Cập nhật:  GMT+7
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29qKeG6oMOS4bqmw4DDs+G7q+G6oOG6ouG7s+G6psOzSeG6tsOzw41IeMOzw43huqLDvcOMw7Phu6nhuqLhu7nDjMOz4burSsahw7PDgk/hu6vDs8OCTOG7huG6psOAw7Phu6rEkOG6psOAw7PGoeG6psOzw6HDjOG7n+G6psOAw7PhuqNI4bquxKkv4bqg4buNasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0Yk4buvxqHhu7FvauG7i8Oh4bqj4buJw7Mtw7MkQsOzw4Lhu53Ds+G6puG6oMOS4bqmw4DDs8OATMOK4bqmw4DDs+G6pHPDjcOzw41IeMOzw43huqLDvcOMw7Phu6nhuqLhu7nDjGnDs+G7q+G6qMOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs8ON4bqg4bud4bqm4bqgw7PDjcOD4bur4bqgw7PDjUjDveG6psOz4bur4bub4burw7PhuqDhuqzhu6PDjcOz4but4bq44bqmw4DDs+G7q+G6oMOMw5TDveG6psOz4bqkxJDhuqbDs+G7jOG7ncOz4bqg4bqs4bujw43Ds+G7reG6uOG6psOAw7Phu63huqzhu53huqbDs+G7q0rGocOz4buqxJDhuqbDgMOzxqHhuqbDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PDocOM4buf4bqmw4DDs+G6o0jhuq7DrcOzKeG6oMO64bqmw7Phu63hu6PhuqLDs+G6oOG6uOG6osOz4but4bqs4bud4bqmw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7q8O5RsOz4buM4budw7Phu6zhu6PhuqLDs+G6oOG6uOG6osOz4but4bqs4bud4bqmw7Phu6rEkOG6psOAw7PGoeG6psOzw6HDjOG7n+G6psOAw7PhuqNI4bquacOz4bur4bqg4buK4bqmw4DDs8ONxJDhuqLDs+G7reG7ocOz4bur4bqow7Phu6vDjOG6uOG7q8Ozw41I4bqqw7Phu6vhuqDDjMOU4bu34bqmw7Phu4zhur7huqLDs+G6oELDs+G7jOG7tcOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOzw41IcOG6psOzw41I4buCacOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOz4bq04bqi4bqm4bqgw7PhuqbDgOG6oOG6ouG7t+G6pMOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu63hurjhuqbDgMOz4burxJDhuqbDgMOzw43hu5vhu6vDs+G7reG6rOG7neG6psOtxKnDjcah4bupw4Lhu6/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4bqkxqFIw4DhuqLhuqZn4buPRsOVw7PGocOMw43huqxvasSpw41IasSpw43hu7FqxKnhuqLhuqTDgMOzSUjhu6vhur9vLy/hu6vDreG7qcah4bqsR8OMxqHhuqbDgMONSOG6osOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu43hu4/hu4/DtS/DtOG7leG7scO04buN4buNw7Thu43DteG7k8ON4buR4buT4buVw7Lhu43DguG7jcOt4bqyRsOAb8OzL2rEqS/DjeG7sWrEqS/DjUhqxKkvw43GoeG7qcOC4buvauG7g8Oz4bqj4bqgTOG7huG6psOAw7Phu4rDlMOzJDzhu5wpPcOzw6HDoyDhu6rDs+G6oyXhu7IpacOzYeG6oOG6qMOz4but4bq44bqiw7PDjUhM4buC4bqmw4Bpw7Nh4bqg4bqq4bqmw4DDs8ag4bqmw7PhuqbhuqLhuqbhuqDDs+G7q+G6oMOD4bqm4bqgw7PDjUjhuq7Ds+G6puG6uOG6osOz4bup4bq4acOz4buqxJDhuqbDgMOzxqHhuqbDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PDocOM4buf4bqmw4DDs+G6o0jhuq5nw7Phu6rhu5vhuqbDs+G7qeG6uMOz4but4bqs4bud4bqmw7NG4bqg4buf4bqiw7PDgEzDiuG6psOAw7PhuqTGsMOMw7Phu4zhu53Ds8OCw4zEkOG6psOz4but4bqiw7Phu63hu6XDjMOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G6pELhuqLDs+G7q8SQ4bqmw4DDs+G7jOG6ouG7t+G7q8Oz4bus4bu5w7PhuqDhuqzhu6PDjcOz4but4bq44bqmw4DDs+G7reG6rOG7neG6psOzw43huqBP4burw7NJT8Ozw4Lhu53Ds+G6puG6ouG7teG6pMOz4butxqHhuqTDs+G6pMO9acOzw43hu6PhuqzDs+G6puG6ouG7teG6pMOz4bur4buf4bqkw7PhuqBN4bqmw4DDs8ON4bqgxILDs+G6psOA4bqs4bud4bqiw7Phu4zhuqLhu7fhu6vDs+G7reG6uuG6osOz4bqk4bq+4bqiw7PhuqDEguG6puG6oMOzw43huqBN4burw7Phu4zhu53Ds+G6puG6uOG6osOz4buxw4zhuqbDgGnDs+G6psOATOG7gOG6osOz4bur4bub4bqmw7Phu6nhurjDs+G7reG6rOG7neG6psOzw41I4bqs4bqmw4DDs8OCT+G7q8Ozw4JM4buG4bqmw4DDs+G7qsagKeG7sMOzRuG6oOG7n+G6osOzw4LDjMSQ4bqmw7NG4bqg4bubw43Ds+G6oMOMw5TDs+G7rUzhu4bhu6vDs8ON4bqi4bqm4bqgw7PDjeG6oOG7peG6psOzw5XDjOG6psOAw7PhurTDg+G7q+G6oMOzw43EguG6puG6oMOz4bqmw4DDjMOU4bu34bqmacOzw4BMw4rhuqbDgMOz4bqkxrDDjGnDs+G7reG6osOz4but4bulw4zDs8ONSOG6rOG6psOAw7PhuqRC4bqiw7PhuqDhuqzhu6PDjcOz4but4bq44bqmw4DDrcOzb8SRw7PDjeG6oE3hu6vDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G7jMah4bqiw7PDjUjhuqrDs8ONSOG7m+G7q+G6oMOz4bqm4bqg4bqi4bu34bqkw7Phu6tKxqHDs+G6pMSC4bqm4bqgacOz4bup4buf4bqmw7PDjeG6oMO64bqmw7PDjcSQ4bqiw7PDgsOMxJDhuqbDs+G6tOG6oMSQ4bqmw4DDs+G6psOATuG6psOAw7PhuqBC4burw7PhuqBD4bqiacOzw41IxqHDjMOz4buxw4nhuqLDs+G7q+G6oMOMw5TDveG6psOz4bqkxJDhuqbDs+G6psOA4bqg4bqi4bu3RsOz4buMxKhpw7NG4bqgw7nhuqbDs+G7rcO5w4zDs+G6oOG6rOG7neG6psOzw43huqDhu53huqbhuqDDs8OVw4zDucONw7NJceG7q8Oz4bqm4bqg4bqi4bu34bqkw7Phu4zEqMOz4bqk4budw7Phu6vDuUbDs8ONSMO94bqmw7PDgOG6osah4bqsw7NG4bqg4bqoacOzw4DhuqhGw7NJTeG7q8Oz4bqkxILhuqbhuqDDs+G7jOG7neG6rMOz4buM4bqi4bu34burw7PDlcO6w5TDs+G7sU/huqbDgMOzw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G7reG6rOG7neG6psOz4buMw5LhuqbDgMOz4bqk4buj4bqm4bqgacOzw43huqBP4burw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs+G6psOA4bqg4bqiw73huqTDs8ON4buK4burw7Phu6vDjOG6uOG7q8Oz4buM4bun4bqmw7Phu63hurjhuqbDgMOz4oCcJELhu6vDs8ON4bunRsOz4buM4budw7PDguG7neG6pMOzw43huqDhu6/huqzDs8ONw7nhuqTDs8OATMOK4bqmw4DDs+G7reG7o+G6rMOz4butTeG7q8OzJMOJw7Phu6rhuqDDg8OzKOG6ouG6puG6oC3Ds+G7qsagKeG7sMOz4buMxILDs+G6pkzhur7hu6vDs0fDjMO94bqmw7PDjeG6oMO64bqmacOz4buMxILDs+G7scO64bqmw7NG4bqgxKjhu6vDs+G7jMSo4oCdw7Phu4zhu53Ds+KAnOG7qsagKeG7sMOz4bur4bqgw7lGw7PhuqDhu53huqbhuqDDs+G6psOA4bqg4bqiw73huqTDs+G7reG6ouG7tcOMw7PDguG7t+G6puG6oGjDs8OVw7rDlMOz4buxT+G6psOAw7Phuqbhu7NGw7NJReG6psOAw7Phu4xw4bqmw7PhuqDhuqjGocOz4buMxILDs+G6puG6oMO64bqmw7Phu7HDuuG6psOzRuG6oMSo4burw7Phu4zEqOKAnS3Ds+G6o+G6oEzhu4bhuqbDgMOz4buKw5TDsyThuqzhu53huqbDgMOzw6HDjEXhu6vDs+G6o+G6ouG7s+G6psOzw43DuuG6pMOzSU/DrcOz4bqjTsOz4bqmcOG6pMOz4buPw7LDsuG7l8Oz4but4buz4bqmw7PhuqbGocOUacOzxqHhuqbhuqDDs+G7reG7ocOz4butTOG7huG7q8Ozw41z4bqmw4DDs+G7mcOz4bupcuG6psOAw7PhurThuqDhu6/huqbDs+G7jOG7ncOzw4DhuqLDucOUw7PhurThuqDhu6/huqbDs+G7jMSCw7Phu63hu6HDs+G7q+G6qMOzw43huqDhu53huqbhuqDDs8ONw4Phu6vhuqDDs8ONSOG6rOG6psOAw7Phu6vEkOG6psOAw7PDjeG7m+G7q8Oz4bur4bqgw4zDlMO94bqmw7PhuqTEkOG6psOz4buM4budw7Phu6vEkOG6psOAw7PDjeG7m+G7q8Oz4but4bqs4bud4bqmw63Ds+G7rHPhu6vDs+G7qeG6ouG7t8ONw7PDtcOz4bqmcOG6pMOzw4LhuqLhu7XhuqZpw7PDjU7Ds+G6pnDhuqTDs+G7j8Oyw7Lhu5fDs+G7reG7s+G6psOz4bqmcOG6pMOz4buPw7Lhu43hu43Ds8OC4budw7Phu6vhuqDhuqLhu7PhuqbDs0nhurbDs8ON4bqg4bqiw7Phu63DjMahw7Phu6vDuUbDs+G7q8OKw7NJ4buCacOz4but4buf4bqmw4DDs+G7jOG6osO94bqmw7PDlcOMw7nDjcOzSXHhu6vDrcOz4buDw7PhuqPhuqBM4buG4bqmw4DDs+G7isOUw7MpPcOjZEApw7MoJSkkw7PhuqPDo8OZKWnDs2HhuqDhuqjDs+G7reG6uOG6osOzw41ITOG7guG6psOAw7Phu6zhurjhuqLDs+G6o+G6oMah4bqkw7PhuqRMw4zDs8ON4bq64bqmw4DDs+G6oOG7hkZpw7Nh4buq4buV4buN4buoacOz4buqxJDhuqbDgMOzxqHhuqbDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PDocOM4buf4bqmw4DDs+G6o0jhuq5nw7PDoMOo4bqmw7PDgsOMw5Thu7fhuqbDs0fDjMahw7PDjeG6oE/hu6vDs8ON4bqiQeG6psOz4but4bu5w7PDjUhM4buC4bqmw4DDs8ON4bqg4bud4bqm4bqgw7PhuqDDiuG6psSpw43GoeG7qcOC4buvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G6pMahSMOA4bqi4bqmZ+G7j0bDlcOzxqHDjMON4bqsb2rEqcONSGrEqcON4buxasSp4bqi4bqkw4DDs0lI4bur4bq/by8v4burw63hu6nGoeG6rEfDjMah4bqmw4DDjUjhuqLDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buN4buP4buPw7Uvw7Thu5Xhu7HDtOG7jeG7jcO04buNw7Xhu5PDjeG7keG7k+G7lcOy4buNw4Lhu4/DreG6skbDgG/Dsy9qxKkvw43hu7FqxKkvw41IasSpL8ONxqHhu6nDguG7r2rhu7DhuqzDs8ONw4PhuqbhuqDDs+G7rXPhu6vDs8ON4bqg4buIw7Phu6tKxqHDs+G6pOG6uMONw7Phu63DiuG6psOz4buM4bquw7PDjUhP4burw7PDjeG6ouG7s0bDs0fDjOG7n+G6psOzw4Lhu5Bpw7PDgOG6osah4bqkw7PDgOG6osOSw7Phu6vGoeG6psOzRuG6oOG7o+G6pMOz4bqm4bqgw7rhuqbDs0bhuqDEqOG7q8Oz4buMxKjDs+G7q+G6oOG6rMOz4burxJDhuqbDgMOzw43hu5vhu6vDs+G7reG6ouG7tcOMw7PDjUjGoWnDs8ONSMOMw5TDs8ONRWnDs8OVdsONw7PDlcOTw7Phu4zhu53Ds8ON4bqg4bqiw7PhuqDhu53huqbhuqDDs+G7m+G6psOzRuG6oOG7o8ONw7PDjeG7iGnDs8ONSOG6rOG6psOAw7PDjeG6oOG7gOG6osOzw4DhuqLGoeG6psOzR8OMxqFpw7PhuqPhuqBM4buG4bqmw4DDs+G7isOUw7Mpw4DDjMOUQeG6psOzKOG6ouG6puG6oMOz4bqjw4zDueG6psOz4but4buhw7Phu6vhu4jhuqbDgMOz4buM4bq+4bqiw7Phu63huqzhu53huqbDs+G7jOG6osO94bqmw7PDjUjhuqzhuqbDgMOz4bur4bqg4bqiw7Phu63huqzhu53huqbDs+G7reG7ocOzw43Dg+G7q+G6oMOz4burT+G7q8Oz4bqgQuG7q8Ozw43hu6dGacOz4bq04bqgceG7q8OzRuG6oMSo4burw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7PhurThuqDhuqjDs+G6tOG6oHDhuqbDs+G7reG7ucOz4buMTMOK4bqmw7PDgsO94bqmw7PhurThuqB04bqmw4DDs+G7reG6ruG6puG6oMOz4bqkxILhuqbhuqDDs8ONSOG6rOG6psOAw7Phu6vEkOG6psOAw7Phu4zhuqLhu7fhu6vDrcOz4bqr4bq+4bqiw7PhurThuqLhuqbhuqDDs+G6psOA4bqg4bqi4bu34bqkw7PDtcOz4bqm4bqg4bqi4bu34bqkw7PhurThu5LDs8OC4bud4bqkw7Phu6nDg8Ozw43huqBMw7Phu6vhuqDhuqLDs+G7reG6rOG7neG6pmnDs8ah4bqm4bqgw7Phu63hu6HDs+G7q+G7iOG6psOAw7Phu4zhur7huqLDs+G7q+G7m+G7q8Oz4but4bqs4bud4bqmw7Phu4zhuqLDveG6psOzw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G6puG6oOG6ouG7tcOMw7Phu6nDjOG6uuG6osOzw41CxqHDs+G7reG7neG6pGnDs0nhuqLhuqbhuqDDs+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu6vhuqDDg+G6puG6oMOzw41I4bquw7PhuqbhuqDDuuG6psOz4bur4bub4burw7PhuqbDgOG7ncOUw7PDgkHDs8OC4bq+4bqmw7Phu6tKxqHDs+G7rcO5w43Ds+G6pkzhur7hu6vDs+G7jOG6vuG6osOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G6oMSC4bqm4bqgw7PDjeG6oE3hu6vDs+G7jOG7ncOz4bqm4bq44bqiw7Phu7HDjOG6psOAw7NG4bqg4bqs4bqmw4DDs0bhuqDhu4ppw7PDjeG6oOG6ouG7s8ONw7PDjeG6oE/hu6tpw7PDjeG6oMOMw7PhuqDhu4rDjcOzSU/Ds8ON4bqgxqHhuqTDs8OA4bqixqHDs8ONw4Phu6vhuqDDs+G7q0/hu6tpw7PDjU/Ds8OA4bqi4bub4burw7Phu6tKxqHDs+G7rOG6q+G6oylpw7PDgOG6qEbDs0bhuqDhu6XhuqbDs+G7qcOJ4bqiw7Phu61xRsOzw4Lhu5DDs8ONTOG7guG6psOAacOz4but4buj4bqsw7Phu61N4burw7Phu6vhu5vhu6vhuqDDs+G6pOG7o+G6psOAw7Phu6vhuqDhuqzDs+G7reG6rOG7neG6psOz4buM4bqiw73huqbDrcOz4busw7rDlMOz4bur4bqgw4PhuqbhuqDDs8OC4budw7Phu63hurjhuqbDgMOzw4JP4buracOzw43huqLhuqbhuqDDs8ON4bqg4bul4bqmw7Phu63hu7nDs+G6pOG6vOG6osOz4bur4bub4bqmw7Phu6nhurhpw7Phu63huqzhu53huqbDs+G7jOG6osO94bqmw7PDgsOMxJDhuqbDs0l14bqmw7NJ4bud4bqmw4DDs+G7reG6osOz4bupw7nDjcOz4burTcOz4bqmw4rhuqLDs+G7rcO6w4xpw7PDguG7neG6pMOz4bupw7nDjcOz4burTcOz4but4bqi4bu1w4zDs8OAxILDs+G6pOG7ncOz4bus4buf4bqmw4DDs+G7jOG7ncOz4bqm4bqgw7rhuqbDs+G7scO64bqmw7PDgOG6osah4bqsw7NG4bqg4bqow63Ds+G6q+G6vuG6osOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOzw43huqDhu53huqbhuqDDs8ONw4Phu6vhuqDDs+G7reG7o8ONw7Phu61M4buG4buracOzxqHhuqbhuqDDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G6tOG6oOG7r+G6psOzw43huqBM4buC4bqmw4DDs+G7q+G6oOG6ouG7s+G6psOzSeG6tsOzw43huqDhuqLDs+G7rcOMxqHDs+G7q8O5RsOz4burw4rDs0nhu4LDs+G6pnDhuqTDs+G7j8Oyw7Lhu5lpw7Phu6vhuqDhuqLhu7PhuqbDs0nhurbDs8ON4bqiw73huqbDs8ON4bqi4buz4bqmw7PDjU7Ds+G6pnDhuqTDs+G7j8Oyw7Lhu5XDs+G7reG7s+G6psOz4buPw7Lhu43hu41pw7PigJzhuqPhuqDGoeG6puG6oMOz4bqm4bqiw73huqbDs8ON4bqiw73huqbDs8ON4bqi4buz4bqmw7PDguG7neG6pMOzw43huqDhu6/huqzDs8OC4buA4bqiw7Phu6jhu5vhu6vigJ3Ds+G6pnDhuqTDs+G7j8Oy4buN4buNw7Phu4zhu53Ds+G6puG6oOG6ouG7tcOMw7Phu6ly4bqmw4DDs+G6tOG6oOG7r+G6pmnDs8OA4bqiw7nDlMOz4bq04bqg4buv4bqmw7PhurThuqDhu5vhu6vDrcOz4buDw7Phu6zhu6PhuqLDs+G7isOUw7PhuqPDoOG7pCnDs+G6oyTGoCkkw7Mk4bueJWnDs+G7rOG6uOG6osOzw41ITOG7guG6psOAw7Phu6rhu5/huqbhuqDDs0nhu5vDjcOz4burw4rDs+G7reG6uOG6psOAacOzYeG6oOG6quG6psOAw7Nh4buq4buT4buRacOz4buqxJDhuqbDgMOzxqHhuqbDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PDocOM4buf4bqmw4DDs+G6o0jhuq5nw7M9ceG6psOz4bq04buzw43Ds+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu63hurjhuqbDgMOz4but4bqs4bud4bqmw7Phu4zhur7huqLDs+G6puG6oOG6ouG7t+G6pMOz4buMxKjDs+G7q+G6oMOMw5TDveG6psOz4bqkxJDhuqbEqcONxqHhu6nDguG7r8OzScONw5TDguG7r+G6v2/huqTGoUjDgOG6ouG6pmfhu49Gw5XDs8ahw4zDjeG6rG9qxKnDjUhqxKnDjeG7sWrEqeG6ouG6pMOAw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q8Ot4bupxqHhuqxHw4zGoeG6psOAw41I4bqiw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7jeG7j+G7j8O1L8O04buV4buxw7Thu43hu43DtOG7jcO14buTw43hu5Hhu5Phu5XDsuG7jcOCw7XDreG6skbDgG/Dsy9qxKkvw43hu7FqxKkvw41IasSpL8ONxqHhu6nDguG7r2rhu43hu5HDs+G6pnDhuqTDs8ONSOG6rOG6psOAw7PhuqbDgOG6oOG7tWnDs8O0w7PhuqbhuqDhuqLhu7fhuqTDs+G6tOG7ksOzw4Lhu53Ds+G7qcODw7PDjeG6oEzDs+G7q+G6oOG6osOz4but4bqs4bud4bqmacOz4but4bqi4bu1w4zDs8OC4bud4bqkw7Phu6zhu6PhuqLDs+G7isOUw7PhuqNI4bul4bqmw7PhuqPhuqDGoeG6puG6oMOzJOG7n+G6osOzw41IcOG6psOzw41I4buCw7PDguG7ncOzw4Lhu53huqTDs0nGoeG6rMOz4but4bu5w7PDgsOJ4bqmw4DDs8OA4bqgdkbDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu63hurjhuqbDgMOz4but4bqs4bud4bqmw7PDgHHhuqbDs+G7jOG6vuG6osOz4bqm4bqg4bqi4bu34bqkw7Phu4zEqMOz4bur4bqgw4zDlMO94bqmw7PhuqTEkOG6pmnDs8ON4buj4bqsw7PhuqbDgMOMw4nhuqbDs+G7q+G7n+G6pMOz4bqgTeG6psOAacOz4bq04bqgw4rhuqLDs+G7seG7p8OUw7PhuqbhuqLhu7XhuqTDs+G7rcah4bqkw7PhuqTDvcOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G6pOG6vOG6osOz4but4bqs4bud4bqmw7Phu4zhuqLDveG6psOtw7PGoOG6puG6oMOz4bur4bqg4bqixqHDs0l4Z8Oz4oCc4buqxJDhuqbDgMOzw43hu5vhu6vDs+G7reG6rOG7neG6psOz4bur4bul4bqmw7NG4bqg4buf4bqiw7Phu6vhuqDhu4rDs+G7kMOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G6oMOK4bqmw7PhuqbDksahw7Phu63hu7PhuqbDs8ONw7rhuqTDs8ONTMOz4bqmw4DDjMOU4bu34bqmw7Phu4xC4bqmw4DDs+G7q0rGocOz4bur4bub4burw7Phu6nhu6PhuqbDs8ONSHhpw7PDgHHhuqbDs8ONSOG7m+G7q+G6oMOz4bqm4bqg4bqi4bu34bqkw7Phu6tKxqHDs+G6psOATOG7gOG6osOz4but4bqs4bud4bqmw7Phu4zhuqLDveG6psOz4buM4bq+4bqiw7PDjeG6oE/hu6vDs+G6oOG6ouG7t+G6psOz4bqm4bqg4bqi4bu34bqkw7Phu4zEqMOz4bur4bqgw4PhuqbhuqDDs8ONSOG6rsOz4burSsahw7Phu6nhu5/huqbDs8ON4bqgw7rhuqZpw7Phu63DieG6psOAw7PDjeG6oOG7gOG6osOz4bur4bul4bqmw7Phu6vhuqjDs+G7q+G6oOG7s8Oz4but4bq4w7PhurThuqDhu6/huqbDs8ON4bqgTOG7guG6psOAw7PhurThuq5Gw7PDjeG6oOG7gOG6omnDs0fDjMahw7Phu63huqjDs0bhuqDhu5vDjcOz4bqgw4zDlMOz4butTOG7huG7q8Ozw43Dg+G6puG6oMOz4bur4bqgSsOz4but4bq44bqmw4DDs+G7jOG7ncOzw43Dg+G6puG6oMOzw43Dg+G7q+G6oMOz4burT+G7q8Ozw41I4bqs4bqmw4DDs+G6pOG6vOG6osOz4but4bqs4bud4bqmw7Phu4zhuqLDveG6puKAncOtw7Phu6rhuqDhuqLDs+G7reG6rOG7neG6psOz4buq4buf4bqm4bqgw7NJ4bubw43Ds+G7q8OKw7Phu63hurjhuqbDgMOz4bqg4bqi4bu34bqmw7Phu6vhuqjDs+G7j+G7l8Oz4butw4nhuqbDgMOz4bur4bqgw4Npw7Phu43DssOy4buHw7PDguG7ncOz4bqmxqHhuqTDs8OA4bqi4bq+4bqiaMOzw43huqBM4buA4bqmw4DDs8ONSE/hu6vDs+G7q+G6oOG6ouG7s+G6psOz4butw7nDjMOz4buPw7Qv4buPw7TDs8OA4bqi4buAacOzSXXhuqbDs0nhu53huqbDgMOz4bqm4bqg4bun4bqmw7PhuqbhuqDhuqLhu7fhuqTDs+G7jMSow7PhurThuqDhuqLDs+G7q+G6qMOzw4Lhu7fhuqbhuqDDs+G7q0rGocOz4burw7lGw7PDjUjDveG6psOz4bqmw73huqbDs+G7jOG6ouG7t+G7q8OzSMOo4bqmw7PDgsOMw5Thu7fhuqZpw7PDgOG6ouG7m+G6rMOz4buxxKjhu6vDs+G7q+G6oOG6rMOz4bur4bub4burw7Phu6vhu5vhuqbDs+G7qeG6uMOzw41IeMOzw4Lhu53Ds+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu63hurjhuqbDgMOzw43huqBM4buA4bqmw4DDs8OVw4zDlMO94bqmw7Phu6tKxqHDs+G7q+G6oOG6osOz4but4bqs4bud4bqmw63Ds+G6q8SCw7Phu4zhu6fDlMOz4buM4bqi4bu34burw7PDgHHhuqbDs+G6tOG7s8ONw7PhuqDhuqzhu6PDjcOz4but4bq44bqmw4DDs+G7reG6rOG7neG6psOz4buM4bq+4bqiw7PhuqbhuqDhuqLhu7fhuqTDs+G7jMSow7Phu6vhuqDDjMOUw73huqbDs+G6pMSQ4bqmw7PDguG7ncOz4bqg4buzw43Ds0lN4burw7Phu6vhu6XhuqbDs8ON4bqg4bqi4buzw43DrcOz4bus4buj4bqiw7Phu4rDlMOz4bqjSOG7peG6psOz4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDsyThu5/huqLDs+G7reG7ocOz4bqm4bqg4bun4bqmw7Phu61M4buG4burw7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOz4bupcuG6psOAw7PhurThuqDhu6/huqbDs+G7jOG7ncOzw4DhuqLDucOUw7PhurThuqDhu6/huqbDs+G7q0rGocOz4buqxJDhuqbDgMOzxqHhuqbDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PDjUjGoeG6rMOzw41z4bqmw4Bpw7PDguG7ncOz4bur4bqg4bqi4buz4bqmw7NJ4bq2w7PDjeG6oOG6osOz4butw4zGocOz4burw7lGw7Phu6vDisOzSeG7gsOz4bqmcOG6pMOz4buPw7Lhu43hu41pw7Phu63hu5/huqbDgMOz4buM4bqiw73huqbDs8OVw4zDucONw7NJceG7q8Oz4bqmcOG6pMOz4buPw7Lhu43hu43DrcOz4busc+G7q8Oz4bup4bqi4bu3w43Ds+G6pnDhuqTDs+G7j8Oy4buN4buNacOz4bus4bqs4bud4bqmw7Phu6vDisOzSeG7gsOzYeG7quG7k+G7kcOz4but4bujw43Ds+G7scah4bqm4bqgw7PhuqDhuqLhu7fDjMOz4buMw5LhuqbDgMOz4bqk4buj4bqm4bqgacOz4but4bq44bqiw7Phu6rhuqHhu6rhu6zDs+G7reG7o8ONw7Phu7HGoeG6puG6oMOz4bqg4bqi4bu3w4zDs0fDjMOU4buzw43Ds8ON4bqgceG6psOAw63Ds+G7qOG7neG6omnDs+G7n+G6puG6oGfDs+G7rFApPcOzKCUpJC0uJOG7mikkw7PhuqvhurPEqS9Gag==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chung sức vì cộng đồng

Chung sức vì cộng đồng
2012-06-07 11:36:26

(QT) - Bên cạnh nỗ lực xung kích vì bình yên cuộc sống, những năm qua Đoàn Thanh niên Công an Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần...

Dùng bằng giả để thi nâng cấp bằng lái

Dùng bằng giả để thi nâng cấp bằng lái
2012-06-07 06:58:32

(TNO) - Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang làm rõ hàng chục bằng tốt nghiệp THCS hệ bổ túc, do một số trường ở các huyện trong tỉnh Kiên Giang cấp (được photo và có...

Phanh phui tiêu cực vì quá bức xúc

Phanh phui tiêu cực vì quá bức xúc
2012-06-07 06:58:18

(TNO) - Dư luận hiện quan tâm tới việc nên có cách ứng xử ra sao cho hợp tình, hợp lý với thí sinh trực tiếp quay những đoạn phim đó.

Sâm đất

Sâm đất
2012-06-07 06:57:57

(TNO) - Củ nhỏ xíu, xấu xí, mọc hoang nhiều trên các đồi núi ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Thắm tình đoàn kết Việt - Lào

Thắm tình đoàn kết Việt - Lào
2012-06-06 11:34:34

(QT) - Những ngày cuối tháng 5, cơn nóng oi bức của mùa hè dần bị xua tan đi, trời Đông Hà như xanh trong, dịu lại. Đó là điều kiện thuận lợi để chúng ta đón tiếp đoàn lãnh đạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết