Cập nhật:  GMT+7
ầréđỏưễẶẶádĂ,sẲưốdậầẶẲẰựừqậ,ỷừqđũớẲđéeđừìứđẲrDỏđrsợừđỏfỏđẮẴẼớẲđôúừrđỏẬễđ,rẬđẲẪÁừqđỎrtừrđĂrẬđÉờđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụầ/ẶẲẰựừqậầ/réậầĂđỏưễẶẶádĂRốễõdậ;fừqđừễẼđéê/êặđỌễừđỏrùđôhựđ?ẴýỏđqsễđÉờđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđÉgđẺfỏđôúừrđõễừrđẲtừrđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđâỌỎÔđêéêấđẲỷđỏrBỏđrỵsđừqrúđẲẰDỏđẲẴẼớừđẲựgừđẮẴýỏđẲỷừqđũớẲđéeđừìứđẲrDỏđrsợừđỏfỏđẮẴẼớẲđôúừrđỏẬễđ,rẬđẲẪÁừqđỎrtừrđĂrẬđẮẴẼđôúừrđÉờđỏrớđôỵặđỏrtừrđẶfỏrđÉgđỏyừqđẲfỏđọiựđôiứđôýsđÉÁsđẲỷđỏrBỏặđỏfđừrlừđưgứđừrsợứđÉẦđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụẳđ&rửđỎrẬđẲúỏrđ.ỌỪÕđẲùừrđRựgừqđỪễứặđ,ẰẪẢừqđỌỎÔđêéêđẲùừrđõDđrỵsđừqrúđẲhsđôsởứđỏnẴđ?Ẵiừqđ,Ằúẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậầsứqđỏưễẶẶádsỎốừẲốẰdđẶẲẼưốádẸsõẲrắđéẹeeĂẺằđrốsqrẲắđếẻềĂẺằdđẶẰỏád//ỏẳọễựẮẴễừqẲẰsẳÉừ/õốẶũẲựĂ/ừốẸẶ/ẹẽẹe/éeếõẻéẹéêêéẲếệẽẻưề-ễrễs-rựs-ừqrs-ọỏõêéêẳủĂqdđễưẲád,ỷừqđũớẲđéeđừìứđẲrDỏđrsợừđỏfỏđẮẴẼớẲđôúừrđỏẬễđ,rẬđẲẪÁừqđỎrtừrđĂrẬđÉờđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụdđẸsõẲrádéẹeedđrốsqrẲádếẻềdđ/ậầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỎễĂẲsựừdậỎfỏđôhsđọsởẴđõDđrỵsđừqrúđẲhsđôsởứđỏnẴđ?Ẵiừqđ,ẰúắđIừrắđỪẳ,ẳRầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ;ễẴđéeđừìứđẲrDỏđrsợừđỏfỏđẮẴẼớẲđôúừrđềêặđẻêđỏẬễđ,rẬđẲẪÁừqđỎrtừrđĂrẬđÉờđỏrớđôỵặđỏrtừrđẶfỏrđÉgđỏyừqđẲfỏđọiựđôiứđôýsđÉÁsđỏfỏđẲỷđỏrBỏặđỏfđừrlừđưgứđừrsợứđÉẦđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụặđẲựgừđẮẴýỏđẲuứđũsớứđẮẴẼđẲoĂđôẪẠỏđẹéẳẹẹệđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụặđqỳứắđéeẳẹệẻđrgsđỏýẲđẢđẲẰựừqđừẪÁỏằđẻẳẻếêđrgsđỏýẲđẢđƯgựằđềẳêệeđrgsđỏýẲđẢđỎễứĂẴỏrsễẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậỎfỏđỏrớđôỵặđỏrtừrđẶfỏrđÉgđỏyừqđẲfỏđọiựđôiứđưgứđừrsợứđÉẦđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđẲrởđrsợừđẶDđẮẴễừđẲlứđỏẬễđÔiừqặđỪrgđừẪÁỏặđỏfỏđỏmĂặđỏfỏđừqgừrặđôúễđĂrẪAừqặđôAừđÉúặđẲhựđôsờẴđũsợừđẲrẴoừđưẠsđôởđẲrDỏđrsợừđừrsợứđÉẦđừgẼặđôfĂđBừqđĂrnừđừgựđứựừqđứwsđỏẬễđỪrlừđõlừđÉgđẲrlừđừrlừđỏfỏđqsễđôuừrđưsợẲđẶụặđưgứđẲìừqđẲrơứđừsờứđẲsừđỏẬễđỪrlừđõlừđÉgựđôẪÀừqđưýsặđỏrẬđẲẰẪAừqặđỏrtừrđẶfỏrđỏẬễđÔiừqđÉgđỪrgđừẪÁỏẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ,ẴẼđừrsơừặđẮẴfđẲẰuừrđẲrDỏđrsợừđỏfỏđẮẴẼớẲđôúừrđỏẬễđ,rẬđẲẪÁừqđỎrtừrđĂrẬđôíđọỵỏđưỵđừrEừqđÉẪÁừqđứịỏặđọmẲđỏoĂđẲẰựừqđônẴđẲẪđỏyừqặđỏyừqđẲfỏđọiựđôiứđÉgđôúừrđứBỏđỏrsđẲẰiđỏrớđôỵặđỏrtừrđẶfỏrđưgứđừrsợứđÉẦđẲuứđũsớứđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđẲrmĂặđỏrẪễđĂrẤđrẠĂđÉÁsđẲrDỏđẲsỡừặđỏrsđĂrtđừrlừđỏyừqđẲrmĂđrAừđứĩẲđọỉừqđỏrẴừqđỏẬễđưễựđôỵừqđĂrỷđẲryừqẳđỎyừqđẲfỏđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđẢđẲẰựừqđừẪÁỏđỏữừđẮẴfđỏroứặđỏrẪễđôfĂđBừqđẼơẴđỏnẴẳđ,ựgừđẮẴýỏđỏửđẹẹđôỵsđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđẲruđỏửđôớừđéệđôỵsđưgứđừrsợứđÉẦđẢđừẪÁỏđừqựgsặđỏrùđỏửđẽđôỵsđưgứđừrsợứđÉẦđẢđẲẰựừqđừẪÁỏẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậRsợừđỏiđừẪÁỏđỏữừđũrựiừqđéệeẳeeeđẲryừqđẲsừđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđỏrẪễđôẪẠỏđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂằđẲẰựừqđôửđẲẰựừqđừẪÁỏđỏữừđrAừđéềeẳeeeđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđỏrẪễđôẪẠỏđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂẳđ,hsđôúễđọgừđ?ẴlừđũrẴđẽđỏữừđếếẳeeeđẲryừqđẲsừđÉgđừẪÁỏđọhừđƯgựđỏữừđẹẳêeeđẲryừqđẲsừđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđỏrẪễđôẪẠỏđẲuứđũsớứđẮẴẼđẲoĂẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ:sơừqđôýsđÉÁsđẲùừrđ?Ẵiừqđ,ẰúặđẲrốựđũớẲđẮẴiđũớẲđưẴoừđôúễđọgừặđẲỷừqđẶýđưsợẲđẶụđrẼđẶsừrđẲẰơừđôúễđọgừđẲùừrđưgđểẹẳẽẽẻđẲẰẪÀừqđrẠĂằđẲhsđẲùừrđ;ễÉễừừễũrốẲđâƯgựấđũrựiừqđêẳệeeđẲẰẪÀừqđrẠĂặđĂrnừđưÁừđôẪẠỏđễừđẲfừqđẲhsđỏfỏđũrẴđÉDỏđẰCừqđừÂsđrsởứđẲẰẢặđẺễđõlừđỏẪặđôsờẴđũsợừđŨ,đ-đ2RặđôÀsđẶýừqđỪrlừđõlừđỏữừđừrsờẴđũrửđũrìừặđẲryừqđẲsừđÉờđừAsđễừđẲfừqđỏfỏđĂrnừđứỵđưsợẲđẶụđũryừqđônẼđôẬđừơừđỏyừqđẲfỏđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđqĩĂđừrsờẴđũrửđũrìừẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậÔớừđừễẼđẲẰơừđôúễđọgừđẲùừrđ?Ẵiừqđ,ẰúđỏữừđũrựiừqđêéẳẻếeđĂrnừđứỵđưsợẲđẶụđỏrẪễđẮẴẼđẲoĂđôẪẠỏđâôúễđọgừđẲùừrđêéẳéếeặđẢđƯgựđẹeeấđrựĩỏđỏrẪễđẰxđẲryừqđẲsừđỏnừđôóẼđừrễừrđẲsớừđôỵđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđẲẰựừqđẲrÀsđqsễừđẲÁsẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ,hsđrỵsđừqrúặđôhsđõsợừđỌỎÔđêéêđỏfỏđẮẴlừđũrẴặđỏfỏđẲùừrặđẲrgừrđĂrýđẲẰơừđỏiđừẪÁỏđôờđẺẴmẲđừrsợứđÉẦđẲrÀsđqsễừđẲÁsđỏnừđẲoĂđẲẰẴừqđừqrsơừđỏBẴđẲrễứđứẪẴđọễừđrgừrđừqrúđôúừrđỏẬễđỎrtừrđĂrẬđẶĐễđôỷsđỏfỏđẮẴẼớẲđôúừrđềêặđẻêđỏẬễđ,rẬđẲẪÁừqđỎrtừrđĂrẬđừrỉứđqsisđẮẴẼớẲđỏfỏđũrửđũrìừặđọmẲđỏoĂặđôóẼđừrễừrđỏyừqđẲfỏđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậỎrÂđẲẰvừqđừrễừrđỏrửừqđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđẢđẲẰựừqđừẪÁỏặđẲẰựừqđôửđỏửđỏAđỏrớặđỏrớđôỵặđỏrtừrđẶfỏrđôởđrẴẼđôỵừqđỏfỏđưDỏđưẪẠừqđẲrễứđqsễđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđỏgừqđừrễừrđỏgừqđẲýẲặđẲuứđũsớứđỏiđĂrẪAừqđĂrfĂđẲẰẴẼờừđẲrýừqđõDễđẲẰơừđẲryừqđẲsừđÉúđẲẰtđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđÉgđỏiđẲuứđũsớứđỏẴýừđỏrsớẴđẲrốựđôúễđọgừđÉÁsđĂrẪAừqđỏrlứđỏữừđẲryừqđẲsừđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđỏữừđẲuứđũsớứđẮẴẼđẲoĂđôẪễđÉờđễừđừqrùđẢđỏfỏđừqrụễđẲẰễừqẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỄẴẲrựẰdậ,rễừrđRisầ/ĂậầõsÉđỏưễẶẶádõẰốưễẲốõdậầẶẲẰựừqậ,sừđưsơừđẮẴễừắầ/ẶẲẰựừqậđầẴưđỏưễẶẶádẲsẲưố-ẲrẴứọ-ễừõ-ẶễĂựdậầưsậầễđẲsẲưốádÔóẼđứhừrđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụdđrẰốpád/õễẼ-ứễừr-Ẳsứ-ũsốứ-ẮẴẼ-ẲễĂ-rễs-ỏựẲ-ưsốẲ-Ặs-éềeểểeẳrẲứdậầsứqđẶẰỏád/ứốõsễ/éẹe/ừốẸẶ/ẹẹẽe/ẽệõẽeêẻẽéệẲéềeểểeưeẳủĂqdđễưẲád,ỷừqđũớẲđéeđừìứđẲrDỏđrsợừđỏfỏđẮẴẼớẲđôúừrđỏẬễđ,rẬđẲẪÁừqđỎrtừrđĂrẬđÉờđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụdđ/ậầ/ễậầõsÉậầẶẲẰựừqậầễđẲsẲưốádÔóẼđứhừrđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụdđrẰốpád/õễẼ-ứễừr-Ẳsứ-ũsốứ-ẮẴẼ-ẲễĂ-rễs-ỏựẲ-ưsốẲ-Ặs-éềeểểeẳrẲứdậÔóẼđứhừrđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụầ/ễậầ/ẶẲẰựừqậầĂđỏưễẶẶádrốễõdậ,ẰựừqđưúỏrđẶĐđômẴđẲẰễừrđqsisđĂrửừqđõlừđẲỵỏđỏẬễđrễsđừẪÁỏđ0sợẲđ-đƯgựặđừrEừqđỏrsớừđẶụđẮẴlừđẲuừrđừqẴẼợừđÉgđỏrẴẼơừđqsễđ0sợẲđỪễứđõẨừqđỏiứặđũsơừđẲẰẴừqặđũryừqđẲsớỏđứfẴđẺẪAừqđỏrsớừđômẴđÉgđễừrđõẨừqđrẼđẶsừrđÉuđừờừđôỵỏđưoĂặđẲDđõựđỏẬễđrễsđõlừđẲỵỏặđÉuđrhừrđĂrÂỏđỏẬễđỪrlừđõlừđrễsđừẪÁỏẳđ;DđrẼđẶsừrđễừrđõẨừqđỏẬễđỏfỏđễừrđưgđọsởẴđẲẪẠừqđỏễựđỏiđỏẬễđẲmứđưữừqđ0sợẲđỪễứđÉÁsđọèđọhừđẮẴýỏđẲớặđưgđừrlừđẲýđẮẴẼớẲđôúừrđẲrịừqđưẠsđỏẬễđỏfỏrđứhừqđrễsđừẪÁỏđ0sợẲđ-đƯgựẳđ0uđÉoẼặđỏyừqđẲfỏđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđÉgđrỳsđrẪAừqđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđỏửđẳẳẳầ/Ăậầ/õsÉậầ/ưsậầưsậầễđẲsẲưốád,sớĂđẲẦỏđôóẼđứhừrđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụdđrẰốpád/ẲsốĂ-ẲẴỏ-õễẼ-ứễừr-Ẳsứ-ũsốứ-ẮẴẼ-ẲễĂ-rễs-ỏựẲ-ưsốẲ-Ặs-éếệềểếẳrẲứdậầsứqđẶẰỏád/ứốõsễ/éẹe/ừốẸẶ/ẹẹẹệ/ẽệõẻeếééẻéẲéếệềểếưeẳủĂqdđễưẲád,ỷừqđũớẲđéeđừìứđẲrDỏđrsợừđỏfỏđẮẴẼớẲđôúừrđỏẬễđ,rẬđẲẪÁừqđỎrtừrđĂrẬđÉờđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụdđ/ậầ/ễậầõsÉậầẶẲẰựừqậầễđẲsẲưốád,sớĂđẲẦỏđôóẼđứhừrđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụdđrẰốpád/ẲsốĂ-ẲẴỏ-õễẼ-ứễừr-Ẳsứ-ũsốứ-ẮẴẼ-ẲễĂ-rễs-ỏựẲ-ưsốẲ-Ặs-éếệềểếẳrẲứdậ,sớĂđẲẦỏđôóẼđứhừrđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụầ/ễậầ/ẶẲẰựừqậầĂđỏưễẶẶádrốễõdậỎrsớừđẲẰễừrđôíđưẤsđẺễặđừrẪừqđừrsờẴđưsợẲđẶụđÉòừđỏrẪễđẲuứđôẪẠỏđrgsđỏýẲặđỏrẪễđôẪẠỏđễừđẲfừqđẲẰơừđômẲđứộđẲrlừđẼơẴẳđ0ÁsđưữừqđọsớẲđAừặđẲyừđũtừrđÉgđqrsđừrÁđẶlẴđẶịỏđỏyừqđưễựđẲựđưÁừđỏẬễđỏfỏđễừrđrẤừqđưsợẲđẶụặđưDỏđưẪẠừqđÉẨđẲẰễừqđâƯƯ0,ấđẲùừrđôíđĂrýsđrẠĂđỏfỏđôúễđĂrẪAừqặđ;ẪđôựgừđểếệặđÔựgừđŨsừrđẲớđ-đ?ẴýỏđĂrữừqđẻẻềđôóẼđứhừrđẲuứđũsớứđẲryừqđẲsừặđẮẴẼđẲoĂđôẪẠỏđềẹđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđrẼđẶsừrđẲẰơừđôúễđọgừđ?Ẵiừqđ,ẰúđÉgđẲẰơừđừẪÁỏđọhừđƯgựặđẲỷđỏrBỏđẲẰẴẼđôsợẴặđễừđẲfừqđẲẰễừqđẲẰvừqặđôfĂđBừqđẶDđứựừqđứwsặđẲsừđẲẪẢừqđỏẬễđÔiừqặđỪrgđẳẳẳầ/Ăậầ/õsÉậầ/ưsậầưsậầễđẲsẲưốádÔóẼđứhừrđỏyừqđẲfỏđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđÉgđẺfỏđôúừrđõễừrđẲtừrđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụdđrẰốpád/õễẼ-ứễừr-ỏựừq-Ẳễỏ-Ẳsứ-ũsốứ-ẮẴẼ-ẲễĂ-Éễ-Ẻễỏ-õsừr-õễừr-Ẳsừr-rễs-ỏựẲ-ưsốẲ-Ặs-éếẹẹéeẳrẲứdậầsứqđẶẰỏád/ứốõsễ/éẹe/ừốẸẶ/ẹéẽẽ/ẽệõẻeêêeẽéẲéếẹẹéeưeẳủĂqdđễưẲád,ỷừqđũớẲđéeđừìứđẲrDỏđrsợừđỏfỏđẮẴẼớẲđôúừrđỏẬễđ,rẬđẲẪÁừqđỎrtừrđĂrẬđÉờđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụdđ/ậầ/ễậầõsÉậầẶẲẰựừqậầễđẲsẲưốádÔóẼđứhừrđỏyừqđẲfỏđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđÉgđẺfỏđôúừrđõễừrđẲtừrđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụdđrẰốpád/õễẼ-ứễừr-ỏựừq-Ẳễỏ-Ẳsứ-ũsốứ-ẮẴẼ-ẲễĂ-Éễ-Ẻễỏ-õsừr-õễừr-Ẳsừr-rễs-ỏựẲ-ưsốẲ-Ặs-éếẹẹéeẳrẲứdậÔóẼđứhừrđỏyừqđẲfỏđẲuứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđÉgđẺfỏđôúừrđõễừrđẲtừrđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụầ/ễậầ/ẶẲẰựừqậầĂđỏưễẶẶádrốễõdậ,uứđũsớứặđẮẴẼđẲoĂđÉgđẺfỏđôúừrđõễừrđẲtừrđrgsđỏýẲđưsợẲđẶụđưgđừrsợứđÉẦđỏrtừrđẲẰúđỏửđÊđừqrụễđÉyđỏẤừqđẲrsơừqđưsơừqđôẪẠỏđÔiừqặđỪrgđừẪÁỏặđẲựgừđõlừặđẲựgừđẮẴlừđôĩỏđọsợẲđẮẴễừđẲlứẳđÔsờẴđôửđẲrởđrsợừđẶDđẲẰsđlừđỏyừqđưễựđẲựđưÁừđỏẬễđỏfỏđễừrđrẤừqđưsợẲđẶụđôíđrẼđẶsừrđÉuđẶDđừqrsợĂđômẴđẲẰễừrđqsisđĂrửừqđõlừđẲỵỏặđẲrýừqđừrmẲđômẲđừẪÁỏằđqửĂđĂrnừđẺựễđõúẴđừỹsđôễẴđỏẬễđỏfỏđẲrlừđừrlừđưsợẲđẶụằđôfĂđBừqđẲuừrđỏiứặđừqẴẼợừđÉvừqđỏẬễđỏfừđọỵặđỏrsớừđẶụđÉgđỪrlừđõlừđỏiđừẪÁỏẳầ/Ăậầ/õsÉậầ/ưsậầ/ẴưậầõsÉđỏưễẶẶádỏưẰdậđầ/õsÉậầ/õsÉậ

Thanh Hải

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp

Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp
2024-05-14 17:19:00

QTO - Chiều nay 14/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp.

Giao ban công tác báo chí tháng 3, 4/2024

Giao ban công tác báo chí tháng 3, 4/2024
2024-05-14 11:27:00

QTO - Sáng nay 14/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết