn4bq7xqDhurUpYTzGoCnhurHhurXGoMOi4bqp4bumMsagMOG7hU/GoCg8w5ozxqDhu7hj4bu2xqDhuq0pVTIpxqDhuq0pPD/huqnGoDI8JjJPxqApNuG7tsag4bqnPDIpT8ag4bqnPDIpxqDhur88JjJPxqDhu7bhu6YxxqApM8OaT8agKDzDmjPGoOG7uGPhu7bGoDIoZeG6rzzGoOG6rSlWMk/GoOG7tjMyxqAjMU7GoOG7uOG6qeG7g8ag4bqt4bqle8agMilWMsag4bqlw6AyKE/GoOG7h1bhu4PGoOG7uOG6uzIoxqDhu7bDmuG7tsagMTnGoCl7MinGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqDhuq3DoDzGoOG6tSnhu6QxT8ag4bqtO8agMuG7pDLGoDFVxqDhuq3huqvhu4NOxqBAw53hu4PGoDHhu6QyKcag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsag4bq1KTUyKMagMijhurlVxqDhu4fFqMagKcOgPE7GoOG7tDws4bqpxqDhu7hlw6MyKE/GoCApIzLGoOG6rSll4bq3MijGoEA8LDLGoCl7MinGoOG6reG6pTMyKMag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoOG6rcOgPMag4bq1KeG7pDHGoOG6v8OZxqDhuq07xqAy4bukMsagMVXGoOG6reG6q+G7g8ag4bqt4bqlJjLGoEB9Vcag4bu0w5ky4oCdw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcOt4bqp4bqtKTPhuqXhu5bDlOG6tCllw6MyKMag4bqsKTw7MsOVL+G6tcOU

Phương Thiện

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cháy quán tạp hóa tại thị trấn Cửa Việt

Cháy quán tạp hóa tại thị trấn Cửa Việt
2022-12-06 09:15:00

QTO - Sáng nay 6/12, trên địa bàn Khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh vừa xảy ra một vụ cháy quán tạp hóa của người dân. Rất may không có thiệt...

Bắt vụ vận chuyển trái phép 80 kg pháo nổ

Bắt vụ vận chuyển trái phép 80 kg pháo nổ
2022-11-30 10:07:00

QTO - Sáng nay 30/11, Thượng tá Tạ Đình Hoạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết