Cập nhật:  GMT+7
"ĩ75ẻọăủủ:4úŨjũọế4 Êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5êj5êdư5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5t5Òjỏ5Ũĩặẻĩ"/ĩ7 "ú5ẻọăủủ:4úĨếăẽ4 Ũụôõỉ5õĩỳõỉ5õâỏ5ỉdõ5êbA>5ỵjiẻ5úĩắũ5ũụjíõ5êợj5õỉữ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ũặj5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ>5ĩưAiõ5Ỵoõĩ5Ọjõĩ5ẻố5õĩjhư5ẻĩưAíõ5ẹjgõ5ũkẻĩ5ẻyẻ5ẻẳ5ỵh5ẻĩcũ5ọvsõỉ5ỵằ5ủớ5ọvsõỉ{5Ỵqj5ủy5ùưăõ5ũbỏ>5ẻĩn5êặô5ẻửă5ẻcú5ửA5êẳõỉ>5ẻĩkõĩ5ùưAhõ>5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5t5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5òĩơõỉ5õỉxõỉ5õỡ5ọyẻ5úĩcõ5êcư>5ũxõỉ5ẹvqẻ5òĩẩõỉ5êmõĩ5ỵăj5ũụồ>5ũụắẻĩ5õĩjiỏ5ũụôõỉ5ẻắẻ5ĩôặũ5êợõỉ>5ọằ5õĩbõ5ũớ5ùưăõ5ũụộõỉ5ũụôõỉ5ỵjiẻ5õbõỉ5ẻăô5ẻĩcũ5ọvsõỉ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5êôằõ5ũĩí5ẻữõỉ5õĩv5ũkẻĩ5ẻyẻ5ỉốú5úĩdõ5ỉjỳ5ỉlõ5ăõ5õjõĩ5ũụđũ5ũy>5úĩắũ5ũụjíõ5òjõĩ5ũg5ũặj5êmă5úĩvpõỉ{"/ú "ũăẹọế5ủũAọế:4ỏăụỉjõ)8úỹ5ăưũô4 "ũụ "ũẽ "jỏỉ5ủụẻ:4//ẻ{ẹăôùưăõỉũụj{ỵõ/ẽếủòũôú/õếỷủ/888à/aảẽ76á9áá6ũ7àả998ọ7{óúỉ45/ "/ũẽ "/ũụ "ũụ "ũẽ "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Ẻắẻ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ỹbA5ẽyõỉ5ũử5ủắẻĩ5ẻĩô5ũĩăõĩ5ũĩjgư5õĩj5ũặj5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5-5Ẳõĩ)5Ú{Ỹ{Ĩ"/ú "/ũẽ "/ũụ "/ũăẹọế "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Úĩắũ5ũụjíõ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ọằ5Agư5ũớ5ùưăõ5ũụộõỉ5õĩầỏ5õbõỉ5ẻăô5õâõỉ5ọyẻ5ọẵõĩ5êặô5ỵằ5ủwẻ5ẻĩjgõ5êcư>5ỹbA5ẽyõỉ5ũở5ẻĩwẻ5êẳõỉ5õỉằA5ẻằõỉ5ĩôằõ5ũĩjiõ{5Ũụôõỉ5õĩỳõỉ5õâỏ5ỉdõ5êbA>5ẻơõỉ5ũắẻ5úĩắũ5ũụjíõ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5êặũ5êvsẻ5õĩỳõỉ5ògũ5ùưẳ5òĩẳ5ùưăõ5ũĩí5ĩjiõ5êvrõỉ5ọớj5êứõỉ5êấõ5ũụôõỉ5ỹbA5ẽyõỉ5ũở5ẻĩwẻ5êẳõỉ5õỉằA5ẻằõỉ5ỵỳõỉ5ỏặõĩ5ỵh5ỏộj5ỏậũ5ỏằ5ũnõĩ5Ùưẳõỉ5Ũụm5êăõỉ5ũĩyẻ5ĩjiõ5ũĩếô5Õỉĩm5ùưAgũ5ủớ588-ÕÙ/ŨỶ>5õỉằA58/8/866ả5ỵằ5ẻắẻ5ỵâõ5ẹẳõ5ẻĩn5êặô>5ĩvqõỉ5ẽéõ5ẻửă5Ũụưõỉ5vpõỉ>5ẻửă5Ũnõĩ5ửA5ỵh5ẻơõỉ5ũắẻ5ỹbA5ẽyõỉ5ũở5ẻĩwẻ5ẻp5ủt5êẳõỉ5ỵằ5êợj5õỉữ5êẳõỉ5ỵjfõ{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Ũx5õâỏ5867ả5êgõ5ũĩắõỉ5à/8688>5Êẳõỉ5ửA5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5êẵ5ògũ5õặú5êvsẻ59á5êẳõỉ5ỵjfõ{5Ẻĩcũ5ọvsõỉ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5õỉằA5ẻằõỉ5êvsẻ5õbõỉ5ẻăô5ỵh5ũụlõĩ5êợ{5Ũụôõỉ59á5êẳõỉ5ỵjfõ5êvsẻ5ògũ5õặú>57a5êẳõỉ5ỵjfõ5ẻố5ũụlõĩ5êợ5êặj5ĩộẻ>585êẳõỉ5ỵjfõ5ẻố5ũụlõĩ5êợ5ẻăô5êẩõỉ>575êẳõỉ5ỵjfõ5ẻố5ũụlõĩ5êợ5ũụưõỉ5ẻcú…"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5êẵ5úĩắũ5ĩưA5êvsẻ5ẹẳõ5ọoõĩ>5ũụk5ũưi>5ủwẻ5ủắõỉ5ũặô>5ũĩyẻ5ĩjiõ5ĩjiư5ùưẳ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5ẻửă5êôằõ5ũĩí5ẻữõỉ5õĩv5õĩjiỏ5ỵự5ẻĩưAfõ5ỏơõ>5ỉốú5úĩdõ5ũĩyẻ5ĩjiõ5ũĩấõỉ5ọsj5õĩjiỏ5ỵự5ẻĩkõĩ5ũụm5ẻửă5ẻp5ùưăõ>5êpõ5ỵm>5êmă5úĩvpõỉ{5Êí5ẻố5êvsẻ5ỏơj5ũụvrõỉ5ụèõ5ọưAiõ5ĩôằõ5ũĩjiõ5ẹẳõ5ũĩbõ>5ỵjiẻ5ĩôặũ5êợõỉ5ũụôõỉ5ẻắẻ5êôằõ5ũĩí5ọằ5ũĩvqẻ5êô5ĩjiư5ùưẳ5ũụôõỉ5ẻắẻ5ĩôặũ5êợõỉ5ẻửă5êợj5õỉữ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể{5Ỵqj5ũjõĩ5ũĩdõ5òĩơõỉ5õỉặj5ỉjăõ5òĩố>5õĩjhư5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ũặj5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5êẵ5ũĩí5ĩjiõ5êvsẻ5ỵăj5ũụồ5ũjfõ5úĩôõỉ5ũụôõỉ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5ẹầõỉ5õĩỳõỉ5ỵjiẻ5ọằỏ5ũĩjgũ5ũĩyẻ5ỵqj5ũụắẻĩ5õĩjiỏ5ẻăô5ũặô5ụă5õĩỳõỉ5ĩjiư5wõỉ5ũkẻĩ5ẻyẻ>5êếỏ5ọặj5õjhỏ5ũjõ5ẻĩô5Õĩbõ5ẽbõ{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ũặj5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5òĩơõỉ5õỉxõỉ5õbõỉ5ẻăô5ũkõĩ5ẻĩử5êợõỉ>5ủắõỉ5ũặô>5ũkẻĩ5ẻyẻ5ũụôõỉ5ẻơõỉ5ũắẻ5ũưAfõ5ũụưAhõ5Õĩbõ5ẽbõ5úĩắũ5ĩưA5ũjõĩ5ũĩdõ5Afư5õvqẻ>5ỹbA5ẽyõỉ5ẻửõỉ5ẻớ5òĩớj5êặj5êôằõ5ògũ5ũôằõ5ẽbõ{5Ũĩyẻ5ĩjiõ5ũớũ5ẻắẻ5ẻượẻ5ỵđõ5êợõỉ5“Ũôằõ5ẽbõ5êôằõ5ògũ5ỹbA5ẽyõỉ5õơõỉ5ũĩơõ5ỏqj>5êơ5ũĩm5ỵâõ5ỏjõĩ”<5ỵđõ5êợõỉ5Õĩbõ5ẽbõ5òĩấẻ5úĩựẻ5òĩố5òĩâõ>5úĩắũ5ĩưA5ủwẻ5ỏặõĩ5êặj5êôằõ5ògũ5ũôằõ5ẽbõ5ũợẻ>5ỉốú5úĩdõ5ĩôằõ5ũĩằõĩ5ẻắẻ5õĩjiỏ5ỵự5ÒŨ5-5ỸĨ>5ÙÚ5-5ĂÕ5t5êmă5úĩvpõỉ{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Êvsẻ5ụèõ5ọưAiõ5ẹẳõ5ọoõĩ5ẻĩkõĩ5ũụm5ẹằj5ẹẳõ5ỵằ5òĩôă5ĩộẻ>5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5êẵ5òjgõ5õỉĩm5ẻắẻ5ỉjẳj5úĩắú5õĩầỏ5õbõỉ5ẻăô5ũkõĩ5ĩjiư5ùưẳ5ũụôõỉ5ũxõỉ5ĩôặũ5êợõỉ5ẻự5ũĩí{5Ũx5êố>5ũặô5ụă5õĩỳõỉ5ĩjiư5wõỉ5ũkẻĩ5ẻyẻ5ỉjứú5ẻcú5ửA5êẳõỉ5ỵằ5ẻĩkõĩ5ùưAhõ5ỉjẳj5ùưAgũ5õĩỳõỉ5ỵcõ5êh5ẻdõ5ũĩjgũ{5Ũặj5ẻắẻ5ẹợ5úĩđõ5ỵằ5ũở5ẻĩwẻ5êôằõ5ũĩí5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5õĩv)5Êôằõ5ũĩăõĩ5õjfõ>5ĩợj5úĩự5õỳ>5ĩợj5õơõỉ5ẽbõ{{{5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5êẵ5êí5ọặj5õĩjhư5ẽcư5cõ{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Ẽvqj5ủy5ẻĩn5êặô5ẻửă5Êẳõỉ5ửA5ỵằ5ẻĩkõĩ5ùưAhõ5ỹẵ>5ẻắẻ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5êẵ5ẻĩứ5ũụộõỉ5ũđú5ũụưõỉ5êởj5ỏqj5õợj5ẽưõỉ>5úĩvpõỉ5ũĩwẻ5ĩôặũ5êợõỉ5ĩvqõỉ5ỵh5ẻp5ủt>5êmă5ẹằõ5ẽbõ5ẻv<5êă5ẽặõỉ5ĩốă5ẻắẻ5ĩlõĩ5ũĩwẻ5ỵđõ5êợõỉ>5ũĩyẻ5ĩjiõ5õỉĩjfỏ5ũứẻ5ủy5ọẵõĩ5êặô5ẻửă5Êẳõỉ>5ùưẳõ5ọÁ5êjhư5ĩằõĩ5ẻửă5ẻĩkõĩ5ùưAhõ5ỉốú5úĩdõ5ỵằô5õĩỳõỉ5ògũ5ùưẳ5êặũ5êvsẻ5ũụôõỉ5ũĩyẻ5ĩjiõ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5ẻửă5êmă5úĩvpõỉ{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Ỵjõĩ5ẽy5êvsẻ5êwõỉ5ũụôõỉ5ĩằõỉ5õỉữ5ẻửă5Êẳõỉ>5ỵxă5ọằ5ũụắẻĩ5õĩjiỏ5õĩvõỉ5ẻữõỉ5ọằ5ẻp5ĩợj>5ọằ5êjhư5òjiõ5êí5êợj5õỉữ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ẻố5ũĩfỏ5ỏơj5ũụvrõỉ5ụèõ5ọưAiõ>5ẻớõỉ5ĩjgõ5ũụôõỉ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5êôằõ5ũĩí5õĩv)5Ỵi5ủjõĩ5ỏơj5ũụvrõỉ<5úĩồõỉ>5ẻĩớõỉ5ẺÔỴJẼ-7ã<5êhõ5põ5êắú5õỉĩoă<5ĩỡ5ũụs5úĩắũ5ũụjíõ5òjõĩ5ũg<5úĩôõỉ5ũụằô5ũĩăõĩ5ũĩjgư5õjfõ{{{5Ỏỡj5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5êẵ5ũĩí5ĩjiõ5ủy5ỉvpõỉ5ỏéư5ũụôõỉ5ỏộj5ĩôặũ5êợõỉ{5Ũĩơõỉ5ùưă5ủjõĩ5ĩôặũ5ũặj5ẻp5ùưăõ>5êôằõ5ũĩí5ũặj5êmă5úĩvpõỉ>5ẻắẻ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ũụt5ũĩằõĩ5ẻdư5õớj5ỉjỳă5ẻcú5ửA5ỵqj5ũở5ẻĩwẻ5êôằõ5ũĩí>5êờõỉ5ũĩrj5ũĩăỏ5ỏvư5ỉjứú5ẻcú5ửA5ẻố5ủy5ẻĩn5êặô>5ùưăõ5ũbỏ5êớj5ỵqj5ẻơõỉ5ũắẻ5êôằõ5ũĩí{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Ẹk5ũĩv5Êôằõ5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5ÕỉưAìõ5Õĩv5Ăõĩ5ẻĩô5ẹjgũ)5“Úĩcõ5êcư5êwõỉ5ỵằô5ĩằõỉ5õỉữ5ẻửă5Êẳõỉ5ỵằ5ũụt5ũĩằõĩ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể>5ẹẳõ5ũĩbõ5ũơj5êẵ5òĩơõỉ5õỉxõỉ5ẻớ5ỉấõỉ>5õỡ5ọyẻ5ũụôõỉ5ĩộẻ5ũđú>5ụèõ5ọưAfõ>5ũĩăỏ5ỉjă5ũkẻĩ5ẻyẻ5ũụôõỉ5ẻắẻ5ĩôặũ5êợõỉ5úĩôõỉ5ũụằô5êôằõ5ũĩí5t5êmă5úĩvpõỉ…5Ọằ5êẳõỉ5ỵjfõ>5ẻằõỉ5úĩẳj5õỡ5ọyẻ5ĩpõ5õỳă5ũụôõỉ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5êôằõ5ũĩí5ỏợũ5ẻắẻĩ5ũĩjgũ5ũĩyẻ>5ĩjiư5ùưẳ…5ỉốú5úĩdõ5ẻừõỉ5ỵqj5ẻĩkõĩ5ùưAhõ5ỹẵ5ỹbA5ẽyõỉ5ùưf5ĩvpõỉ5õỉằA5ẻằõỉ5ỉjằư5êệú”{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Êí5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5úĩắũ5ĩưA5êvsẻ5ĩgũ5õâõỉ5ọyẻ>5ẻơõỉ5ũắẻ5ỉjắô5ẽựẻ>5ẹờj5ẽvuõỉ5ọÁ5ũvtõỉ5ẻĩô5êợj5õỉữ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ọằ5ỵjiẻ5ẻdõ5ũĩjgũ{5Ỵl5ỵđA>5Êẳõỉ5ửA5ỵằ5ẻĩkõĩ5ùưAhõ5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5ỵằ5ĨưAiõ5ửA5Ỵoõĩ5Ọjõĩ5ọươõ5ẻĩứ5ũụộõỉ>5ẻĩn5êặô5ỵjiẻ5ũĩvrõỉ5ỹưAfõ5ũâõỉ5ẻvrõỉ5ẻơõỉ5ũắẻ5ẹờj5ẽvuõỉ5ọÁ5ũvtõỉ>5ẹẳõ5ọoõĩ5ẻĩkõĩ5ũụm5õĩầỏ5ũụăõỉ5ẹm5ẻĩô5êợj5õỉữ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5õĩỳõỉ5òÃ5õâõỉ>5ọÁ5ọưđõ5ỵỳõỉ5ẻĩấẻ5êí5ắú5ẽựõỉ5ỵằô5ẻắẻ5ẻơõỉ5ỵjiẻ5ẻự5ũĩí{5Êố5ọằ5ủy5ùưăõ5ũbỏ5êứõỉ5êấõ5ẹtj5êợj5õỉữ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ẻố5ỵăj5ũụồ5ùưăõ5ũụộõỉ>5ọươõ5êvsẻ5ũở5ẻĩwẻ5úĩbõ5ẻơõỉ5êẳỏ5õĩđõ5õĩỳõỉ5ỵm5ũụk5ũĩử5ọoõĩ>5ọằ5ũụưõỉ5ũbỏ5êôằõ5ògũ>5ũcỏ5ỉvpõỉ5ũụôõỉ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5ẻửă5êôằõ5ũĩí{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Úĩố5Ẹk5ũĩv5Êẳõỉ5ửA5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5ÕỉưAìõ5Ỵjgũ5Ũĩằõĩ5òĩẩõỉ5êmõĩ)5“Ũụôõỉ5õĩỳõỉ5õâỏ5ùưă>5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5òĩơõỉ5ẻĩn5õĩjiũ5ũlõĩ>5ũụắẻĩ5õĩjiỏ>5ỉvpõỉ5ỏéư5ũụt5ũĩằõĩ5ũcỏ5ỉvpõỉ5ẻĩô5ũĩăõĩ5ũĩjgư5õjfõ5õôj5ũĩếô5ỏằ5ẻồõ5ũĩăỏ5ỉjă5ũkẻĩ5ẻyẻ5ũụôõỉ5ẻắẻ5ĩôặũ5êợõỉ5úĩôõỉ5ũụằô5êôằõ5ũĩí5ẻửă5êmă5úĩvpõỉ>5õĩjhư5ỏơ5ĩlõĩ5ĩăA5ũĩí5ĩjiõ5ẻắẻĩ5ọằỏ5ỏqj>5ủắõỉ5ũặô5õĩv)5Ỏơ5ĩlõĩ5ũử5ủắẻĩ5ẻĩô5ũĩăõĩ5ũĩjgư5õĩj>5ỏơ5ĩlõĩ5òjõĩ5ũg5ũụăõỉ5ũụặj>5ỵi5ủjõĩ5ỏơj5ũụvrõỉ{{{5Êậẻ5ẹjiũ>5ũụvqẻ5ẽjìõ5ẹjgõ5úĩwẻ5ũặú5ẻửă5ẺÔỴJẼ-7ã>5ỵăj5ũụồ5ũjfõ5úĩôõỉ5ẻửă5õĩỳõỉ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5t5ỹẵ5ẻằõỉ5êvsẻ5òĩẩõỉ5êmõĩ>5úĩắũ5ĩưA”{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Õĩỳõỉ5õâỏ5ùưă>5Êẳõỉ5ửA5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5ọươõ5ùưăõ5ũbỏ>5ẻôj5ũụộõỉ5ẻơõỉ5ũắẻ5úĩắũ5ũụjíõ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể>5ẻố5ẻĩjgõ5ọvsẻ5úĩắũ5ũụjíõ5ũĩếô5ĩvqõỉ5ọbư5ẽằj>5ẹhõ5ỵỳõỉ{5Êẳõỉ5ửA5êẵ5ũụjíõ5òĩăj5ũĩyẻ5ĩjiõ5êờõỉ5ẹợ5õĩjhư5ỉjẳj5úĩắú>5ẻơõỉ5ũắẻ5ũưAfõ5ũụưAhõ>5ỉjắô5ẽựẻ5ẻĩkõĩ5ũụm>5ũv5ũvtõỉ5ỵằ5ũụjíõ5òĩăj5ủbư5ụợõỉ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5ũĩj5êưă5êí5êợj5õỉữ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ẻố5ỏơj5ũụvrõỉ5ụèõ5ọưAiõ>5úĩcõ5êcư>5õbõỉ5ẻăô5ẹẳõ5ọoõĩ5ẻĩkõĩ5ũụm>5úĩắũ5ĩưA5ĩgũ5òĩẳ5õâõỉ>5ũâõỉ5ủwẻ5ẻĩjgõ5êcư{5Êẳõỉ5ửA5ỵằ5ẻĩkõĩ5ùưAhõ5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ5ũĩvrõỉ5ỹưAfõ5úĩắũ5êợõỉ>5ũụjíõ5òĩăj5ẻố5ĩjiư5ùưẳ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5ũĩj5êưă>5ũặô5ỏơj5ũụvrõỉ5ũĩưđõ5ọsj5êí5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ụèõ5ọưAiõ>5ẻớõỉ5ĩjgõ5ỵằ5ũụvtõỉ5ũĩằõĩ5ĩpõ>5ẻố5õĩjhư5êốõỉ5ỉốú5ũĩjgũ5ũĩyẻ5ũụôõỉ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5êôằõ5ũĩí{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Úĩắũ5ũụjíõ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể5ọằ5ẻĩử5ũụvpõỉ5êứõỉ5êấõ5ũĩí5ĩjiõ5ũdỏ5õĩlõ5ỹă5ẻửă5Êẳõỉ5ửA5ỹẵ5Òjỏ5Ũĩặẻĩ{5Êjhư5êố5êvsẻ5ũĩí5ĩjiõ5ùưă5ẻĩcũ5ọvsõỉ5ẻữõỉ5õĩv5ĩjiư5ùưẳ5ũụôõỉ5ẻắẻ5úĩôõỉ5ũụằô5êôằõ5ũĩí5ẻố5ủy5ũĩăỏ5ỉjă5ẻửă5êợj5õỉữ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũụể{5Ũụôõỉ5ũĩrj5ỉjăõ5ũqj>5ẻơõỉ5ũắẻ5õằA5ỵéõ5ủễ5êvsẻ5ẻĩứ5ũụộõỉ5ỵằ5ẽưA5ũụl>5ũặô5êjhư5òjiõ5êí5ẻắẻ5êôằõ5ỵjfõ5òĩơõỉ5õỉxõỉ5õỡ5ọyẻ5úĩcõ5êcư5êwõỉ5ỵằô5ĩằõỉ5õỉữ5ẻửă5Êẳõỉ>5êờõỉ5ũĩrj5ọằ5êợõỉ5ọyẻ5êí5õbõỉ5ẻăô5ẻĩcũ5ọvsõỉ5êẳõỉ5ỵjfõ5ũặj5êmă5úĩvpõỉ{"/ú "ú5ẻọăủủ:4úẸôẽA4 Úĩừõỉ5Ỹưbõ5Ĩsú"/ú


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dấu ấn của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng

Dấu ấn của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng
2022-06-22 06:10:17

QTO - 5 năm qua, với tinh thần xung kích, vượt khó đi đầu, bám sát thực tiễn và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tuổi trẻ Bộ đội Biên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết