Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOOG7nMOyQcaw4buP4bqjJsOq4bud4bqj4buW4buPbHnhuqPhu6vhuqPhu4xBxanhu53DsuG6o8ag4buP4bud4buN4bqjxqHhuqvhu5vhuqN44buNw63hu6PhuqNG4bqpZzcv4buNxIM4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG7jMOt4bqtaOG6oThH4buf4bqj4bubw7p44bqjd+G6oOG6o+G7l+G7j23hu53huqPhu5vhuqvhuqPhu53DskHGsOG7j+G6oybDquG7neG6o+G7luG7j2x54bqj4bur4bqj4bqwZOG6o+G7jEHFqeG7ncOy4bqjxqDhu4/hu53hu40y4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPhu4xBxanhu53DsuG6o+G7jOG7n+G6reG6o+G7neG7n+G7j+G6o3bhu49q4budw7LhuqPEguG6q+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjJsOq4bud4bqj4buW4buPbHky4bqj4bus4bqt4bqj4buWc+G6o+G7q+G6o2hk4bq24bqjWHZBxrDhu53DsuG6o1fhu6fhu53huqPhu53hu5/hu4/huqNn4buNeeG7ncOy4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjZuG6reG7o+G6o8Oy4buPxrDhuqPhu695auG7neG6o2lB4bupZzLhuqNp4buf4bqjxqHhuqvhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o+G6r+G6tS/hurUvxIPhuqfhurfhurXhuqNm4bqr4bqjZ+G7o+G7neG6o+G7neG7p+G7j+G6o2nDquG6tuG6o8SC4buP4bud4buN4bqjaOG6oOG6o2lB4bupZ+G6o+G7m+G6reG7ncOy4bqj4buNcOG6o+G7jHXhuqNn4bu34bqt4bqjRuG6qWcz4bqj4buMcOG6o3jhu41s4bqjeHZw4bud4bqjacaw4buP4bqj4bubw7p44bqjxqHhu6Hhu53DsjLhuqPhu5vDunjhuqNoYuG6o2nhu4/huqN44buNw63hu6PhuqNJY+G7ncOy4bqjxILhuqvhuqNG4bqpZ+G6o+G7jHUz4bqjR+G7jcO14bud4buN4bqjxqHhu6Hhu53DsuG6o3fhu6Phu53huqN3ZXjhuqPhur/hurbhuqNpZOG6o+G7jXnhu53huqNpw71n4bqj4budauG7neG6o3jhu4/hu53hu43huqN44buN4buB4bud4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o+G7l2t44bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjJsOq4bud4bqj4buW4buPbHky4bqj4bus4bqt4bqj4buWc+G6o2nDgeG7ncOy4bqjxqFq4bud4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o2l5w7nhu4/huqPDsuG7j+G6uWfhuqPhu53DsuG7o2Lhu4/huqPhurDDquG7m+G6o3h24buj4budw7LhuqPhu43huq3hu4/huqNnecO6Z+G6o+G7l+G7jeG6qeG7ncOy4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqNn4buNdOG7ncOy4bqj4bus4buN4bqp4but4bqjxILhuqvhuqNn4buNdOG7ncOy4bqj4bua4bqm4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqj4bud4buNQeG6o2fhu4154budw7LhuqN3w4FnMuG6o2fhu4154budw7LhuqPGoeG7oeG7ncOy4bqj4buX4buNZWfhuqPhu63hu43hu7Vn4bqj4buX4buN4buf4bqj4buX4buNxJHhu53huqN34bqteeG6o2fhu43hu49r4bud4bqjeHbhuq3hu53hu40y4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPhu695auG6o+G7jUHhu6fhu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjZ+G6q+G7ncOy4bqjw7Lhu4/huqt54bqjaeG7i+G7rTM3L+G7rTg3eOG6rWbGocOt4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7m+G6rXbDsuG7j+G7nTDhuq/hu63hurDhuqPhuq15eOG7o+G6oTg3eHY4N3hoODfhu4/hu5vDsuG6o3d2Z3vhuqEvL2czZuG6reG7o+G7r3nhuq3hu53Dsnh24buPM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/huq/hurUv4bq34bqlaMSDw6PhurPhurHhuqXhurPEg3jEg+G6teG6peG6seG6seG6scahxIMz4buV4butw7LhuqHhuqMvODcveGg4Ny94djg3eHY4N3hoODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu6zhu43hu7XhuqPhu53Dg+G6oybDquG7neG6o+G7luG7j2x54bqj4bqwZOG6o+G7jEHFqeG7ncOy4bqjxqDhu4/hu53hu43huqN44buN4bqt4bub4bqjw7Lhu4/huq3huqPhu63hu43hu49q4bud4bqjZ+G7jeG7qeG6o2bhuqnhu53huqPhu51z4budw7LhuqN3Y+G7neG6o+G7neG7jcOq4bud4bqj4budw7LhuqvhurbhuqPGoW/huqPhu5fhuqThuqPhu53hu49t4bub4bqjw6LhurXhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7m+G6reG7ncOy4bqj4buNcOG6o0bhuqln4bqj4buMdeG6oy3huqND4bud4buNMOG6o+G7mjPGoDcv4butODcveGg4Ny94djg3L3jhuq1mxqHDrTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44buc4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjZ3l04buP4bqjeOG7jeG6qeG7ncOy4bqj4bq1MuG6o2nDqnnhuqNpw6p54bqj4bur4bqj4bqwZOG6o+G7jEHFqeG7ncOy4bqjxqDhu4/hu53hu43huqNn4bu54budw7LhuqNmZXjhuqPDsuG6ueG7reG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o+G7l+G7jcO14bqjxIJ54buP4bqjeEHhu6fhu48y4bqj4but4buN4bq/4bud4bqj4buX4buN4bur4buP4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjJsOq4bud4bqj4buW4buPbHkz4bqj4buMcOG6o3jhu43hu4/huqNpeeG6reG6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7LhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur94MuG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqNn4bqpZ+G6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN4duG7kTLhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqtMuG6o+G6sGThuqPhu43DuuG7j+G6o2lu4bqjeEHhu6vhu53DsuG6o+G7neG7jcWp4bqjaWvhu53huqNG4bqpZ+G6o+G7jHXhuqPhu5fDteG7neG7jeG6o+G6tmp5MuG6o2bhuqvhurbhuqN4ceG6o8ah4buh4budw7LhuqN44bqg4bqj4buN4bqr4buj4bqj4buX4buN4buP4bqjaUHhu6ln4bqj4bub4bqt4budw7LhuqPhu41w4bqj4buMdeG6o2fhu7fhuq3huqNG4bqpZzPhuqNI4buR4but4bqj4bud4bqr4bq2MuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjZ+G7n+G6o2dz4budw7LhuqPEgsWp4buP4bqjZ+G6qWfhu43huqPhu5ti4budw7Iy4bqjZ+G7n+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqN4w7Vn4buN4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7Iy4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2fhu7nhu53DsuG6o+G7neG7jUHhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjacaw4buP4bqjd3Thu53DsjLhuqN44buNa+G6o+G7jW3huqN4duG7ieG6o3jhu49qeeG6o2bhu49ueeG6o2lB4bupZ+G6o+G6sGThuqPhu5vGsOG7j+G6o2jhuqDhuqPGoW/huqPhu5fhuqThuqPhu53hu49t4bub4bqjw6LhurXhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7m+G6reG7ncOy4bqj4buNcOG6o0bhuqln4bqj4buMdTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44buc4buN4buPbHnhuqPhu43hu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqj4bqy4bqj4budw7Lhu43hu5nhuq3huqN4duG7o+G7ncOy4bqj4budw7LhuqvhurbhuqPGoW/huqNpQeG7qWfhuqPhurBk4bqjZ+G7jcO94bqjeHZw4budw7LhuqPhu53hu41BMOG6o1jhurnhu53DsuG6o+G7r3nhuqvhuqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhuqPEguG7keG6o8Oy4buP4bqr4bqjxqHhuqvhu53DsuG6o2fhu5/huqN54bq24bqjeMO14bud4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2fDuuG7ncOy4bqjaXXhu53DsjHhuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjZ+G6qWfhuqPhu43hu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqjw7Lhu4/huq3hu6PhuqPGoUF54bqjxILEkeG7neG6o+G7ncOy4buNbTLhuqPhu43DuuG7j+G6o3jhu43hu4/huqPDsuG7j2ThuqPDsmLhu6PhuqPEguG6q+G6o+G7l8Os4buj4bqjZ+G7ozLhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o8Oy4buP4bqt4bud4bqjeHZB4budw7LhuqNm4bqr4bq24bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqPhu51z4budw7LhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqPEguG6q+G6o2Zj4bud4bqjd2Vn4bqjxILEkeG7neG6o+G7jeG7n+G6reG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6oybDquG7neG6o+G7luG7j2x5M+G6o0fhuqln4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o2jhu49v4bud4bqjduG6reG6o3bhur944bqjd3Phu4/huqPhu53DueG7jzLhuqN44buNeeG6o+G7jcO9eOG6o2lz4budw7LhuqNpY+G7o+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqj4bur4bqjaeG7keG6reG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6rTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4U+G7ncOy4bqj4buMdeG6oybEkeG7neG6o8agQeG7p+G7ncOyMuG6o3jhu41z4bud4bqj4bua4buPbXjhuqMt4bqj4bus4bqt4bqj4buW4buj4buj4budw7Iy4bqj4bqwZOG6o+G7jEHFqeG7ncOy4bqjxqDhu4/hu53hu43huqPhu63hu43hur/hu53huqPhu5fhu43hu6vhu4/huqNn4buN4buj4bqjZuG7j2t4MOG6o+KAnFhz4buP4bqjduG6v3jhuqN44bqg4bqj4buN4bqr4buj4bqjaUHhu6ln4bqj4bub4bqt4budw7LhuqPhu41w4bqj4buMdeG6o2fhu7fhuq3huqNG4bqpZzPhuqPGoOG6q+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjeeG6tuG6o3jDteG7neG6o3h24buj4budw7LhuqNnw7rhu53DsuG6o2l14budw7Iy4bqjeHPhu4/huqN4w7Vn4buN4bqjZ+G6oGfhuqPEguG7h+G7neG6o2nDuuG7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqPhu63hu43huql44bqj4buNeeG6tuG6o3h2eeG6tmzhu53huqN44buNdOG7ncOy4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o+G7l2t44bqjZ+G7t+G6reG6o2jDquG7neG6o3jDumfhuqMmw6rhu53huqPhu5bhu49seTHhuqNp4buD4bq24bqjxqHhu7Phu48y4bqj4bqw4buf4bqt4bqjZnHhuqNn4bqpZ+G6o+G7jeG7t+G6o3jhu7VnMuG6o3jhu4fhu63huqPhu6954bqp4bud4bqjxqFiZ+G6o+G7jeG7h3kx4bqjw7Lhu4/Dg+G6o8Oyw7Thu53huqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu4154bq24bqjZmPhu53huqN3ZWfhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqt4bqjaMOq4bud4bqjeMO6ZzHhuqN44buN4bqt4bub4bqjw7Lhu4/huq3huqN4w7Vn4buN4bqjZ+G6oGfhuqNn4bqpZ+G6o+G7reG7jeG7o+G7ncOy4bqjeHbhuqvhu6PhuqN44buN4buP4bqjaXnhuq3huqPhurZqeeG6o+G7nUHFqWcy4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPhu51z4budw7LhuqN44buNc+G7neG6o+G7m8Wp4buPMuG6o8aheXPhu53huqN3dOG7ncOy4bqjd+G6reG7o+G6o2fhu43hu6PhuqPhurDDgeG7ncOy4bqjaeG6qeG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqNn4buj4bud4bqjZ+G7jeG6qXnhuqNG4bqpZ+G6o+G7jHXigJ0zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFjhu41z4budw7LhuqPhu6954bqt4bqjZnnDueG7j+G6o8ahb+G6o+G7l+G6pOG6o+G7neG7j23hu5sy4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNp4buj4bqr4bud4bqjxILhu49q4budMuG6o3jhu43huq3hu53hu43huqPhu53hu49q4bud4bqjaUHhu6ln4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1Z+G6o3h2eeG6tmzhu53huqN44buNdOG7ncOyMuG6o2Z14buP4bqjaWXhu63huqPGoeG6suG6o3hB4bur4budw7LhuqNn4bqpZ+G7jeG6o+G7m2Lhu53DsjLhuqPhu53hu6Phu4/huqPDskHhu6fhu53DsuG6o3jhu41r4bqj4buNbeG6o2nhu4/huqN4dkHFqWfhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bubcOG7j+G6o8SC4buPbWfhuqN4dHgz4bqj4bus4buN4buf4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNJ4buj4bqr4bud4bqjeOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7neG7j2rhu53huqPhurBk4bqj4buMQcWp4budw7LhuqPGoOG7j+G7neG7jeG6o+G7jHXhuqMmxJHhu53huqNY4buNQcWpZ+G6o2fhu43hu4/huq3huqN34buJMOG6o+KAnElB4bupZ+G6o+G7m+G6reG7ncOy4bqj4buNcOG6o+G7jHXhuqNpdOG7j+G6o8SCxanhu4/huqNn4buNw73hu53DsuG6o3hz4buP4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqPhu53hu49s4bub4bqjeOG6oOG6o+G7jeG6q+G7o+G6o8SC4bqr4bqjxqHhuqvhuqN44bqr4buP4bqjd2Phu53huqN44buP4bud4buN4bqjeOG7jeG7geG7neG6o+G7r3nhurLhuqNm4bqpeeG6o2fhu7fhuq3huqNnY+G6o2fDuuG7ncOy4bqjaXXhu53DsuG6o2lB4bupZ+G6o3h2eeG6tmzhu53huqN4w4DhuqN44buNa+G6o+G7jW3huqPhu53huqvhurbhuqN34bqt4budw7LhuqN44buNa+G6o+G7jW3huqPhu5fhu43huqlnM+G6o1h5w7nhu4/huqN4duG7ieG6o+G7jEHFqeG7ncOy4bqjxqDhu4/hu53hu43huqPhu53DsnnhurZt4bud4bqj4but4buN4bq/4bud4bqjaeG6v3nhuqPhu41reOG6o+G7m8O04bud4buN4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3bDqOG7neG6o8aheeG6tm3hu50y4bqj4buNcGfhuqN44buH4butMuG6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7LhuqPEguG6q+G6o2d04budw7LhuqPhu43hu49r4bud4bqjxILDtOG6o2fDuuG7ncOy4bqjaXXhu53DsjPhuqNYw7Vn4buN4bqjZ+G6oGfhuqN44buN4bqt4bub4bqjw7Lhu4/huq3huqNn4bqpZ+G6o+G7reG7jeG7o+G7ncOy4bqjeHbhuqvhu6PhuqN44buN4buP4bqjaXnhuq3huqPhurZqeeG6o+G7nUHFqWcy4bqj4budw6rhu53DsuG6o2fhuq3hu6PhuqPhurLhuqN44buNw4Fn4bqjZmPhu6PhuqN4deG7neG6o8SCxJHhu53huqPhu43hu5/huq3huqNow6rhu53huqN4w7pnMuG6o8Oy4buf4but4bqjd8OBZ+G6o3h24buJ4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqNmY+G7neG6o8ah4bqr4budw7LhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o2fhuqvhu53DsuG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53igJ0zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODpk4bqj4buMQcWp4budw7LhuqPGoOG7j+G7neG7jeG6o2fhu5/huqPEg8Ojw6Nb4bqjaMOq4bud4bqjd3ThuqPGoeG6q+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6oybDquG7neG6o+G7luG7j2x5M+G6o+G7rOG7jeG6qXjhuqPhu4154bq24bqjeHZ54bq2bOG7neG6o3jhu4104budw7LhuqNn4bqpZ+G7jeG6o+G7m2Lhu53DsjLhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budxJHhu5vhuqPhu6954bqtMuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqj4bud4bun4buP4bqjacOq4bq24bqjxqF5c+G7neG6o+G7nWp54bqjZ+G6reG7o+G6o3jhu4/hu53hu43huqN44buN4buB4bud4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o+G7l2t4MuG6o3jhuqDhuqPGoeG6oGfhuqN44bqg4bqjZ0HGsOG7ncOyMuG6o3jhu43hu4/huqNpeeG6reG6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7LhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur94MuG6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqjacaw4buP4bqjd3Thu53DsuG6o8SC4buHeOG6o2fhu43hur944bqjxILhuqvhuqN44buP4bud4buN4bqjeOG7jeG7geG7nTPhuqNJQeG7qWfhuqN34bqg4bqj4buveeG6reG7neG6o3jDquG7m+G6o8SCbOG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4bub4bq5eOG6o2fhu7fhuq3huqNn4bqpZ+G6o2fhur/hu60y4bqjZ+G6qWfhuqPhu53DsuG6q+G7neG7jTLhuqNp4buR4bud4buN4bqj4buNQcWp4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4buveeG6tmzhu53huqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOyMuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqj4buMQcWp4budw7LhuqPGoOG7j+G7neG7jeG6o3jDtWfhu43huqNn4bqgZ+G6o8OB4budw7LhuqNo4bu14budw7LhuqPhu5fhu43hu6Phuq3huqPhu41wZ+G6o+G7l+G6puG6o3jhu4154buHeOG6o8SC4bqr4buj4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eDLhuqPGoeG6v+G6tuG6o8ahw73huq3huqPhu51Bxaln4bqjxILhuqvhuqN3ZeG7neG6o8ah4bqr4bub4bqjZ8Oq4bq24bqjeHZ14budw7LhuqNn4buN4bu34bqjxqHhuqBnMuG6o2l14budw7LhuqN44buNxrDhu4/huqNn4buNw73huqN4dnDhu53DsuG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqNn4buNxJHhu53huqPhu515c+G7j+G6o8Oy4buP4bqt4bqjd8O9ZzLhuqPDsuG7j+G6reG6o2fhu4Hhu5szNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFbhu49q4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8Oj4bqvxIMy4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o+G6sGThuqNpZOG6o8Oy4buPw63hu6PhuqNn4bq/4bq24bqjeHZq4bud4bqjxIPEg+G6szLDouG6o+G7jeG6reG6o8ahw73huq3huqPhu51BxalnMuG6o+G7ncSR4budw7LhuqN3eeG6v3jhuqNmw7Thu53hu43huqPhu695w6rhu53huqNpYnjhuqPhuq/hurEy4bql4bqx4bqjeGIv4buN4bqtM+G6o1h2deG7ncOy4bqj4bubxanhu4/huqPDsuG7geG7neG6o8Oiw6PhuqPhu43huq3huqN3ZeG7neG6o+G7ncOyeeG6tmrhu53huqPGoeG7j215MuG6o+G7ncSR4budw7LhuqN3eeG6v3jhuqNpYnjhuqPEg+G6rzLhurPhuqN44bq/4bud4bqjZ+G7t+G6o3hB4bun4buPL+G7jeG6rTPhuqNYw7nhu53DsuG6o2nhuqvhu53huqPDsuG7j+G6reG6o3fDvWfhuqPDsuG7geG7neG6o+G6rzPhurPDo8Oj4bqjZ+G7o+G7nTLhuqNn4buN4bu34bqj4bq2a3nhuqPGoeG6q+G6o3h2w6p5MuG6o2bhu6Ey4bqjxqHhu6nhu53huqPEguG6q+G6o2hqMeG6o2nhuqvhu53huqPDsuG7j+G6reG6o2fhu4Hhu5vhuqN4dmrhu53huqPhurUz4bqzw6PDo+G6o2fhu6Phu50y4bqjeOG6v3jhuqNnY+G6o2lseeG6o3jEkeG7ncOy4bqjxIJB4bupeOG6o3h2w7rhu4/huqN34buj4bqjxILFqeG7j+G6o2fhuqln4bqj4budxJHhu5vhuqN4dkHFqWcz4bqj4bucw7Lhu6Phuqvhu4/huqN24bqtMuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjJsOq4bud4bqj4buW4buPbHnhuqPhu6vhuqNpw6rhurbhuqNn4buh4bud4bqjZuG7j2t44bqjeHZ14budw7Iy4bqjZ+G7jcSR4bub4bqjd+G7n2fhuqPEguG6q+G6o2Zj4buj4bqjxIJt4bqjdsOA4budw7Iy4bqjeMO1Z+G7jeG6o2fhuqBn4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o8Oy4buP4bqt4bqjZ+G6qWfhuqNpw7rhu4/huqNmY+G7o+G6o8SCbeG6o3bDgOG7ncOyMuG6o3h54bq2auG7neG6o3h2eeG6tmzhu53huqPEguG7h+G7neG6o2nDuuG7ncOy4bqjZ8O64budw7LhuqNpdeG7ncOyMuG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjeOG7jcOq4bud4bqj4budw6rhu53DsuG6o2fhuq3hu6PhuqPhurLhuqN44buNw4Fn4bqjZmPhu6PhuqPEgm3huqN2w4Dhu53DsjLhuqNp4bq/eeG6o3h24bqt4bud4buN4bqj4budw7LEkeG7neG6o2fhu43hurnhu53huqPhu43huqvhu53hu43huqPEguG7j+G6o+G6sMOq4bub4bqj4buNYuG7j+G6o3bDgOG7ncOyM+G6o1jDgOG6o2nhu4F54bqj4budxJHhu5vhuqPhuq/Do+G6r8SD4bqjaWvhu53huqPhu53huq3hurYy4bqjaOG7j23hu53huqN4w7Vn4buN4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjeOG7jeG6qWfhuqN2w4Dhu53DsuG6o3h2deG7ncOy4bqjeOG7h+G7reG6o3h2eeG7ncOy4bqjaWJ44bqjeHZq4bud4bqj4bq3xIPhuqPhu43huq0x4bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o3bDgOG7ncOy4bqjeHZ14budw7LhuqPhu5vFqeG7j+G6o3jhu4fhu63huqN4dnnhu53DsuG6o2lieOG6o3h2auG7neG6o+G6teG6r+G6o+G7jeG6rTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WHbhu6Phu53DsuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7r3nhuq0y4bqj4buX4buN4buP4bqjZ+G6qWfhuqNnc+G7ncOy4bqjeOG6tuG6o2nhu49t4bud4bqjw7Lhu4/hu5/huqN4duG7j27hu53huqPhu5fhu43huq3hu4/huqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o3hi4buP4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu50y4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqNn4bqpZ+G6o3jhu41z4budMuG6o2Zj4bud4bqj4buMQcWp4budw7LhuqPGoOG7j+G7neG7jeG6o2lk4bqjaXXhu53DsuG6o3jhu4154buH4bud4bqjZ+G7jeG7t+G6o3h2QeG7p+G7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o0lj4budw7LhuqPEguG6q+G6o+G7nOG7jeG6q+G6o+G7nUHFqWcy4bqjZ+G7jeG7t+G6o2nDuuG7ncOy4bqjeOG6oOG6o+G7ncOyeeG6tm3hu53huqNo4buP4bqjaMaw4buP4bqj4buNw7rhuqNow6rhu53huqN4YuG7j+G6o3jhu41z4bud4bqj4bua4buPbXjhuqNH4bu5MuG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7reG7jeG7n+G7ncOy4bqj4bub4bq5eOG6o2bDqeG7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqNp4buPbuG7m+G6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqjZ3Phu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqNp4buPbeG7neG6o8Oy4buP4bufMuG6o8ah4bqr4bub4bqjaUHGsOG7ncOy4bqj4buW4buNw63huqMm4bqt4budMuG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7reG7jeG7n+G7ncOy4bqj4buN4bqr4bud4buN4bqjxqHhuq3hu53DsuG6o+G6reG7neG6o3jhu6Phuqvhu53huqNpQcaw4budw7LhuqNmw7rhuqN4YuG7j+G6o+G6sGQz4bqjR+G6qWfhuqNnc+G7ncOy4bqjeHbDtOG7neG7jTLhuqPhu63hu43hu4Hhu53huqPEguG7j21n4bqj4bqy4bqj4budw7Lhu43hu5nhuq3huqN4duG7o+G7ncOy4bqjZ3nDumfhuqPEguG7h+G7neG6o2nDuuG7ncOy4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o2jDquG7neG6o2fhu4154budw7LhuqN44bqt4bq24bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPhu51z4budw7LhuqN44buNc+G7neG6o+G7m8Wp4buP4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjaWThuqNpQeG7qWfhuqPhu53DskHGsOG7j+G6oybDquG7neG6o+G7luG7j2x54bqjeGLhu4/huqNpw6rhurbhuqN4w7Vn4buN4bqjZ+G6oGfhuqPhu41B4bur4budw7LhuqPDgeG7ncOy4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o8Oy4buP4bqtMuG6o8Oy4buf4but4bqjZ3Phu53DsuG6o3fDgWcy4bqjZ+G7t+G6reG6o2dj4buPMuG6o+G7jeG7j2vhu53huqNp4bq/eOG6o2lu4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPhu51z4budw7LhuqN44buNc+G7neG6o+G7m8Wp4buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5rhurln4bqjaOG7s+G6o3h24buj4budw7LhuqNp4buPbHnhuqPhu5fhu49t4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7m8O6eOG6o+G6sGThuqPEguG7s+G7ncOy4bqj4buX4buN4bufMuG6o+G7neG7jUHhu53DsuG6o8SCxanhu4/huqN34bqg4bqj4bud4bul4bqjxqHhuqBn4bqjZ3ThuqPDsmXhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7nTLhuqNn4buN4buj4bqjaWvhu53huqPhu53huq3hurYy4bqj4bqwZOG6o+G7jEHFqeG7ncOy4bqjxqDhu4/hu53hu43huqNpZOG6o2lieOG6o8SDw6MvxIPhuqfhuqN44buPannhuqNn4buNw7XhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o+G7nXPhu53DsuG6o3jhu41z4bud4bqj4bubxanhu48z4bqjxqDhu5nhu53hu43huqPEguG6oGfhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqt4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buP4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjaWJ44bqjaUHhu6ln4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu5dreOG6o+G7r3lj4bqjeMO1Z+G7jeG6o2fhuqBnM+G6oybhu49tZ+G6o2Zj4buj4bqjeHXhu53huqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu4154bq24bqjZmPhu53huqN3ZWfhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqt4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjJsOq4bud4bqj4buW4buPbHnhuqNpQeG7qWfhuqNpY+G7m+G6o2Zj4bujMuG6o+G7jeG7j23hu53huqPhurBk4bqj4buMQcWp4budw7LhuqPGoOG7j+G7neG7jeG6o8ah4bqr4bqjaeG7keG6reG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o2fhu6Hhu53huqPGoUF54bqjw7Lhu4/Dg+G6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4bud4buNYmfhuqNn4bu1MuG6o8ah4bqr4bud4bqjaeG7j2154bqjaMOq4bud4bqjZ+G6rTLhuqPhu5tz4bud4bqjeOG7jW7huqN44buN4bqt4buj4bqjeHZ54bq2bOG7neG6o3jhu4104budw7IzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7msO6eOG6o3d04bqj4but4buN4buj4budw7LhuqN44bu1Z+G6o3jhu4fhu63huqPhu6954bqp4bud4bqjaeG6uWfhuqN3ZWfhuqPhu53hu41B4bqjZ0HFqeG7j+G6o+G7jXHhu48y4bqj4bub4bqt4bqjZ+G7jeG6reG6tjLhuqPGoW/huqPGocO64buP4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjaUHhu6ln4bqjw7Lhu4/Dg+G6o8Oyw7Thu53huqPEguG6q+G6o2Zj4buj4bqjeHXhu50z4bqjR+G7jeG6v3jhuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWcy4bqjZ+G7jcSR4bub4bqjd+G7n2fhuqN3w4Fn4bqj4buX4buNccOt4bqjaUHhu6ln4bqj4buveeG6reG7neG6o3jDquG7m+G6o2nDveG7ncOy4bqj4bubw4FnMuG6o2fhu6fhuqN34bur4bqj4buNYuG6o3jhu4Hhu53DsuG6o+G7reG7jeG7tWfhuqPEguG7teG6o2fhu43hu6PhuqPEguG7j21n4bqjaGLhurbhuqPEguG6q+G6o+G7jXBn4bqj4budw7LhuqvhurbhuqNn4bqr4budw7LhuqPhu5fhu43huq3hu53DsuG6o3h24bqt4budw7Iy4bqjeOG7k+G6o8ahbeG6o+G7jXBn4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o3h24buj4budw7LhuqNpw7rhuqN4ecO54buP4bqjaUHhu6ln4bqjaWvhu53huqN4dkHGsOG7ncOyMuG6o3jhu5PhuqPGoW3huqN4duG7ieG6o8Ot4bub4bqjaUHhu6ln4bqjeOG7j2rhu5vhuqNn4buN4bu34budw7LhuqPEguG6q+G6o2fhu43EkeG7m+G6o3fhu59n4bqjd8OBZ+G6o+G7l+G7jXHDreG6o2lieOG6o8SDw6PDo1sz4bqj4buueXRn4bqj4but4buN4buh4budw7LhuqMt4bqj4bqt4bud4bqj4bud4buP4bud4buN4bqjaUHhu6ln4bqjw7Lhu4/Dg+G6o8SCw4Phu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G7jeG7t+G6o3jhu5Fn4buN4bqjWUbhu5xI4bqj4bqwZOG6o+G7jEHFqeG7ncOy4bqjxqDhu4/hu53hu43huqPhu4x14bqjJsSR4bud4bqjw5Lhu4/huq3hu53DsuG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gw4bqj4oCcxqDhuqvhuqPhu5vDunjhuqPhurBk4bqjxILhu7Phu53DsuG6o2l14budw7LhuqNm4bqr4buj4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o3jhu43hu49ueeG6o3d0MuG6o2fhu43DveG7ncOy4bqjeHPhu4/huqNp4buR4bud4buN4bqj4buNQcWp4budw7LhuqNn4buN4buj4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqPGoXlz4bud4bqj4but4buN4bqpeOG6o+G7jXnhurbhuqN4dnnhurZs4bud4bqjeOG7jXThu53DsuG6o2fhuqln4buN4bqj4bubYuG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7r3lq4bqj4buNQeG7p+G7ncOyMuG6o+G7jXBn4bqjeOG7h+G7reG6o8SC4bqr4bqjxqHhuqvhu5vhuqN44buNw63hu6PhuqNG4bqpZ+G6o2nhu6Phuqvhu53huqPhu5dreOG6o+G7m8O6eOG6o8ah4buh4budw7LhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o2d5w7pn4bqjd3Thu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjZ+G6q+G7ncOy4bqjeHR44bqjaeG7i+G7reG6o+G7jeG7p+G7nTLhuqPDsuG7n+G7reG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o3jhu43DvWfhuqNp4buD4bq24bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o+G7lljhuqMt4bqjOuG7jDLhuqNpY+G7m+G6o2Zj4buj4bqj4buu4bus4bqjLeG6o+G6rOG7nOG6o2fhu7fhuq3huqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOyM+G6o+G7rnnhuq3huqNp4bufMuG6o3jhu41u4bqj4buN4buPbeG7neG6o3fhuqDhuqN4duG7j+G6o8Oq4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjJsOq4bud4bqj4buW4buPbHnhuqNpdOG7j+G6o8SCxanhu4/huqNnc+G7ncOy4bqj4bun4bud4bqjeOG7o+G6o8ahxanhu53huqNn4bu34bqt4bqjSWPhu53DsuG6o8SC4bqr4bqjRuG6qWfhuqPhu4x14bqjaWThuqPhu5vhuq3hu53DsuG6o8ahYuG7j+G6o2fhu43hu6PhuqNow6rhu53huqN4w7pn4bqjZ3nDumfhuqN3dOG7ncOy4bqj4bq/4bub4bqj4bud4bujMuG6o+G7jWLhu53hu43huqPhu63hu43DvWfigJ0zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7muG7j+G7neG7jeG6o8ag4buj4budw7I3L+G7rTg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dấu ấn của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng

Dấu ấn của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng
2022-06-22 06:10:17

QTO - 5 năm qua, với tinh thần xung kích, vượt khó đi đầu, bám sát thực tiễn và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tuổi trẻ Bộ đội Biên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết