Cập nhật:  GMT+7
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOCauG7oFDhu5Y6QjFCw5lQ4buUxahCP8So4bumQuG7oDow4buUP0Lhu4zhu6jFqOG7nkLhu57hu6gkQl3hu4LGr0LDkntCP+G7oEbGr0Lhu4k6TD9C4bqrSj9C4buM4buAUELhurYmfeG7gELhu4zDnVDhurLhurQv4bugRMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG7g+G7juG7gMOS4bqqw4Jq4bue4buCMEJE4bq+L0QvxJBDxJBFxIJCceG6p2rhuqlCcOG7neG6rkLhuqtWxajhu55C4buD4buCQsOT4buoQuG7i+G7lELhu6DGr+G7hMOT4bugQiZXQkRFw4ov4buL4buDLXHhuqdq4bqpQl3hu5ZCXVDGoMOTQj/DnULDk+G7oDzDk0Lhu6RKMEIxQsOZUOG7lMWoQuG7jFdQQl3hu7ZQQsOSe0I/4bugRsavQuG7iTpMP0LhuqtKP0Lhu4zhu4BQQuG6tiZ94buAQuG7jMOdUOG6skIqWcWo4bueQipHUELhu4zhu5TFqELDk+G7hsOTQj9Lxajhu55C4buk4bu2JELFqOG7oMSoxahCw5LEqMWo4bquQuG7oeG7gDpCw5nhu6BQQuG7jClAw5NCceG6p2rhuqlCP+G7oOG7gsWo4bugQiThu6BXQiThu6DDnUJPUOG7lMWoxIJCw5M6xajhu55Cw5NKJELDk+G7hsOTQl1IxahCT0bFqELhu6Ap4bu2xajhu55Cw5JOxahCw5Mh4buAQsOTSiRCPyrhu5jFqMSCQsOT4buGw5NCw5Phu7RCJTrhu4DFqMSCQj/DnULDk+G7oDzDk8SCQnHhuqdq4bqpQsOT4buGw5NCJOG7oCnhu7jFqOG7nkI/TCRCPyo6xajhu55CPypQ4buaxahCw5nhu6Dhu4BQQsWo4bue4bugUOG7mMWoQsOTPDpCP+G7oEbGr0Lhu6Q6TMWoxIJC4buM4buUxahCxajhu4AwQuG7jEdCw5Phu6hC4bug4buCxajhu55Cxajhu57hu4LFqEIxQsOZUOG7lMWoQsOTIeG7gELDk+G7hsWoQk9ZxIJCw5NWxajhu55Cw5Phu6A8w5PEgkJdUOG7mMWoQsOT4bugPMOTQl3hu4JCauG7oMSoxahCw5LEqMWoQj/hu6Dhu4Dhu6ZC4bueUOG7gELhu4zhu6jFqOG7nkLhu57hu6gkQuG7jOG7mkLhu6DGr+G7gsWoQsOT4bugVMWo4bugQsOSe0I/4bugRsavQuG7iTpMP0LhuqtKP0Lhu4zhu4BQQuG6tiZ94buAQuG7jMOdUOG6suG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6ukNDJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryU64buAxajhu54/KlDhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJBFREMvRETDicOS4bq4Q+G6uEVFQ+G6uD9F4bq8w4rhurjhu6RELVDhu6bhu54tw4rEkOG6vEThuq7DmiThu57huqpC4buA4bukP+G7t+G6qmrhu6BQ4buWOkIxQsOZUOG7lMWoQj/EqOG7pkLhu6A6MOG7lD9C4buM4buoxajhu55C4bue4buoJEJd4buCxq9Cw5J7Qj/hu6BGxq9C4buJOkw/QuG6q0o/QuG7jOG7gFBC4bq2Jn3hu4BC4buMw51Q4bqy4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqqw4pDQ+G6qkLhu6Dhu45Q4bue4bugP+G7t+G6quG6ukND4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOCxKlZP0LDmeG7oDpCw5LEqMWoQsOTKULhu6bhu7ZQQiNCcOG7neG6rkLhuqtWxajhu55C4buD4buCQi1hxajhu6DhuqJC4bud4bqu4bur4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bur4buWQsWo4bugW8Wo4bueQjFCw5lQ4buUxahCP+G7oOG7gOG7pkLhu55Q4buAQsOTLkI/4bug4buaQj/hu4RQQsOT4buGw5NCw5Phu6Ap4bu0xajhu57EgkLhu4xQ4buWOsSCQuG7plk/QiZXQjFCw5lQ4buUxahCw5Phu6DGr0Iqw43FqOG7nkLDkntCP+G7oEbGr0Lhu6Q6TD9C4bum4bu2UEIk4bugS8WoQuG7nlBGUEI/4bugUcOT4bugQuG7plk/QiZXQj8+QsWo4bueW0IlOjBC4buMU8Wo4bugQj/hu4RQQuG6q1Dhu5Y6QkXhuqJCw5NLxahC4bueUEZQQj/hu6BRw5Phu6BCw5MuQj/hu6Dhu5pC4buM4buaQmrhu6DEqMWoQsOSxKjFqELhu6BQ4buaOkIq4buuQuG7oOG7tMWoQl3hu5ZCw5nhu6Dhu4ZQQsWoUMag4bumxIJCXVFCw5Iu4bqiQuKAnOG6q0o/QuG7jOG7mkIgxKgwQsOSe8Wo4bueQsOTVsWo4bueQj8qUsWo4bugQsWo4bueS+G7pkLhu6Thu4JCJOG7oEvFqELhu4xKP0Lhu4zhu5pCIMSoMELDknvFqOG7nkLDk1bFqOG7nkI/KlLFqOG7oEI/Ksavxajhu55C4buk4buqxajhu55C4buMSj9C4bum4buCQsOTVsWo4bueQj8qUsWo4bugQsWo4buCMELDmeG7oFbFqOG7nkIk4bugRlBC4buk4buCQiThu6BLxahCxajhu55L4bumQsOTIeG7gELDk+G7hsOTQsOTVsWo4bueQj8qUsWo4bugQiDEqDBCw5J7xajhu55CPyrhu5jFqELhu6bDjD9C4buMSj/igJ3huq5C4burUkJdTDDEgkLDk0vFqEJPw51CJjrFqOG7nkJd4buCQsWo4buoUEIq4buuQuG7pOG7guG6okLigJzhuqtKP0Lhu4zhu5pCIMSoMELDknvFqOG7nkLDk1bFqOG7nkI/KlLFqOG7oELDk1bFqOG7nkLDk1nFqOG7nkLFqOG7nkvhu6bEgkLDk1bFqOG7nkI/KlLFqOG7oELhu55Q4buAxq9CP+G7oFbFqOG7nkLFqOG7nkvhu6bEgkLDk+G7hsOTQsOTVsWo4bueQj8qUsWo4bugQuG7jEs6QuG7pldQQsOZNUI/4bugOkw/QsWo4bueS+G7pkJd4buCQiThu6BLxahCxajhu55L4bumQsOTIeG7gELDk+G7hsOTQsOTVsWo4bueQj8qUsWo4bugQiDEqDBCw5J7xajhu55CPyrhu5jFqELhu6bDjD9C4buMSj/EgkLDk1bFqOG7nkI/KlLFqOG7oELhu4wp4bu4xajhu55Cw5LEqDDEgkLDk+G7hiTEgkLhu4wp4bu4xajhu55CV8Wo4bueQsOZNUI/4bugOkw/QsWo4bueS+G7puG6ruG6ruG6ruKAneG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6q+G7lkLFqOG7nuG7oFNCIOG7juG7pkIgw5U/QuG7pOG7hFBCxahZUELDkjrFqOG7nkIlOjBC4buMU8Wo4bugQl1QxqDDk0LDk0okQuG7nlBKMELDk+G7oDzFqOG7nkLFqOG7oEzFqEIlOjDhu5bFqEImfULDki7FqOG7nkLhurbhuq1q4buj4buh4bqp4bqyQuG7jEo/QsOT4bugxq9Cxajhu6Dhu4JC4buMSzpCPylCP+G7oDxCw5NKJEI/4bugOuG7mELhu6Thu4RQQuG7jEo/QsOTIeG7gEI/w51Cw5Phu6A8w5NCw5lQxajhu6BCP+G7lELhu4xLOkI/KULDmVDFqOG7oELDksav4buAxajhu6BC4bug4buEQj9Lxajhu55Cw5k1Qj/hu6A6TD9Cw5nhu6A6xIJCw5Mu4bumQsOTVsWo4bueQsWo4bue4bugUMagJELhu6Thu4JCw5Phu6Ap4buAQiThu6AsQuG7oEAk4bquQuG7q1JCxajhu6Bbxajhu55CPyop4bu4xajhu55C4bugQCRCxajhu4IwQsWo4bug4buCQsWoKeG7tsOTQsOZ4bugVsWo4bueQj8qe8OTQj9Q4buUJELDk+G7oMavQj/hu6A64buYQuG7jEo/xIJCw5nhu6BWxajhu55Cw5kxQuG7oEAkQuG7jFjFqOG7nkI/4bugOuG7mELhu4xKP0Lhu4xXUEJd4bu2UELDk+G7hsOTQuG7jOG7tMWoQl1TQsOSxq/hu4DFqOG7oELFqOG7nuG7oFDGoCTEgkLFqOG7oOG7gkLhu4xLOkI/KULDmVDFqOG7oELDksav4buAxajhu6BC4buMSj/huq5C4burUMagw5NCw5nhu6BWxajhu55Cw5Phu6DGr0I/4bugOuG7mELhu4xKP0LFqOG7oCnFqOG7nkLhu6Thu4RQQsOTVsWo4bueQsWo4bugTMWoxIJCw5NKJEIlOjDhu5bFqEImfULDki7FqOG7nkLhu4xKP0JdPuG7gELDmeG7oFbFqOG7nkIk4bugLELhu6BAJEJdPuG7gELDkk7FqELhu4zhu5TFqEI/Kinhu7jFqOG7nkLhu6BAJEJEQsOZ4bugOkLhu4xKP0LEkELhu6RLxahC4buMKUDDk0LDk0okQuG7nlBKMELhuq1q4buj4buh4bqpQuG7jEo/QuG7oMavw4zDk0LDk+G7qEI/Kinhu7jFqOG7nkLhu6BAJELDk+G7oCFC4buMSzpCPylC4bug4buEQj9Lxajhu55Cw5nhu6BWxajhu55Cw5Phu6rFqEIlOjDhu5bFqEImfULDki7FqOG7nkLhu4xKP0Lhu4xXUEJd4bu2UELDklDGoMWoQj9Rw5Phu6BC4buMSj9C4buMR0LDk+G7oMavQsWo4bug4buCQuG7jEs6Qj8pQj/hu6A8QsOTSiRCP+G7oDrhu5jhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jq4bug4buCQsWoKeG7tsOTQsOT4bugVEI/4bugOkLhu6BYUELhu55QSjBC4bqtauG7o+G7oeG6qULhu4xKP0Lhu4xHQsOTSiTEgkLDk+G7qsWoQuG7oEAkQuG7jFjFqOG7nkI/4bugOuG7mELhu4xKP0LDmTFC4bueUFvhu4BCw5Phu6AhQuG7jEs6Qj8pQsOZUMWo4bugQsOSxq/hu4DFqOG7oELhu6Dhu4RCP0vFqOG7nkLDmTVCP+G7oDpMP0LDmeG7oDrEgkLDky7hu6ZCw5NWxajhu55Cxajhu57hu6BQxqAkQl3hu7ZQQsWo4bug4buCQuG7jEs6Qj8pQj/hu6A8QsOTSiRC4buk4buCQiU64buAxahC4bugxqBCw5LEqMWoQiZ7xIJC4buMKUDDk0Lhu55QRlBCJTow4buUP0I/4bug4buOxq9CP+G7oOG7rOG7gEI/4bugOkzFqELDkyHhu4BCxJBCT+G7mMWo4bquQmrhu5Q6QsOZ4bugVsWo4bueQj97Qj/hu6Dhu6zhu4BCP+G7oDpMxahC4buMKUDDk0I/4bugUkLDk+G7qEIlOjDhu5bFqELDmeG7oCNQQsOZUMagxahCKuG7gEI/4buq4buAQuG7hsWoQuG7jOG7mkLhu4wpQMOTQk9Gxq9CXcagQiU6MOG7lsWoQuG7pEBQ4bquQuG6reG7tEIlOuG7gMWoQuG7oOG7gsWo4bugQsOT4bugUcWo4bugQsOZ4bugVsWo4bueQj/hu6Dhu5pCw5Phu4DFqEI/4bugUMagJEJd4buCxq9CJTrhu4DFqELhu6DGoELDmVDFqOG7oEI/4buUxIJCw5LEqMWoQiZ7QuG7nlBb4buAQsSQQk/hu5jFqOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgsSpWT9CPyrGr8Wo4bueQsWo4bugW8Wo4bueQsWoWVBCw5I6xajhu55CJTrhu4DFqEI/xKjhu6ZC4buM4buAxajhu55C4buMKUDDk0Lhu6RKMEIxQsOZUOG7lMWoQj8qxq/FqOG7nkLDkntCP+G7oEbGr0Lhu4k6TD9C4bqrSj9C4buM4buAUELhurYmfeG7gELhu4zDnVDhurJC4buk4buCQl1QxqDDk0JP4busQuG7jFdQQj8pQMWo4bueQuG7pOG7gkLhu6BZQuG7nlDhu4BC4buMUsWo4bugQiZ9QsOSLsWo4bueQuG7jEo/Ql1SQuG7oFDGoMWoQsWo4buAMEJdUMagw5NCIOG7hsOTQuG7jFPFqOG7oELDk+G7hsOTQj/hu6Dhu4LFqOG7oEJdUOG7mMWoQj8qxq/FqOG7nkLhu6BZQuG7nlDhu4BC4buMUsWo4bugQsOT4buqxahC4buew4wkQsWo4bugUOG7ljpCw5nhu6Dhu6hCw5nhu6BIxajEgkJdKeG7tsWo4bueQuG7pknDk8SCQkbFqOG7oELhu6ApI8Wo4bueQuG7jOG7lMWoQl1QxqDDk0I/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQsOT4buGw5NC4bueUOG7gMavQsOSU8OT4bugQl3hu5ZCJTow4buWxahCJn1Cw5Iuxajhu55C4buMSj/huq5C4buL4bug4buGUELFqFDGoOG7pkLFqOG7gjBC4buMR0Lhu4wpQMOTQiZ94buAQuG7jMOdUMSCQk/DnUImOsWo4bueQj/hu4RQQsOZ4bugxq9GxahCxJBC4bqrUOG7ljpC4bq4QsOSe0I/4bugRsav4bqiQuKAnOG7g1lC4bueUOG7gELhu4xSxajhu6BCJn1Cw5Iuxajhu55C4buMSj9C4bueWOG7pkLFqOG7oFvFqOG7nkLFqOG7ninhu7hQQsOT4buoQiU64buAxahC4bugxqBC4bugVsWoQsWo4bugxKjFqMSCQuG7oDow4buUP0I/4bugV8Wo4buexIJCxag6VlBCw5IpPcWo4bueQj/hu6Dhu47Gr0IlOjBC4buMU8Wo4bugQsOTIeG7gEIk4bug4buGJELhu6Q6TD9CXeG7lkLhu6BWxahCxajhu6DEqMWoQl3hu4JC4bueUOG7gELhu4xSxajhu6DEgkLDk+G7qEIlOjDhu5bFqEImfULDki7FqOG7nkLhu4xKP0I/Kinhu7bDk0LFqOG7nuG7gjBC4bukOkw/QsWo4buCMELDk+G7qELhu6BQxqA6QuG7pHvDk0I/4bugUELhu6Dhu4LFqOG7oELhurYm4buAOkLhu4zEqDBC4bue4buwUELhu6Thu4JC4bugWULhu55Q4buAQuG7jFLFqOG7oOG6suKAneG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgnA6MELFqOG7oFDhu5jFqEI/4buge8OTQj/hu5RCXUrFqELhu4zhu5ZCxajhu4IwQipKP0JPSj9C4bugQCRC4bukMULDmeG7oFBC4buMSj9C4buM4buAUEI/KiNCP+G7oOG7gsWo4bugQuG7jFdQQj8pQMWo4bueQuG7jClAw5NCw5Phu6A6MOG7msWoQsWo4bugKUDFqOG7nuG6rkJq4bugKcWo4bueQj8qxq/FqOG7nkIlOuG7hkI/KlLFqOG7oELDk0okQuG7nlBKMELhuq1q4buj4buh4bqpQuG7jEo/QsOT4bugxq9C4bugWULhu55Q4buAQuG7jFLFqOG7oMSCQsOZ4bugUELDk+G7oDow4buaxahCxajhu6ApQMWo4bueQuG7jEo/Qj/hu6BSQjDhu5g6QsOTSzpCw5Phu4bDk0I/4bug4buCxajhu6BCXVDhu5jFqEI/Ksavxajhu55C4bueUOG7gELhu4xSxajhu6BCJOG7oEZQQsOZMULDk+G7oEokQj/hu6A6TMWo4bquQuG7q1FCw5IuQuG7plk/QuG7nlDhu4BC4buMUsWo4bugQsOT4buoQk/hu4BCxajhu54p4bu4UELDk8avxajEgkJPV8SCQuG7psOUQiNCJTrhu5jEgkJP4buAQsWo4bueKeG7uFBCw5PGr8WoQuG7pOG7guG7pkJdUMagw5NCIOG7gMSCQsOZ4bugUELDk+G7oCFCJn1Cw5Iuxajhu55C4bumOlfFqELDk+G7oDow4buaxahCxajhu6ApQMWo4bueQuG7jEo/Qj/hu6BSQk86WcOTQiThu6BGUELDk+G7qELhu4xLMELhu4whQsOT4bugW0LDmTFCP+G7oFfFqOG7nkLFqOG7oEo/QsOTIeG7gELDk+G7hsOTQj/hu6Dhu4LFqOG7oEJdUOG7mMWoQj8qxq/FqOG7nkLhu55Q4buAQuG7jFLFqOG7oMSCQsWo4bugKUJdTDBCKko/QiThu6BQ4buWxahC4bug4buCQl3hu4JCJOG7oDzDk0I/4buEJMSCQuG7nsSoMELDmeG7oOG7qELDmeG7oEjFqEJd4buCQsOTRsWoQj8qI0LDk+G7oMavQsOT4buGw5NCT+G7mMWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCxKnDjD9Cw5nhu6Dhu4bDk8SCQsWo4buUOkLhu6Q6TD9C4bum4bu2UEIlOjBC4buMU8Wo4bugQuG7nuG7oFBCP+G7mMWoQsOT4buGw5NCP+G7oOG7gsWo4bugQl1Q4buYxahC4bueUOG7gELhu4xSxajhu6BCXeG7gsavQuG7nlBKMELhuq1q4buj4buh4bqpQuG7jEo/QsWo4bugKUJdTDBCw5Phu6hCP+G7oOG7mkI/KeG7tsOTQuG7jMav4buEP0IlOjDhu5bFqELhu4xTxajhu6BC4buMxq/hu4Q/Qj/hu4JQQiZGxahCw5Mh4buAQsOT4bugIUImfULDki7FqOG7nkIlOjDhu5bFqEImfULDki7FqOG7nkLhu4xKP0Jd4buCQuG7psSoOkI/4bugOk7FqEJd4bu2UEIlOjBC4buMU8Wo4bugQj/hu4RQQuG6q1Dhu5Y6QuG6ukPhur5C4buJOkw/QuG6qcSoxahCJntCxJBDROG6uEJd4buWQiU6MOG7lsWoQj/hu6A+4buAQsOZ4buU4bqiQuKAnOG6reG7hkLFqOG7oMSoxahCw5Phu6hCJTow4buWxahC4bukTCRCw5JQQsOT4bugO8OTQuG7jOG7mkLhu4xTxajhu6BC4buMxq/hu4Q/Qj/hu4JQQiZGxahCw5Mh4buAQuG7plLFqOG7oOG6ruG6ruG6ruKAncSCQuG7oMavw4zDk0LFqOG7lDpCPyrGr8Wo4bueQuG7nlDhu4BC4buMUsWo4bugQsOT4buoQuG7plk/Qj/hu6Dhu4LFqOG7oEJdUOG7mMWoQk9TQj8qOjBCP1dCPyojQj/hu6Dhu4LFqOG7oEI/WVBCJOG7oOG7hOG7pkJd4buCQk9TQj9Tw5Phu6BCT1Dhu5jFqEI/4buCUEImRsWoQuG7pOG7gkLFqOG7oOG7gsSCQuG7jEo/Qj/hu6BSQsOT4buGw5NCP+G7oOG7gsWo4bugQl1Q4buYxahCw5nhu6Dhu4bDk0I/Ksavxajhu55C4bueUOG7gELhu4xSxajhu6BCJuG7kkJPU0JGxajhu6BC4bugKSPFqOG7nkLFqOG7oClCP+G7oOG7lELFqOG7gsav4bqgQuG7q1JCXUwwQuG7jOG7lkLFqOG7nuG7oFNC4bukOkw/QuG7puG7tlBCw5NLxahCT0dQQk/hu6xCJTowQuG7jFPFqOG7oELigJzDk0okQuG7jEo/QsOT4bugxq9C4bugWULhu55Q4buAQuG7jFLFqOG7oOKAneG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7iVDhu5jFqEIlOuG7gMWoQuG7jOG7lMWoQsOT4bugUcWo4bugQibhu4bDk+G7oEJPWFBCP+G7oCnhu7jFqOG7nsSCQuG7oOG7skI/KkDEgkI/4buGUELhu4xTxajhu6BCw5MpQsOZ4bugUELFqOG7oOG7gkLFqCnhu7bDk0I/4bugOkLhu6BYUELhu4xKP8SCQsWo4bugUOG7ljpCMULDmVDhu5TFqEJP4buCMEI/4busQiZ7QuG7jFjFqOG7nkI/4bugOkzFqEJd4bu2UELFqOG7njow4buYxahCP0nDk0LigJxPWFBCP+G7oCnhu7jFqOG7nkLDmeG7oFBCxajhu6Dhu4JCxagp4bu2w5NCP+G7oDpC4bugWFBC4buMSj9CJOG7oEZQQk9Gxq9C4buMRuG7pkLFqOG7ninhu7hQQsOT4buoQuG7jEo/Qk9TQj/hu6A6QuG7oFhQQsOT4buoQsOT4bug4buyQiPEgkLhu4xG4bumQk9Gxq9CP+G7oDpCxajhu6BMJEJd4buCQuG7jFDhu5Y6QsOZUMagxahCJlfFqOG7nkJPw43FqOG7nkLhu6DGr8OMw5NCP1c/QuG7oOG7tMWoQsWo4bu0UEIjQsOTKOKAnULhu4wpQMOTQuG7jOG7lkLDk0wkQj/hu4RQQuG6q1Dhu5Y6QuG6vkNCw5Mh4buAQsOSe0I/4bugRsavQuG7pDpMP+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgnA6MELFqOG7oFDhu5jFqMSCQsOT4buoQsWo4bugUOG7ljpCMULDmVDhu5TFqELhu4zhu5ZCxajhu57hu6BTQsWo4bueOjDhu5jFqEI/ScOTQsWo4buCMELDk0vFqELhu4wpQMOTQiU6MELhu4xTxajhu6BCw5MuQj/hu6Dhu5pCXeG7gkLDk+G7qELDk+G7oFHFqOG7oEIm4buGw5Phu6BCT1hQQj/hu6Ap4bu4xajhu57EgkLhu6Dhu7JCPypAQj/hu4ZQQuG7jFPFqOG7oELDkylCKuG7rkLhu6Dhu7TFqOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6reG7hsOTQiU6MELhu4xTxajhu6BC4bugUMagxahCP+G7hFBCw5Mh4buAQuG7iTpMP0LhuqtKP0Lhu4zhu4BQQl3hu4JCw5Phu4bDk0JdSMWoQk9GxahC4bugKeG7tsWo4bueQsOSTsWoQj/hu6B7w5NC4bugUMagxahCXVDGoMOTQj/hu6A6QuG7oFhQQuG7jEo/xIJC4buMU8Wo4bugQuG7nlDhu4ZCP+G7oDpC4bugWFBC4buMSj9Cw5Phu6rFqELDk+G7qELhu6bEqDpCP+G7oDpOxajEgkLDk+G7oCnhu4BC4bugQCRC4bukMeG6rkJq4bugKULhu4xTxajhu6BC4bueUOG7hkJPWFBCP+G7oCnhu7jFqOG7nkLDmeG7oFBCP+G7oDpC4bugWFBC4buMSj9CJTrhu4ZCP+G7oEokQuG7nsSoMEJGxajhu6BC4bugKSPFqOG7nkLhu4zhu5TFqELhu4zhu7hQQiZXxajhu55Cw5Mh4buAQsWo4bueKeG7uFBCw5LEqMWow4NCw5nhu6BQQuG7jClAw5NCw5NKJELhu4xKP0Lhu6bhu7ZQQk9YUEI/4bugKeG7uMWo4bueQj/hu6BSQsOSUMagxahCP1HDk+G7oELDmeG7oFbFqOG7nkI/KeG7tMWo4bueQiA8xajhu57EgkJdU0I/KlFCIOG7gOG6rkLhu6tQxqDDk0Lhu4xTxajhu6BC4bueUOG7hkLhu4zhu5bFqEJPLELhu4xKP0Jd4buCQj/hu4JQQiZGxahCPyrhu5jFqELhu4xKP0LDk+G7qsWoQsOT4buoQsWo4bugUOG7ljpCT0o/QsOTTCRC4buk4buC4bumQsWo4bueKeG7uFBCw5LEqMWoQsOZ4bugVsWo4bueQuG7jFjFqOG7nkI/UsWo4bug4bquQuG6q8SoMELhu6Thu4JCxajhu546MOG7mMWoQsWo4bugxKjFqELhu57EqDBCP+G7oEnDk0Lhu6ZJw5NCw5JOxahC4buM4buUxahCw5nhu6BQ4buUOkLFqOG7hFDEgkLDmeG7oFDhu5Q6QsOZUMagxajhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu6tSQl1MMMSCQmrhu6DEqMWoQsOSxKjFqELhu4zhu5ZCxajhu57hu6BTQuG7iTpMP0LhuqtKP0Lhu4zhu4BQQuG6tiZ94buAQuG7jMOdUOG6skLDk0vFqEIg4buO4bumQiDDlT9CJn3hu4BC4buMw51QQl3hu5ZCXVDGoMOTQuG7jFPFqOG7oELhu55Q4buGQuG7jOG7mkI/4bugOkLhu6BYUEJd4buCQk9YUEI/4bugKeG7uMWo4bueQiThu6BGUEIgPMWo4bueQuG7jOG7hsWo4buexIJC4bug4buCUELhu6Dhu6rhu4BC4bukQFBCUcOT4bugQuG7nlBb4buAQmrhu6Dhu4JCxagp4bu2w5NCXeG7gkJq4bugxKjFqELDksSoxajhuq5C4bqtSiRC4buMSj9CP+G7hlBC4buMU8Wo4bugQsOTKUIm4buAOkI/4bugOkLhu6BYUEIk4bugRlBC4buMRuG7pkJPRsavQsOT4bugxq9CauG7oMSoxahCw5LEqMWoQsOT4buoQsOT4bug4buyQiNCP1c/QuG7oOG7tMWoQsWo4bu0UELDkyjhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu6tQxqDDk0Lhu6Thu4Lhu6ZCw5Phu4bDk0I/4bugIUI/LsOTQuG7nlDhu4DGr0Lhu4xKP8SCQsOTSiRC4bueUEowQuG6rWrhu6Phu6HhuqlC4buMSj9CP+G7hFBC4bumWT9CJldCw5Phu7RCJTrhu4DFqELFqOG7oOG7gkLFqCnhu7bDk0LDk+G7qEI/4bugTeG7pkIlOjDhu5bFqEJdTsWoQsOT4buqxahCxahGMEImUMWo4bugQj9Q4buYOkLDk3vDk8SCQj/hu6AhQj8uw5NC4bueUEowQj/hu7hCw5nDqOG7pkI/4bug4buOxq9Cw5Phu6rFqELFqOG7oFDhu5Y6QiThu6BQ4buWxahC4bug4buC4bquQuG7q1JCXUwwQsOT4buoQsWo4bugUOG7ljpCMULDmVDhu5TFqELhu4zhu5ZCxajhu57hu6BTQsOT4buGw5NCXUjFqEJPRsWoQsOSKeG7tlBC4bukOkw/QsOTS8WoQio7P0Lhu57hu7DFqELDk+G7hsOTQj/hu6AhQj8uw5NC4bug4buCxajhu6BCw5Phu6BRxajhu6DEgkIk4bug4buGJELhu6QxxIJCT0bGr0Lhu4xG4bumQsWo4bueOjDhu5jFqEI/ScOTQsOSxKjFqELDk+G7oCHEgkLDk1bFqOG7nkLDmeG7oOG7gFDEgkLhu6ZQxajhu6BCT+G7hMOT4bugxIJCw5Phu6BRxajhu6BCIOG7hsOTxIJCPyrhu4bFqOG7oELhu57EqDBCJOG7oFDhu5bFqELhu6Dhu4JC4buM4buaQuG7jEbhu6ZCT0bGr0Lhu6Dhu4JQQuG7oOG7quG7gELhu6RAUEJRw5Phu6BCw5Mh4buAQsOT4buGw5NCw5Phu6AhQj/hu6Dhu5pC4bukUOG7mMWoQiU64buAxajhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jw4buEUELhuqtQ4buWOkLEkENCw5Mh4buAQuG7pDpMP0LDk+G7qEIlOjBC4buMU8Wo4bugQl3hu4BQQj8q4buqxIJCPyrhu4bDk+G7oELFqOG7oFDGoOG7pkLDkyHhu4BC4bumw4w/Qj8qTMWoQl3hu4JCw5Phu4bDk0I/4bug4buCxajhu6BCXVDhu5jFqELhu6bDjD9CPypMxahCPyrGr8Wo4bueQsOTVsWo4bueQj/hu4bDk0Lhu55Q4buG4bumQibhu4Y/Ql3hu5ZCJTpGxahC4bukMUJd4buCQiZ9QsOSLsWo4bueQuG7jEo/QuG7jOG7gFBC4buMKUDDk0Lhu6Q6TD9CJTowQuG7jFPFqOG7oEIq4buuQirhu4LFqOG7nkLFqOG7oMON4bumQiThu6Dhu4Y/QuG7oDowQsOT4buAxq9C4buMWcSCQk9Gxq9C4buMRuG7pkI/UcWo4bugQsOSxKjFqELDk+G7oCFCw5NWxajhu55CT8ONxajhu57huq5CcDowQsWo4bugUOG7mMWoxIJC4bumWT9CJldCMULDmVDhu5TFqELDk+G7oMavQirDjcWo4bueQsOT4buGw5NCw5Phu7RCJTrhu4DFqELDk+G7oDzDk0LFqEjFqOG7nkLDk0vFqELDk+G7qELDk+G7hsOTQl1IxahCT0bFqELhu6Ap4bu2xajhu55Cw5JOxahCw5MuQj/hu6Dhu5pC4buM4buaQnUwQk/hu4DFqELEqXBw4bujQuG7q1DGoD9CauG7gOG7pkIk4bug4buGP0Lhu6A6MEJd4buAUEI/KuG7qkLDkyHhu4BC4bumUsWo4bug4bquQuG6q1jFqOG7nkI/4bug4bu4UELhu6bGr8Wo4bueQuG7pjpXxahCceG6p8SpcEJd4buCQsOT4buGw5NCP+G7oOG7gsWo4bugQl1Q4buYxahCw5NLxahCxahJ4bumQsOT4bugScOTQuG7pDpMP0Lhu4zhu5pCP+G7oHvDk0Lhu6BQxqDFqELDk+G7oDzDk0I/KuG7hsOT4bugQj/hu6Dhu47Gr0IlOjBC4buMU8Wo4bugQsOTIeG7gEIk4bug4buGJELhu6Q6TD/huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu4dQ4buAxq9CJTow4buWxahCJn1Cw5Iuxajhu55C4buMSj9Cw5Phu6DGr0I/w51Cw5Phu6A8w5NCP1bFqELhu55Q4buGxq9C4buM4buAxajhu55C4buk4buCQl1KxahC4buM4buWQsOT4buoQsWo4bugUOG7ljpCMULDmVDhu5TFqOG6rkLhu4vhu6DGr0bFqELEkELhuqtQ4buWOkLEkENFQsOSe0I/4bugRsavQuG7iTpMP0LhuqtKP0Lhu4zhu4BQQuG6tiZ94buAQuG7jMOdUOG6skLDk+G7qELhu57hu6BQ4bqiQuKAnHHhuqdq4bqpQsOTSiRCP1TFqOG7oELDk0jFqELDkzxCxajhu6A6QsOTSzpCP+G7oHvDk0I/4buUQl3hu5ZC4bugxq/hu4Q/QuG7jFnFqOG7nkI/VsWoQuG7nlDhu4bGr0Jd4buCQsOZ4bugRkLFqEjFqOG7nkIlOjVC4buMSj9Cw5Mh4buAQuG7jFPhu4BCJOG7oCnhu7TFqOG7nkLhu4zhu5pCJTow4buUP0Lhu4xTxajhu6BCw5JQxqDFqEI/UcOT4bugQuG7jEo/QuG7nlDhu4DGr0LDk+G7oMavQj/DnULDk+G7oDzDk0I/VsWoQuG7nlDhu4bGr+KAnUI/4bugUkLDky7hu6ZCPz5C4oCcw5NIxahCw5M8QsWo4bugOkLDk0s6Qj/hu6B7w5NCP+G7lOKAnULDk+G7qsWoQuG7puG7gMWo4bueQj9Rxajhu6BCw5Phu6A6xajhu55Cw5Phu6A6xajhu57EgkLDmeG7oOG7qELhu4zhu5pCw5Phu6BRxajhu6BCJTow4buWxahCw5NKJEI/VMWo4bugQiDhu4bDk0Lhu4xTxajhu6BCP1Dhu5g6QsOT4bugUULDk0okQuG7jEo/QsOT4bugxq9Cw5Phu4bDk0I/w51Cw5Phu6A8w5NCP1bFqELhu55Q4buGxq9C4bumWT9Cw5Phu4bDk+G7oELDk+G7oFHFqOG7oEIg4buGw5PEgkLDmeG7oOG7hsOT4bugQiU64buAxajhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jq4buYxahCw5Mu4bumQj8+QsWo4buCMELhu4zhu5ZCxajhu57hu6BTQiZ94buAQuG7jMOdUEI/4bug4buCxajhu6DhuqJC4oCcceG6p2rhuqlCw5NKJEI/VMWo4bugQiDEqDBCw5J7xajhu55CP1Dhu5g6QsOT4bugUULDky5CP+G7oOG7mkJd4buWQj/DnULDk+G7oDzDk0Jd4buCQuG7oMav4buEP0Lhu4xZxajhu55Cw5Mh4buAQj/DnULDk+G7oDzDk0I/VsWoQuG7nlDhu4bGr+KAncSCQj8sMEJd4buCxq9Cw5nhu6BGQsWoSMWo4bueQiU6NULhu4xKP0LDkyHhu4BC4buMU+G7gEIk4bugKeG7tMWo4bueQuG7jOG7mkIlOjDhu5Q/QuG7jFPFqOG7oELDklDGoMWoQj9Rw5Phu6BC4buMSj9C4bueUOG7gMavQsOT4bugxq9CP8OdQsOT4bugPMOTQj9WxahC4bueUOG7hsavQuG7oMav4buEP0Lhu4xZxajhu55C4buMO8Wo4bueQiThu6Dhu4YkQuG7pDpMP8SCQuG7jEbhu6ZCT0bGr0I/UOG7lD9Cw5lQxqDhu6bEgkLhu6BQxqA6QiU6RuG6rkLhuq1LxahCP+G7hsOT4bugQk/hu4TDk+G7oEIq4buuQuG7jEo/QiZ9QsOSLsWo4bueQl3hu4LGr0Lhu6Yuw5NC4buMUcOT4bugQj9WxahC4bueUOG7hsavQuG6tsOZ4bugVsWo4bueQj/hu6A6Qj9Q4buWxahCJn1Cw5Iuxajhu55C4buMSj/hurJCXeG7gkLhu4xKP0IgxKgwQsOSe8Wo4bueQsOT4buGw5NCw5Phu7RCJiNCP1bFqELhu55Q4buGxq9Cw5nhu5Q/QuG7oEAkQsOSOkLhu6RTw5Phu6BC4bq2JOG7oEZQQj/hu6A6Qj9Q4buWxahCJn1Cw5Iuxajhu55C4buMSj/hurJC4buM4buaQj8q4buGxajhu6BCP+G7oEo/Qj/hu6A6QsOT4bugxq9Cxajhu57EqMWoQibhu4bDk+G7oELFqOG7oOG7gkLFqCnhu7bDk+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7q0rFqELhu4zhu5ZC4bueUEZQQiU6MOG7lD9CPyrhu4DFqOG7oELDk+G7oEokQuG7jEo/QuG7jOG7gFDhuqJC4bujOjBC4buMU8Wo4bugQj/hu4RQQuG6q1Dhu5Y6QsSQxJDhurhC4buk4buCQuG7nlBGUEIlOjDhu5Q/Ql1QxqDDk0I/KuG7gMWo4bugQsOT4bugSiRC4buMSj9C4buM4buAUEI/4bugOlnDk0I/4bugOlnDk0I/4bugTeG7pkIlOjDhu5bFqELDkyHhu4BCcOG7quG7gELhu4bFqELFqOG7oMSoxahCw5LEqMWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4burSsWoQuG7jOG7lkLFqOG7gjBCxajhu6BMxahC4buMKUDDk0LFqOG7oFvFqOG7nkIxQsOZUOG7lMWoQj8q4buGUELDk+G7oFDhu5Y64bquQuG7q1FCw5IuQsWo4bugKUIlOjBC4buMU8Wo4bugQl3hu5ZCP+G7oE3hu6ZCJTow4buWxahC4bueUEZQQiU6MOG7lD9CPyrhu4DFqOG7oELDk+G7oEokQsOT4buoQuG7pFDhu5jFqEIlOuG7gMWoQuG7jOG7lMWoQuG7jEo/QuG7jOG7gFDEgkLDkntCP+G7oEbGr0Lhu6RLxahCxajhu4IwQuG7nlDhu4DGr0I/4bugTeG7pkIlOjDhu5bFqELhu55QRlBCJTow4buUP0I/KuG7gMWo4bugQsOT4bugSiRC4buMSj9C4buM4buAUELDk+G7oMavQj/hu6rhu4BC4buGxahCT0o/QuG7pDpMxahCw5Phu6hC4bug4buAMELDmeG7oFbFqOG7nkLDk+G7qELhu55QSjBCP+G7uOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7q1JCXUwwxIJC4buM4buWQsWo4bue4bugU+G6okLDk0vFqELFqMSoxajhu55Cw5Phu4DGr0Jd4buAUEI/KuG7qkLDkyHhu4BCceG6p2rhuqlCPyrGr8Wo4bueQuG7nlBGUEIlOjDhu5Q/Qj8q4buAxajhu6BCw5Phu6BKJELhu4xKP0Lhu4zhu4BQ4bquQnDhu6Dhu47Gr0IlOjBC4buMU8Wo4bugQsOTIeG7gELhu4k6TD9C4bqrSj9C4buM4buAUMSCQl1QxqDDk0LDk0okQuG7jEo/xIJCw5NKJELhu55QSjBC4bqtauG7o+G7oeG6qULhu4xKP0Lhu6Thu4JCP+G7oE3hu6ZCJTow4buWxahCw5Mh4buAQnHhuqdq4bqpxIJCw5Phu4bDk0LDk+G7tEIlOuG7gMWoQj/hu6Dhu4Dhu6ZC4bumKTpCIOG7juG7pkIgw5U/QuG7jOG7lkIgOko/4bquQnAqKeG7uMWo4bueQuG7oEAkQiThu6A8w5NCP+G7hCRCw5nhu6BWxajhu55C4bueUEZQQiU6MOG7lD9C4buMKUDDk8SCQkbFqOG7oELhu6ApI8Wo4bueQuG7jOG7lMWoQiU6MOG7lsWoQl3hu4JC4bukQFBCUcOT4bugQuG7oEAkQiThu6Dhu4YkQsOTIeG7gELDk+G7hsOTQk/hu5jFqMSCQsOZ4bugUELhu4zhu6hCw5Phu4bDk0JP4buYxahC4bum4bu2UELDk+G7qELhu4zhu7TFqELhu4zhu5ZCxajhu57hu6BTQj/hu6rhu4BC4buGxahC4bueUEZQQiU6MOG7lD/huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJDY6P+G7oMavKuG6qsOCauG7njow4bucxahC4butOsSoxahCa+G7gMWo4bug4bq0LyTDguG6tMOSUF1Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qsOSKuG7juG7pOG7gD/hu47DkuG6qsOC4bq0Jj8qxq/FqOG7nsOCcFDFqELhu6RQ4buYxahCJTrhu4DFqOG6ouG6tC8mPyrGr8Wo4buew4LhurQ64bukQsOT4buk4buAJibhu7fhuqo/UD/hu6Thu44tP+G7oDrhu6ZPLeG7gMWow5ItJuG7gCTGr+G6qsOC4bq04bukUMOC4bq04buAQj9QP+G7pOG7juG7t+G6quG7iUowQjFCw5lQ4buUxahC4bue4buoJEIxQsOSe0I/4bugRsavQuG7iTpMP0LhuqtKP0Lhu4zhu4BQQuG6tiZ94buAQuG7jMOdUOG6suG6qkLhu6Aq4buO4bui4bu34bqqL+G7pOG7gDAtMC3DmVDhu47FqC3hu57GryQtMC3DkjotP+G7oOG7gMavLeG7pDrhu4A/LcOS4buAPy3DkuG7gFAtJjrhu4Atw5LGr1AtROG6vOG6uENF4bq+4bqu4bugP+G7puG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqL+G7puG7jsOSUOG7gC9ExJBDL8Wo4buOIiYvxJBFREMvREPhurzDksSQRMOJRENF4bq4P+G6vOG6uuG6vMSQ4bukQy3FqOG7oDotReG6uuG6rsOaJOG7nuG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqqauG7oFDhu5Y6QjFCw5lQ4buUxahCP8So4bumQuG7oDow4buUP0Lhu4zhu6jFqOG7nkLhu57hu6gkQl3hu4LGr0LDkntCP+G7oEbGr0Lhu4k6TD9C4bqrSj9C4buM4buAUELhurYmfeG7gELhu4zDnVDhurLhuqpCL8OC4bq0L+G7gMOC4bq0w5JQXcOC4bq0Jj8qxq/FqOG7nsOC4bq04buAQj9QP+G7pOG7juG7t+G6quG7iUowQjFCw5lQ4buUxahC4bue4buoJEIxQsOSe0I/4bugRsavQuG7iTpMP0LhuqtKP0Lhu4zhu4BQQuG6tiZ94buAQuG7jMOdUOG6suG6qkLhu6Aq4buO4bui4bu34bqqL+G7pOG7gDAtMC3DmVDhu47FqC3hu57GryQtMC3DkjotP+G7oOG7gMavLeG7pDrhu4A/LcOS4buAPy3DkuG7gFAtJjrhu4Atw5LGr1AtROG6vOG6uENF4bq+4bqu4bugP+G7puG6qsOC4buJSjBCMULDmVDhu5TFqELhu57hu6gkQjFCw5J7Qj/hu6BGxq9C4buJOkw/QuG6q0o/QuG7jOG7gFBC4bq2Jn3hu4BC4buMw51Q4bqy4bq0L+G7gMOC4bq0LyY/Ksavxajhu57DguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6quG7oOG7juG7gMOS4bqqw4Lhu6Hhu4bFqOG7nkLFqOG7gDBC4bq8L0XEgkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BCdTBCT+G7gMWoQsSpcHDhu6NC4burUMagP0Jq4buA4bumQj9Uxajhu6BC4bqr4buCxq9CxKnhu4TFqOG7oELhu4Msxajhu55Cw5Phu6AhQj8qUkLhu6BZUELFqOG7nuG7oFNC4bukSjBCMULDmVDhu5TFqELhu57hu6gkQjFCw5J7Qj/hu6BGxq9C4buJOkw/QuG6q0o/QuG7jOG7gFBC4bq2Jn3hu4BC4buMw51Q4bqy4bquQuG7neG7oOG7qEJwKikjxajhu55C4buMxq/hu4LFqELDk+G7oDow4buYxahCPyrhu4bDk+G7oELhuqvGr+G7gsWoQuG6q+G7hFBCT1Dhu5o6QuG7ozpXw5NC4bugWVBCP1TFqOG7oELhu4PGr+G7gsWo4bueQuG6qzzDk0Jw4bugScWo4buew4NC4bud4bug4buoQuG6reG7oCFCP1PDk+G7oELhu4Phuqtq4bqpQj9Uxajhu6BCauG7njow4bucxahCcCpLxahC4buDOjBCw5J7QuG7oFlQQsWo4bue4bugU+G6ruG6tC8kw4LhurQvw5JQXcOC4bq0L+G7pFDDguG6tOG7pFDDguG6tOG7gEI/UD/hu6Thu47hu7fhuqrhur5CxahZUELDkjrFqOG7nkI/KuG7sMWo4bueQj/EqOG7pkLDkyHhu4BCw5J7Qj/hu6BGxq9C4buJOkw/QuG6q0o/QuG7jOG7gFBCJn3hu4BC4buMw51QQuG7pEowQjFCw5lQ4buUxahCauG7oMSoxahCw5LEqMWo4bqqQuG7oCrhu47hu6Lhu7fhuqov4bq+LcWoxq9QLcOSOsWo4bueLT8qxq/FqOG7ni0/4buA4bumLcOTOuG7gC3DkjotP+G7oOG7gMavLeG7pDrhu4A/LcOS4buAPy3DkuG7gFAtJjrhu4Atw5LGr1At4buk4buAMC0wLcOZUOG7jsWoLcWo4bug4buAxagtw5Lhu4DFqC1E4bq8ReG6uOG6vkThuq7hu6A/4bum4bqqw4LhurRQ4bum4bueQiYqw5Phu7fhuqov4bum4buOw5JQ4buAL0TEkEMvxajhu44iJi/EkEVDRC9EQ+G6vMOS4bq6Q8OKQ0XEkEQ/4bq+4bq+4bq4w4nhu6Thurgt4buA4buA4buA4bquw5ok4bue4bqqQuG7gOG7pD/hu7fhuqpq4bugUOG7ljpCMULDmVDhu5TFqEI/xKjhu6ZC4bugOjDhu5Q/QuG7jOG7qMWo4bueQuG7nuG7qCRCXeG7gsavQsOSe0I/4bugRsavQuG7iTpMP0LhuqtKP0Lhu4zhu4BQQuG6tiZ94buAQuG7jMOdUOG6suG6qkIvw4LhurQv4buAw4LhurTDklBdw4LhurQmPyrGr8Wo4buew4LhurThu4BCP1A/4buk4buO4bu34bqq4bq+QsWoWVBCw5I6xajhu55CPyrhu7DFqOG7nkI/xKjhu6ZCw5Mh4buAQsOSe0I/4bugRsavQuG7iTpMP0LhuqtKP0Lhu4zhu4BQQiZ94buAQuG7jMOdUELhu6RKMEIxQsOZUOG7lMWoQmrhu6DEqMWoQsOSxKjFqOG6qkLhu6Aq4buO4bui4bu34bqqL+G6vi3FqMavUC3DkjrFqOG7ni0/Ksavxajhu54tP+G7gOG7pi3Dkzrhu4Atw5I6LT/hu6Dhu4DGry3hu6Q64buAPy3DkuG7gD8tw5Lhu4BQLSY64buALcOSxq9QLeG7pOG7gDAtMC3DmVDhu47FqC3FqOG7oOG7gMWoLcOS4buAxagtROG6vEXhurjhur5E4bqu4bugP+G7puG6qsOC4bq+QsWoWVBCw5I6xajhu55CPyrhu7DFqOG7nkI/xKjhu6ZCw5Mh4buAQsOSe0I/4bugRsavQuG7iTpMP0LhuqtKP0Lhu4zhu4BQQiZ94buAQuG7jMOdUELhu6RKMEIxQsOZUOG7lMWoQmrhu6DEqMWoQsOSxKjFqOG6tC/hu4DDguG6tC8mPyrGr8Wo4buew4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqrhu6Dhu47hu4DDkuG6qsOCauG7nuG7gjBCRUQvRMSQL8SQQ8SQxJDEgkLhuq3hu6BRxajhu6BCJOG7oCFCT+G7gMWoQuG7oOG7gsWo4bugQmrhu57hu6BTQiU6MOG7lD9CROG6vEMvauG7oy3huq3hu51CXeG7lkLhu4vhu5RC4bugxq/hu4TDk+G7oEI/w51Cw5Phu6A8w5NC4bukSjBCMULDmVDhu5TFqEJq4bugxKjFqELDksSoxahC4buMV1BCXeG7tlBCw5J7Qj/hu6BGxq9C4buJOkw/QuG6q0o/QuG7jOG7gFBC4bq2Jn3hu4BC4buMw51Q4bqy4bqu4bq0LyTDguG6tC/DklBdw4LhurQv4bukUMOC4bq0Lzrhu6TDguG6tMOSUF1Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qsOT4bukKuG6qsOC4bq0L8OSUF3DguG6tC/DklBdw4I=

Nguyễn Xuân Oanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mòn mỏi chờ mong một con đường

Mòn mỏi chờ mong một con đường
2023-03-09 05:51:00

QTO - Nhà chỉ nằm cách đường Lê Lợi, TP. Đông Hà vài chục mét nhưng 12 năm nay, nhiều hộ dân ở Khu phố 2, Phường 5 phải lần theo những con đường dài, nhỏ...

Tử vong sau khi bị chó hoang cắn

Tử vong sau khi bị chó hoang cắn
2023-03-08 16:52:00

QTO - Hôm nay 8/3, theo thông tin từ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đakrông, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết