Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu4Dhu5Nh4buRP+G6oiDhu4NkP8O0W+G7kT/huqNsP8SDxKnhu4NjP+G7kTHhu4NjP+G6o+G7nW7hu4NjP8O04buj4bqjP+G7hyLhu4NkP+G6o2Thu4U/4buB4buh4bqjP+G7geG7nW/hu4NjP+G6o8Os4buDYz994buDQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI+G7gmNddT87IS8pLyw6LCzDnT/hu47hu5Phu4vhuqM/ZMSpxJE/4buD4budbeG6oz/huqLEqeG7g2M/ZGd9P3QwP2TEqcSRP+G6o2TGoT/hu4NjZOG6vX0/UsSR4bqt4buRP+G7gn3hu4c/xIMwP+G6o2Rl4buDZD/hu5Fk4buj4bqjP+G7kWTDrOG7g2M/4buP4buTfT/hu4Dhu5Nh4buRP+G6oiDhu4NkP8O0W+G7kT/huqNsP8SDxKnhu4NjP+G7tuG6osOU4bqixILhu7g/cm3EkT8hKCEvITwhP8SDIsSRP+G6ocSR4bqp4buTP+G7juG7k+G7i+G6oz9kxKnEkT/huqHEkeG6qeG7kz/hu4/hu5N14bql4buRP+G7kVvhu4M/4buRZF3hu4Nk4buyP+G7gOG7k2Hhu5E/4buP4buTdT/Eg+G6ueG7g2Q/ez/hu4NkxJHhuq3hu4c/cuG7l8OdPzw/4buP4buTdeG6p+G7gz9kIuG7gz/huqNk4buFP+G6osOU4bqixII/cl0/w7ThurU/4bqjZj9kxJHhuq3hu5M/4buB4buh4bqjP+G7kWTEkT9kXeG7g2Q/4buR4bufP+G7g2NddT87LzsvLDosLuG7skAv4buNI0Dhu5F94bqh4buB4bqvP8O04buRdeG7geG6r+G7qibhu4d9w7VjxJHhu4NYLOG7jXQ/feG7k+G7keG7hSYjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNAxJHhu4djP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPhu7LhuqF94buF4buP4buTfeG7g2Phu5HDtcSR4buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sLCwoLyE+w6MpOiguKCE64buROyk+Ljou4buBO+G7ssOq4buNYyY/LyNAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buMZGfhu4NjP+G6oiDhu4NkP8O0W+G7kT/huqNsP8SDxKnhu4NjP+G6osOs4buDYz994buDP+G7keG6u+G7g2Q/4buO4buTIOG7g2M/4buQw7Xhurk/LeG7reG7g2RYP+G7kOG7suG7gkAv4buNI0Av4buRw6MjQC/hu5HDtSNAL+G7kX3huqHhu4Hhuq8jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7gOG7k2Hhu5E/4bqiw5ThuqLEgj9j4buJ4buHPyg/4bqjZOG7nWzhu4Njw50/Li4/xIPEkeG6p+G7kz/hu4/hu5N1P8SD4bq54buDZD9y4bqnP3Lhurk/4buRw7Vlw50/4bqjZOG7o+G6oz/hu4Mx4buDY8OdP+G7g2TEkeG6reG7hz9y4buXw50/4buP4buTdeG6p+G7gz9kIuG7g8OdP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz9yXT9k4buFIuG7kT/Eg8Sp4buDYz/huqPGoX0/4bqiw5ThuqLEglk/4bqhIOG7hT/EgyDhu4c/xIPEkeG6p+G7kz/hur/EkeG6reG7gz9k4buFIuG7kT/Eg8Sp4buDY8OdP+G6o2ThuqU/xIPEqcOdP+G6o2Rl4buDZD/DtFvhuqNkP8SD4buLxJE/cm3EkT/huqLDlOG6osSCWT/hu5HDtVvhuqNkP+G7g2TEkeG6reG7hz/huqPGoX0/4bqjbD/hu4/hu5N94buDw50/4buRaj/huqNk4buj4bqjw50/4bqjWz/hu4NkN+G7gz/huqNmP+G7gcSRw6Lhu4M/4buP4buTfeG7g+G7sj/hu4Dhu5Nh4buRP+G6o+G7m+G7g2M/4buP4buTdT/Eg+G6ueG7g2Q/ez/hu4NkxJHhuq3hu4c/cuG7lz9yXT88P+G7j+G7k3Xhuqfhu4M/ZCLhu4M/4bqjxqF9P+G7geG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDYz/huqLDlOG6osSCw50/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8SDZj/hur/huqU/4buRZOG7n30/KD/hu4/hu5N1P8SD4bq54buDZD9y4bqnP+G7j+G7k3Xhuqfhu4M/ZCLhu4M/4buRIsSRP+G7jGRb4buNP+G7geG6reG7g2Q/4bqiIOG7g2Q/w7Rb4buRP+G6o2w/xIPEqeG7g2M/4buDMeG7hz8sOjsuw50/4bqhaj/DtOG7k+G7g2M/4buRZMOi4buHPyw/4buP4buTdeG6p+G7gz9kIuG7gz/hu4dtxJHhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQZOG6r+G7hT/Eg2bDnT/huqLDlOG6osSCP+G6o2Y/4buDZHHhu4NjP+G7j+G7k3Xhuqfhu4NYP8OUcD/Do+G7l+G7g2M/cuG7mz/hur9kZcOdP3Jh4buRP+G7gcSR4bqt4buTP+G7g2rDnT/huqPDrOG7g2M/4bqj4buXP2RrP+G7kcO1b8OdP+G7jWThu51s4buDYz/hu5HEkeG6reG7g8OdP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/4bq/xak/4buRZOG7k2Hhu5E/4buDY2TEkeG6reG7jT9y4buX4buyP+G6osOU4bqixII/4bqj4bub4buDYz/Eg+G7nW/huqM/4buP4buTdeG6p+G7gz/hu4d94buDYz/hu5Fk4bqv4buFP+G7g2Phu51uxJE/cuG7mz/hur9kZcOdP3Jh4buRP+G7gcSR4bqt4buTP+G7g2rDnT/huqPDrOG7g2M/4bqj4buXP2RrP+G7kcO1b8OdP+G7jWThu51s4buDYz/hu5HEkeG6reG7g8OdP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/4bq/xak/4buRZOG7k2Hhu5E/4buDY2TEkeG6reG7jT9y4buXP3Jd4buFP+G6oyDhu4NjP2Rd4buDYz/hur9kw6zhu4Njw50/4buBw6Lhu4M/4buRXeG7kz/huqF9dT/Dozfhu4M/w7Thu6E/xIPhuqk/4buBXeG7hz/hu4NkxJHhuq3hu4c/cuG7lz/huqNk4buL4buDYz/hur9kxqHhu4NjP+G6oeG7i8OdP2PEkSDEkT/huqPhu6Phu5M/4bqj4buF4buDP+G7kcSR4buDWT/hu5HDtTjhu4M/W+G7jT/Eg+G7i8SRP+G7keG7nW/hu4NjP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP2Rd4buDZD9yxJE/4buDY+G7k3U/ZMSR4bqp4buHP+G6o2Y/w7RwP8Oj4buX4buDYz9y4bubP+G6v2Rlw50/cmHhu5E/4buBxJHhuq3hu5M/4buDalk/4bqhIOG7hT9y4bqtP3Jh4buDP+G6o2Thu5N14bqp4buDP2Rd4buDYz/EgzThuqM/4bqhxJHhuq3hu5FZP1vhu40/Y8SRIMSRP+G6oeG6uT/huqN94buDw50/4bqh4bq5P+G6o1vhu4U/4buNZCLhu4c/4buRxKnEkT/EgzThuqM/4bqhxJHhuq3hu5E/4buDY2TEkcOi4buHP+G7kcO1aOG7g2PigKbhuqLDlOG6osSCP+G6o+G7m+G7g2M/xIPhu51v4bqjP2PEkX3hu4U/4buP4buTdeG6p+G7gz/hu4NjMeG7gz/huqNkNOG7g8OdP3LDrD9kxJHhuq3hu5M/ZGZ9P+G7kV3hu5M/4bqhfXU/4bq/ZMOs4buDYz/hu4Nj4budbsSRP+G7gVvEkT9yXT/huqNb4bqjP+G7jWThu51s4buDYz/hu5HEkeG6reG7gz/huqF9dT/DtMSRw6Lhu5M/4buDZOG6tz/hu5HDteG7oeG6oz/hu5HEkeG6peG7jT/hu5E44buDP+G6o8Os4buDY8OdP8SD4bqvP8OjaH0/4buROOG7gz/huqPDrOG7g2M/ZOG7hTThuqM/dDfhu4c/4buNZCLhu4c/4buH4buX4bqjP+G7kcSRw6Lhu5M/4bqhIOG7hT9y4bqtP+G6o8ahfT/huqLDlOG6osSCP+G7kcO14buF4buDYz/hu41kIuG7hz9yxJE/4bq/ZOG7kz9y4buh4bqjP+G6ozjhu4c/4bqhfXXDnT/hur9k4buTP3Lhu6HhuqM/ZCLhu4M/4bqjZOG6pT/huqF9deG7sj/huqLDlOG6osSCP8SD4budb+G6oz9k4buTdT/Eg8Sp4buDYz/hu4Nj4budbsSRw50/4buNZOG7nWzhu4NjP+G7kcSR4bqt4buDw50/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/Dozfhu4M/w7Thu6E/4bqjxqF9P+G6o2w/4buP4buTfeG7g8OdP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6o8OdP+G6o1s/4buDZDfhu4M/4buRIsSRP1LEkeG6reG7kT/hu4J94buHP8SD4bqpP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G6o1vhuqM/4buDZMSR4bqt4buHP3Lhu5c/4bqjOOG7jT/huqFb4bqjZOG7skAv4buNI0Dhu5F94bqh4buB4bqvP8O04buRdeG7geG6r+G7qibhu4d9w7VjxJHhu4NYLOG7jXQ/feG7k+G7keG7hSYjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNAL+G7kcOjI0Dhu5HDoyPhuqIg4buDZD/DtFvhu5E/4bqjbD/Eg8Sp4buDYz8tP+G7h8Sp4buRP+G7kcO14buF4buDYz/hu4NkceG7g2M/4buP4buTID/Egzjhu4c/4buRZOG6seG7jT/huqPGoX0/4buB4buh4bqjP+G7geG7nW/hu4NjP+G6osaw4buCw4M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8SDOOG7kz/hu5HDtX3hu4NkP3JtxJE/4bqjW+G6oz/hu4Hhu4UixJE/4buRxKnEkT/hu41kIuG7h8OdP8SDNOG6oz/huqHEkeG6reG7kT/hu4FdP+G7kcSpxJE/4buNZCLhu4c/4bq/ZMah4buDYz/huqHhu4vDnT/huqNb4bqjP+G7geG7hSLEkT/hu5HEqcSRP+G7jWQi4buHP+G6o2Y/4buRw7V94buDYz/huqHhurk/cuG7mz/hur9kZT/hu4Nj4buTdT9kxJHhuqnhu4fDnT/Egzd1P+G7gV0/4buHxKnhu5E/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7g2Rx4buDYz/hu4Hhu6HhuqM/4buB4budb+G7g2M/4buRxJHhuqXhu4M/4buRZDXhu4NjP+G7gcOi4buDP2TEkeG6reG7gz/EgyLEkT/hu5Fk4bqv4buFP+G7kcSR4buDZD/hu5FkOeG7gz/hu4JjZOG6uT/hu4/hu5N14bql4buRP8SCIsSRP2TEqcSRP+G7gTnhu4M/4buRZOG7oz87Lj/huqPGoX0/xIIg4buDY+G7sj/hu4Dhu5Nh4buRP+G6oiDhu4NkP8O0W+G7kT/huqNsP8SDxKnhu4NjP3Lhu599P8SD4budb+G6oz/huqF94buDP2Rd4buDZD/DtOG6tT/hu4FdP+G7h8Sp4buRP+G6oeG7nW3huqM/4buRxJHhuqXhu4M/4buHbcSRP+G7kcO14buF4buDYz/hu4/hu5NbP+G7kcO1w6nhu4NkP+G6o+G7lz/hu5Fk4bqpP2RmfT/hu4JjZOG6uT/hu4/hu5N14bql4buRP8SCIsSRP2TEqcSRP+G6o8ahfT/EgiDhu4Njw50/xINb4buNP+G7o+G7g2M/xIM5dT/Eg8ahP+G7g2Rx4buDYz91w6Lhu5M/4bqjOeG7kz/Eg2fEkT9kacSRP+G7keG7nz/hu5Fk4buh4bqjP+G7kcSR4bqr4buDw50/4buRMeG7g2M/4bqj4budbuG7g2M/w7Thu6PhuqM/4buHIuG7g2Q/4bqjZOG7hT/hu4Hhu6HhuqM/4buB4budb+G7g2M/4bqiw5ThuqLEgj/Eg+G6qT/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz9kxJHhuq3hu5M/4buP4buTID9kbOG7gz/hu4NkxJHhuq3hu4c/cuG7lz/EgyDhu4c/4bqhIOG7hT994buDP+G7g8SR4buDZD/hu5HDtWHhu5E/4buR4buhw50/4bqj4buV4buDYz9ybcSRP+G7geG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDYz/huqLGsOG7gsODP2Thu4Vd4buDP+G7kWRd4buDZD904buTOOG7kT/DtDLhuqM/4buRw7Vo4buDYz/hu5HDtVvhuqNkP+G7h10/xIIg4buDY8OdP+G7gmRdP+G7g+G7nW3huqM/cl0/4buCZDfhu4M/w6M34buDP2PEkX3hu4U/4buNZGbhu7JAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQC/hu5F94bqh4buB4bqvI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhuqDDouG7gz/huqMi4buDZD/Eg2bDnT/huqLDlOG6osSCP+G6o+G7m+G7g2M/4bqjZj/hu4/hu5N14bqn4buDP3XDouG7kz/huqM54buTP+G6o2w/4buP4buTfeG7g8OdP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6o8OdP+G6o1s/4buDZDfhu4M/4bqj4buT4buDYz/huqM44buNP8O0bD/Eg+G7icOdP+G7kWTEkeG6peG7kT/hur/huqU/4bqjxqF9P+G6o8Os4buDYz/hu5HDtcOp4buDZMOdP+G7kcO14buXP8O0w7PDnT/hu4NkXT/Ds8OdP+G7jWThu51s4buDYz/hu5HEkeG6reG7gz/hu7bhu5HDteG7nz/huqPDrOG7g2M/4buRw7XDqeG7g2Q/4buP4buT4buL4bqjP+G7jWRn4buDY8OdP+G6v2Thu5M/4buP4buTN+G7gz/DtOG7ocOdP+G7jWThu51s4buDYz/hu5HEkeG6reG7gz/hu5Fk4buTxKnhuqM/4buNZCLhu4c/csSRP+G7j+G7kyDhu4M/4buBw7o/4bqjxqF9P+G6oMSpP+G7juG7k+G7i+G6oz/hu41kZ+G7g2Phu7hZP8SD4budb+G6oz9yXeG7hT/hu5HDteG7lz/DtMOzP+G6o2w/4buP4buTfeG7g8OdP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6o8OdP+G6o2RrP8OzP+G6o8ahfT/huqNbP+G7g2Q34buDP8SD4bqpP+G6o2Thu4vhu4NjP+G6v2TGoeG7g2M/4bqh4buLw50/Y8SRIMSRP+G6o+G7o+G7kz/huqPhu4Xhu4M/4buRxJHhu4Phu7I/4bqiIOG7g2Q/w7Rb4buRP+G6o2w/xIPEqeG7g2M/4bqj4bub4buDYz/Eg+G7nW/huqM/Y8SRfeG7hT/hu4NkxJHhuq3hu4c/cuG7lz9y4bubP+G7kcO1feG7g2M/4bqjfeG7g2Q/Y1vhuqM/4bqhIOG7hT9y4bqtP+G7keG7k3Xhuq3hu5E/xIPhu4vEkT994buDP+G7keG7hV3hu4M/4bqjW+G6oz/hu4fhu5fhuqM/4buRxJHDouG7kz/hu4/hu5N94buDP+G7kcO1aOG7g2M/cuG6pz/huqNkZeG7g2Q/4buRw7XhurnDnT/hur/EkeG7g2Q/4buR4bqlw50/4buDY+G7hSLEkT9jxJF94buFw50/4bq/ZOG7hX0/ZGjhuqM/LT/hur/FqT/hu5Fk4buTYeG7kcOdP3Ix4buDP2RmfVk/4bqhIOG7hT9y4bqtP+G6o1vhuqM/ZMSpxJE/4buDY2ThurnDnT/DtOG7oT/hur/EkeG6reG7gz/hu4/hu5N94buDP+G7kcO1aOG7g2Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjUjjhu4M/xIPhuqc/4bqhIOG7hT/EgyDhu4c/ZOG7hSLhu5E/xIPEqeG7g2M/cl0/4bqjZOG6pT/Eg8SpP+G6o2Rl4buDZD/DtFvhuqNkP8SD4buLxJE/cm3EkT/huqLDlOG6osSCP+G6o+G7m+G7g2M/4buP4buTdT/Eg+G6ueG7g2RYP+G7gmRdP+G7g+G7nW3huqM/4bqhIOG7hT/EgyDhu4c/4bq/xJHhu4NkP+G7jWRlP3JdP+G6o2w/w7TDsz9yYeG7kT/huqNkOOG7kcOdP8SDOOG7kT/Eg33EkcOdP+G7kcO14buXP8O0w7PDnT/huqPDrOG7g2M/4buRw7XDqeG7g2Q/4bqjZOG7hT9k4buFIuG7kT/Eg8Sp4buDYz/huqPGoX0/4bqiw5ThuqLEgj/hu5Fk4bqv4buFP+G7j+G7k3U/xIPhurnhu4NkP+G6o8ahfT/hu41kW+G7jT/hu4Hhu5Nh4buRP+G6o2Y/4buBxJHDouG7gz/hu4/hu5N94buD4buyP+G6oMOi4buDP+G6oyLhu4NkP8SDZsOdP+G6osOU4bqixII/xIPhu51v4bqjP+G7kcO1feG7g2M/4bqh4bq5P3Lhu5s/4bq/ZGXDnT9yYeG7kT/hu4HEkeG6reG7kz/hu4Nqw50/4bqjw6zhu4NjP+G6o+G7lz9kaz/hu5HDtW/DnT/hu5Fd4buTP+G6oX11w50/4buRXeG7kz/hu5Fk4buTdeG6p+G7g8OdP+G7jWThu51s4buDYz/hu5HEkeG6reG7g8OdP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/4bq/xak/4buRZOG7k2Hhu5E/4buDY2TEkeG6reG7jT9y4buXP8SD4bqpP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G6o2Thu6PhuqM/4buDMeG7g2PDnT/hu4NkxJHhuq3hu4c/cuG7l8OdP+G7j+G7k3Xhuqfhu4M/ZCLhu4M/xIPhu51v4bqjP2PEkX3hu4Xhu7I/4bqiw5ThuqLEgj/DtHA/w6Phu5fhu4NjP+G7kcO1feG7g2M/4buNZOG7l+G6o8OdP+G6o8Os4buDYz994buDP2TEkeG6reG7k8OdP+G6o24/ZMSR4bqt4buTw50/4bqjOOG7jT9kxJHhuq3hu5PDnT/hu41k4buVP2TEkeG6reG7k8OdP2PEkTh1P+G6o2Thu6Phu4NjP+G7h8SR4buDZD/huqLGsOG7gsOD4buyP+G6oMOi4buDP+G6oyLhu4NkP8SDZsOdP+G6osOU4bqixII/4bqjZj/hu41k4buVP2TEkeG6reG7k8OdP2PEkTh1P+G6o2Thu6Phu4NjP+G7g2Rh4buDP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP8SDNOG6oz/huqHEkeG6reG7kcOdP+G7kcO1feG7g2M/4buNZOG7l+G6oz9k4buTOOG7gz/hu4Hhu5N14bqt4buDw50/4buRw7V94buDYz/hu41k4buX4bqjP+G6o2TEkeG6peG7gz/Egzjhu5M/w7XEkcOi4buDY+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNSxJHhuq3huqM/4buO4buT4buL4bqjP2TEqcSRP+G7kWTDrOG7g2M/4buP4buTfT/hu4Dhu5Nh4buRP+G6osOU4bqixII/w7ThurU/4buRZOG6qT/huqNk4bqlP2RmfT/huqNb4bqjP+G7j+G7k33hu4M/xIPEkeG6qeG7h8OdP+G6o2TGoT/hu5HDteG7nWzhu4Njw50/xIPhu51u4buDYz/hu4Hhu4vEkT/huqPGoX0/xIIg4buDY8OdP+G6o2Rl4buDZD/DtFvhuqNkw50/4buNZFvhu40/4buB4buTYeG7kT/huqPGoX0/4buCZF0/4buD4budbeG6oz9y4bqnP3Q3dT/Do+G7oeG7g2M/4buB4buh4bqjP+G7geG7nW/hu4NjP+G6osOs4buDYz994buDP+G7g2Q34buDP8OjN+G7gz/huqNb4bqjZD/hu4ci4buDY8OdP+G6o2Rl4buDZD/hu4/hu5N1w50/4buRxJHhu4NkP+G7g2Thu5Phuq3DnT/hu5Hhu5/hu4NjP+G6oeG7nW3huqM/ZMSR4bqt4buDP8SDIsSRWT/hu53hu5M/4buRxJHDouG7gz9kxJHhuq3hu4M/xIMixJE/ZGZ9P+G7h8Sp4buRP8O04buLP+G7geG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDY8OdP+G7kcO14buF4buDYz/Eg2Y/4bqjZj/hu4Hhu6HhuqM/4buB4budb+G7g2M/4bqjIOG7g2Q/w7Rb4buRP+G6omw/xIPEqeG7g2Phu7I/xILhu4nhu4NjP+G7kWRuxJHDnT9yxJHhuq3huqM/4bqhfeG7gz9kXeG7g2Q/4buA4buTYeG7kT/huqLDlOG6osSCP+G7kWR9dT/hu5Fk4bqlP+G6o2Thu4U/4buMZFvhu40/4buB4bqt4buDZD/huqLDlOG6osSCP+G7gzHhu4c/LDo7Lj/DtOG6tT/hu5Ei4buFP2Rd4buDZD/hu4F94buDYz/hu41kW+G7jT/hu4HDuj9yceG7g2M/4bqjZDLhuqM/ZGzhu4PDnT9jxJHhu5nhu40/4buNZFvhu5E/ZOG7k3U/4buR4buLxJE/xIN9P8O04buj4bqjP+G7hyLhu4Nkw50/4bq/ZCA/4buDMeG7g2M/4buRW+G6oz/huqNkxJHhuqXhu4M/xIM04bqjP+G6ocSR4bqt4buRP+G6o8ahfT/hu4Hhu6HhuqM/4buB4budb+G7g2M/4bqiw5ThuqLEgsOdP+G6o+G7m+G7g2M/4buDZOG7nT90W+G6oz/Eg+G6ueG7g2Q/w7XDrT/hu41kIuG7hz9yxJHDnT/hu4fhu6PhuqM/xIPEqT/hu4/hu5N14bqn4buDP2Qi4buDP+G6o8ahfT/hu4Hhu6HhuqM/4buB4budb+G7g2M/4buDXXU/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G7g2TEkeG6reG7hz9y4buX4buyP+G7kOG7nz/Eg2bDnT/DtOG6tT/hur/hurnhu40/4buRZG7EkT/hur9kMuG6oz/hu41k4buX4bqjP+G7h8Sp4buRP8O04buLP2Qi4buDP+G6o2ThuqXDnT/huqE44buRP+G6o2Hhu40/4bqjxqF9P+G7jGRb4buNP+G7geG6reG7g2Q/4bqiw5ThuqLEgsOdP2Nm4buNP+G7jWQ54buDP+G7j+G7k33hu4M/4buRw7Vo4buDYz/Eg+G7i8SRP3JtxJE/w7Thu6E/4buDY2TEkeG6reG7jT/huqEg4buFP3Lhuq0/feG7gz/hu4PEkeG7g2Q/4buQaj/hu4/hu5Phu4vhuqM/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7kcOp4buDZD9kw6nhu4NkP+G7h23EkeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5BkXeG7g2Q/4buCfeG7h0Av4buNIw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dấu ấn của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng

Dấu ấn của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng
2022-06-22 06:10:17

QTO - 5 năm qua, với tinh thần xung kích, vượt khó đi đầu, bám sát thực tiễn và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tuổi trẻ Bộ đội Biên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết