Cập nhật:  GMT+7
,ệ[{ầị5ởởỴ>ớỠểỡịẫ>.Ớệlĩề{ĩềụ5{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡợjĩề{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ,/ệ[.,ớ{ầị5ởởỴ>ớỆẫ5ậ>.Ìv{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ĩáỉ{]}] {ị7{ìv{ỡệể{ầpòể{ầrĩề{ầt5{ầệúốĩề{ỡợfĩệ{ềể6j{ậsầ{ĩáỉ{]}}1&{Ỡụ{ĩáỉ{ở5p{ỡệễ{ởểĩệ{ởđ{ỡệể{ỡệẫj{ầệúốĩề{ỡợfĩệ{ỉồể{ứồể{ĩệểẹp{ỡệ5ử{ẩõể{ĩeĩ{ứểẻầ{ớệlĩề*{ầệòĩề{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡệể{ầũ{ỡợjĩề{ĩáỉ{ĩ5ử{ầ7ĩề{ẩúổầ{ẩảỡ{ợ5{ờpửéỡ{ịểẻỡ&{Ẩẽ{ẩ9ỉ{ấ9j{ầệj{ìv{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ{ĩáỉ{]}] {ậểêĩ{ợ5{5ĩ{ỡj7ĩ*{ĩềệểeỉ{ỡqầ*{ầệằỡ{ịúổĩề*{Ấỏ{Ềể6j{ậsầ{ứ7{Ẩ7j{ỡ8j{:ỀẬ#ẨỠ;{ịúp{ữ{ĩệểẹp{ĩỏể{ậpĩề*{ỡợjĩề{ẩk{ẩảầ{ấểẻỡ{ĩệằĩ{ỉ8ĩệ{ứểẻầ{ấ9j{ẩ9ỉ{ờpử{ầệé{ỡệể*{ấ9j{ỉẳỡ{ẩẹ{ỡệể&&&*{ỡợ6ĩệ{ềể5ĩ{ịẳĩ{ìệể{ị7ỉ{ấ7ể&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.,ểỉề{ầị5ởởỴ>ểẦẫĩỡẫợ>{ởỡửịẫỴ>ừểậỡệ${4}}ớự%{ệẫểềệỡ${01]ớự%>{ởợầỴ>//ầ&ấ5jờp5ĩềỡợể&ứĩ/ậẫởìỡjớ/ĩẫừở/] ]}/[[ ậ[]}03[}ỡ0[]3ị"-5ĩệ-ỡệể&íớề>{5ịỡỴ>Ớệlĩề{ĩềụ5{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡợjĩề{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ>{ừểậỡệỴ>4}}>{ệẫểềệỡỴ>01]>{/.,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẦ5ớỡểjĩ>.ỹĩệ{Ỉểĩệ{ệm5,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.,ấ.Ầ9ĩệ{ềể6ầ{ứồể{]{ựp{ệúồĩề,/ấ.,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ìv{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ĩáỉ{]}] {ị7{ìv{ỡệể{ầpòể{ầrĩề{ầt5{ầệúốĩề{ỡợfĩệ{ềể6j{ậsầ{ĩáỉ{]}}1&{Ấòể{ầ9ĩệ{ĩ7ử{ầk{ỡệẽ{ỡ6ầ{ẩỏĩề{ẩéĩ{]{ựp{ệúồĩề${Ỡệù{ĩệằỡ*{ệmầ{ởểĩệ{:ỆỞ;{ầk{ỡắỉ{ịữ{ầệt{ờp5ĩ*{ứf{ỡệé{ĩ7j{ầuĩề{ẩô{ỡòỡ{ĩềệểẻớ&{Ỡệù{ệ5ể*{ỡắỉ{ịữ{ĩệưĩề{ĩềúộể{ị7ỉ{ầóĩề{ỡ6ầ{ầjể{ỡệể*{ầệằỉ{ỡệể{ởđ{“ĩệc{ĩệ7ĩề”{ệốĩ{ẩẽ{ềểqớ{ỆỞ{ầk{ĩệểẹp{ầố{ệỏể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ&{Ứf{ứẳử*{ĩề7ĩệ{ỀẬ#ẨỠ*{ầ6ầ{ỡợúộĩề{ệmầ*{ớệs{ệpửĩệ{ỆỞ{ầặĩ{ầ9ĩệ{ềể6ầ{ẩẽ{ệ8ĩ{ầệé{]{ựp{ệúồĩề{ỡợeĩ*{ờpửéỡ{ịểẻỡ{ỡợjĩề{ớệlĩề*{ầệòĩề{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡệể{ầũ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡệẫj{ẩk*{Ờpử{ầệé{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ{ĩáỉ{ĩ5ử{ẩúổầ{ấõ{ởpĩề{ẩểẽỉ{ỉồể*{ĩệưĩề{ứẳỡ{ỡệễ{ởểĩệ{ấg{ầằỉ{ỉ5ĩề{ứ7j{ớệlĩề{ỡệể{ềọỉ${ềểằử{ỡệ5ĩ*{ấqỡ{ựk5*{ẩọ{pòĩề{ầk{ầọĩ%{ứu{ìệễ{ứ7{ầệằỡ{ềắử{ĩõ*{ềắử{ầệ6ử%{ỡ7ể{ịểẻp*{ỡệểéỡ{ấg{ỡợpửẹĩ{ỡểĩ{ệjảầ{ầệù5{ỡệóĩề{ỡểĩ{ầk{ỡệẽ{ịổể{ậsĩề{ẩẽ{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡợjĩề{ờp6{ỡợfĩệ{ị7ỉ{ấ7ể{ỡệể{ứ7{ờp6{ỡợfĩệ{ầệằỉ{ỡệể&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ờpử{ẩgĩệ{ĩ7ử{ĩệạỉ{ìệàầ{ớệsầ{ứằĩ{ẩẹ{ứẳỡ{ậsĩề{ỡệễ{ởểĩệ{ẩúổầ{ỉ5ĩề{ứ7j{ớệlĩề{ỡệể{ịểeĩ{ờp5ĩ{ẩéĩ{ỡệểéỡ{ấg{ầóĩề{ĩềệẻ{ầ5j{ầằỉ{ỉ5ĩề{ứ7j{ớệlĩề{ỡệể{ầt5{ĩáỉ{]}]"&{Ỡ8ể{ệỏể{ĩềệg{ỡẳớ{ệpằĩ{ờpử{ầệé{ứ7{ĩềệểẻớ{ứs{ỡõ{ầệùầ{ìv{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ{ĩáỉ{]}] *{ẩ8ể{ậểẻĩ{ịaĩệ{ẩ8j{Ầsầ{ýĩ{ĩểĩệ{ầệễĩệ{ỡợg{ĩỏể{ấỏ{:ý}";{Ấỏ{Ầóĩề{5ĩ{ầệh{ợ5{ĩệểẹp{ỡệểéỡ{ấg{ỉ7{ỡệễ{ởểĩệ{ỡệúộĩề{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡợjĩề{ỡệể{ầũ&{Ỡợjĩề{ẩk*{ẩảầ{ẩểẽỉ{ầệpĩề{ầt5{ỡệểéỡ{ấg{ĩ7ử{ị7{ầ6ầ{ỡ5ể{ĩềệẫ{ởểep{ĩện*{ẩúổầ{ìéỡ{ĩòể{ứồể{ỡệểéỡ{ấg{ĩềệẫ{ềmể*{ớệ6ỡ{ởkĩề*{“ĩềsử{ỡợ5ĩề”{ỡệ7ĩệ{ĩqỡ{6j*{ỉàỡ{ìễĩệ*{ỉ6ử{ỡễĩệ&&&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.,ấ.Ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề{ẩéĩ{ỡụ{ẩắp={,/ấ.,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.ỀỞ-ỠỞ{Ỡợặĩ{Ẩùầ{Ứểeĩ*{ĩềpửeĩ{Ềể6ỉ{ẩòầ{Ệmầ{ứểẻĩ{Ĩóĩề{ĩềệểẻớ{Ứểẻỡ{Ĩ5ỉ{ầệj{ợạĩề{ĩềpửeĩ{ĩệắĩ{ậâĩ{ẩéĩ{ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề{ẩúổầ{ớệắĩ{ỡệ7ĩệ{"{ĩệkỉ${ềể5{ẩfĩệ*{ĩệ7{ỡợúộĩề{ứ7{ựa{ệỏể&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ềể5{ẩfĩệ{ị7{ĩốể{ĩpóể{ậúơĩề*{ậ8ử{ậô{ứ7{ợèĩ{ềểu5{ẩẽ{ệfĩệ{ỡệ7ĩệ{ứ7{ớệ6ỡ{ỡợểẽĩ{ĩệắĩ{ầ6ầệ{ỉỏỡ{ầjĩ{ĩềúộể&{Ởủ{ửep{ỡệúốĩề{ứ7{ìv{ứmĩề{ịồĩ{ị5j{ứ7j{ầjĩ{ầ6ể{ỡợỗ{ỡệ7ĩệ{ựp{ệúồĩề{ớệõ{ấểéĩ&{Ởủ{ìv{ứmĩề{ẩk{ầk{ỡệẽ{ị7{ẩỏĩề{ịủầ{ẩẽ{ầjĩ{ớệ6ỡ{ỡợểẽĩ*{ầuĩề{ầk{ỡệẽ{ị7{ề6ĩệ{ĩảĩề{6ớ{ịủầ{ậâĩ{ẩéĩ{ĩệưĩề{ệẳp{ờp9{ìệóĩ{ịúộĩề*{ầk{ỡợúộĩề{ệổớ{ầjĩ{ấg{ỡợặỉ{ầ9ỉ*{ỡủ{ỡũ{ệjảầ{ầk{ỡợúộĩề{ệổớ{ầệễĩệ{ầệ5{ỉc{ứ7{ấ9ĩ{ỡệắĩ{ỆỞ{ầệằớ{ĩệẳĩ{ỡểep{ầủầ*{ềể5ĩ{ịẳĩ{ẩẽ{ầk{ẩúổầ{ẩểẽỉ{ầ5j*{ẩt{ầệpẵĩ{ẩẽ{ứ7j{ỡợúộĩề{ỡjớ*{ỡợúộĩề{ẩểẽỉ&&&,/ớ.,ỡ5ấịẫ{ầị5ởởỴ>ự5ĩệĩệ5ỡ>{ởỡửịẫỴ>ừểậỡệ${0}}ớự%{ỉ5ợềểĩ-ịẫếỡ${5pỡj%{ỉ5ợềểĩ-ợểềệỡ${5pỡj%>.,ỡấjậử.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ởỡửịẫỴ>ỡẫựỡ-5ịểềĩ${ầẫĩỡẫợ%>.,ởỡợjĩề.ĨỆƯĨỀ{ỨS{ỀỂýĨ{ỊẲĨ{ỠỆỂ{ẦŨ{ĨÕỂ{ẦỎỈ,/ởỡợjĩề.,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ĩáỉ{]}}1*{ỡợjĩề{ìv{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ{ẩa{ự9ử{ợ5{ầ6ầ{ứs{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡệể{ầũ{ỗ{ĩệểẹp{ĩốể&{Ĩệú{ứs{ềể5ĩ{ịẳĩ{ự9ử{ợ5{ỡ8ể{ệỏể{ẩọĩề{ỡệể{ỠỆỚỠ{Ớệq{Ựpửeĩ{ý{:Ệ7{Ỡắử*{ĩ5ử{ị7{Ệ7{Ĩỏể;*{ỆỞ{ĩỏớ{ỡểẹĩ{“ấọể{ậúơĩề”{ầ6ĩ{ấỏ{ầjể{ỡệể{ẩẽ{ệm{ị7ỉ{ĩềố{ỡợúồầ{ỡfĩệ{ỡợ8ĩề{ờp5ử{ầkớ*{ớệắĩ{ớệ6ỡ{ịộể{ềể9ể{ầ6ầ{ỉóĩ{ầệj{ỡệễ{ởểĩệ{ỗ{ĩệểẹp{ớệlĩề{ỡệể&{Ệ5ử{ứs{ứểẻầ{ự9ử{ợ5{ỡ8ể{ệỏể{ẩọĩề{ầjể{ỡệể{ấõ{ỡqầ{ỠỆỚỠ{Ỡợụ{Ứáĩ{Ỡệò*{ệpửẻĩ{Ầ5ể{Ịẳử*{ỡhĩệ{Ỡểẹĩ{Ềể5ĩề*{ầk{0"1{ỡệễ{ởểĩệ{ầk{ấ7ể{ỡệể{ềểòĩề{ệẻỡ{ĩệ5p*{ớệ9ể{ệtử{ìéỡ{ờp9&{Ỡợúồầ{ỡfĩệ{ệfĩệ{ỡợeĩ*{Ấỏ{ỀẬ-ẨỠ{ẩa{ớệ6ỡ{ẩỏĩề{ớệjĩề{ỡợ7j{“Ệ5ể{ìệóĩề{-{Ĩkể{ìệóĩề{ứồể{ỡểep{ầủầ{ỡệể{ầũ{ứ7{ấẻĩệ{ỡệ7ĩệ{ỡễầệ{ỡợjĩề{ềể6j{ậsầ”&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ĩáỉ{]}[]*{ỡợjĩề{ìv{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ{ị8ể{ự9ử{ợ5{ứs{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡệể{ầũ{ỡ8ể{ệỏể{ẩọĩề{ỡệể{ỠỆỚỠ{Ẩọể{Ĩềó{:Ấàầ{Ềể5ĩề;*{ỉỏỡ{ởò{ềể6ỉ{ỡệg{ẩa{ẩẽ{ỉảầ{ỡệễ{ởểĩệ{ỡệ9{ởùầ{ềể5ĩ{ịẳĩ*{ầệbớ{ấ7ể{ĩệ5p*{ỡệẳỉ{ầệễ{ầk{ềể6ỉ{ỡệg{ẩú5{ấ7ể{ềể9ể{ầệj{ỡệễ{ởểĩệ&{Ứs{ứểẻầ{ềắử{ĩeĩ{ấùầ{ựqầ{ậú{ịpẳĩ*{ứf{ìệể{ẩk{ĩề7ĩệ{ỀẬ#ẨỠ{ẩa{ỡệủầ{ệểẻĩ{“ệ5ể{ìệóĩề”{ẩúổầ{1{ĩáỉ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ĩáỉ{]}[3*{ỡợjĩề{ìv{ỡệể{ỠỆỚỠ{ờpòầ{ềể5{ự9ử{ợ5{ứs{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡệể{ầũ{ịồĩ{ầệú5{ỡụĩề{ầk{ỡợjĩề{ịgầệ{ởũ{ềể6j{ậsầ{ĩúồầ{ĩệ7&{Ỡ8ể{"{ệỏể{ẩọĩề{ầệằỉ{ỡệể{ầt5{"{ỡhĩệ{Ệ7{Ềể5ĩề*{Ởốĩ{Ị5*{Ệl5{Ấfĩệ{ẩa{ẩẽ{ỉỏỡ{ởò{ĩềúộể{ị7ỉ{ầóĩề{ỡ6ầ{ầệằỉ{ỡệể{ởũ5{ẩểẽỉ*{ĩắĩề{ẩểẽỉ{ầệj{]]]{ỡệễ{ởểĩệ{ỡụ{[0{ẩéĩ{]2{ẩểẽỉ{:Ệ7{Ềể5ĩề{ầk{[[ {ỡệễ{ởểĩệ%{Ệl5{Ấfĩệ{ầk{1 {ỡệễ{ởểĩệ%{Ởốĩ{Ị5{ầk{ {ỡệễ{ởểĩệ;&{Ởò{ỡệễ{ởểĩệ{ĩ7ử{ở5p{ẩk{ậủ{ỡpửẽĩ{ẩ8ể{ệmầ{ấạĩề{ẩểẽỉ{ềể5ĩ{ịẳĩ*{ìéỡ{ờp9{ầk{1{ỡệễ{ởểĩệ{ị7{ỡệt{ìệj5*{6{ìệj5{ầ6ầ{ỡợúộĩề{ẩ8ể{ệmầ{ịồĩ&{Ứs{ứểẻầ{ầệằĩ{ẩỏĩề{ĩ7ử{ậâĩ{ẩéĩ{ỉỏỡ{ởò{ịaĩệ{ẩ8j*{ầ6ĩ{ấỏ{ầt5{ầ6ầ{ĩề7ĩệ{ỀẬ#ẨỠ*{ầóĩề{5ĩ&&&{ầt5{"{ỡhĩệ{ỡợeĩ{ấg{ìệỗể{ỡò*{ìx{ịpẳỡ%{ĩệểẹp{ỡệễ{ởểĩệ{ấpỏầ{ỡệóể{ệmầ{ỗ{ầ6ầ{ỡợúộĩề{ẩ8ể{ệmầ{ở5p{ìệể{ấg{ớệ6ỡ{ệểẻĩ{ềể5ĩ{ịẳĩ&,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,/ỡấjậử.,/ỡ5ấịẫ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ứẹ{ớệễ5{ĩệ7{ỡợúộĩề*{ứểẻầ{ầệ8ử{ỡệẫj{ỡệ7ĩệ{ỡễầệ{ẩa{ỡợỗ{ỡệ7ĩệ{“ớệõ{ầẳớ”{ỗ{ỉỏỡ{ởò{ỡợúộĩề{ệmầ*{ỡệẽ{ệểẻĩ{ợo{ĩệằỡ{ị7{ỡh{ịẻ{ỆỞ{ềểnể{ĩệểẹp{ịồớ{ợằỡ{ầ5j&{Ệẻ{ỡệòĩề{ỡệể{ầũ*{ỡệể{ẩằp*{ỡệể{ẩp5{ìệ6{ĩảĩề{ĩẹ{ìệàớ{ầ6ầ{ầằớ*{ĩề7ĩệ&&&{ỡ8j{6ớ{ịủầ{ợằỡ{ịồĩ{ầệj{ĩềúộể{ỡệể*{ìệểéĩ{ầ6ầ{ẫỉ{ớệ9ể{ệmầ{ỡệeỉ*{ịpửẻĩ{ỡệể%{ậ8ử{ứ7{ệmầ{ẩòể{ớệk&{Ỡụ{ẩk*{ĩệểẹp{ỆỞ{ìệ6*{ềểnể{ầuĩề{ềể5ĩ{ịẳĩ*{ẩ8j{ứáĩ&{Ìệóĩề{ĩệểẹp{ỡợúộĩề{ệmầ{ầk{ờpử{ẩgĩệ{ứ7{ềể9ể{ỡệễầệ{ợo{ợ7ĩề{ĩệưĩề{ệ7ĩệ{ứể{ĩ7j{ị7{ềể5ĩ{ịẳĩ{ẩẽ{ỆỞ{ứ7{ềể6j{ứểeĩ{:ỀỨ;{ỡợ6ĩệ&{Ậ8ử{ỡệeỉ{-{ệmầ{ỡệeỉ{ẩa{ỡợỗ{ỡệ7ĩệ{ỡẻ{ĩ8ĩ*{ĩề5ử{ỡụ{ịồớ{[{ỆỞ{ẩa{ớệ9ể{ệmầ{ỡệeỉ&{Ĩệểẹp{ỀỨ{ậ8ử{ỡệeỉ{ĩệú{ỉỏỡ{ởểĩệ{ìé*{ợọể{ầk{ĩềúộể{ỡệ5{ệk5*{ấểéĩ{ầệằỡ*{ìệể{ầệễĩệ{ĩệưĩề{ĩềúộể{ỡệặử{“ĩệàỉ{ỉàỡ”{ầệj{ẩểẽỉ*{ĩắĩề{ẩểẽỉ{ệ5ử{ềổể{ữ{ỡợúồầ{ẩẹ{ỡệể{ẩẽ{ỆỞ{ẩ8ỡ{ẩểẽỉ{ầ5j&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ĩềj7ể{ợ5*{ỡệủầ{ỡợ8ĩề{ựa{ệỏể{ầk{9ĩệ{ệúỗĩề{ìệóĩề{ĩện{ẩéĩ{ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề*{ĩép{ĩệú{ỡệkể{ềể9{ậòể{ứ7{ầ6ầ{ỡệkể{ệú{ỡẳỡ{ựằp{ìệ6ầ{ầt5{ầjĩ{ĩềúộể{ìệóĩề{ấg{ĩềáĩ{ầệảĩ&{Ẩểẹp{ĩ7ử{ềkớ{ớệặĩ{ị7ỉ{ầệj{ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề{ĩề7ử{ầ7ĩề{ĩềệểeỉ{ỡợmĩề{ệốĩ&{Ỡợjĩề{ìệể{ẩk*{ầệé{ỡ7ể{ựũ{ớệ8ỡ{ầ6ầ{ệ7ĩệ{ứể{ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề{ầệú5{ẩt{ợáĩ{ẩẫ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.,ấ.Ềể9ể{ớệ6ớ{ớệlĩề*{ầệòĩề{ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề,/ấ.,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ệẻ{ịsử{ầt5{ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề{ị7{ợằỡ{ịồĩ&{Ứf{ứẳử*{ầặĩ{ầk{ềể9ể{ớệ6ớ{ẩẽ{ĩềáĩ{ầệảĩ&{Ỡợúồầ{ệéỡ*{ầặĩ{ĩắĩề{ầ5j{ĩệẳĩ{ỡệùầ{ầt5{ỆỞ*{ỀỨ{ứ7{ớệs{ệpửĩệ{ứẹ{ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề*{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡệể{ầũ&{Ỡụĩề{ĩệ7{ỡợúộĩề{ầặĩ{ẩú5{ợ5{ờpử{ẩgĩệ{ợo{ợ7ĩề{ứẹ{ĩệưĩề{ệ7ĩệ{ứể{ẩúổầ{ầjể{ị7{ềể5ĩ{ịẳĩ&{Ỡụ{ẩk*{ỆỞ{ứ7{ỀỨ{ởđ{ỡủ{ỉfĩệ{ĩềệểeỉ{ìệàầ{ệốĩ{ứồể{ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ậ8ử{ứ7{ệmầ*{ìểẽỉ{ỡợ5{ẩ6ĩệ{ềể6{ậủ5{ứ7j{ửep{ầặp{ầặĩ{ẩ8ỡ{ứẹ{ớệẵỉ{ầệằỡ*{ĩáĩề{ịủầ{ỆỞ*{ẩúổầ{ờpử{ẩgĩệ{ỡợjĩề{ầệúốĩề{ỡợfĩệ{ềể6j{ậsầ*{ẩ6ĩệ{ềể6{ứf{ởủ{ỡểéĩ{ấỏ{ầt5{ỆỞ&{Ĩệ7{ỡợúộĩề{ỡẳớ{ỡợpĩề{ứ7j{ỉsầ{ỡểep{ềểqớ{ỆỞ{ị7ỉ{ầệt{ìểéĩ{ỡệùầ*{ứẳĩ{ậsĩề{ệểẻp{ờp9{ìểéĩ{ỡệùầ*{ìy{ĩáĩề{ẩa{ệmầ{ứ7j{ẩộể{ởòĩề{ứ7{ệmầ{ỡẳớ*{ầk{ẩgĩệ{ệúồĩề{ịủ5{ầệmĩ{ĩềệẹ{ĩềệểẻớ{ớệr{ệổớ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ớệòể{ệổớ{ứồể{ĩề7ĩệ{ầóĩề{5ĩ*{ỡú{ớệ6ớ{ỡpửeĩ{ỡợpửẹĩ{ầệj{ỆỞ*{ỀỨ{ứ7{ớệs{ệpửĩệ{ứẹ{ầ6ầ{ịpẳỡ*{ĩềệg{ẩgĩệ{ựũ{ớệ8ỡ{ịểeĩ{ờp5ĩ{ẩéĩ{ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề*{ẩéĩ{ấễ{ỉẳỡ{ờpòầ{ềể5*{ỡợjĩề{ẩk{ầk{ẩẹ{ỡệể*{ấ7ể{ỡệể%{ỡẳớ{ệpằĩ{ầệòĩề{ềể5ĩ{ịẳĩ{ấạĩề{ỡệểéỡ{ấg{ầóĩề{ĩềệẻ{ầ5j{ầệj{ầ6ĩ{ấỏ{ờp9ĩ{ịữ{ứ7{ỀỨ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ứểẻầ{ỡpửẽĩ{ởểĩệ{ẩ8ể{ệmầ*{ầ5j{ẩãĩề{ầặĩ{ẩ5{ậ8ĩề{ớệúốĩề{ỡệùầ{ỡpửẽĩ{ởểĩệ{ĩệú{ĩệưĩề{ĩáỉ{ềặĩ{ẩắử{ẩẽ{ềể9ỉ{6ớ{ịủầ{ỡệể{ỠỆỚỠ*{ựbỡ{ỡpửẽĩ{ấạĩề{ẩểẽỉ{ệmầ{ấ8{ầặĩ{ĩệểẹp{ẩểẹp{ìểẻĩ{ệốĩ{ẩẽ{ỡpửẽĩ{ỡệễ{ởểĩệ{ẩt{ĩáĩề{ịủầ{ệmầ{ẩ8ể{ệmầ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡệẫj{ỀỞ-ỠỞ{Ỡợặĩ{Ẩùầ{Ứểeĩ*{ềể9ể{ờpửéỡ{ỡẳĩ{ềòầ{ỡfĩệ{ỡợ8ĩề{ềể5ĩ{ịẳĩ{ệmầ{ẩúộĩề{ìệóĩề{ầệh{ềkể{ềmĩ{ỗ{ìệắp{ỡõ{ầệùầ{ỡệể{ĩềệểeỉ{ỡqầ*{ỉ7{ớệ9ể{ựk5{ấn{ẩúổầ{ỡú{ỡúỗĩề{ềể5ĩ{ịẳĩ{ầt5{ĩềúộể{ệmầ&{Ìệể{ầ6ầ{ìệpóĩ{ìệõ{ớệ6ớ{ịpẳỡ*{ỡệẽ{ầệé{ứ7{ầ6ầ{ỡệ5ĩề{ấẳầ{ềể6{ỡợg{ẩa{ầệpẵĩ{ỉủầ{ỡệf{ĩ8ĩ{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡệể{ầũ{ởđ{ẩúổầ{ềể9ỉ{ỡệểẽp&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớýpỡệjợ>.Ệọ{Ởy{ýĩệ,/ớ.,ậểứ{ầị5ởởỴ>ậợẫị5ỡẫậ>.,ởỡợjĩề.Ỡểĩ{ịểeĩ{ờp5ĩ$,/ởỡợjĩề.{,pị{ầị5ởởỴ>ỡểỡịẫ-ỡệpỉấ-5ĩậ-ở5ớj>.,ịể.,5{ỡểỡịẫỴ>Ẩ9ỉ{ấ9j{5ĩ{ỡj7ĩ{ềể5j{ỡệóĩề{ỡợjĩề{ỡệộể{ềể5ĩ{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ>{ệợẫếỴ>/ậ5ỉ-ấ5j-5ĩ-ỡj5ĩ-ềể5j-ỡệjĩề-ỡợjĩề-ỡệjể-ềể5ĩ-ỡệể-ỡjỡ-ĩềệểẫớ-ỡệớỡ-[2243[&ệỡỉ>.,ểỉề{ởợầỴ>/ỉẫậể5/[]}/ĩẫừở/]"]1/[[ ậ"]} " ỡ 0"2ị[-ỉểĩệậpầ-ểỉề-413" 3"]&íớề>{5ịỡỴ>Ớệlĩề{ĩềụ5{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡợjĩề{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ>{/.,/5.,ậểứ.,ởỡợjĩề.,5{ỡểỡịẫỴ>Ẩ9ỉ{ấ9j{5ĩ{ỡj7ĩ{ềể5j{ỡệóĩề{ỡợjĩề{ỡệộể{ềể5ĩ{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ>{ệợẫếỴ>/ậ5ỉ-ấ5j-5ĩ-ỡj5ĩ-ềể5j-ỡệjĩề-ỡợjĩề-ỡệjể-ềể5ĩ-ỡệể-ỡjỡ-ĩềệểẫớ-ỡệớỡ-[2243[&ệỡỉ>.Ẩ9ỉ{ấ9j{5ĩ{ỡj7ĩ{ềể5j{ỡệóĩề{ỡợjĩề{ỡệộể{ềể5ĩ{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ,/5.,/ởỡợjĩề.,ớ{ầị5ởởỴ>ệẫ5ậ>.Ẩẽ{ẩ9ỉ{ấ9j{ìv{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ{]}]"{ậểêĩ{ợ5{5ĩ{ỡj7ĩ*{ĩềệểeỉ{ỡqầ*{ỡj7ĩ{ỡhĩệ{ẩa{ệpử{ẩỏĩề{[1}]{ĩềúộể{ỡệ5ỉ{ềể5{ị7ỉ{ĩệểẻỉ{ứs{ìv{ỡệể&{Ầrĩề{ứồể{ầ6ầ{ầ6ĩ{ấỏ{ầjể{ỡệể*{ầ6ĩ{ấỏ{ềể6ỉ{ở6ỡ*{ử{ỡé{ứ7{ịủầ{ịúổĩề{ớệsầ{ứs*{ầ6ầ{ầệểéĩ{ởi{ầ9ĩệ{ở6ỡ{ềể5j{ỡệóĩề{ầuĩề{ầáĩề{ỉfĩệ{ị7ỉ{ĩệểẻỉ{ứs{ứồể{ờpửéỡ{ỡắỉ{ứ7{ỡểĩệ{ỡệặĩ{ỡợ6ầệ{ĩệểẻỉ{ầ5j{ĩệằỡ{ẩẽ{ấ9j{ẩ9ỉ{ỡợẳỡ{ỡủ{5ĩ{ỡj7ĩ{ềể5j{ỡệóĩề{:ỠỠýỠỀỠ;*{5ĩ{ĩểĩệ*{5ĩ{ỡj7ĩ{ầệj{ẩỏể{ĩều{ầ6ĩ{ấỏ*{ềể6j{ứểeĩ*{ĩệắĩ{ứểeĩ{ớệsầ{ứs{ìv{ỡệể{ứ7{ỡệễ{ởểĩệ*{ĩềúộể{ĩệ7{ỡệễ{ởểĩệ{ỡợjĩề{ĩệưĩề{ĩề7ử{ỡệể&,/ớ.,/ậểứ.,/ịể.,ịể.,5{ỡểỡịẫỴ>Ớệúốĩề{6ĩ{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ{ỡụ{ĩáỉ{]}]0>{ệợẫếỴ>/ớệpjĩề-5ĩ-ỡệể-ỡjỡ-ĩềệểẫớ-ỡệớỡ-ỡp-ĩ5ỉ-]}]0-[3[4"]&ệỡỉ>.,ểỉề{ởợầỴ>/ỉẫậể5/[]}/ĩẫừở/]" 4/[}2ậ1}3[]"}ỡ[[40ị -ỡĩ&íớề>{5ịỡỴ>Ớệlĩề{ĩềụ5{ềể5ĩ{ịẳĩ{ỡợjĩề{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ>{/.,/5.,ậểứ.,ởỡợjĩề.,5{ỡểỡịẫỴ>Ớệúốĩề{6ĩ{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ{ỡụ{ĩáỉ{]}]0>{ệợẫếỴ>/ớệpjĩề-5ĩ-ỡệể-ỡjỡ-ĩềệểẫớ-ỡệớỡ-ỡp-ĩ5ỉ-]}]0-[3[4"]&ệỡỉ>.Ớệúốĩề{6ĩ{ỡệể{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{ỠỆỚỠ{ỡụ{ĩáỉ{]}]0,/5.,/ởỡợjĩề.,ớ{ầị5ởởỴ>ệẫ5ậ>.Ấỏ{Ềể6j{ậsầ{ứ7{Ẩ7j{ỡ8j{ấ5ĩ{ệ7ĩệ{Ờpửéỡ{ẩgĩệ{ }13/ỜẨẤỀẬẨỠ{ĩề7ử{]3/[[/]}]"{ớệe{ậpửẻỡ{“Ớệúốĩề{6ĩ{ỡõ{ầệùầ{Ìv{ỡệể{ứ7{ựbỡ{ầóĩề{ĩệẳĩ{ỡòỡ{ĩềệểẻớ{Ỡợpĩề{ệmầ{ớệõ{ỡệóĩề{ỡụ{ĩáỉ{]}]0”&,/ớ.,/ậểứ.,/ịể.,/pị.,ậểứ{ầị5ởởỴ>ầịợ>.{,/ậểứ.,/ậểứ.

Hồ Sỹ Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗi đau cũ chồng nỗi đau mới

Nỗi đau cũ chồng nỗi đau mới
2024-05-11 06:10:00

QTO - Vô tình phát hiện mình bị ung thư phổi cách đây không lâu, thế nhưng với ông Lê Tài Hiếu (sinh năm 1971), hiện đang sống tại thôn Lâm Lang 3, xã Cam...

Căng thẳng ôn thi vào lớp 10

Căng thẳng ôn thi vào lớp 10
2024-05-11 06:05:00

QTO - Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024- 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trước ngày 5/6. Năm nay, toàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết