Cập nhật:  GMT+7
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6BKe8OqVTslw6pV4bq84bq5w6rhuqExVcOJw6rhurU7VeG6veG6s+G6oVXhur3hurnhuq/huqExVTsy4buDVcOpw6pqW+G6oVU74buD4buuVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOg4bueLzLDmeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGV3IeG7rixU4bug4buccjIz4bqhMmUyw6rGoOG7i+G6oeG7olUtVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOgVWEze+G6oVXDqcOqan3hur1VZTJZ4bqhVS7hurUzVeG6vOG6ucOq4bqhMVXDicOq4bq1O1Xhur0qZVXhur3hurkq4bqhVcOpw6o94bqhVeG6u2lV4bq9WDNVw6nDqiXhuqFVLlnhuqNVd+G6o1fhuqExVeG6uuG7rlU74buD4buuVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOg4buWVWp7w6pVOyXDqlXhurzhurnDquG6oTFVw4nDquG6tTtV4bq94bqz4bqhVeG6veG6ueG6r+G6oTFVOzLhu4NVw6nDqmpb4bqhVTvhu4Phu65V4buKM13hur1V4bqg4buuw6BVLuG6tTNV4buL4bqrM1XDqcOqJeG6oVUuWeG6o1XhuqFXauG7llVhMuG6s+G6oTFV4bq9VjNVLDMg4bqhVeG7izNVZTJYw6BV4bq9ZuG6qeG6oTFV4bq9acag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFV4bq74bq5O+G7jFQvLzvGoDrhu67huqPDqcOq4buu4bqhMeG6veG6uTPGoOG7i+G6oS8sIeG6u2Hhur3huqNlL+G6oSHhu4nhursv4buk4buk4bukxq8vxajhu7Asxq/DmuG7qsav4bus4buk4buk4bq9w5nhu6jhu7Dhu6Thu6rhu6zDocOZxqA5ZTFUVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bqgMWZiM1VlMlbhur1V4bqhMeG6s+G6oVVx4bqlVeG6oDHhuqNYM1UxM+G7ruG6o1Xhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFXDgXtV4bq8MjZV4bq8MsOqVXfhu7bhuqExVS1Vw7XhuqEy4buYVXHhuqB24bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHIyM1vDqlXhu6Thu6Yv4buo4buWVeG6veG6uVlVw6FiM1U7PcOqVTLhurEzVTvhu4Phu65VZTLDo+G6oTFV4buLM3vhuqFV4buLW1VlMlnhuqFVZ+G6oTFVO+G7g+G7rlXhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFXhur3hurlm4bqrO1Xhu4szXTtVZTI04buuVeG6vOG6ucOq4bqhMVXDicOq4bq1O1Xhur0y4bqz4bqhMVU6VuG6o1Xhur0qZVXhur3hurkq4bqhVcOpw6o94bqhVeG6u2lV4bq9aFXhuqExV2pVw5nhu6wv4buoVeG6vVgzVWEyw6pV4buLaTtV4bqh4bu2w6BV4bq94bq54bqj4bqhMVXDocOd4bqhMlUyWTNVw5nhu6RVMlkzVcOhNFU74buD4buuVS5Z4bqjVUUy4bq/VcOBPcOg4buWVeG6vTLDquG6pTtVw6nDqiXhuqFVLlnhuqNVd+G6o1fhuqExVeG6uuG7rlU74buD4buuVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOg4buWVeG6oDFmYjNVZTJW4bq9VeG6oTHhurPhuqFVceG6pVXhuqAx4bqjWDNVMTPhu67huqNV4buKM13hur1V4bqg4buuw6BVw4F7VeG6vDI2VeG6vDLDqlV34bu24bqhMVU7MuG6o1U6M33hur3hu5jhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugVOG7ijNdO1XhurzhurnDquG6oTFVw4nDquG6tTtV4bq9M33huqFVMlfhuqEyVeG6vSplVeG6veG6uSrhuqFVZFVhMsOqVeG7i2k7VcOpw6ol4bqhVS5Z4bqjVXfhuqNX4bqhMVXhurrhu65Vw6FXVcSpPcOgVWUyWMOgVeG6oTEyM3vDoFXhur3hurnhuq/huqExVTsy4buDVcOpw6pqW+G6oVU74buD4buuVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOgVS7hurUzVeG7i+G6qzNVw6nDqiXhuqFVLlnhuqNV4bqhV2rhu5ZVLjNV4bqhMWZjO1XDoVgzVeG7i+G6qzNV4bq8w6pqe+G6oVU64bq1VeG7i1tVZ+G6oTFVxKnDrVU74buD4buuVTtWO1U6e+G6oVVkVXEzIuG6oVV04bqz4bqhMVXhu5xz4bqicuG7ouG7llUxPWpVZTJnO1Xhur1YZVXhur014bqhMlUyNeG6oTLhu5ZVYTLhurPhuqExVTvDo1XDoWMzVTsy4bqjVcOpw6pWVeG6veG6uTXhuqEyVS5Xw6BVZTJW4bqhVTIzXeG6oVXhuqHhu65qVTEzw6zhu65V4bq84bq5w6rhuqExVcOJw6rhurU7VeG7i1dVw7Phurp1w7PhuqBV4buLW1Vx4bqlVcOpw6pqVeG6veG7tDtVZ+G6oTFVxKnDrVVkVXEzIuG6oVV04bqz4bqhMVXhu5xy4bqicuG7olXhu4tXVeG7izNdO1Usw6pqVeG6veG6uTVVMsSD4buuVTo14bqhMuG7llXhuqfhuqFVLjbhuqEyVeG7i1dVMmNlVeG6vVY7VWRVcTMi4bqhVXThurPhuqExxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4buKM13hur1V4bqg4buuw6BVYTN74bqhVcOpw6pqfeG6vVVlMlnhuqFVLuG6tTNV4buLV1Vqe8OqVTslw6pV4bq84bq5w6rhuqExVcOJw6rhurU7VeG6veG6s+G6oVXhur3hurnhuq/huqExVTsy4buDVcOpw6pqW+G6oVU74buD4buuVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOgVS7hurUzVeG7i+G6qzNVw6nDqiXhuqFVLlnhuqNVd+G6o1fhuqExVeG6uuG7ruG7llVhMuG6s+G6oTFV4bq9VjNVLDMg4bqhVeG7izNVZTJYw6BV4bq9ZuG6qeG6oTFV4bq9aVTGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6By4buF4bqhMVXDoTN74bqhVcOpw6rhu67huqFVLn3huqFV4buLJOG6oVUuW1VxMyLhuqFVdOG6s+G6oTHhu5ZV4bq94bq5w6pqW+G6oVXhur0y4bqz4bqhMVXhuqAyKuG6vVVxWeG6oVUxJeG6oVUuPWpVLmbhu65V4bq9M+G6oVXhurzhurnDquG6oTFVw4nDquG6tTtVO8OjVWtVLjbhuqEyVTozfeG6oVVxMyLhuqFVdOG6s+G6oTFV4bq9MlfhuqEyVeG6oeG6pTNV4bq9MsOqblU74buD4buuVcOgNeG6oTLGoFVxNeG6oTJVw6HDqirhuqFV4buLW1Xhu4sk4bqhVS5bVeG6oVdq4buWVeG6oDFmYjNVZTJW4bq9VeG6oTHhurPhuqFVw4F7VeG6vDI2VeG6vDLDqlV34bu24bqhMVVhMkDhuqExVS424bqhMuG7mFXDgSplVeG6veG6uWZi4bqhMVU74buD4buuVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOgVS5mYztV4bq9MiJVMjNd4bqhVeG6ueG6t1XhurlX4bqhMVXhu4tXVS4lalUu4buDVeG6veG6ueG6o+G6oTFVcuG6s+G6oTFVMlfDoFXhurvhurVV4buk4bukL3dyLeG7pMOa4bukw5pV4bqhMVdqVeG7psOaL+G7pi/hu6TDmuG7pMOaVcOhZsOqVTJX4bqhMlXhur1YM1XDgTN74bqhVXdjZVXDicOq4bq1O8agVeG6vDIh4bqjVS7Do+G7llXhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFVhMkDhuqExVS424bqhMlU7MuG7g1XDqcOqalvhuqFVO+G7g+G7rlXDoDXhuqEyVS7hurUzVeG7i+G6qzNVMuG7rjNVw6nDqiXhuqFVLlnhuqNV4bq84bq5ZmLhuqExVeG6uuG7rlXhu4tXVXfhuqNX4bqhMVXhurrhu67hu5ZVZTLhu4FVMmNlVcOhw6oq4bq9VWUyVmVVw6nDquG6tTtV4bq9feG7llU74buF4bqhMVXhuqEyZlU7MuG7g1XDqcOqalvhuqHhu5ZVw6nDqmpb4bqhVTsy4buDVcOpw6pqW+G6oVXhu4tXVcOpw6pqW+G6oVXhur1XM1VlMlbhuqFVw6nDquG6tTtVMTPhu65VO+G7g+G7rlXhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFUu4bq1M1Xhu4vhuqszVTtWO1Xhu4vhu4HhuqExVTozIuG6oVUuZmM7VcSpVjtVLjbhuqEyVWUy4buBVTJjZVXhu4vhuqszVXLhurPhuqExVWbhuqs7VTvhu4Phu65Vw4Eze+G6oVV3Y2VVw4nDquG6tTtV4buLW1XDgcOqKuG6vVVxMyLhuqFVw5nhu6zhu7Dhu6RV4bucw4rhuqByw4HhuqLhurrhu6LGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFU7MuG6o1Xhurnhu7bhuqEx4buWVTtWO1XhuqFm4bqrO1UuW8OqVTsyM+G7rlXhurs8VeG6oTHDqmpd4bqhVeG7i+G6r+G6oTFV4buLV1XDoOG7hztV4bq9M3vDqlU7MsOq4bqhMVXDoVdVLMOqalXhur3hurk1VeG7i1dV4bq9MuG6vztVLiZqVTLEg+G7rlU6NeG6oTLhu5ZV4bqn4bqhVS424bqhMuG7llUyY2VV4bq9VjtV4buLV1VlMlbhur1V4bq94bq5MyLhuqFV4bq9WDNVcTMi4bqhVXThurPhuqExVTEzWTNVw6nDqmp94bq9VTtWO1Xhur3hurnhu67huqEyVTsyJGVV4bq94bq5e+G6oVU74bqpVeG6u2RVw6HDqirhur1VZTJWZVXDqcOq4bq1O1Xhur19VeG7i1dVw4rhuqByw4HhuqLhurrGoFXhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFXDocOq4bqz4bqhVS7Do+G6oTFVMcOjZVXhur00OzJVO2k7VeG7i1dVO8OjVeG6veG6uVY7MlXhuqEyM13DoFXhu4tX4bqjVcOpw6pWVeG6veG6uTXhuqEyVeG6oVdqxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq8w6ok4bqhVXPhu4XhuqEx4bueL2Xhu6A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dấu ấn của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng

Dấu ấn của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng
2022-06-22 06:10:17

QTO - 5 năm qua, với tinh thần xung kích, vượt khó đi đầu, bám sát thực tiễn và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tuổi trẻ Bộ đội Biên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết