Cập nhật:  GMT+7
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukThu43DmsOMWOG6vOG7lsOM4bq8PMOZWMOMPOG6vDjhuqbhurzhu5bDjFfDmeG6vOG7mMOZXeG6vFfDmeG7iuG6vFfDmsOZ4buo4bq8KCPhu6ThurxXw5nEqDjhurzhu67hu44+Qy/DmeG6vkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7hu4vGoMON4buU4bq6ROG7peG7peG7j+G6vC3hurzDucONPuG6vOG7rMOZ4buk4bq8NeG7iljhurxWPTzhurxXw5nhu4rhurxXw5rDmeG7qOG6vDzhu4jhu6Thurwuw5kgP1fDmuG6vOG7pSjhu45X4bq84buLIFfDmuG6vOG6u+G7iFjhuqbhurzhu6V04bq84buL4buI4bq8w7NYV8Oa4bqm4bq8POG7qFfDmeG6vHU+xKhXw5rhurzhu43hu6RXw5nhuqbhurw8w5k+4bug4bq8LsOZw51Xw5rhuqbhurzhu43Dmj44VFfhurzhu6V9V8Oa4bq8w7PDklbhurzhu5ZK4bq8PMOZWMOMPOG6vDjhuqbhurzDmeG7ilfDmeG6vMOZPlfDmuG6vOG7mMOZXeG6vFfDmeG7iuG6puG6vCgj4buk4bq8V8OZxKg44bq8PDHhurw84buOV8Oa4bq84buE4bq8Nz5AV8Oa4bq84buYS1fhurxXw5nhu4rhurzhu5Lhu6BX4bq84buY4buIV8OZ4bq8PMOZWMOMPOG6vDzDmcOSV+G6rEMvLkRDPMON4buS4buuxqDhurwpPDjhu67GoMSC4bq6VsONKMOa4bukV8OC4buALjfhurzDjT48WOG6ukRDPChEQzzhu5REQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6REPhu6RWw5rhurzhu5jhu67DjSkpxILhurrhu5jhu6xf4bukVsONw5rGoOG6uuG6vCk8OOG7rsagxILhuro24buk4buUPMOZw4Lhurzhu4JJw4ouN+G6uuG6vMON4buuPMSC4bq6w6kzw43hurwpJOG6vDzhu45Xw5rhurzhu4ThurxXKuG7pOG6vMOzw5JW4bq8V8OZxKg44bq8Nz5AV8Oa4bq8LeG6vOG6sVfDmcOC4bq84bq7MOG7mOG6vOG7i+G7pFA+4bq64bq8KSjhu5jEguG6usOZPDwuw4IvLyk8w4084buk4buY4bqsV8agNuG6rDw+WOG7pDwoxqDhuqw1Vy88PFgv4bukLylG4buARi/hu4DDiuG6vuG7hC/hur7hur4v4bq+4buALyFXLS0tPMOZw41Xw5ktV+G7pMagVy1Xw5rDjVgt4buUw40t4bq+4buALeG6vuG6vi3hur4t4bq+4buC4buCR+G7huG7huG6vuG7gMOKw4rhuqzhu7Auw5rhurovREMvLkRDLzzhu5REQy88KERDPChEQzzhu5REQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RMOpM8ON4bq8KSThurw84buOV8Oa4bq84buE4bq8Vyrhu6ThurzDs8OSVuG6vFfDmcSoOOG6vDc+QFfDmuG6vC3hurzhurFXw5nDguG6vOG6uzDhu5jhurzhu4vhu6RQPkMvLkRDLzzhu5REQy88KERDLzzDjeG7kuG7rsagREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukRvw5lYxKhXw5rhurzhur7DisOa4bq8V8Oa4buKOOG6vOG6vuG7gC3hur7hur7huqbhurzhu43Dmj44VFfhurzhu6V9V8Oa4bq8w7PDklbhurzhuqrhu4BJ4bq8PD4k4buk4bqm4bq8PCh74bq8POG7iOG7pOG6vOG7rMOZPuG6vOG7huG6puG6vC7DmSA/V8Oa4bq84bu3UDzhurxv4buk4bugPuG6puG6vOG7pXThurzhu4vhu4jhurzDs1hXw5pC4bq84buWUFfhurxXw5nhu4rhurxXw5rDmeG7qOG6vOG7pX1Xw5rhurzDs+G7pFfDmeG6vOG6quG7rMOZPuG6vOG7guG6puG6vC7DmSA/V8Oa4bq84bulKOG7jlfhurzhu4sgV8Oa4bq84bq74buIWELhurw8w5k+4bug4bq8LsOZw51Xw5rhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RGXhu4rhurx0w5nhu4hW4bq84bulw5nGr+G6vOG7t1BX4bqm4bq84buYw5ld4bq8V8OZ4buK4bq8V8Oaw5nhu6jhuqbhurzhu5jDmVjhurzhu5Lhu6RQPOG6vCnDjT7hurzhu6zDmeG7pOG6vFfDmcOVV+G6vC7DmcOdV8Oa4bqm4bq8w7PDklbhurzhu5ZK4bq8PMOZWMOMPOG6vDjhurw14buK4bq84buYWeG6vMOZ4buKV8OZ4bq84buWPVfDmuG6vCnhu4pW4bq8KSzhuqbhurw8KOG7oD7hurzDmsOZ4bucWOG6vFY9POG6vOG7rMOZw4zhu5jDmeG6vFc04bqs4bq8w7nDjT7hurzhu5ZZ4bqm4bq8w7PDklbhurw3PkBXw5rhurw84buOV8Oa4bq8PChSPOG6vDwoWFfDmuG6vDzFqFfDmeG6vDwo4buIV8Oa4bq84busw5nhu7TDjeG6vDzDmcOSV+G6puG6vOG7rOG7mljhurwpw5Uu4bq84buYM8ON4bq84buYw5nhu6ZXw5nhurw14buK4bq8POG7jFfhurzhu5jhu7hXw5rhurzhu5Lhu4rhurzhu7dQV+G6rOG6vGXhu4rhurzhu7dQV+G6vOG7lkrhurw8KOG7pOG6vMOZ4bu44bq84buSw4xY4bq8V8OaID/hu6ThurxXw5nhu4rhurw14buK4bq8w5nhu4pXw5rhurw3WVbhurw3PlfDmuG6vCE+w41Xw5nhuqzhurzhu6XDmeG7jDjhurxXw5nhu6RRPuG6vFfDmiA/4buk4bq84buYWeG6vFZOPOG6puG6vMOzw5JW4bq84buYw5nhu4g44bq84buu4bugV+G6vDzhu45Xw5rhurxG4bq8NeG7iuG6vDfhu7jhurw3w4w84bq8NSbhu6Thurzhu5hYV+G6vDwow43hu6Thurzhu5jDmV3hurxXw5nhu4rhurxXw5rDmeG7qOG6vDwo4bugV+G6vOG7liA/V8Oa4bq84buW4buk4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThurvhu4jhu6Thurw8w4zhurzDs+G7oOG6vOG6uT444bq84bul4buMV+G6puG6vDwoIDtXw5rhurzhu5jhu7hXw5rhurzDjVfhurzhu6V04bq84buL4buI4bq8w7NYV8Oa4bqm4bq84buYw5lY4bq84buS4bukUDzhurzhu6zDmVjEqFfDmuG6vOG6vsOKw5rhu4bDiuG6puG6vOG7mOG7uFfDmuG6vMONV+G6vOG7lkrhurzhu5hZ4bq8Vk484bq8POG7iOG7pOG6vMOZ4bukUlfhurw8KCA/V8Oa4bqs4bq84bulPjjhurxXw5nhu6Thu6BX4bqm4bq8PCggJuG7mOG6vOG7llnhurzDs8OSVuG6vOG7lkrhurxXw5nEqDjhurw8MeG6vDzhu45Xw5rhurzhu4Thurw3PkBXw5rhurw84buOV8Oa4bq84buG4bq84buYS1fhurxXw5nhu4rhurzhu5Lhu6BX4bq84buY4buIV8OZ4bqm4bq84buSxq/hurzhu5jDmeG7jFfhurw8w5kgKlfDmuG6vDvhurzhu5jDmcOSV+G6vC7DmcSo4buk4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDqeG7uFfDmuG6vMONV+G6vOG7pXThurzhu4vhu4jhurzDs1hXw5rhurzhu5ZK4bq8LsOZxKjhu6Thurwuw5lA4buk4bq8w5k6LuG6vOG7mH1Xw5rhurzhu5jEqFfDmeG6vCnDjDzhurx0w6nDqcOp4bq84buUfVfDmuG6vDfGoOG6vDzDmcONV8Oa4bq84buWIMON4bq8w7PDklbhurw3PkBXw5rhuqbhurzhu5jDmTvhurw14buKWOG6vOG7mOG7jC7hurzhu5gwPuG6vDzhu4jhu6ThurxlUlfDmeG6vDXhu6RSV+G6vOG7lsON4bq84busw5lYw43hurw84buoV8OZ4bq8dT7EqFfDmuG6vOG7jeG7pFfDmeG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEZeG7pFM+4bq8w5nhu6RSV+G6vOG7ksONV+G6vOG7luG7jj7hurzhu5hdw43hurzDs8OSVuG6vOG7rMOZ4buk4bq8NeG7iljhurxXw5nhu4rhurxXw5rDmeG7qOG6vOG7ruG7iuG6vDzFqFfDmeG6vDwo4buIV8Oa4bq8V8Oaw4xY4bq84buUWOG6vCkz4bq84buUW1fDmuG6vFbDjeG6vDx7OOG6vDwkV8Oa4bq8w5k6LuG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEw6nDmeG7pFE+4bq84bq+4buALeG6vuG6vuG6puG6vOG7mCrhurwhPsONV+G6vOG7mOG7uFfDmuG6vMONV+G6vDzhu6RQLuG6vDxb4buY4bq84buYw5lY4bq8Vj/hu6ThurxXw5k0V8Oa4bq8V8OaID/hu6Thurzhu67hu6Thu6BX4bq8IT7DjVfhurzhu5ZQV+G6vDwoW+G6vCk74bq84buW4bukUT7hurw8KMON4bqm4bq84buu4buKVuG6vCjhu7bhurw8w5nhu7hXw5rhurw84bukV+G6vDVb4bq8NeG7pFLhu5jhuqzhurzhurvhu6/DqeG6vOG7i+G7ieG7heG7p0MvLkQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đâm chết người vì trêu chọc trên Facebook

Đâm chết người vì trêu chọc trên Facebook
2015-11-13 06:48:40

TTO - Chiều 12-11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phong (sinh năm 1999, ngụ khu phố 14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) để điều tra vụ án mạng...

Triệt phá nhóm đối tượng trộm xe máy liên tỉnh

Triệt phá nhóm đối tượng trộm xe máy liên tỉnh
2015-11-12 13:26:34

(QT) - Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Đakrông và huyện A Lưới, tỉnh Thừa...

10 tháng, xử lý 170 nghìn vụ buôn lậu và hàng giả

10 tháng, xử lý 170 nghìn vụ buôn lậu và hàng giả
2015-11-12 08:39:43

TTO - Trong 10 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 170 nghìn vụ buôn lậu. Có những lô hàng số lượng lớn với hàng trăm tấn hàng có giá trị hàng ngàn tỷ đồng.

Một kỹ sư đột nhập nhà dân trộm 4 cây vàng

Một kỹ sư đột nhập nhà dân trộm 4 cây vàng
2015-11-12 08:39:27

TTO - Là kỹ sư đang làm việc cho nhà máy ở Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, do nợ nần, Trần Mạnh Hùng đã đột nhập nhà dân đập két sắt trộm 4 cây vàng và 159 triệu đồng.

Phát hiện vụ tàng trữ gỗ trái phép

Phát hiện vụ tàng trữ gỗ trái phép
2015-11-12 08:24:19

(QT) - Hôm qua 11/11/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết