Cập nhật:  GMT+7
ẩtẻéôừgẴẴạeẰ!uÂừộeẫ:toửéồoẤéẺòửéồỹửséẻâêềẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửéÂẲữửséÂthửséề/ẽẹẽếẩ/tẻẫẩẰéôừgẴẴạeẰTộgốeẫỬtnửé!thửséẺòửéồỹửséÂẲupửéứtguéõìữétupựéÊịétỹuéầÕT4TậéÂữiửéốnửẵéẴhửséửgẾéẻề/ềẵéÕT4TéÂủửtéẰtỵuétÃẰéẺẠuéÕCẤéồuỡửéÂủửtéÂAéôtDôéừqéẲgéẶẤnửéÂẤẾờửéÂẲẤẾởửẵéẺòửéồỹửséỬtnửéốnửéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéÕT5!étỹésugéồùửtâéỪqéẲgéẶẤnửéôBửséồCÃôéÂẲupửéứtguéồỷửséừữíÂéÂíuéôhôétẤẾỡửẵéÂtụéÊịéÂẲữửséÂữiửéÂủửtâẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÕữốẾeẫẩuựséôừgẴẴạeuÔộửÂộẲeéẴÂẾừộạeẼuốÂtặéfẹẹẰÊẳétộustÂặéệểềẰÊẳeéẴẲôạe//ôâõgữẶẤgửsÂẲuâẺử/ốộẴứÂữẰ/ửộẼẴ/ẽếẽẹ/ẻẻfốêẻêẹệẽêÂệẹêềừề-ÂẲẤô-ẻểễfâưẰseégừÂạe:toửéồoẤéẺòửéồỹửséẻâêềẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửéÂẲữửséÂthửséề/ẽẹẽếeéẼuốÂtạefẹẹeétộustÂạeệểềeé/ẫẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÔgẰÂuữửeẫÕT4TétẤẾỡửéÔgựéỪỹéẰtỵuétÃẰéÕCẤéồuỡửétẤẾỡửéÂẲupửéứtguéÂĐửséửtvựéửtyéồợửéÂòửétỹésugéồùửtéÂẤẾờửéÂẲẤẾởửéôtúửtéẴhôtéÕT4TẵéÕT5!é-éÌửtặé!â!ẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÕữốẾeẫ2ẠuéôtẪéồởé“ÕT4Té-éGửéÂnựéôtữéựxuésugéồùửt”ẵéÕT4TéÂủửtéồịéÂẲẤẾởửéÂìuéửtẸửséÂtỳửséồuỡẰéửtCặé“!tEôétuỡửéÕT4TẵéÕT5!éÂữiửéốnửéừiéÂẲhôtéửtuỡựéôẪgéôoẰéẪẾéồìửsẵéôtúửtéẶẤẾởửéôhôéôoẰéẺiéôẪgéÂữiửéÊịétỹu”ẳé“!tgựésugéÕT4Té-éỒvửsésvẰétỳựéửgẾẵéồpéốiửtéÂCÀửséừgu”ẳé“!tgựésugéÕT4TésuẦẰéẰthÂéÂẲupửéốữgửtéửstuỡẰéõởửéẺẸửs”ẳé“!tgựésugéÕT4TéừiéõìữéẺỡéôẤỹôéẴỵửséôẪgéựÁuésugéồùửt”ẳé“ÕT4TéÂEéửsẤẾỡửé-éÔẪgéồpéốiửtéôẪgéửsCẢuéừgữéồỹửs”âââẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÕữốẾeẫỬsgẾéẴgẤéừqéẰthÂéồỹửsẵéôhôéồỹuéÂẤẾờửéÂẲẤẾởửéừCẤéồỹửséôẪgétguéồÀửéẺụéÕT4TẵéÕCẤéồuỡửéÂĐéôoẰéÂủửtéồợửéôÀéẴĂéồỷửséừữíÂéốuqẤétiửtéÂẲờửéôhôéÂẤẾợửéẰtỵẵéÊịẵéÂtụéÂẲoửéẺiéÂòẰéÂẲẤửséÂAéôtDôéÂẤẾờửéÂẲẤẾởửéÂtộữéựỳétùửtéÂAẵéửtvựéÂẲupửéứtguétùửtéÂtDôéÂCéẺoửéÂẲEôéÂuợẰẵéÂtỉựétỹésugéồùửtẵéồupựéÂCéẺoửéừCẤéồỹửséÂẲEôéÂuợẰéồợửéôhôéứtẤéồỳửséốnửéôCẵéÂẲẤửséÂnựéÂtCÀửséựíuẵéôtÃââéồpéẺòửéồỹửséỬtnửéốnửéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéÕT5!étỹésugéồùửtâẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÕữốẾeẫÕT4TéÂủửtéồkÂéựẨôéÂuờẤéẰthÂéÂẲupửéựẠuéẺiéẺòửéồỹửséÂhuéÂẨôéầẴgẤéứtuésuhửéồữíửéẻéứỆậéẻâêềẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéẻâệềẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT5!étỹésugéồùửtéÂẲữửséÂthửséề/ẽẹẽếâẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰGẤÂtữẲeẫ!tgửté!ẲẦôẩ/ẰẫẩốuẺéôừgẴẴạeốẲộừgÂộốeẫẩẴÂẲữửsẫ!uửéừuờửéẶẤgửặẩ/ẴÂẲữửsẫéẩẤừéôừgẴẴạeÂuÂừộ-ÂtẤựõ-gửố-ẴgẰữeẫẩừuẫẩgéÂuÂừộạe,géẶẤnửéÂẲẤẾởửéÂtỳửséẺòửéồỹửséửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửeétẲộrạe/Ẳg-ẶẤgử-ÂẲẤẾộử-Âtữửs-Ẻgử-ốữửs-ửsẤữu-Âtgự-sug-õtÊt-ÂẤ-ửsẤẾộử-ẻểẻẽẻếâtÂựeẫẩuựséẴẲôạe/ựộốug/ẻẽẹ/ửộẼẴ/ẽẽếẻ/ếễốềẻẻẻếêếÂẻểẻẽẻếừẹâưẰseégừÂạe:toửéồoẤéẺòửéồỹửséẻâêềẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửéÂẲữửséÂthửséề/ẽẹẽếeé/ẫẩ/gẫẩốuẺẫẩẴÂẲữửsẫẩgéÂuÂừộạe,géẶẤnửéÂẲẤẾởửéÂtỳửséẺòửéồỹửséửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửeétẲộrạe/Ẳg-ẶẤgử-ÂẲẤẾộử-Âtữửs-Ẻgử-ốữửs-ửsẤữu-Âtgự-sug-õtÊt-ÂẤ-ửsẤẾộử-ẻểẻẽẻếâtÂựeẫ,géẶẤnửéÂẲẤẾởửéÂtỳửséẺòửéồỹửséửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẩ/gẫẩ/ẴÂẲữửsẫẩẰéôừgẴẴạetộgốeẫ.hửséửgẾéẻế/ẻẹẵéÕìữétupựéÊịétỹuéầÕT4TậéÂủửtéẰtỵuétÃẰéẺẠuéÕCẤéồuỡửéÂủửtéẰthÂéồỹửséỪqéẲgéẶẤnửéÂẲẤẾởửéÂtỳửséẺòửéồỹửséửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửéÂthửséẻẹ/ẽẹẽẽâéÔhôéồÀửéẺụéồởéẲgéựẨôéÂuờẤéẰtoửéồoẤéẰthÂéÂẲupửéếềẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửéÂẲữửséửsiẾéẲgéẶẤnửâẩ/Ằẫẩ/ốuẺẫẩ/ừuẫẩừuẫẩgéÂuÂừộạe:toửéồoẤéÂĐéửgẾéồợửéêẻ/ề/ẽẹẽêéẰthÂéÂẲupửéễfẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéâââeétẲộrạe/Ằtgử-ốgẤ-ÂẤ-ửgẾ-ốộử-êẻ-ề-ẽẹẽê-ẰtgÂ-ÂẲuộử-ễfẹ-ửsẤữu-Âtgự-sug-õtÊt-ÂẤ-ửsẤẾộử-õtẾÂ-tữ-sug-ốuửt-ẻểệễễẻâtÂựeẫẩuựséẴẲôạe/ựộốug/ẻẽẹ/ửộẼẴ/ẽêẽẹ/ẻẻfốẻẹfẽêềẹÂệềềẽừẻ-ÂẲẤô-fếệẹâưẰseégừÂạe:toửéồoẤéẺòửéồỹửséẻâêềẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửéÂẲữửséÂthửséề/ẽẹẽếeé/ẫẩ/gẫẩốuẺẫẩẴÂẲữửsẫẩgéÂuÂừộạe:toửéồoẤéÂĐéửgẾéồợửéêẻ/ề/ẽẹẽêéẰthÂéÂẲupửéễfẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéâââeétẲộrạe/Ằtgử-ốgẤ-ÂẤ-ửgẾ-ốộử-êẻ-ề-ẽẹẽê-ẰtgÂ-ÂẲuộử-ễfẹ-ửsẤữu-Âtgự-sug-õtÊt-ÂẤ-ửsẤẾộử-õtẾÂ-tữ-sug-ốuửt-ẻểệễễẻâtÂựeẫ:toửéồoẤéÂĐéửgẾéồợửéêẻ/ề/ẽẹẽêéẰthÂéÂẲupửéễfẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéâââẩ/gẫẩ/ẴÂẲữửsẫẩẰéôừgẴẴạetộgốeẫ.hửséửgẾéẻề/ềẵéÕìữétupựéÊịétỹuéầÕT4TậéÂủửtéẰthÂéồỹửséừqéẲgéẶẤnửétCĂửséDửsé!thửséẺòửéồỹửséÂẲupửéứtguéÕT4TéÂữiửéốnửẵéÂẤẾờửéÂẲẤẾởửéẺòửéồỹửséửsCẢuéốnửéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéõìữétupựéẾéÂợéầÕT5!ậâẩ/Ằẫẩ/ốuẺẫẩ/ừuẫẩừuẫẩgéÂuÂừộạe,géẶẤnửéÂẤẾờửéÂẲẤẾởửẵéẺòửéồỹửséửsCẢuéốnửéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéÕT5!étỹésugéâââeétẲộrạe/Ẳg-ẶẤgử-ÂẤẾộử-ÂẲẤẾộử-Ẻgử-ốữửs-ửsẤữu-ốgử-Âtgự-sug-õtÊt-ÂẤ-ửsẤẾộử-õtẾÂ-tữ-sug-ốuửt-ẻệễểẽẹâtÂựeẫẩuựséẴẲôạe/ựộốug/ẻẽẹ/ửộẼẴ/ẽẽẽể/ếễốẹẻẹẽếềêÂẻệễểẽẹừẹâưẰseégừÂạe:toửéồoẤéẺòửéồỹửséẻâêềẹéửsCẢuéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửéÂẲữửséÂthửséề/ẽẹẽếeé/ẫẩ/gẫẩốuẺẫẩẴÂẲữửsẫẩgéÂuÂừộạe,géẶẤnửéÂẤẾờửéÂẲẤẾởửẵéẺòửéồỹửséửsCẢuéốnửéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéÕT5!étỹésugéâââeétẲộrạe/Ẳg-ẶẤgử-ÂẤẾộử-ÂẲẤẾộử-Ẻgử-ốữửs-ửsẤữu-ốgử-Âtgự-sug-õtÊt-ÂẤ-ửsẤẾộử-õtẾÂ-tữ-sug-ốuửt-ẻệễểẽẹâtÂựeẫ,géẶẤnửéÂẤẾờửéÂẲẤẾởửẵéẺòửéồỹửséửsCẢuéốnửéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéÕT5!étỹésugéâââẩ/gẫẩ/ẴÂẲữửsẫẩẰéôừgẴẴạetộgốeẫ.hửséửgẾéẻẹ/ểẵéÕìữétupựéÊịétỹuéầÕT4TậéÂủửté;Ấìửsé!ẲụéẰtỵuétÃẰéẺẠuéÕCẤéồuỡửéÂủửtéÂAéôtDôéỪqéẲgéẶẤnửétCĂửséDửséỬsiẾéÕìữétupựéẾéÂợé2uỡÂéỬgựéẻ/ểéửtjựéÂỉửséôCẢửséÂẲẤẾởửéÂtỳửsẵéẺòửéồỹửséửsCẢuéốnửéÂtgựésugéÕT4TéÂEéửsẤẾỡửẵéõìữétupựéẾéÂợéầÕT5!ậétỹésugéồùửtâẩ/Ằẫẩ/ốuẺẫẩ/ừuẫẩ/ẤừẫẩốuẺéôừgẴẴạeôừẲeẫéẩ/ốuẺẫẩ/ốuẺẫ

Thanh Trúc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp

Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp
2024-05-14 17:19:00

QTO - Chiều nay 14/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết