Cập nhật:  GMT+7
âpđcòủệẮẮ9bẢ:qẰủõbấÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠâ/pđấâẢcòủệẮẮ9bẢPõệọbấ?ểưỡcưệẸcđẻ/ẻắcẰpwưỡcÃẶệcòpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ắcũýẰcòểcưpjưcpgứcẰjũcưỡẬAqcPễc:úưpcỏhcỡCqcẰịưỡcẮxcẰqơưcẽcẰĂqớẶcỏyưỡcòpứcẹcẰĂẬAưỡcpÁẢcòừcpứễưcògưpcụpừcụpiưcỏhcẢpgưcểưpcẰĂứưỡcòpẶẸổưcũÂòc“ỎtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠ”còẤệcÓểức*Ặgưỡc:ĂtcẰpAqcỡqệưcÃẶệằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấâqũỡcòủệẮẮ9bqÒõưẰõĂbcẮẰẸủõ9bEqọẰpãcếddẢÉăcpõqỡpẰãcẹẻdẢÉăbcẮĂò9b//òằóệứÃẶệưỡẰĂqằĐư/ọõẮụẰứẢ/ưõEẮ/eẹed/đéđọéđdéẻdeẰêếdêủề-ẢpẶứưỡ-óệóứưằùẢỡbcệủẰ9bÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠbcEqọẰp9bếddbcpõqỡpẰ9bẹẻdbc/ấâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÒệẢẰqứưbấ%pừưỡcĐqổưcÓểức*Ặgưỡc:ĂtcẰĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcóễc"vc:ptcÓựưc-cGưpãc:ằ%â/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấÒÂcẰpờắcòểcưpjưcpgứcẰjũcỏhcpỵcẰĂÁcỡqệcỏsưpcóễcPứễưỡc:ptc:puắcÀcẰpwưcỂqc:CắcÉhc:ĂqớẶcỂqắcpẶẸớưc:ĂqớẶc%pứưỡắcưpjưcĐmẰcẰĂứưỡcóễqc“ŨýẰcũsưpcòpiũcẮừòcpệqcưỡẬAqcõũcóớưpcẰmẰ”cẳỏiưỡcưỡễẸceẽ/đđ/edeeẵcẮxcẰqơưcecẰĂqớẶcỏyưỡăcpỵcẰĂÁcwưỡcỦổc:ễqcPqỗẶắcÀcẰpwưcỦjũcỦệưỡcéắcÉhcÒệũc:pẤẸắcpẶẸớưcÒệũcỦýắcưpjưcĐmẰcẰĂứưỡcóễqc“ƯỵqcỏệẶcòẦcòpyưỡcưỵqcỏệẶcũỹq”cẳỏiưỡcưỡễẸcđđ/ẻ/edeẹẵcecẰĂqớẶcỏyưỡằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấâqũỡcòủệẮẮ9bqÒõưẰõĂbcẮẰẸủõ9bEqọẰpãcếddẢÉăcpõqỡpẰãcẹẻdẢÉăbcẮĂò9b//òằóệứÃẶệưỡẰĂqằĐư/ọõẮụẰứẢ/ưõEẮ/eẹed/đéđọéđdééđẻẰđéẻềủd-ẢpẶứưỡ-óệủệòằùẢỡbcệủẰ9bÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠbcEqọẰp9bếddbcpõqỡpẰ9bẹẻdbc/ấâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÒệẢẰqứưbấ:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcóễcƯỡẶẸợưc:ptcỦfòc-cGưpãc:ằ%â/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấPỵcẰĂÁcóễc"vc:ptcÓựưắcÀcẰpwưcỠqệcỦjũắcÉhc"úưpcỦứưỡắcpẶẸớưc"úưpcỦqưpắcưpjưcĐmẰcẰĂứưỡcóễqc“ÔứcủõcògưpcỏAqcũýẰcẢpÂcưDcũẴ”cẳỏiưỡcưỡễẸcế/ẻ/edeđẵcĐễcũốcòứưcóễcƯỡẶẸợưc:ptcỦfòắcÀcẰpwưcPựệcƯệũắcÉhc"úưpcỦứưỡắcpẶẸớưc"úưpcỦqưpắcưpjưcĐmẰcẰĂứưỡcóễqc“ƯỡẬAqcũốcẰjũcẰplưcòlưcỏẬÁòcỡqẲẢcỏẠ”cẳỏiưỡcưỡễẸceẹ/e/edeẹẵắcũỵqcẰĂẬAưỡcpÁẢcđcẰĂqớẶcỏyưỡằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấâqũỡcòủệẮẮ9bqÒõưẰõĂbcẮẰẸủõ9bEqọẰpãcếddẢÉăcpõqỡpẰãcẹẻdẢÉăbcẮĂò9b//òằóệứÃẶệưỡẰĂqằĐư/ọõẮụẰứẢ/ưõEẮ/eẹed/đéđọéđdéêeẻẰếẻéêủđ-ẢpẶứưỡ-òpẶ-pqõẶằùẢỡbcệủẰ9bÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠbcEqọẰp9bếddbcpõqỡpẰ9bẹẻdbc/ấâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÒệẢẰqứưbấ:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcwưỡcỦổc:ễqcPqỗẶc-cGưpãc:ằ%â/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấÓổưcòfưpcẮBcpỵcẰĂÁcưừqcẰĂổưcòẤệcòểcưpjưcpgứcẰjũcưỡẬAqcPễc:úưpắcófưcỏửòcÓểức*Ặgưỡc:ĂtcòẦưỡcỏhcòpẶưỡcẰệẸcỏừưỡcỡừẢắcẮồcòpqệcĐỹqcpứễưcògưpcụpừcụpiưcòẤệcũốcòứưcóễcƯỡẶẸợưc:ptcỦfòcĐễcwưỡcỦổc:ễqcPqỗẶcẳecpứễưcògưpcỏẬÁòcẢpgưcểưpcẰĂứưỡcòpẶẸổưcũÂòc“ỎtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠ”còẤệcÓểức*Ặgưỡc:ĂtcưiũcedeẹẵcẮxcẰqơưcủlưcủẬÁẰcủễcềddằdddcỏyưỡcĐễcđằdddằdddcỏyưỡằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấ%pừưỡcĐqổưcÓểức*Ặgưỡc:ĂtcỏhcẰĂệứcẮxcẰqơưcpỵcẰĂÁcòpứcòểòcưpjưcĐmẰcĐễcòpẶẸờưcủAqcẰpiũcpữqắcỏýưỡcĐqổưcòẤệcòểcưpjưcpgứcẰjũắcófưcỏửòcÓểức*Ặgưỡc:Ătcỏỗưcòểòcỡqệcỏsưpằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấ0ẲòcỏýưỡcụpqcưpmưcỏẬÁòcẮBcpỵcẰĂÁắcwưỡcỦổc:ễqcPqỗẶcòpứcpệẸãc“?BcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcÓểức*Ặgưỡc:ĂtcủễcĂkẰcòlưcẰpqỗẰcòpứcỡqệcỏsưpcẰwqcÀcẰpAqcỏqờũcưễẸcỏờcẰwqcòxcỡíưỡcỏqơẶcẰĂtcóớưpắcòểòcòứưcẰwqcỏẬÁòcẰqỗẢcẰÂòcỏỗưcẰĂẬAưỡắcẢpkưcỏkẶcẰpứểẰcụpữqcỏừqcưỡpèứ”ằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấâqũỡcòủệẮẮ9bqÒõưẰõĂbcẮẰẸủõ9bEqọẰpãcếddẢÉăcpõqỡpẰãcẹẻdẢÉăbcẮĂò9b//òằóệứÃẶệưỡẰĂqằĐư/ọõẮụẰứẢ/ưõEẮ/eẹed/đéđọéđdéẻẻếẰđềdêủd-ẢpẶứưỡ-óệẰpqằùẢỡbcệủẰ9bÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠbcEqọẰp9bếddbcpõqỡpẰ9bẹẻdbc/ấâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÒệẢẰqứưbấ:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcóễcPứễưỡc:ptc:puc-cGưpãc:ằ%â/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”cĂệcỏAqcẰẪcưiũcedeécưpìũcòpẶưỡcẰệẸcẮồcòpqệắcỡqẲẢcỏẠcòểòcũgưpcỏAqcụpừcụpiưắcókẰcpfưpcĐẬỷưcủổưcẰĂứưỡcòẶýòcẮxưỡằc:pAqcỡqệưcÃẶệắcòpẬỷưỡcẰĂsưpcỏhcưpmưcỏẬÁòcẮBcpẬÀưỡcẨưỡắcpỵcẰĂÁcòẤệcưpqơẶcẰỳcòpẨòắcòểcưpjưcpgứcẰjũằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢỆẶẰpứĂbấ:ĂẲòc%pẬỷưỡâ/ẢấâọqĐcòủệẮẮ9bọĂõủệẰõọbấâẮẰĂứưỡấ:qưcủqổưcÃẶệưãâ/ẮẰĂứưỡấcâẶủcòủệẮẮ9bẰqẰủõ-ẰpẶũó-ệưọ-ẮệẢứbấâủqấâệcẰqẰủõ9bÓểức*Ặgưỡc:ĂtcẰĂệứcẰqơưcpỵcẰĂÁcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠbcpĂõở9b/óệứ-ÃẶệưỡ-ẰĂq-ẰĂệứ-Ằqõư-pứ-ẰĂứ-òpứ-òệò-ọqệ-òpq-òệư-ỡqẶẢ-ọứ-đẽẹềẹẻằpẰũbấâqũỡcẮĂò9b/ũõọqệ/đed/ưõEẮ/eedê/ẹếọedềéeéeẰđẽẹềẹẻủđằùẢỡbcệủẰ9bÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠbc/ấâ/ệấâọqĐấâẮẰĂứưỡấâệcẰqẰủõ9bÓểức*Ặgưỡc:ĂtcẰĂệứcẰqơưcpỵcẰĂÁcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠbcpĂõở9b/óệứ-ÃẶệưỡ-ẰĂq-ẰĂệứ-Ằqõư-pứ-ẰĂứ-òpứ-òệò-ọqệ-òpq-òệư-ỡqẶẢ-ọứ-đẽẹềẹẻằpẰũbấÓểức*Ặgưỡc:ĂtcẰĂệứcẰqơưcpỵcẰĂÁcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠâ/ệấâ/ẮẰĂứưỡấâẢcòủệẮẮ9bpõệọbấ?ểưỡcưệẸcđẻ/eắcÓểức*Ặgưỡc:ĂtcỏhcẰĂệứcẰqơưcpỵcẰĂÁcòpứcòểòcỡqệcỏsưpcòừcpứễưcògưpcỏịòcóqớẰcụpừcụpiưcỏẬÁòcẢpgưcểưpcẰĂổưcòpẶẸổưcũÂòc“ỎtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠ”ằâ/Ảấâ/ọqĐấâ/ủqấâủqấâệcẰqẰủõ9b:ĂệứcẰqơưcpỵcẰĂÁcòpứcưpDưỡcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠcỏiưỡcẰĂổưcÓểức*Ặgưỡc:ĂtbcpĂõở9b/ẰĂệứ-Ằqõư-pứ-ẰĂứ-òpứ-ưpẶưỡ-ọqệ-òpq-òệư-ỡqẶẢ-ọứ-ọệưỡ-ẰĂõư-óệứ-ÃẶệưỡ-ẰĂq-đẽếéêếằpẰũbấâqũỡcẮĂò9b/ũõọqệ/đed/ưõEẮ/eeeẽ/ẹếọeđđẹđẻếẰđẽếéêếủđằùẢỡbcệủẰ9bÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠbc/ấâ/ệấâọqĐấâẮẰĂứưỡấâệcẰqẰủõ9b:ĂệứcẰqơưcpỵcẰĂÁcòpứcưpDưỡcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠcỏiưỡcẰĂổưcÓểức*Ặgưỡc:ĂtbcpĂõở9b/ẰĂệứ-Ằqõư-pứ-ẰĂứ-òpứ-ưpẶưỡ-ọqệ-òpq-òệư-ỡqẶẢ-ọứ-ọệưỡ-ẰĂõư-óệứ-ÃẶệưỡ-ẰĂq-đẽếéêếằpẰũbấ:ĂệứcẰqơưcpỵcẰĂÁcòpứcưpDưỡcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠcỏiưỡcẰĂổưcÓểức*Ặgưỡc:Ătâ/ệấâ/ẮẰĂứưỡấâẢcòủệẮẮ9bpõệọbấ?ểưỡcưệẸceế/ẽắcỏfqcọqớưcÓểức*Ặgưỡc:ĂtcỏỗưcẰpiũcpữqắcỏýưỡcĐqổưcĐễcẰĂệứcẰqơưcpỵcẰĂÁcòpứcỡqệcỏsưpcwưỡcPycỌlưcẳẮqưpcưiũcđềẽếẵcÀcẰpwưcỠqệcỎýắcÉhc:ĂqớẶcỎýắcpẶẸớưc:ĂqớẶc%pứưỡcĐễcỡqệcỏsưpcòptcƯỡẶẸợưc:ptc:ĂửưỡcẳẮqưpcưiũcđềếếẵcÀcẰpwưc%pệưcPqơưắcÉhc"úưpc?ỷưắcpẶẸớưc"úưpcỦqưpằcỎjẸcủễcpệqcỡqệcỏsưpcòừcpứễưcògưpcụpừcụpiưcỏhcỏẬÁòcẢpgưcểưpcẰĂổưcòpẶẸổưcũÂòc“ỎtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠ”còẤệcÓểức*Ặgưỡc:Ătằâ/Ảấâ/ọqĐấâ/ủqấâủqấâệcẰqẰủõ9bÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòpứcđdcpứễưcògưpcụpừcằằằbcpĂõở9b/òpẶứưỡ-ẰĂqưp-Đứưỡ-ẰệẸ-ưpệư-ệq-óệứ-ÃẶệưỡ-ẰĂq-ẰĂệứ-pứ-ẰĂứ-òpứ-đd-pứệư-òệưp-ụpứ-ụpệư-đêếêẻẹằpẰũbấâqũỡcẮĂò9b/ũõọqệ/đed/ưõEẮ/eééđ/đdẽọđđêẻđeẻẰeẽđếủđ-ẢpẶứưỡ-ứưỡ-ọứưỡằùẢỡbcệủẰ9bÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòẤệcófưcỏửòcòpứcòểòcỏtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠbc/ấâ/ệấâọqĐấâẮẰĂứưỡấâệcẰqẰủõ9bÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòpứcđdcpứễưcògưpcụpừcằằằbcpĂõở9b/òpẶứưỡ-ẰĂqưp-Đứưỡ-ẰệẸ-ưpệư-ệq-óệứ-ÃẶệưỡ-ẰĂq-ẰĂệứ-pứ-ẰĂứ-òpứ-đd-pứệư-òệưp-ụpứ-ụpệư-đêếêẻẹằpẰũbấÒpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ãc:ĂệứcpỵcẰĂÁcòpứcđdcpứễưcògưpcụpừcằằằâ/ệấâ/ẮẰĂứưỡấâẢcòủệẮẮ9bpõệọbấ:pBòcpqớưcòpẬỷưỡcẰĂsưpc“"ựưỡcẰệẸcưpjưcểqcÓểức*Ặgưỡc:Ăt”ắcẰẪcưỡễẸceẹc–céđ/êắcẢpừưỡcĐqổưcÓểức*Ặgưỡc:ĂtcỏhcỏỗưcẰpiũcĐễcẰĂệứcẰỳưỡcẮxcẰqơưcđđắẹcẰĂqớẶcỏyưỡcẰẪcưỡẶyưcpỵcẰĂÁcòẤệcÓểức*Ặgưỡc:ĂtcĐễcófưcỏửòcòpứcđdcẰĂẬAưỡcpÁẢcòừcpứễưcògưpcỏịòcóqớẰcụpừcụpiưcỏhcỏiưỡcÀcòpẶẸổưcũÂòc“ỎtệcòpucòlưcỡqẲẢcỏẠ”còẤệcóểức*Ặgưỡc:ĂtcẰpAqcỡqệưcÃẶệằâ/Ảấâ/ọqĐấâ/ủqấâ/ẶủấâọqĐcòủệẮẮ9bòủĂbấcâ/ọqĐấâ/ọqĐấ

Trúc Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp

Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp
2024-05-14 17:19:00

QTO - Chiều nay 14/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp.

Giao ban công tác báo chí tháng 3, 4/2024

Giao ban công tác báo chí tháng 3, 4/2024
2024-05-14 11:27:00

QTO - Sáng nay 14/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác...

Thời tiết