Cập nhật:  GMT+7
ỏẤớỗỵEtNNìổKầẦOEAổõ0GOỗOẬẸỗẤẦẰÓỗỹuẸÂỗÉỘẸÂỗOMẺẸÂỗỵỂẸÂỗOuỵỗÂẦụÉỗẸÂẤèẺỗĨỗỸỂẸÂỗ(úỏ/ẤớõỏKỗỵEtNNìổK(Atỷổõòẵầọỗ-ỗ0ừỵỗỷỌỗỹỊẦỗNỄẸÂỗĐẦẸẤỗOĂỗỚýẸỗỵÊẸỗÂừKỗẸẤẦẮÓỗĐẤẼỗĐẤũẸnỗOẤĂỗẸẤỐẸÂỗOMẺẸÂỗẸũÉỗờơớsnỗẸẤẦẮÓỗẤGỗÂẦtỗỹẨẸẤỗOùẦỗOẤúẸẤỗKẤỄỗỸỂẸÂỗ(úỗỹủỗOẨẸẤỗẸÂÓỞẰẸỗỚẦĂOỗỹÍẸỗMtỗĐẤỀẦỗẤGỗẸÂẤèẺỗỚẨỗÉÓỄẸỗẸẤỐỊẸÂỗEùẦỗNỔỗẤIỗOMỈỗỵÕtỗẸẤúỗẸỐÌỵỗỵẤẺỗỵuỵỗẤGỗÂẦtỗỹẨẸẤỗĐẤẼỗĐẤũẸỗẤÍẸỗỚúỗỚỐÍẸỗEÃẸỗOẤẺuOỗẸÂẤèẺoỗỸẦẮÓỗẸúỞỗEúÉỗEtẸỗOỀtỗÉùẸẤỗÉẢỗỠỗOẤỒỵỗOỔỗỵẤÕỗOẤẺuOỗẸÂẤèẺnỗĐẤỂẸÂỗỵÊẸỗRỗEùẦỗỚúẺỗNỔỗẤIỗOMỈỗỵÕtỗẸẤúỗẸỐÌỵỗỵÕtỗẸÂỐỊẦỗỷữẸoỗầỘỗẸẤƠẸÂỗEuỗỹÍẸỗỹỐỈỵỗÂỖẦỗỹẦnỗẸÂúỞỗỵúẸÂỗẸẤẦẮÓỗẤGỗẸÂẤèẺỗỹủỗẤẾỵỗOxKnỗEúÉỗOẤAẺoỗỸữỞỗEúỗOẬẸỗẤẦẰÓỗỹuẸÂỗÉỘẸÂỗOMẺẸÂỗỵỂẸÂỗOuỵỗÂẦụÉỗẸÂẤèẺỗỵÕtỗOẤúẸẤỗKẤỄỗẸẼẦỗMẦÃẸÂỗỚúỗOẺúẸỗOBẸẤỗẸẼẦỗỵẤÓẸÂoỏ/KõỏOtỳEAỗNOỞEAìổÉtMÂẦẸlờKỢỗtÓOẺổõỏOMõỏOỷõỏẦÉÂỗNMỵìổ//ỵoỳtẺLÓtẸÂOMẦoỚẸ/ỷANĐOẺK/ẸAỜN/ờơơq/ởrỷởơpờờỡỡOớởpờỡớEớoDKÂổỗ/õỏ/Oỷõỏ/OMõỏOMõỏOỷõỏKỗỵEtNNìổKỲẺỷỞổõầÓỞỗỹẦẮÓỗĐẦẰẸỗỹẦỗEùẦỗĐẤẼỗĐẤũẸỗẸẤỐẸÂỗỂẸÂỗầẤúẸẤỗỚýẸỗÂẦÒKỗỚỈỗỵẤũẸỗẸÓỂẦỗÂúỗỹẶỗKẤuOỗOMẦẶẸỗĐẦẸẤỗOĂoỗỤẸẤlỗầẳỏ/Kõỏ/Oỷõỏ/OMõỏ/OtỳEAõỏKỗỵEtNNìổKỲẺỷỞổõ(ẺúẸỗỵụẸẤỗÂẦtỗỹẨẸẤỗĐẤẼỗĐẤũẸnỗỳụẸỗOẤữẸỗEÌẸỗOÓHẦỗEùẦỗÉtẸÂỗẸẤẦẮÓỗỵũẸỗỳẰẸẤỗĐẤẼỗỵẤƠtnỗỹtÓỗỄÉỗOMẦẮẸỗÉẦÃẸỗẸẤỐẸÂỗỂẸÂỗầMwẸỗêũẸỗầẤúẸẤnỗĨỗĐẤÓỗKẤỄỗ ỐÍẸÂỗTẸnỗỸỂẸÂỗ ẲnỗEùẦỗEúỗÉGOỗOMẺẸÂỗẸẤƠẸÂỗẸÂỐỊẦỗOẦÃẸỗKẤẺẸÂỗỚẦĂOỗỹÍẸỗMtỗĐẤỀẦỗỷẦẰẸỗẤGỗẸÂẤèẺỗỵÕtỗOẤúẸẤỗKẤỄoỗỸỐỈỵỗỳẦĂOnỗẤÍẸỗớơỗẸũÉỗỚẮỗOMỐÌỵnỗÂẦtỗỹẨẸẤỗỂẸÂỗầẤúẸẤỗỵẤỐtỗĐẤuỗÂẦụỗẸẤỐẸÂỗỚýẸỗỵẼỗỵÕtỗũẸỗỵÕtỗỹẶnỗỚẨỗỚỈỗỵẤFẸÂỗỂẸÂỗỹẮÓỗỵẤẪÓỗĐẤẼỗEúÉỗEỎẸÂoỗầẤĂỗẸẤỐẸÂỗỳẦĂẸỗỵỄỗỢụỞỗỹĂẸnỗỂẸÂỗầẤúẸẤỗÉưỵỗỵẤỒẸÂỗỳẰẸẤỗỜẤẦOÉẺMAỗĐẤỂẸÂỗOẤẶỗỵẤƠtỗĐẤỀẦnỗỵẺẸỗOMtẦỗỂẸÂỗỚẨỗỳẪỗOtẦỗẸùẸỗẸÃẸỗEẦẰOỗOẺúẸỗOẤữẸnỗNtÓỗờỗẸũÉỗỵẤùỞỗỵẤƠtỗỹủỗĐẤỂẸÂỗÉtỞỗLÓtỗỹỊẦoỗ1ẤƠẸÂỗỵÒỗNỄỵỗOẦẸẤỗOẤwẸỗEÌẸnỗẸẤƠẸÂỗĐẤẺụẸỗOẦẮẸỗOẤÓỄỵỗÉAẸỗỵẤFẸÂỗỵẤvOỗĐẤẦĂẸỗÂẦtỗỹẨẸẤỗỂẸÂỗầẤúẸẤỗEữÉỗỚúẺỗĐẤẼỗĐẤũẸnỗẸÂẤèẺỗOÒẸÂoỗ0ẾẦỗOMtẸÂỗOMụẦỗOMẺẸÂỗỵÓGỵỗNỄẸÂỗỵẤBỗẸẤỊỗỚúẺỗNỒỵỗEtẺỗỹGẸÂỗỵÕtỗẸÂỐỊẦỗỚỈỗÂwỞỗỞĂÓỗỚúỗỚúẦỗNúẺỗMÓGẸÂỗỵÕtỗÂẦtỗỹẨẸẤoỗ1ũÉỗờơớsnỗẸẤxẸỗỹỐỈỵỗNỔỗẤIỗOMỈỗNẦẸẤỗĐĂỗỚỐÍẸỗEÃẸỗKẤuOỗOMẦẶẸỗĐẦẸẤỗOĂỗỵÕtỗcỞỗỳtẸỗ0ầầẵê1ỗKẤỐỊẸÂỗỸỂẸÂỗ ẲnỗÂẦtỗỹẨẸẤỗỂẸÂỗầẤúẸẤỗỚẦĂOỗỹÍẸỗMtỗĐẤỀẦỗẤGỗẸÂẤèẺoỗ8ẸÂỗầẤúẸẤỗOữÉỗNỔlỗ“1ẤƠẸÂỗẸũÉỗOMỐÌỵỗỹữỞnỗẸẤỊỗNỔỗẤIỗOMỈỗỵÕtỗẸẤúỗẸỐÌỵỗỵẤẺỗỵuỵỗÂẦtỗỹẨẸẤỗOẤÓGỵỗỷẦẰẸỗẤGỗẸÂẤèẺnỗỚỈỗỵẤFẸÂỗOỂẦỗỳÌOỗỹẦỗÉGOỗKẤwẸỗÂuẸẤỗẸừẸÂỗOẦẮẸỗOẤÓỄỵỗÉAẸỗỵẤẺỗOỂẦỗỚúỗỵẺẸỗOMtẦoỗỲữỞỗÂẦỊỗỵẺẸỗOỂẦỗĐẤỂẸÂỗỵÊẸỗẸƠtnỗỳẰẸẤỗOẨẸẤỗỵÕtỗOỂẦỗỹủỗỵẼỗKẤwẸỗOẤÓỞÃẸỗÂẦụÉnỗỵÓGỵỗNỄẸÂỗHẸỗỹẪẸẤỗẤÍẸỗOMỐÌỵỗẸÃẸỗỵẤÒẸÂỗOỂẦỗỢẦẸỗẸẤỐỊẸÂỗNỔỗẤIỗOMỈỗvỞỗỵẤẺỗỵuỵỗÂẦtỗỹẨẸẤỗĐẤuỵỗỵẼỗẤẺúẸỗỵụẸẤỗĐẤẼỗĐẤũẸỗẤÍẸo”ỏ/KõỏKỗỵEtNNìổKỲẺỷỞổõầùẦỗKẤỐỊẸÂỗỸỂẸÂỗ ẲnỗẸÂẺúẦỗỹÍẸỗOỔỗẸÂÓỞẰẸỗMtỗĐẤỀẦỗẤGỗẸÂẤèẺỗỵÕtỗÂẦtỗỹẨẸẤỗỂẸÂỗầẤúẸẤỗỵÊẸỗỵẼỗOẤÃÉỗợỗỹÍẸỗĐẤuỵoỗỸỐỈỵỗỳẦĂOnỗKẤỐỊẸÂỗỸỂẸÂỗ ẲỗEúỗKẤỐỊẸÂỗỹwÓỗOẦÃẸỗẸẤxẸỗẸẤƠẸÂỗỹÍẸỗOỔỗẸÂÓỞẰẸỗMtỗĐẤỀẦỗẤGỗẸÂẤèẺỗẸúỞoỗỸẶỗỹGẸÂỗỚẦÃẸỗOẦẸẤỗOẤwẸỗOỔỗẸÂÓỞẰẸỗOẤẺuOỗẸÂẤèẺỗỵÕtỗỵuỵỗẤGỗÂẦtỗỹẨẸẤnỗậỲ0ầầẵê1ỗKẤỐỊẸÂỗỸỂẸÂỗ ẲỗỹủỗỵẼỗẸẤẦẮÓỗẤẺùOỗỹGẸÂỗẤIỗOMỈỗẸẤỐỗOMtẺỗOừẸÂỗÉIẦỗÂẦtỗỹẨẸẤỗOẤẺuOỗẸÂẤèẺỗOẤúẸẤỗỵỂẸÂỗrỗOMẦẰÓỗỹFẸÂnỗẤIỗOMỈỗNẦẸẤỗĐĂnỗỹẪẸẤỗẤỐÌẸÂỗỚẦẰỵỗEúÉỗEữÓỗỷúẦ…ỗ8ẸÂỗ1ÂÓỞẲẸỗêẦĂOỗ ẪỵẤnỗẳẤẼỗỴẤÕỗOẪỵẤỗậỲ1ỶỗKẤỐỊẸÂỗỸỂẸÂỗ ẲỗỵẤẺỗỳẦĂOlỗ“êẦẰỵỗẸẤẦẮÓỗẤGỗÂẦtỗỹẨẸẤỗỚẦĂOỗỹÍẸỗOỔỗẸÂÓỞẰẸỗOẤẺuOỗẸÂẤèẺỗEúỗÉGOỗỷvÓỗẤẦẰÓỗOẬỵẤỗỵỔỵỗOMẺẸÂỗỵỂẸÂỗOuỵỗỢẼtỗỹẼẦỗÂẦụÉỗẸÂẤèẺỗỵÕtỗỹẪtỗKẤỐÍẸÂoỗỴẤÒẸÂỗOỂẦỗEÓỂẸỗỢAÉỗỚẦẰỵỗỵẤũÉỗEẺnỗẤIỗOMỈnỗỹGẸÂỗỚẦÃẸỗỚẮỗỚxOỗỵẤvOỗỚúỗOẦẸẤỗOẤwẸỗỹẶỗẸÂỐỊẦỗỷữẸỗỵẤÕỗỹGẸÂnỗOỔỗOẦẸỗỚỐÍẸỗEÃẸỗOẤẺuOỗẸÂẤèẺỗEúỗÉGOỗOMẺẸÂỗẸẤƠẸÂỗẸẤẦẰÉỗỚỎỗLÓtẸỗOMẾẸÂỗẸẤứÉỗỹụÉỗỳụẺỗtẸỗNẦẸẤỗỢủỗẤGẦỗOMÃẸỗỹẪtỗỳúẸ”oỏ/KõỏKỗỵEtNNìổKỲẺỷỞổõầùẦỗẳẤỐỊẸÂỗớnỗOẤúẸẤỗKẤỄỗỸỂẸÂỗ(únỗOMẺẸÂỗẸũÉỗờơớsỗỵẼỗrqỗẤGỗẸÂẤèẺnỗợqởỗẤGỗỵxẸỗẸÂẤèẺoỗầẤỊẦỗÂẦtẸỗLÓtnỗẸẤỊỗỵỂẸÂỗOuỵỗẤIỗOMỈỗỵÕtỗậỲ0ầầẵê1ỗKẤỐỊẸÂỗỵỌẸÂỗỵuỵỗỵvKỗỵẤẬẸẤỗLÓỞẮẸỗẸẤỐỗỢữỞỗỷỔẸÂỗẸẤúỗĨnỗOùẺỗỵỂẸÂỗũẸỗỚẦẰỵỗEúÉỗỵẤẺỗỵuỵỗÂẦtỗỹẨẸẤ…ỗÉúỗẸẤẦẮÓỗEuỗỹÍẸỗOỔỗẸÂÓỞẰẸỗMtỗĐẤỀẦỗẤGỗẸÂẤèẺỗỹủỗỹỐỈỵỗÂỖẦỗEÃẸnỗOMẺẸÂỗỹẼỗỵẼỗOMỐỊẸÂỗẤỈKỗỵÕtỗtẸẤỗ ÃỗêũẸỗ GỵỗòởờỗOÓHẦọoỗTẸẤỗ GỵỗẤẦẰẸỗỹtẸÂỗNỄẸÂỗÉGOỗÉẨẸẤỗOMẺẸÂỗỵũẸỗẸẤúỗỹùẦỗỹẺúẸỗĐĂOỗỷẺỗậỲ0ầỗOẤúẸẤỗKẤỄnỗậỲ0ầỗKẤỐỊẸÂỗỚxẸỗỹGẸÂỗỢữỞỗỷỔẸÂoỗ(ẺúẸỗỵụẸẤỗÂẦtỗỹẨẸẤỗĐẤẼỗĐẤũẸnỗỵỂẸÂỗỚẦẰỵỗĐẤỂẸÂỗHẸỗỹẪẸẤỗEùẦỗÉưỵỗỳẰẸẤỗÉủẸỗOẬẸẤỗẸẤỐẸÂỗtẸẤỗ GỵỗỚýẸỗLÓỞĂOỗOữÉỗỚỐÍẸỗEÃẸỗOẤẺuOỗẸÂẤèẺnỗẸẤỐỊẸÂỗNỔỗẤIỗOMỈỗỵÕtỗẸẤúỗẸỐÌỵỗỵẤẺỗỵuỵỗẤẺúẸỗỵụẸẤỗĐẤẼỗĐẤũẸỗĐẤuỵoỗTẸẤỗ GỵỗỵẤẦtỗNẠlỗ“1ẤỊỗNỔỗẤIỗOMỈỗỵÕtỗỵẤẬẸẤỗLÓỞẮẸnỗOỂẦỗỹủỗỵẼỗẸÂỂẦỗẸẤúỗMGẸÂỗMủẦnỗĐẤtẸÂỗOMtẸÂỗỹẶỗĨoỗầÓỞỗNỄẸÂỗÉGOỗÉẨẸẤnỗỹỊẦỗNỄẸÂỗỚxOỗỵẤvOỗỚýẸỗỵÊẸỗẸẤẦẮÓỗĐẤẼỗĐẤũẸỗẸẤỐẸÂỗẤẦẰẸỗOùẦỗOỂẦỗỹủỗỢẦẸỗỹỐỈỵỗỵỂẸÂỗỚẦẰỵỗNÍẸỗOẬOỗẸẤúnỗỵẼỗOẤÃÉỗOẤÓỗẸẤxKỗỹẶỗOMtẸÂỗOMụẦỗỵÓGỵỗNỄẸÂoỗêẨỗỚxỞỗOỂẦỗLÓỞĂOỗỹẪẸẤỗỚẦĂOỗỹÍẸỗMtỗĐẤỀẦỗẤGỗẸÂẤèẺ”oỏ/KõỏKỗỵEtNNìổKỲẺỷỞổõỸỐỈỵỗỳẦĂOnỗỵÓỄẦỗẸũÉỗờơớrnỗOẺúẸỗOẤúẸẤỗKẤỄỗỵẼỗpợỡỗẤGỗẸÂẤèẺnỗỵẤẦĂÉỗờnqpỉoỗỸĂẸỗỵÓỄẦỗẸũÉỗờơớsnỗỸỂẸÂỗ(úỗẸẤxẸỗỹỐỈỵỗớrỗEuỗỹÍẸỗOỔỗẸÂÓỞẰẸỗMtỗĐẤỀẦỗẤGỗẸÂẤèẺỗOỘỗởỗKẤỐỊẸÂlỗỸỂẸÂỗ ẲnỗỸỂẸÂỗ ỐÍẸÂnỗẳẤỐỊẸÂỗớỗỚúỗẳẤỐỊẸÂỗỡnỗÂẼKỗKẤwẸỗEúÉỗÂẦụÉỗNỄỗẤGỗẸÂẤèẺỗỢÓỄẸÂỗỵÊẸỗỡợpỗẤGnỗỵẤẦĂÉỗờnờrỉoỗỸẦẮÓỗẸúỞỗỵẤẺỗOẤvỞỗNỔỗỵẤÓỞẶẸỗỳẦĂẸỗOMẺẸÂỗỠỗOẤỒỵỗỵÕtỗẸÂỐỊẦỗỷữẸnỗĐẤỂẸÂỗỷỔtỗỷýÉnỗRỗEùẦỗỚúẺỗỵẤĂỗỹGỗỵÕtỗẸẤúỗẸỐÌỵoỗỴẼỗỹỐỈỵỗẸẤƠẸÂỗĐĂOỗLÓụỗỹẼnỗĐẤỂẸÂỗOẤẶỗĐẤỂẸÂỗẸẤưỵỗỹĂẸỗỵỂẸÂỗOuỵỗOÓỞÃẸỗOMÓỞẮẸnỗĐẤÓỞĂẸỗĐẤẬỵẤỗỵÕtỗ0ừOỗOMxẸỗỵuỵỗỵvKỗỵỌẸÂỗỹẺúẸỗOẤẶỗỹủỗĐẪKỗOẤỊẦỗOẨÉỗMtỗẸÂÓỞÃẸỗẸẤữẸnỗẤIỗOMỈỗNẦẸẤỗĐĂỗỵẤẺỗẸÂỐỊẦỗỷữẸỗỹẶỗẤẾỗOỔỗOẦẸnỗỵẤÕỗỹGẸÂỗỚỐÍẸỗEÃẸỗOẤẺuOỗẸÂẤèẺnỗẸẤỐỗỚẦẰỵỗẤIỗOMỈỗẸẤúỗĨnỗKẤỐÍẸÂỗOẦẰẸỗỹẦỗEùẦỗỵẤẺỗẸÂỐỊẦỗỷữẸỗOùẦỗKẤỐỊẸÂỗỸỂẸÂỗ ỐÍẸÂnỗẳẤỐỊẸÂỗớnỗỵÓẸÂỗỵvKỗỵẺẸỗÂẦỄẸÂỗẸẤỐỗỳÊnỗÂúnỗỚẪO…ỵẤẺỗỵuỵỗẤGỗÂẦtỗỹẨẸẤỗOùẦỗẳẤỐỊẸÂỗỡnỗKẤỐỊẸÂỗỸỂẸÂỗ Ẳoỗ(GỗÂẦtỗỹẨẸẤỗỂẸÂỗầMwẸỗêũẸỗầẤúẸẤỗẸẼẦỗOMÃẸnỗNtÓỗĐẤẦỗẸẤxẸỗỹỐỈỵỗNỄỗOẦẮẸỗÉừOỗrỗOMẦẰÓỗỹFẸÂỗOỘỗậỲ0ầầẵê1ỗKẤỐỊẸÂỗỸỂẸÂỗ ẲỗỹủỗÉÓtỗỢAỗẸỐÌỵỗÉẬtỗỹẶỗĐẦẸẤỗỷẺtẸẤoỗấỄỗOẦẮẸỗOẤÓỗỹỐỈỵỗOỘỗỹữỞỗÂẦÒKỗỵÓGỵỗNỄẸÂỗÂẦtỗỹẨẸẤỗỂẸÂỗỳÌOỗỹẦỗKẤwẸỗĐẤẼỗĐẤũẸnỗỚvOỗỚụoỏ/KõỏKỗỵEtNNìổKỲẺỷỞổõỴẤÕỗOẪỵẤỗậỲ0ầầẵê1ỗOẤúẸẤỗKẤỄỗỸỂẸÂỗ(úỗẳẤùÉỗầẤẪỗầẤÓỗ(úỗỵẤẺỗỳẦĂOlỗ“ỴẤÒẸÂỗOỂẦỗỹuẸẤỗÂẦuỗMvOỗỵtẺỗOẦẸẤỗOẤwẸỗỵÕtỗẸẤƠẸÂỗẤGỗÂẦtỗỹẨẸẤỗỚẦĂOỗỹÍẸỗOỔỗẸÂÓỞẰẸỗMtỗĐẤỀẦỗẤGỗẸÂẤèẺỗĨỗỵuỵỗKẤỐỊẸÂoỗỸẦẮÓỗẸúỞỗOẤẶỗẤẦẰẸỗOẦẸẤỗOẤwẸỗOỔỗỵẤÕỗỚỐÍẸỗEÃẸỗỵÕtỗÉIẦỗẸÂỐỊẦỗỷữẸoỗỲÃẸỗỵùẸẤỗỹẼnỗỵỂẸÂỗOuỵỗOÓỞÃẸỗOMÓỞẮẸnỗỚxẸỗỹGẸÂỗỵÕtỗỵẤẬẸẤỗLÓỞẮẸnỗ0ừOỗOMxẸỗỵuỵỗỵvKỗỵÔẸÂỗMvOỗOẬỵẤỗỵỔỵnỗẤẦẰÓỗLÓụoỗ1ẤẦẮÓỗNuẸÂỗĐẦĂẸnỗỵuỵẤỗEúÉỗẤtỞỗỹủỗỹỐỈỵỗuKỗỷỎẸÂỗỹẶỗẤIỗOMỈỗẸÂỐỊẦỗỷữẸỗOMẺẸÂỗỵỂẸÂỗOuỵỗOẤẺuOỗẸÂẤèẺ”oỗ1ÂẺúẦỗMtnỗOẤỊẦỗÂẦtẸỗLÓtnỗỹẶỗĐẪKỗOẤỊẦỗỹGẸÂỗỚẦÃẸỗOẦẸẤỗOẤwẸỗỵÕtỗỵuỵỗẤGỗÂẦtỗỹẨẸẤnỗậỲ0ầầẵê1ỗOẤúẸẤỗKẤỄỗỹủỗỹẮỗẸÂẤẪỗậỲ1ỶỗOẤúẸẤỗKẤỄỗOừẸÂỗÂẦvỞỗĐẤAẸỗỵẤẺỗởỗẤGỗÂẦtỗỹẨẸẤỗỚỐỈOỗẸÂẤèẺỗOẦÃÓỗỳẦẶÓỗỵÕtỗOẤúẸẤỗKẤỄoỏ/KõỏKỗỵEtNNìổKỲẺỷỞổõầMÒỵỗẳẤỐÍẸÂỏ/Kõ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗ lực tạo việc làm cho lao động nông thôn

Nỗ lực tạo việc làm cho lao động nông thôn
2020-02-18 06:22:46

(QT) - Nhằm giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thu nhập cho các hội viên, phụ nữ tại địa phương, chị Trần Thị Mỹ Ngọc, thôn Đại Hào, xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong) đã tiên...

Những công trình hữu ích từ mạng xã hội

Những công trình hữu ích từ mạng xã hội
2020-02-15 06:14:22

(QT) - Nhờ facebook, đoàn viên, thanh niên Xã đoàn Cam Thanh, huyện Cam Lộ đã kết nối tinh thần đoàn kết, gắn bó với con em xa quê để cùng nhau xây dựng nên những công trình...

Học “online” trong thời kỳ dịch bệnh

Học “online” trong thời kỳ dịch bệnh
2020-02-15 06:10:59

(QT) - Sau hai tuần học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona (nay được Tổ chức Y tế thế giới đặt tên mới là COVID-19) gây ra thì đến thời...

Ánh trăng chân thật giữa vườn tâm

Ánh trăng chân thật giữa vườn tâm
2020-02-15 05:28:51

(QT) - 7 giờ tối của ngày 5/1/2020 (nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019), nét chữ mềm mại chuyên chở thông điệp Cho đi là còn mãi sáng tỏ trên hộp đèn sáng một màu thanh...

Nghĩa tình Công đoàn ngành Bảo hiểm xã hội

Nghĩa tình Công đoàn ngành Bảo hiểm xã hội
2020-02-14 06:32:25

(QT) - Những năm qua, Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh không những đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết