Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYw70+ezDhu6Thu6JiXTV74buixqHDoDU+4buiJDbFqDXhu6I1PsWoNXvhu6Lhu5fhu6g24buie30oNOG7ombhu6rhu6J7w6N94buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buYw5ThuqxC4buQ4buiLeG7osO9e+G7hzU+4buiNeG7sDThu6Lhuq1j4buk4buM4buixqHDoDU+4buiJDbFqDXhu6Ij4bqx4bui4bqrw6Lhu6Lhu5fhu6g24buie30oNOG7ombhu6rhu6J7w6N94buiw5Thu5fFqUbFqeG7kOG7omIgNXvhu6Iye8OgNT7hu6I1e+G7hzU+4buiJOG7quG7ojPFqDThu6Ji4bqhYuG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6Ije+G7sDThu6IzNuG7oiThurN94bui4bqr4bqhNT7hu6Lhu4Phu7Ri4buiI3vDnWLhu4zhu6JifTV74buiYnvhu7I14buM4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4bui4bqtY2cuNeG7jOG7ojPhurV94buiWyN74buie+G6teG6p+G7ouG6p3vhu6bhuqfhu4zhu6Ije1s1e+G7oiThu6Y1PuG7oiN7NuG7oiPhu6Y14buiQMOj4buM4buiI8OgNT7hu6Ije+G6vSPhu4zhu6Lhu4N9OzXhu6Ije+G6vSPhu6Ji4bqpNjU+4buiYjbFqDXhu6I1PsWoNXvhu6I0xajhu6IjODXhu6JiWyN74buiI+G6vyPhu6Lhu4Phu7Q14buiJMOjNT7hu6IkNsWoNeG7ouG7g307NeG7omJ74bukNOG7oj594buk4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7ojV7WTXhu6Ikxq824buM4buiYsOq4buiYnt9ITXhu4zhu6I+N+G6p+G7ouG6p3vhu7I14buiI8SRNT7hu6Lhu4Phurd94buiI+G7piPhu6IkIuG7pOG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6J7fSFj4bui4bqtY+G7qOG7oiPhu6Yj4buiezbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7ouG7pDXhu6Lhuqt9NXvhu6Jm4buq4buie8OjfeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Ji4bukQDMl4bui4bqrYmczJUrhu5w04buk4bqpPn01w5NQ4bqnZuG7ouG7pGNiNuG7nOG7mOG7kmLhuqnhu5jhu5JiPeG7mOG7kn00PuG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8j4buOQOG7pDbhuq1j4bukNT5i4bqpfeG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUOG7nuG7nlQvUsOaPVPhu55UUVBQU2Lhu6BSVOG7oFBQM+G7oOG7jjHhuqc+4buc4buiL+G7mOG7ki9iPeG7mOG7ki9i4bqp4buY4buSYuG6qeG7mOG7kmI94buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYxqHDoDU+4buiJDbFqDXhu6Ij4bqx4bui4bqrw6Lhu6Lhu5fFqUbFqeG7omIgNXvhu6JiVjU+4buiNXvFqOG7omJdNXvhu6I1Pnsw4buk4buiI3s24buiJOG6oX3hu6Ji4bq74bq1NT7hu6Ije1s1e+G7ouG6q+G7piN74buO4buibDV7w5Phu6LDvT5jZyk14bui4bud4bq9I+G7ki/huqfhu5jhu5IvYj3hu5jhu5IvYuG6qeG7mOG7ki9i4bukQDMl4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQnvhu6Y1PuG7olUvUOG7nuG7oMOZ4buM4buiPn3hu6Thu6IkXTV74buiw6A1PuG7okLhuqnhu7I14buiQnvhu6Q1e+G7ouG7m+G6uTU+4buiw6Lhu6Jie8OgNeG7osWpxajhu6JCWWfhu4zhu6Jm4buq4buiQuG6qX0hY+G7ouG7iTXhu4zhu6J7Y2chNeG7okLhuql9IWPhu6LhuqZ7NjU+4bui4buDY33hu6I0w6o1PuG7oiThurvhurUj4buixqHDoDU+4buiJDbFqDXhu6Ij4bqx4bui4bqrw6Lhu6Lhu5fFqUbFqeG7omIgNXvhu6Lhuqd74bqhfeG7onvhurXhuqfhu6Lhu4Phurd94buie2NnITXhu6JC4bqpfSFj4bui4bqmezY1PuG7ouG7g8Wo4buiI3tbNXvhu6Lhuq1jZy414buiZuG7quG7okLhuql9IWPhu6Lhu4k14buiYsSD4buiI3vhur0j4buiMnvDon3hu6Ijw6A1PuG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7ojV7xajhu6JiXTV74buiNT57MOG7pOG7omLhuqki4buiPn3hu6bhu6JV4bue4buiYuG6qX0hY+G7oiThuqM1PuG7juG7onjFqOG7oiM2NeG7ojN9IWLhu6Lhuqsw4buiQuG6qeG7sjXhu6Lhu4Lhu7A14bui4bubIuG7jOG7okDhu6g14buiYntZNeG7osOgNT7hu6Lhu5vhurk1PuG7okAi4buiMntjZyxi4buiYuG7tGLhu6I1VjU+4buM4buiezbFqDXhu6Ij4buoNXvhu6IyfTV74buiYizhu6Iyezfhu6Iye+G7sDXhu6I1OzXhu6I9xJHhu6LDouG7omLhuqk2NT7hu6I1PsOgfeG7ojV7xajhu6J74bq74buie2E1PuG7jOG7omZj4bqhNT7hu6Ijw53huqfhu6Ik4buq4buiM1lj4buiNeG7sDThu6I1e+G6uzU+4bui4buD4bu4NeG7ojJ7w6A1PuG7oiM34buiJH0uY+G7ojJ9ITXhu6JiY+G7ouG6q+G7geG7pOG7juG7okLhuqnhurvhurcj4buiezbFqDXhu6Ij4buoNXvhu6Ijw6nhu6Thu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu6LDoDU+4bui4bub4bq5NT7hu4zhu6LGocOgNT7hu6IkNsWoNeG7oiPhurHhu6LhuqvDouG7ouG7l8WpRsWp4buiYiA1e+G7oiThu6rhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7olXhu57hu6Ji4bqpfSFj4buiJOG6ozU+4buiI3s24buiPn3hu6Thu6IkXTV74buO4bui4buC4bq3feG7ojU+Y+G6ozXhu6IyfTV74bui4bqne1vhu6I1xahn4buiI8OjNT7hu6Lhu4Phurd94bui4bqr4bq/4buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu4zhu6I+fWThuqfhu6Ik4bql4buiI8Op4buk4buiNT7hurvhurN94buiYntZNeG7jOG7oiThuqM1PuG7oiTDo33hu6Lhu4PFqOG7oiN7WzV74bui4bqtY2cuNeG7oiQi4buk4bui4bqne+G6u+G6sTU+4buiI+G6uTU+4buiNXvhurvhu6LFqcOjfeG7osah4bq/Y+G7oiN7fSw14buiQH01e+G7oiPhu6Yj4buiI8Od4bqn4buM4buiw6A1PuG7ouG7m+G6uTU+4buiJOG7quG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7ojU+w6B94buiNXvFqOG7ojThurd94buiJCjhu6IjN+G7oiN74bqv4buiw6Lhu6Iye+G7pDU+4buiYuG6qeG7pDU+4buie+G6sTXhu6Ijezbhu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4budKOG7oiM34buiNT5j4bqjNeG7ojJ9NXvhu6Lhuqd7W+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4bui4bukNeG7ouG6q301e+G7ombhu6rhu6J7w6N94buM4buiI8OgNT7hu6IkNsWoNeG7ouG7l8WpRsWp4buiYiA1e+G7oiThu6rhu6Lhuqd74bumYuG7oiTDozU+4buiI+G7pjXhu6JAw6Phu4zhu6Ijw6A1PuG7oiN74bq9I+G7jOG7ouG7g307NeG7oiN74bq9I+G7jOG7ojU+4bq74bqzfeG7ojPhu6Q24buiJMOjNT7hu6Ji4bqpNjU+4buiNT7FqDV74buiJDc1PuG7oj434bqn4bui4bqtY+G7i+G7oiQuNeG7ouG6sTXhu6Ik4bum4bqn4buiNT57MOG7pOG7onvhu641PuG7ojXhu7A04buiQOG7rjU+4bui4buDfSEj4buiYuG6qVsje+G7onvhu6R94buiNT7FqGfhu6Iz4bq74bqxNT7hu47hu6Lhu50sNeG7omJ74bumNT7hu6LDmi9Q4bue4bugw5nhu4zhu6LGocOgNT7hu6IkNsWoNeG7oiPhurHhu6LhuqvDouG7ouG7l8WpRsWp4buiYiA1e+G7oiThu6rhu6JmWWfhu6JiVjU+4bui4bugUuG7ojU+w6B94buiNXvFqOG7omJdNXvhu6I1Pnsw4buk4buiI3s24buiI+G7piPhu6Ik4bqhfeG7omLhurvhurU1PuG7oiN7WzV74bui4bqr4bumI3vhu6Ji4bqpOzXhu6IkIuG7pOG7okDFqDXhu6JiIDV74buM4buiYnso4buie30hNeG7oiTGrzbhu6IzaOG7ouKAnGPhuqE1PuG7ojXhurvhurcj4buiNXvhurfhu6I1PmPhuqM14oCd4buM4bui4oCc4buwNeG7ouG6rWPhu6jhu6I1e+G6t+G7ojU+4bq74bqzfeG7omLhuqnhuqM1PuG7oiNZZ+KAneG7oiPDqeG7pOG7oj1ZNeG7omLDoyPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buC4bq3feG7ouG6q+G6oeG7ojPhurvhurU1PuG7olBSw5nhu6IkNsWoNeG7ouG7g307NeG7jOG7omLhuqk2NT7hu6IkN+G7oiM34bui4bugUuG7oiPhu6Y14buiQMOj4buiIzfhu6Ji4bqpXTV74buiJMOj4buiYnvGryPhu6Lhuqsw4buM4bui4bugw5nDmeG7oiPhu6Y14buiQMOj4buiIzfhu6Ji4bqpXTV74buiJMOj4buiJMavfeG7ons5I+G7jOG7ojV74buHNT7hu6I14buwNOG7ouG6rWPhu6Thu6LGocOgNT7hu6IkNsWoNeG7ouG7l8WpRsWp4buiYiA1e+G7ojNjw6A14buiYuG6qeG7pDV74buiYnvDqeG7ouG6q+G6v+G7ouG6rWPhu6Q14buiYlk04buM4buiw6k1PuG7onvDo+G7oiPDqeG7pOG7oiThu6g1PuG7osOpZ+G7jOG7ouG6q+G6v+G7ouG6p3vhuqF94buie+G6teG6p+G7oiPDqeG7pOG7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7ouG7g8Wo4buiI+G7piPhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6IkNsWoNeG7omJ7KOG7omLhuqnhur8j4buiYntjw6Mj4buiI+G6seG7ouG6rWPhu6Q14bui4buXxalGxanhu6JiIDV74buiJCjhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buie30hY+G7ouG6rWPhu6jhu6Ij4bumI+G7ojV7fSE04bui4buDZeG7oiPDqeG7pOG7oiPDoDU+4buiJDbFqDXhu47hu6JCe+G6vyPhu6J7fSE14buiYuG6oWLhu6Lhu4Phu6R94buiYuG6qTjhu6Ije+G7sDThu6IzNuG7oiThurN94bui4bqr4bqhNT7hu4zhu6JA4buoNuG7ouG7gyHhu6Lhuq1jZy414bui4buDxajhu6Iz4bq1feG7olsje+G7onvhurXhuqfhu6Lhuqd74bum4bqn4buM4buiI3tbNXvhu6Ik4bumNT7hu6Ijw6nhu6Thu6Ij4bumNeG7okDDo+G7jOG7oiPDoDU+4buiI3vhur0j4buM4bui4buDfTs14buiI3vhur0j4buM4buiM+G7pDbhu6Ikw6M1PuG7osOUxqHhu5fhu4zGocah4buCxqHhu4x44bud4buQ4buO4buiw70+4bukZ+G7omLDquG7oiThu7Jj4buiNeG7sDThu4zhu6LGocOgNT7hu6IkNsWoNeG7oiPhurHhu6LhuqvDouG7ouG7l8WpRsWp4buiYiA1e+G7oiThu6rhu6Ije8Op4buiJMOjNT7hu6Lhuqd74bqhfeG7onvhurXhuqfhu6Lhu4Phurd94buiI3tjZzs14buiNMOgNeG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7onvDo33hu6I1Pnsi4buixqHhu5fhu4zhu6LGocah4buCxqHhu4zhu6J44bud4bui4buDxajhu6JixIM1PuG7ojIsYuG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14bui4bqtY2fhu6Ijeyzhu6I9WTXhu6Ije8Op4buiI+G6seG7ouG6q8Oi4buO4bui4bqsY+G7pOG7onvDo33hu6I1Pnsi4buM4buiI+G7piPhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Ijw6A1PuG7oiQ2xag14buiYnvhu6Q04buiPn3hu6Thu6Jo4buiMn0sNeG7okDhu6g24bui4buDIeG7ouG6rWNnLjXhu6Lhu4PFqOG7ojPhurV94buiWyN74buie+G6teG6p+G7ouG6p3vhu6bhuqfhu6Ijw6nhu6Thu6LGocah4buCxqHhu4zhu6J44bud4bui4buDxajhu6Lhuqd74bumYuG7ontjZ+G7ouG6rWNnLjXhu6Izxag04buiI3vDqeG7oiPDqeG7pOG7osah4buX4buMxqHGoeG7gsah4buM4buieOG7neG7jOG7oiPhu6Yj4bui4bqtY2cuNeG7ojPhurV94buiI8Op4buk4buiNT7hurvhurN94buiM+G7pDbhu6Ikw6M1PuG7ouG7gy7hu6JifS414buiM+G6u+G6sTU+4buM4buiJDc1PuG7ouG7l8WpRsWp4buM4bui4buXxalHQuG7jOG7oiN7feG7ojJ7JTXhu6Jie+G6u8OiNT7hu6J74buuNT7hu6Lhuq1jaOG7jOG7ojXhu7A04buiYnslNuG7omYs4bqn4buiMzbGr33hu6IyIuG6p+G7omJ74bqzfeG7ouG7g8Wo4buiJOG7smfhu6Ikw6nhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buXOzXhu6Ijxq81e+G7oiQ34buM4bui4buXxalGxanhu6JiIDV74buiZlln4buiPeG6vzU+4buiMizhu6J7NsavI3vhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14bui4bqnezY1PuG7omLhuqnFqDbhu6LigJzGocah4buCxqHhu4zhu6J44bud4bui4buXxalGxanhu6JiIDV74buiYnt94buiJGPhu6Thu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14bui4buD4buwNeG7ons34buk4buiI8OgNT7hu6LhuqvDouKAneG7oj594bukfeG7oiQ2xq814buiUOG7nuG7oMOZ4buiLeG7olDhu55QU+G7juG7osWp4bq7w6I1PuG7ouG6vTU+4buiYlsje+G7oiPhur8j4bui4bqnezY1PuG7omLhuqnFqDbhu6Jie33hu6IkY+G7pOG7ouKAnEZZZ+G7oj3hur81PuG7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7ouG7g+G7sDXhu6J7N+G7pOG7ouG7g8Wo4buiNT7FqGfhu6Izxag04bui4buDfSEj4buiI3vDnWLhu6Iz4bq74bq1NT7hu6J7fSFj4bui4bqtY+G7qOKAneG7jOG7oiPhu6Yj4buiI8OgNT7hu6IkNsWoNeG7oiPhurHhu6LhuqvDouG7omJ7xag1e+G7ouG7g307NeG7oiThu6rhu6Lhuqd74bumYuG7oiTDozU+4buiJCw14buiYsOqNT7hu6IkNsWoNeG7ouG7g307NeG7omJ7feG7oiRj4buk4buiM+G7pDbhu6Ikw6M1PuG7ouG6q+G7pjU+4buiYsavNuG7jOG7ojPhu7Thuqfhu6I1e30uY+G7omJ7xag1e+G7omJbI3vhu6Ji4bqpOzXhu6I0OX3hu6IzMDV74bui4buD4bq/I+G7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu4zhu6I+N+G6p+G7ouG6p3vhu7I14buiezbFqDXhu6Jie8WoNXvhu6JmY8OdYuG7ouG6q+G7rCPhu6I1e30hNOG7ouG7g2Xhu6Ik4bq74bq1I+G7oj594bukNuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu4Lhurd94buiNGUj4buiYn07Y+G7ojJ7w6A1PuG7ojU+w6o1PuG7ojVZNT7hu6Ij4bukNuG7ojV74bu0NeG7omJ74bq9I+G7ouG7gy7hu6Ije1s1e+G7omLhuqki4buM4buiYuG6u+G7omLhurvDojU+4buiI3s24buiI+G7pjXhu6JAw6Phu4zhu6IkNsWoNeG7ouG7g307NeG7jOG7oiPDoDU+4buiJDbFqDXhu6Ik4buq4buiI3sg4buiJMavNuG7oiPhu6Yj4buiJOG6sTXhu6Lhu4Mi4buiYuG6qeG6vyPhu6Jie2PDoyPhu6JifSzhuqfhu6JiZSPhu6JiY2c7NeG7omLhuqljZy414bui4oCc4bud4bu2Z+G7ojTGrzV74buiezkj4buiYuG7tOG6p+G7ouG7g8Wo4buiM8WoNOG7omJ7JTbhu6Ji4bq74buiYuG6u8OiNT7hu4zhu6Ikxq824buiJOG6vSPhu4zhu6Lhuqd7NjU+4buiI+G7piN74buixanhuqPhu6LGoXtb4buieX01e+KAneG7oj7hu6w14bui4buD4bq3feG7oiNjw6Mj4bui4buD4bu0NeG7oiTDozU+4buiZlln4buiPeG6vzU+4buiNT7hurvhurN94buixqHhu5fGocah4bui4oCcQuG6qWM1PuG7omJ7xag1e+G7oi3hu6Lhuqvhu6Y1PuG7omLGrzbhu6It4buiYuG7tDXhu6JiZWfhu6It4buiPuG6u+G6sTU+4buiNOG7uGPigJ3hu4zhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Lhuqt9NXvhu6J7NsavYuG7oiQiNXvhu6IyaeG7jOG7ouG6q301e+G7ons2xq9i4buiI3tjZzs14buiJC7hu6Jie+G6vyPhu6J7fSE1xqF7IOG7omJ7IuG7ouG7nlPhu6It4buixqFCL0Lhu4Thu6Ijw6nhu6Thu6Lhu5fDo+G7osahe1s1e+G7omLhuqki4buO4buieeG6r33hu6Ji4bu04bqn4buiYnso4bui4buDxajhu6Ij4bum4buiNXtZNeG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7ojIs4buiezbGryN74buie8WoNXvhu6Ikw6M1PuG7ouG7gy7hu6Ik4bu2Z+G7ojTGrzV74buiezkj4buiYuG7tOG6p+G7ouG7g8Wo4buiM8WoNOG7omJ7JTbhu6Ji4bq74buiYuG6u8OiNT7hu4zhu6Ikxq824buiJOG6vSPhu4zhu6Lhuqd7NjU+4buiI+G7piN74buixanhuqPhu6LGoXtb4buieX01e+G7oj7hu6w14bui4buD4bq3feG7ouG7g30hI+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6LDvT57IuG7ouG6rWNnLGLhu6LFqcOjfeG7ojU+eyLhu6JC4bqpYzU+4bui4bq74bqxNT7hu6JS4buM4buiMns34buk4buiRsawxrDhu6Ijw6nhu6Thu6Lhu53hu6g1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCxIPhu6Ije+G6vSPhu6JiY2c7NeG7omLhuqljZy414bqrWWPhu6LhuqnDozU+4buiJCw14buiJDbFqDXhu6Lhu4N9OzXhu6Ijw6A1PuG7oiQ2xag14buiYnvhur8j4buie30hNeG7oiPhu6Yj4bui4bqnezY1PuG7omLhuqnFqDbhu6Jie33hu6IkY+G7pOG7jOG7oiPhu6Yj4buiI8OgNT7hu6Ji4bqpXTV74buM4bui4bqr4buoNeG7ouG6p3vhu7Y04buM4bui4buDfSEj4buiM8WoNOG7oiM34buiaOG7ojU+ezDhu6Thu6Jie30sYuG7omJ74bq/I+G7oiQo4buiM+G7tOG6p+G7omJ7xag1e+G7omJbI3vhu6Ij4bukNuG7ojV7w51i4buiI3vFqDbhu6I0w6o1PuG7oiPhu6Yj4buiNT7FqGfhu6IzKeG7ojPhurc14buiI8Op4buk4bui4bqtYzvhu6J74bq74bqxNT7hu4zhu6Ikw51i4buiNeG6u+G6tyPhu47hu6LGocOgNT7hu6IkNsWoNeG7ouG7l8WpRsWp4buiYiA1e+G7oiM4NeG7omJbI3vhu6Ij4bq/I+G7omJ74bukNOG7ojThurtj4buiI8Od4bqn4buiw6ln4buM4buiYnvhu6Q04buiPn3hu6Thu6Lhu4Phurd94buiI3tjZzs14buiNMOgNeG7omLhuqk2NT7hu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiJMWoNuG7omLGrzbhu4zhu6JA4bqjfeG7oj3hurvhuqU1PuG7ojVZNT7hu6Ij4bukNuG7omLhuqldNXvhu6Ikw6Phu6J7OSPhu6Lhu4PDnTXhu4zhu6Ije2NnOzXhu6I0w6A14buM4buiNT57fSHhuqfhu6Lhu4Nl4buiI3s24buixqHhu5fhu4zGocah4buCxqHhu4zhu6J44bud4buiNXvhu6404buiJOG7puG6p+G7ouG6vTU+4buiZztj4buiI+G7smPhu6I1e30hNOG7ouG7g2Xhu6Ji4bqpNjU+4buiYl01e+G7ontdNXvhu6I04bq3feG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu53huqM1PuG7omJ74bqzfeG7ouG6p3vhu6Zi4buiJMOjNT7hu6Lhuqd7NjU+4buiYuG6qcWoNuG7omLhur/hu6J7OSPhu6Ji4bu04bqn4buM4buiezkj4buie2F94buiM+G7uDXhu6I1e+G7pGPhu6Ji4bqpNjU+4buiJDbFqDXhu6Lhu4N9OzXhu4zhu6I1PuG6u+G6s33hu6Iz4bukNuG7oiTDozU+4buM4buiYuG7tOG6p+G7omLhuqljNT7hu6Ik4bu2Z+G7ojTGrzV74bui4bqnezY1PuG7omLhuqnFqDbhu6Jie33hu6IkY+G7pOG7omc7Y+G7ojXhurvhurcj4buiYuG6qTY1PuG7osah4buX4buMxqHGoeG7gsah4buM4buieOG7neG7jOG7omLhuqk2NT7hu6IkN+G7omLhuqk5NT7hu6JiWTThu6Izxajhu6Jie33hu6IkY+G7pOG7ons2xag14buiYnvFqDV74buiNXt9ITThu6Lhu4Nl4buiI3tjZzs14buiNMOgNeG7jOG7ojJ7Y2csNeG7ojJ7WyN74bui4bqne+G7pmLhu6J7Y2fhu6Lhuqvhu6Y1PuG7ojJ9LDXhu4zhu6IyfTV74buiNT57fSE04buM4buiNVk1PuG7oiPhu6Q24buiNeG7sDU+4bui4bqrY8OdYuG7ouG7g8Wo4buie30hY+G7ouG6rWPhu6jhu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buM4buiI3tk4buiYuG6qTk1PuG7oiQu4buiZmPDnWLhu6Ij4bumI+G7oj594buofeG7ouG6p3vhu6bhuqfhu6Ji4bqpNjU+4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7ouG6rWPhu6g14buiM2jhu4zhu6Lhur01PuG7oj1lNT7hu6Ij4bumI+G7omJ9LDXhu6JAw6Phu6Iyezbhu6Thu6J7OSPhu6Ijw6A1PuG7ojU+eyHhu6Lhu4PFqDbhu6Jie+G6vyPhu6JifSk14buiYsavfeG7oiThurE14bui4buDIuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu4Lhurd94bui4bqr4bqh4buiM+G6u+G6tTU+4buiJDbFqDXhu6Lhu4N9OzXhu6I14buH4buiI3t9LDThu6J74bqxNeG7olXhu55M4buiYsSDNT7hu6LhuqvhuqHhu6IkNsWoNeG7ouG7g307NeG7jOG7ouG7l+G7pDXhu6I14buH4buiI8OgNT7hu6LGocOgNT7hu6IkNsWoNeG7ouG7l8WpRsWp4buiYiA1e+G7oiThu6rhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buie30hY+G7ouG6rWPhu6jhu47hu6Lhu4LFqDbhu6Ij4bumI+G7ojU+xahn4buiMynhu6Iz4bq3NeG7omLhuqk2NT7hu6I14buwNOG7ojV74bq74buiNT7FqGfhu6Lhuqxj4bqhI+G7omIs4bui4bqme2Xhu6I14buH4buiw5ovUeG7jOG7ojU+xahn4buiYnvFqDV74buiM+G7tOG6p+G7osWpw6N94buieMWp4bqmw73hu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6JQ4bueL+G7oOG7nuKApuG7jOG7ouG7l+G7pDXhu6I14buH4buiI8OgNT7hu6Ik4buq4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiNXt9LmPhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4bui4bqrw6B94buiNcSDfeG7jOG7omJ7fSxi4buiYnvhur8j4buM4buiYntj4buie2Ri4buiJMOgNT7hu6Ik4buoNuG7oiN7IuG7oiU04buiYnvhu6Q04buiPn3hu6Thu4zhu6I+4busNeG7ouG7g+G6t33hu6Ij4bumI+G7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6JiY2c7NeG7omLhuqljZy414bui4buDLuG7okBdNXvhu6IkVzU+4buiPn3hurd94bui4buDxajhu6Lhuqvhur0j4buiMns2P+G7ouG6q301e+G7ouG6q+G7qDXigKbhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQuG6qTY1PuG7ojV7fS5j4buiNeG7sDThu6IzfS414buM4buixqHDoDU+4buiJDbFqDXhu6Ij4bqx4bui4bqrw6Lhu6Lhu5fFqUbFqeG7omIgNXvhu6IzY8OgNeG7oj1jZ+G7omLhuqld4bui4buDxajhu6Ik4bu2Z+G7ojTGrzV74buiI+G7piPhu6Lhuqd7NjU+4buiYuG6qcWoNuG7ouG7g+G7sDXhu6J7N+G7pC3hu6Lhu4Phu7A14buiNT57IeG7jOG7omJ7KOG7oj1lIy3hu6Jieyjhu6Jie+G7pDbhu6LDouG7oiPhu6Yj4buiI8OgNT7hu6IkNsWoNeG7oiPhurHhu6LhuqvDouG7omJ7xag1e+G7ouG7g307NeG7oiM34buiJH0uY+G7ojJ9ITXhu6Lhu4Mu4bui4bqrWTXhu6JA4buqfeG7jOG7omJ7Y+G7ontkYuG7oiTDoDU+4buiJOG7qDbhu6IkNsWoNeG7ouG7g307NeG7omJ74bukNOG7oj594buk4buiYuG7tOG6p+G7ojNjZyE14buiI+G7smPhu6Izw6A1PuG7jOG7okA3NT7hu6JAxag14buM4buiQDc1PuG7oiN7Y2cuNeG7ouG6q+G7pGPhu6I+feG6s+G7ojPFqDThu6Lhu4N9ISPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYxqHEkTU+4bui4buD4bq3feG7ouG7g30hI+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ij4bumI+G7ouG6p3s2NT7hu6Ji4bqpxag24buiYnt94buiJGPhu6Thu6JnO2Phu6I14bq74bq3I+G7jOG7oiPDoDU+4buiJDbFqDXhu6Ij4bq5NT7hu6Ik4buq4buiM8WoNOG7omLhuqFi4buiI+G7piPhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiNXtZNeG7oiTGrzbhu4zhu6Jiw6rhu6Jie30hNeG7ouG7g8Wo4buiYuG6qX0oNeG7ojJ74bukfeG7ojV7fS5j4buiezbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7ombhu6rhu6J7w6N94buiMnvhu6Yj4buO4buiQn0s4bqn4buiYmUj4buiNXvhu7Q14buiJOG6peG7oiThu7Jj4buiI+G7piPhu6Ije+G7pmPhu6IjN+G7ons2xag14buiI+G7qDV74buiJFYj4buiQH0hYuG7ojJ7N+G7ojJ74buwNeG7omLhuqk2NT7hu6Ije+G6u+G6sTU+4buiYuG6qV01e+G7ouKAnHnhuq994buiYsSD4buiI3vhur0j4buM4buiI+G7puG7ojV7WTXhu6I+4busNeG7ouG7g+G6t33hu6I0w6Ni4buiJCLhu6Thu6IjeyDhu6I1e1k14buiJMavNuG7jOG7omLDquG7omJ7fSE14oCd4buM4buiw6k1PuG7onvDo+G7oiN74bq74bqxNT7hu6Ji4bqpXTV74bui4oCcQn0s4bqn4bui4bqr4bq9I+G7oiQsNeG7omLhuqnhurvhurM1PuKAneG7jOG7ouKAnMO94bqhfeG7ouG7gzg1PuG7omLhu6Rn4buiNXtZNeG7ouG7pn3igJ3hu4zhu6Jie+G7sDThu6J7YX3hu4zhu6JiVjU+4bui4bqtY8Wo4buiI3s24buiI+G7piPhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6J74bq14bqn4buiIzfhu6J7NsWoNeG7oiPhu6g1e+G7ojJ7N+G7ojJ74buwNeG7jOG7oiN74bq74bqxNT7hu6Ji4bqpXTV74buiZlln4buiPeG6vzU+4buiNXvFqOG7omJdNXvhu6I1Pnsw4buk4bui4buDxajhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiI3vhurvhurE1PuG7omLhuqldNXvhu6I1e8Wo4buiw6Lhu6LigJx54bumfeG7osOdNOG7oiPDoDU+4buiJDbFqDXigJ3hu4zhu6Lhuq1j4buL4bui4oCcxanhuq/hu6Ji4bqp4bq14buiJFYj4buiQH0hYuG7ojJ7N+G7ojJ74buwNeKAneG7juG7okJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ji4bqhYuG7oiPhu6Yj4buiI3tbNXvhu6Lhuqvhu6Yje+G7ouG7pDXhu6Lhuqt9NXvhu6Jm4buq4buie8OjfeG7jOG7oiN74buwNOG7ojM24buiI3tj4buiJOG7pjbhu6Ik4bqzfeG7ouG6q+G6oTU+4buiYn01e+G7omJ74buyNeG7ouG7g8Wo4bui4buD4bu0YuG7oiN7w51i4buiI3s24buixqHGoeG7gsah4buM4buieOG7neG7juG7okZZZ+G7oj3hur81PuG7ouG6rWPhu4vhu6JiXTV74buiYnvhurvhurE1PuG7okDhu641PuG7ouG6q+G6v+G7oiQ3NT7hu6I+N+G6p+G7oiPDqeG7pOG7oiQ2xag14bui4buDfTs14buM4buiMiLhuqfhu6Jie+G6s33hu6Jie+G7sDThu6J7YX3hu4zhu6Ikw6M1PuG7ouG7g307NeG7osah4buX4buMxqHGoeG7gsah4buM4buieOG7neG7ouG7g8Wo4buiNT7hurvhurN94buiYntZNeG7omLhuqk2NT7hu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu6Iye33hu6LhuqE04buiJOG7pGPhu4zhu6J7NsavNeG7ojXGrzXhu4zhu6IyLGLhu6J74bq14bqn4bui4buD4bq3feG7ojU+Y+G6ozXhu6Lhuq1j4buL4bui4bqne2Qj4buiM+G6tX3hu6Ijw6A1PuG7oiQ2xag14buiJOG7quG7omYqYuG7ouG7g8Wo4buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu6IkNsWoNeG7ouG7g307NeG7ojJ7feG7ouG6oTThu6Ik4bukY+G7jOG7omLhu6R94buiNcavNeG7jOG7ont9LGPhu6J7IOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu4Lhurd94bui4buDfSEj4buiM8WoNOG7omLhuqFi4buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7oiN74buwNOG7ojM24buiJOG6s33hu6LhuqvhuqE1PuG7ouG7g+G7tGLhu6Ije8OdYuG7jOG7omJ9NXvhu6Jie+G7sjXhu6Ij4bq5NT7hu6I1e+G6u+G7okDhu6g24bui4buDIeG7ouG6rWNnLjXhu4zhu6Iz4bq1feG7olsje+G7onvhurXhuqfhu6Lhuqd74bum4bqn4buM4buiI3tbNXvhu6Ik4bumNT7hu6Ijezbhu6LGoeG7l+G7jMahxqHhu4LGoeG7jOG7onjhu53hu4zhu6LGocOgNT7hu6IkNsWoNeG7ouG7l8WpRsWp4buiYiA1e+G7omJ74bq/I+G7ouG6q+G6v+G7ojPFqOG7oiN74bqv4buiPeG6v+G7pOG7omJ9NeG7oiPhu7Rn4buM4buiZuG6vTU+4buiJOG7pjU+4buiM8Wo4buiNeG6sX3hu6I+4buBfeG7oj7hu6w04buiNX0uNOG7omJ9NeG7oiPDqeG7pOG7oiQ2xag14bui4buDfTs14buM4buiNT7hurvhurN94buiM+G7pDbhu6Ikw6M1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCe+G7pDV74buiQuG6qWQj4buSL+G6p+G7mA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau
2024-05-27 14:34:00

QTO - Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị cũng là lễ hội đầu tiên của cả nước nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người...

Chung tay phòng chống Covid-19

Chung tay phòng chống Covid-19
2020-02-14 06:17:08

(QT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid - 19) cũng như tình trạng khan hiếm nước rửa tay để phòng, chống dịch, cán bộ,...

Đem yêu thương đến với bệnh nhân

Đem yêu thương đến với bệnh nhân
2020-02-14 06:13:41

(QT) - Có dịp cùng với các y, bác sĩ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Vĩnh Linh đến thăm những bệnh nhân đang điều trị tại đây, điều mà chúng tôi cảm nhận đó chính là sự yêu thương,...

Cô giáo Tổng phụ trách Đội tài năng

Cô giáo Tổng phụ trách Đội tài năng
2020-02-13 00:57:49

(QT) - Hưởng ứng phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), những năm qua ngành GD&ĐT Quảng Trị đã có rất nhiều thầy, cô giáo...

Đông Hà chủ động phòng, chống Covid-19

Đông Hà chủ động phòng, chống Covid-19
2020-02-13 00:52:03

(QT) - Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra đang diễn biến phức tạp, khó lường, thành phố Đông Hà đã chủ động triển...

Xây dựng “Tủ sách dòng họ”

Xây dựng “Tủ sách dòng họ”
2020-02-13 00:42:46

(QT) - “Việc xây dựng, nhân rộng “Tủ sách dòng họ” nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trong con cháu các dòng họ. Đây còn là hình thức xã hội hóa thư viện, cũng là...

Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch nCoV

Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch nCoV
2020-02-12 06:12:29

(QT) - Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 492/CT-EVN ngày 31/1/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công văn số 671/EVNCPC-HĐTV ngày 1/2/2020 của Tổng công ty Điện lực miền...

“Bữa cơm tình thương” của chị Hà

“Bữa cơm tình thương” của chị Hà
2020-02-12 05:57:09

(QT) - Nhằm sẻ chia khó khăn với các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã Quảng Trị, gần 1 năm qua, những “Bữa cơm tình thương” của nhóm “Thiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết